Nye studier vedtatt av UiS-styret

Master i barnevern, batteriingeniør, medisinsk teknolog og neste generasjons energiingeniør. Fra høsten 2022 opprettes fire nye studier ved UiS.

Published Endret

Denne saken er oppdatert 14. oktober
Av studiene det gjelder ligger ett ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og tre ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

25 studieplasser til master i barnevern

UiS har et bachelorstudium i barnevern, og styret har nå vedtatt å etablere en masterutdanning i barnevernsarbeid. Studiet er en del av en større kompetansesatsing innenfor barnevernet på nasjonalt nivå og vil svare på det tydelige kravet fra regjeringen til kompetanseheving i barnevernet.

UiS har behov for 25 statlig finansierte studieplasser, som vil være en liten investering med stor samfunnsnytte. I årets statsbudsjett har regjeringen øremerket 25 studieplasser til master i barnevern ved UiS.

Bachelor i medisinsk teknologi

Behovet for personell med kompetanse innen medisinsk teknologi er stort. Ettersom bruken av teknologi er sterkt økende i helsesystemet, vil også arbeidsmarkedet for personer med denne kompetansen være økende. Fra høsten 2022 tilbyr UiS bachelor i medisinsk teknologi .

Les også: UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Helse og velferd er ett av tre satsingsområder ved UiS. Universitetet skal utvikle teknologi og nye metoder for å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig helsevesen.

Studiet skal ha 20 studieplasser.

Bachelor i batteri- og energiteknologi

Med energimarkeder i endring, er det et sterkt økende behov for kompetanse innen batteriteknologi. Det er viktig for Norge å skape ny industri som kan gi andre inntekter og nye arbeidsplasser i framtiden. Med en bachelor i batteri- og energiteknologi får du kompetanse innen et nytt, høyteknologisk område. Det finnes ikke tilsvarende bachelorprogram i Norge som har en tydelig profil i batteriteknologi.

Les også: UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

Grønn omstilling er en felles strategisk overbygning for universitetet frem mot 2030 og energi er ett av tre satsingsområder for UiS. Innenfor dette området vektlegges omstilling til bærekraftige løsninger, bredere energiprofil med tverrfaglige perspektiv, og innovasjon og verdiskaping.

Studiet skal ha 20 studieplasser.

Master i energi, reservoar og geovitenskap

Den nye masteren i energi, reservoar og geovitenskap tar mål av seg å utdanne neste generasjon profesjon for framtidens energi-mix. I det grønne skiftet vil fortsatt undergrunnsproduksjon og lagring være relevant. Den norske kontinentalsokkelen utpeker seg som et viktig laboratorium for CO2-lagring og også for andre undergrunnstema som er viktige for energiskiftet, for eksempel geotermisk energi og hydrogenlagring. Utviklingen vil kreve høy teknologikompetanse og det nye studieprogrammet skal utdanne ingeniører som kan bidra i energiskiftet med kompetanse innen produksjon og lagring av energi (som gass og geotermisk energi) og avfall (som CO2).

Studieprogrammet er en omarbeiding av Master’s Programme in Petroleum Geosciences Engineering og spesialiseringen i reservoarteknologi i masterprogrammet i petroleumsteknologi. På denne måten forenes tradisjonell kompetanse innen geovitenskap og petroleumsteknologi nettopp med tanke på å møte og løse utfordringer innen energiproduksjon, klima og bærekraft. Det nye programmets eksplisitte innretning mot kunnskap og kompetanse er svært relevant for det grønne skiftet.

Tekst: Benedicte Pentz