Hopp til hovedinnhold

Nye studier høsten 2021

UiS skal sikre relevante og framtidsrettede utdannelser for et samfunn og en region i endring. Høsten 2021 tilbyr UiS flere nye bachelor- og masterstudier, samt videreutdanninger og årsstudier. Følg med for nyheter om nye studieprogram!

Publisert: Endret:

Årsstudium i kommunikasjon

Med økende digitalisering av samfunnet blir kommunikasjonsfaglig kompetanse i arbeidslivet stadig mer relevant. Høsten 2021 kan 30 studenter starte på et årsstudium i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger.

En kvinnelig og en mannlig student sitter med datamaskiner på et bord og ler sammen.

Årsstudiet i kommunikasjon skal gi en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet, og er rettet mot studenter som tar sikte på å arbeide med kommunikasjon i privat og offentlig sektor. Søkerstatistikk fra Samordna opptak viser at interessen for kommunikasjonsstudier er stort, og Norsk kommunikasjonsforening har over 4000 medlemmer.

Les mer om årsstudiet i kommunikasjon.

Oppfordrer ledere til å ta kommunikasjonsfag

Leder for Kommunikasjonsforeningen i Rogaland, Inger Johanne Stenberg, mener det er et godt tegn at det nå kommer et årsstudium i kommunikasjon til UiS og Rogaland.

- Det viser at man anerkjenner kommunikasjon som fag, og at det er et behov for å kommunisere godt i næringslivet og samfunnet for øvrig. Det er mange flinke kommunikasjonsfolk med journalistisk og samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men jeg tenker det er bra dersom man kan få en kommunikasjonsfaglig ballast i tillegg, sier hun.

Med jevnlige utlysninger av kommunikasjonsjobber, opplever Stenberg at det er et tydelig behov for faget, både i privat og offentlig sektor.

- Er det en ting mange trenger, og spesielt i krisetider, så er det å vite hvordan man skal kommunisere.

Til vanlig jobber Stenberg i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill og Knowlton, og de driver ofte med opplæring av ledere.

- Det mange ofte undervurderer er viktigheten av å ha kunnskap om kommunikasjon også i lederstillinger. Det blir stadig vanskeligere for dem å orientere seg. Derfor mener jeg det vil være en god prioritering som leder å ta kommunikasjonsfag.

Et fleksibelt studium

Både instituttleder Oluf Langhelle ved Institutt for medie- og samfunnsfag, og dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er kjempeglad for at instituttet nå får årsstudiet i kommunikasjon.

- Det vil dekke et stort behov i regionen, mener Langhelle.

Borgen påpeker også at kunnskap om kommunikasjon som fagfelt er sentralt i alle deler av samfunns- og næringslivet. Ikke minst kompetanse innen kommunikasjon på digitale medieplattformer. Hun håper mange kommer til å søke seg til det nyopprettede studiet.

- Jeg er veldig glad for at vi endelig kan tilby et årsstudium i kommunikasjon ved SV-fakultetet. Det er et studium som passer både for nye studenter og for studenter som ønsker et tillegg til for eksempel en bachelorgrad i andre fagfelt der kommunikasjon er sentralt.

De kommende kommunikasjonsstudentene vil både få innføring i ulike former for kommunikasjon og i praktisk kommunikasjonsarbeid. Studentene vil også lære om hvordan språk og innpakning påvirker mottakeren av det som blir kommunisert. Ved å tilby valgbare emner, i tillegg til obligatoriske emner, er årsstudiet i kommunikasjon både tilpasset søkere med førstegangsvitnemål, studenter som har studert tidligere og personer i arbeidslivet som ønsker kompetansepåfyll.

Tekst: Ingrid Meling Ramberg

Nytt bachelorpogram: Toll, vareførsel og grensekontroll

Høsten 2021 starter et nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Med dette får Norge en ny og unik utdanningsmodell for tollere.

Toll betjent ved skrivebord

Studiet blir en bachelorgrad med praksis, som også tilrettelegger for etter- og videreutdanning. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

– Vi tar med oss det beste fra dagens utdanning, og går over til en mer moderne og formalisert utdanningsmodell. Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll vil være et eksempel på innovasjon og nyskaping i høyere utdanning, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Valgte UiS

Utdanningen har fram til nå vært organisert som intern opplæring i Tolletaten. Etaten selv har ønsket å formalisere utdanningen for å møte et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag, og for å kunne gi tolletatens medarbeidere bedre muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.

Etter å ha vurdert 16 utdanningsinstitusjoner, valgte Tolletaten å samarbeide med Universitetet i Stavanger om den nye utdanningen.

– UiS har et godt fagmiljø på våre områder, og vi ser frem til å bli del av et etablert forsknings- og utdanningsmiljø, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Tverrfaglig studium

I dag undertegnet tolldirektøren og UiS-rektor Klaus Mohn en samarbeidsavtale. Dermed ligger alt til rette for nytt tollstudium i Stavanger fra høsten 2021, med 35 studieplasser. 

– Vi utnytter et allerede sterkt fagområde innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, samt handel og jus, til å fylle et konkret behov i samfunnet. Studiet er tverrfaglig og utarbeidet i nært samarbeid med Tolletaten. Dette blir et studium som passer godt inn i vår profil, sier Mohn.

Flere fordeler

Bachelorutdanningen vil gi kompetanse til å bli toller, men samtidig legge bedre til rette for senere avansement til spesialist- eller lederstillinger i Tolletaten.

Som bachelorkandidater åpner det seg også flere muligheter for studentene til å ta fremtidige jobber i annen offentlig virksomhet, eller i næringslivet. De som ønsker mer akademisk påbygning, har dessuten nødvendig grunnlag for å gå videre til master- og doktorgrad.

Tekst: UiS/Tolletaten

Foto: Elisabeth Tønnessen

Nytt bachelorprogram: Byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam)

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med grønne løsninger? Da er dette studiet for deg!

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelor

I 2050 vil 60-70 prosent av verdens befolkning kunne bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer, infrastruktur og mobilitet, samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. 

Økt kompetanse innenfor bærekraftig byutvikling og den fysiske utformingen av byen er helt nødvendig for å skape trygge rammer for innbyggerne. For å kombinere byplanlegging og samfunnssikkerhet må fremtidens planleggere derfor ha kunnskaper både om teknologiske og samfunnsmessige forhold. Dette studiet er tverrfaglig med både samfunnsfag og teknologiske fag. 

Med bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) får du kunnskaper om hvordan man kan planlegge og utforme fremtidens byer og urbane miljøer i et bærekraftig, klimavennlig og sikkert perspektiv.

Mer informasjon om studieprogram og emneplaner kommer i løpet av november 2020.

Master 2 år: Spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus. Studiet vil gi kandidatene spesialkompetanse på skatterett, formuerett, selskapsrett og økonomi.

Dekan på Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy. Foto: Anne Lise Norheim.

– Det er stor etterspørsel etter jurister med inngående forståelse for de juridiske og økonomiske problemstillingene som finnes i næringslivet. Derfor er vi veldig glade for at vi nå kan tilby et masterstudium som svarer på dette behovet, sier Ola Kvaløy, dekan på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

UiS blir det første universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.  

Alternativ til generalistutdanningen i rettsvitenskap

Fakultetet tilbyr i dag et bachelorstudium i rettsvitenskap. Nå blir det også mulig for studentene å fortsette utdanningsløpet ved UiS, og de kan fordype seg i forretningsjuridiske fag. Mastergraden er toårig, og bygger på en bachelor i rettsvitenskap.

Programmet er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.  

Gode karrieremuligheter

En mastergrad i forretningsjus åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor. Kandidatene vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

– Programmet tar for seg viktige forretningsjuridiske emner, som blant annet skatterett, selskapsrett, formuerett og internasjonale kontrakter. Kandidatene lærer å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og juridiske perspektiver, forklarer Lana Bubalo som leder avdeling for regnskap og rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. 

Handelshøgskolen har et svært kompetent fagmiljø på området.  – Vi har en av Norges fremste professorer på skatterett i Norge, Benn Folkvord, samt flere profilerte førsteamanuensiser som skal undervise på dette programmet, forklarer Bubalo.  Studiet har oppstart august 2021. 

Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS

Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS.

Studenter som venter på benk

Sammen med RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, tilbyr UiS nå et toårig deltidsstudium som gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi (KAT) i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i samarbeid med barnets eller ungdommens miljø.

– Dette er et program hvor studentene lærer å utrede og behandle spesifikke lidelser som angst, depresjon, psykose, OCD (tvang), adferdsvansker og traumer hos barn og unge. Vi er veldig stolte over å kunne tilby denne utdanningen ved UiS, og er svært glade for at Stavanger Universitetssjukehus og UiS ved Det helsevitenskapelige fakultet og Etter- og videreutdanning (EVU) velger å satse på dette tilbudet, sier Klara Øverland.

Hun er førsteamanuensis ved UiS, psykologspesialist i klinisk barn og unge, samt KAT-veileder, og er studieprogramleder for videreutdanningen.  

Inngår som barnespesialisering i medisinutdanning

Utdanningen i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og andre profesjonsutøvere. Den er tverrfaglig og tilpasset fagpersoner som arbeider med barn og ungdoms psykiske helse enten i spesialisthelsetjenesten eller i førstelinjetjenesten.

Den er godkjent som en barnespesialisering i medisinutdanning, og som kurs for psykologer hos Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Kognitiv terapi.

Programmet gir også sertifisering i tre anerkjente metoder:

1. DU, gruppeterapi for depresjon

2. Cool Kids, program for angst

3. Sosial Persepsjons Trening (SPT), for å bedre sosial kompetanse hos barn og unge

Når det gjelder barn og unges psykiske helse, så finnes det veldig få hele utdanningsløp på dette nivået.

– Utdanningen er viktig fordi vi har økende problemer med psykiske vansker i befolkningen, og vi ser en økning blant barn og ungdom. Her lærer studentene hvordan de tidlig kan forebygge psykiske vansker og de blir spesialister i behandlingsmetodikk, sier Sigrun G. Henriksen, undervisningsleder RKBU Vest, NORCE.

Støttes av Stavanger Universitetssjukehus

Øverland forteller at Lars Conrad Moe, avdelingssjef ved barne- og ungdomspsykiatrisk ved SUS, gir sin fulle støtte til etablering av utdanningen i Stavanger.

– Dette er svært gledelig ettersom studentene i hovedsak rekrutteres fra helseforetakene som sykehusene i Bergen og Stavanger, men utdanningen er også åpen for andre med barnefaglig kompetanse, legger hun til.

I det nye kullet deltar studenter fra Stavanger, Bergen, Førde, Harstad og Haugesund. Studentene har ulik bakgrunn hvor noen er leger eller psykologer, enten i spesialisering eller som vil fordype seg etter spesialisering. Noen arbeider i PPT, andre er helsesykepleiere eller miljøterapeuter. Felles for alle studentene er at de er genuint opptatt av å hjelpe barn og har lang praktisk erfaring. Alle er i praksis og mottar veiledning av erfarne veiledere i KAT.

Lærer om samspill mellom tanker, følelser og atferd

Gjennom studiet lærer studentene individuell terapi, om hvordan foreldre inkluderes i terapien og hvordan de best mulig kan samarbeid med barnehager og skoler eller arenaene hvor barnet befinner seg. Det blir lagt vekt på barns mulighet til å gi utrykk for sine egne behov og meninger gjennom lek, kroppsutrykk, bilder og språk. Rollespill, videovurderinger og praktisk behandling er en viktig del av studentenes læring.

–  Målet er at våre studenter etter fullført utdanning skal kunne ta dette i bruk for å hjelpe barn og ungdom til å bli bedre i tanke og følelsesregulering. De lærer også å veilede omsorgspersoner og hvordan barnehageansatte og lærere kan hjelpe og støtte barna, sier Øverland.   

Den nye videreutdanningen styrker Det helsevitenskapelige fakultets strategiske satsing innen helse og medisin.

– Etableringen av utdanningen ved UiS kan styrke vitenskapelig samarbeid mellom universiteter og internasjonale miljøer, inkludert vårt samarbeid med helseforetak og kommuner. Dette er spesielt viktig, for å sikre høy kompetanse og forskning for å sikre at barn og familier får best mulig hjelp, sier dekan Kristin Akerjordet.

Samarbeidsprosjekt

Videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom er et 60 studiepoengs deltidsstudium over to år som omfatter følgende emner:

  • Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre)
  • Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre)

Den tilbys i samarbeid mellom RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Universitetet i Stavanger. RKBU Vest er et kunnskapssenter driftet av NORCE som driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern. De har driftet utdanningen i flere år, men den er fra høsten 2020 organisert ved UiS som del av etter- og videreutdanningstilbudet ved universitetet. 

Studieprogram ved UiS