Hopp til hovedinnhold

Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag er ein del av Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger. Ved instituttet utdannar vi mellom anna barnevernspedagogar og sosionomar.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

67

Instituttleiar

Morten Tønnessen

Stipendiatar

16

Besøksadresse

Kjell Arholms hus

Studentar

830

Kontakt oss

51 83 41 39

Institutt for sosialfag held til i 2. etasje i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug.

Om instituttet

En kvinne sitter med penn og papir og ser på en person som sitter med ryggen til kameraet.

Barnevernspedagogar og sosionomar må arbeide tett på menneske i alle slags situasjonar i livet. Du må ha eit sterkt engasjement for andre, men samtidig skal du vere ein profesjonell fagperson som andre må kunne stole på. Respekt og integritet er såleis viktige verdiar for desse yrkesgruppene.

Sosialfaglege utdanningar er alltid aktuelle, og du vil få mange utfordringar undervegs. I studia vert det lagt vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman, og du vil få praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

Institutt for sosialfag tilbyr utdanningar på bachelor og masternivå innan barnevern, sosialt arbeid og psykologi.

Kontakt oss:

Dei tilsette ved instituttet held til i 2. etasje i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug. Instituttleiar er Morten Tønnessen, og kontorsjef er Stig Helleren. Telefon: 51 83 41 39

Nyheiter frå instituttet

Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå ...

Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Tilstandsrapport: Hvordan går det på hjemmekontoret?

I drøye fem uker har hjemmekontor, digital undervisning og Teams-møter vært en del av hverdagen. Her deler tre SV-ansatt...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar ...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Fikk råd av proffene

Ungdom som har kjent Barnevernet på kroppen delte sterke historier og ga gode råd til ferske barnevernsstudenter.

EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og...

Studietilbod

Utdanningane ved Institutt for sosialfag legg vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman. Som student får du mange utfordringar undervegs, samt praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

Nordic Master Programme in Social Work and Welfare

Studieprogrammet er ikke åpent for nye opptak.

Forsking

Ved Institutt for sosialfag er forskinga retta både mot overbyggande velferdsområde som barnevern og Nav, og mot meir avgrensa tematiske område som vald i nære relasjonar, rus og psykisk helse.

Barnevernsforsking

Korleis skal vi sørga for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Stadig fleire barn, unge og familiar kjem i kontakt med barnevernet. Dei har ulik etnisk bakgrunn, problemforståing og behov. Det krev brei kompetanse og mykje kunnskap hos dei som skal hjelpa.

Ensom gutt på huske

Forskinga skal gi kunnskap til offentlege styresmakter og profesjonsutøvarar slik at dei er betre rusta til å ta gode avgjerder og legga til rette for at barn og unge og familiane deira får nødvendig hjelp til rett tid.

Gjennom forskinga ønsker vi òg å styrka den barnevernfaglige undervisninga i profesjonsutdanningane innan barnevern og sosialt arbeid, men også for andre profesjonsutdanningar der kunnskap om barnevern er viktig.

Kunnskapsområdet er komplekst og samansett, og krev derfor stor breidde i kompetanse og tiltak.

Formålet med forskinga er å bidra til robust, fleirfagleg og heilskapleg kunnskap om arbeida og erfaringane til barnevernet frå ulike brukargrupper og aktørar, og dessutan kunnskap om institusjonelle strukturar og om korleis politiske og juridiske føringar verkar inn på barnevernspraksisen.

Leiar for prosjektet er Hulda Mjöll Gunnarsdottir.

Les meir om forskinga her: Hvordan skal vi sørge for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Prosjekt

Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental helse blant kriminelle og fengselsinnsette. Den mentale helsa er noko som påverkar sosial sikkerheit og risikoen for nye lovbrot.

En ung mann kledd i jeans og svart genser går langs en vegg.

Forskingsprosjektet er finansiert av EU-kommisjonens Horizon 2020 MSCA RISE-program. Det er eit europeisk samarbeid som undersøker samarbeidet mellom helse- og velferdstenester på tvers av ulike etatar. I tillegg ser det på kva innverknad strafferettsvesenet har på dei innsettes helse, velvære og sjansar for å bli verande lovlydige etter soning. Prosjektet ser òg på korleis det kan bli betre tilrettelagt for tverretatlig samarbeid og utveksling av lærdom. Ein arbeider med innovasjon, samarbeid og organisatorisk læring som blir tilrettelagt i skjeringspunktet mellom organisasjonar som støttar rehabilitering av innsette. 

Leiar for prosjektet er Sarah Hean. Du kan lesa meir om Colab på sida deira: Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Prosjekt

Etiske spenningar i teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet QUALITECH vil vidareutvikla omsorgsetikk i ein stadig meir teknologisk helse- og velferdssektor.

illustrasjonsfoto helseteknologi

Prosjektet "Caring futures: Developing new care ethics for technology-mediated care practices" (QUALITECH) er eit tverrfagleg prosjekt som samlar forskarar på tvers av fakultet ved UiS og eksterne miljøer. Prosjektet analyserer forbindelser mellom teknologi, etikk og omsorg frå ulike ståstader.

Ellen Ramvi, professor ved Universitetet i Stavanger, leiar prosjektet, som skal gjennomførast i perioden 2021-2024. Prosjektet er utvikla i samarbeid mellom forskergruppa Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker og Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger. Det har fått støtte på 12 millionar kroner frå Noregs Forskingsråd.

Forskingsprosjektet består av fire empiriske arbeidspakkar knytte til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt:

  • Elektronisk standardisering i barnevernstenesta (leder Åse Vagli, Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Profesjonelle si sjølvforståing og ideal i teknologi-mediert helsearbeid (leder Birgitta Haga Gripsrud, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitskaplege fakultet, UiS)
  • Førestillingar om teknokropper og omsorg (leder Ingvil Hellstrand, Senter for kjønnsstudier, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Leiing, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis (leder Brita Gjerstad, Institutt for sosialt arbeid, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)

Meir om prosjektet kan du lese her: Etiske spenningar i teknologimediert omsorg

English information about the project and the research area it is a part of: Improving quality of relational work in health and welfare

Velferdstenesteforsking

Kva kjenneteikner god velferd?

Samfunnsendringar krev tilpassa velferdstenester og oppdatert kunnskap. Forskarane ved UiS undersøker fleire problemstillingar tilknytta mellom anna Nav, psykisk helse, kriminalomsorg og barnevern.

Nav sin logo.

Velferdspolitikken skal sikre befolkninga gode levekår, helse og livskvalitet. Når samfunnet endrar seg, treng politikarane ny og oppdatert kunnskap om velferdstenestene slik at dei kan forme ein velferdspolitikk tilpassa ei ny tid. Dei treng til dømes å vite noko om brukarane generelt og om sårbare grupper spesielt. Dette er kunnskap forskarane kan hjelpe dei med.

Forskargruppa utforskar korleis utfordringane i velferdstenesta endrar seg i takt med samfunnsendringane. Målet er å sikre gode velferdstenester tilpassa ei ny tid. Velferdstenesteforsking høyrer inn under SV-fakultetet sitt satsingsområde Velferd og samfunn. Leiar for forskingsområdet er Siv Oltedal.

Les meir om forskinga her: Korleis blir velferdsmodellen vår påverka av samfunnsendringane?

Forskingsnyheiter

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Hvordan kan man tilrettelegge for og utvikle veiledningen i høyere utdanning?

Programområdet har som mål å forberede uteksaminerte studenter og stipendiater på et arbeidsliv preget av et samfunn i e...

Status og vegen vidare i Colab

Det årlege Colab-møtet samla forskarar og praktikarar frå fleire land. Over tre dagar diskuterte dei mellom anna ny læri...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Vil ha debatt om barnevernets undersøkelser

Skal barnevernet bruke skjønn eller metode når de undersøker bekymringsmeldinger? Begge deler på en klok måte, råder for...

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Instituttleiinga

51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Instituttleder
51834274
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Kontorsjef

Instituttadministrasjonen

51833792
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Seniorrådgiver
51832732
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Rådgiver
51834524
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Førstekonsulent
51831385
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Rådgiver
51832980
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IMS
Lærling

Instituttrådet

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

  • Strategiske planar på instituttets fagområde
  • Studietilbod ved instituttet
  • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
  • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag fra instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemmer i instituttrådet ved IS

Leiar: Rigmor Kvia de Waard (ekstern representant)

Ekstern representant: Gunnar Toresen

Vitskapleg tilsette: Hulda Mjöll Gunnarsdóttir, Tore Tjora, Håvard Haugstvedt

Teknisk-administrativt tilsette: Per Kolstrup    

Studentrepresentantar

Nyttige lenker