Hopp til hovedinnhold

Resultatene fra Studiebarometeret 2021 er klare

For UiS er resultatene positive og viser framgang på 10 av 12 hovedområder, sammenliknet med forrige undersøkelse.

Publisert: Endret:

To studenter foran laptop
UiS-studentene Amal Kamal (t.v.) og Simeon Vyizigiro. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Ved UiS deltok 47 prosent av studentene, som er en økning fra 2020 da deltakelsen var 36 prosent. På nasjonalt nivå deltok 41 prosent av studentene.

– Studentenes mening er viktig for oss og det er gledelig at så mange studenter har svart på undersøkelsen. Studiebarometeret er et verdifullt verktøy for oss i vårt systematiske arbeid med kvaliteten i våre studieprogram, sier prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen.

Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Studentenes opplevelse av kvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om hvordan studentene opplever kvaliteten på studiene. Undersøkelsen blir gjennomført hvert år av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare. I 2021 mottak 74 000 studenter invitasjon til å delta i Studiebarometeret.

NOKUT presenterte resultatene fra undersøkelsen på et frokostseminar 8. februar. Resultatene er tilgjengelig på studiebarometeret.no.

God utvikling på flere områder

Studiebarometeret bruker en skala fra 1 til 5, hvor 5 er mest fornøyd/mest enig.

UiS sine studenter er særlig fornøyd med bibliotek og bibliotekstjenester (4,2). Dette er en tjeneste og ressurs som studentene setter pris på, også i tidligere undersøkelser.

På det overordnede spørsmålet som omhandler studentenes tilfredshet, alt i alt, med studieprogrammet de går på, oppnår UiS en skår på 3,9. Dette er en oppgang fra året før, hvor tallet var 3,7. Det nasjonale gjennomsnittet på dette spørsmålet er 4. Samtidig viser undersøkelsen at studentene mener at de går på det studiet de helst vil gå på. Gjennomsnittskår for UiS er 4,4 på dette spørsmålet.

Undervisning, forventninger og tilknytning

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som består av flere enkeltspørsmål. Disse hovedområdene dekker flere tema som er viktige for studentenes opplevelse av sin studiesituasjon: Undervisning, tilbakemelding og veiledning, faglig og sosialt læringsmiljø, fysisk læringsmiljø og infrastruktur, organisering av studieprogrammer, praksis, vurderingsformer, medvirkning, studieprogrammets evne til å inspirere, eget engasjement, forventninger, tilknytning til arbeidslivet.

UiS ligger så vidt over (0,1) det nasjonale gjennomsnittet på temaene undervisning, forventninger og tilknytning. Og så vidt under (0,1) på organisering og studentenes eget engasjement. Ellers plasserer UiS seg helt på linje med det nasjonale snittet på resten av hovedområdene.

Sammenliknet med 2020 peker pilene i riktig retning for UiS på 10 av 12 hovedområder. 

Spørsmål om hvordan studentene har opplevd koronapandemien har også vært inkludert i undersøkelsen. Selv om studentene synes nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning (3,6), så er tilbakemeldingene at de tekniske løsningene for nettundervisning har fungert godt (3,5). Studentene har også opplevd at underviserne har gode opplegg for undervisningen på nett (3,3).

Gir viktig innsikt i studentenes tilfredshet

– Dette er et barometer på våre studenters tilfredshet med kvaliteten på det studiet de går på. Resultatene gir oss viktig innsikt i hva som fungerer bra og hva vi må arbeide mer systematisk og målrettet for å utvikle og forbedre, sier Eggen.

Hun legger til at resultatene på institusjonsnivå gir overblikket. Likevel er det først når man vurderer resultatene på studieprogramnivå at man kan identifisere utfordringer og iverksette målrettede tiltak. Dette er et arbeid som fakultetene har god erfaring med og som er høyt prioritert framover.

Tekst: Benedicte Pentz