Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Studenter gående i Stavanger sentrum, fargegata

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som spør studentene hvordan de opplever kvaliteten på studiene sine. For UiS sin del viser undersøkelsen at resultatene i 2022 er gjennomgående bedre enn, eller like gode, som resultatene i 2021.

Nasjonal nedgang på overordnet tilfredshet

Unntaket er overordnet tilfredshet, eller «alt-i-alt tilfredshet», hvor UiS følger den nasjonale nedgangen som resten av landet. På dette området får UiS en skår på 3,7, en nedgang på 0,2 fra året før. Det nasjonale gjennomsnittet på dette spørsmålet er 3,8, en nedgang fra 4,0 året før.

Studiebarometeret bruker en skala fra 1 til 5, hvor 5 er mest fornøyd/mest enig.

– Verdifullt verktøy

UiS kan vise til bedre resultater enn det nasjonale gjennomsnittet på de fem hovedområdene undervisning (3,7), tilbakemelding og veiledning (3,4), faglig og sosialt miljø (3,7), organisering (3,5), og tilknytning til arbeidslivet (3,2). På de to andre hovedområdene vurderingsformer (3,9) og eget engasjement (3,6) får UiS samme skår som det nasjonale gjennomsnittet.

Resultatene er tilgjengelige på studiebarometeret.no.

– Studentenes mening er viktig for oss. Studiebarometeret er derfor et verdifullt verktøy for å måle hvor fornøyde studentene våre er med kvaliteten på studiet de går på. Resultatene gir oss viktig innsikt i hva som fungerer bra og hva vi må arbeide mer systematisk og målrettet for å utvikle og forbedre, sier prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen.

Hun ønsker likevel endringer etter ti år med undersøkelsen.
– Vi har en stor forventning til at den forbedres slik at vi får et kunnskapsgrunnlag som er sektoren verdig. 

Åtte på topp

Disse studieprogrammene skårer best på UiS:

4,9 - Paramedisin, bachelor (Det helsevitenskapelige fakultet – HV)
4,5 – Journalistikk, bachelor (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
4,5 – Helsesykepleie, master (HV)
4,5 - Industriell teknologi og driftsledelse, master i teknologi/siv.ing. (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet – TN)
4,4 - Marin- og offshoreteknologi, master i teknologi/siv.ing. (TN)
4,3 - Matematikk og fysikk, femårig integrert master (TN)
4,3 – Rettsvitenskap, bachelor (Handelshøgskolen ved UiS)
4,3 – Helsevitenskap, master (HV)

Rettsvitenskap med sterk utvikling

Bachelor i rettsvitenskap er ett av studiene som har utviklet seg spesielt positivt i årets studiebarometer, og scorer 4,3 på overordnet tilfredshet mot 3,3 i 2021. Svarprosenten var på 82 prosent.

Studieprogramleder Lana Bubalo mener det gode resultatet skyldes mange tiltak. 

– Vi har studentassistenter på nesten hvert emne, kick-off ved semesterstart, og har arrangert et soft skills-prosjekt der studentene får utvikle viktige og etterspurte ferdigheter, som samarbeidsevne, empati og sosiale ferdigheter. Vi har også latt studentene trene seg på rollen som advokater i rettsalen og vi har internship som bidrar til tettere tilknytning til arbeidslivet, sier Bubalo.

Studentenes tidsbruk

Studiebarometeret viser blant annet hvor mye tid studentene bruker på læringsaktiviteter, egenstudier og betalt arbeid. UiS-studentene rapporterer at de bruker mest tid på egenstudier. Studentene bruker litt mer tid på organiserte læringsaktiviteter, litt mindre tid på egenstudier, og omtrent like mye tid på betalt arbeid som i 2021.

Det er stor variasjon mellom fakultetene på dette området. Studenter ved Handelshøgskolen ved UiS bruker mest tid på egenstudier, med 25,4 timer i uken. Dette er en oppgang på 0,4. Studenter fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora melder lavest antall timer brukt til egenstudier på UiS, med 11,2 timer. Dette er en nedgang på 1,7.

Sammenliknet med resten av landet ligger UiS-studentene svært nær det nasjonale gjennomsnittet, men de jobber mer og bruker litt mer tid på studier.

Tilknytning til arbeidslivet

Området hvor UiS skiller seg mest positivt ut fra landsgjennomsnittet, er tilknytningen til arbeidslivet. Her får UiS en skår på 3,2, mens landsgjennomsnittet ligger på 3,0. Dette området har hatt en jevn framgang de siste årene.

I Studiebarometeret for 2022 er spørsmål knyttet til koronapandemien tatt ut. Det samme er spørsmål knyttet til fysisk læringsmiljø, som bibliotektjenester. Dette er spørsmål som UiS-studentene har gitt svært gode skår.

Tilbakemelding og veiledning

Fakultetene har de siste årene hatt særlig oppmerksomhet på tiltak som kan styrke den faglige relasjonen mellom studenter og faglærere. Særlig når det gjelder situasjoner for tilbakemeldinger og veiledning. Dette viser også den største framgangen fra 2021 til 2022 for UiS. Innenfor dette hovedområdet har tre av fire spørsmål de største positive avvikene det siste året.

Dette gjelder spesielt De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt, med en økning på 0,3 og Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt, med en økning på 0,3, og Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte, med en økning på 0,2.

Om Studiebarometeret

I oktober hvert år mottar andre- og femteårsstudenter invitasjon fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) til å si sin mening gjennom Studiebarometeret. I 2022 introduserte NOKUT et pilotprosjekt som inkluderte tredjeårsstudenter i denne utsendelsen; UiS deltok i dette. I 2022 mottok ca 95.000 studenter over hele Norge tilbud om å delta i undersøkelsen. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Den nasjonale svarprosenten er 39 prosent. Ved UiS svarte 43 prosent av de spurte andre- og femteårsstudentene, men 40 prosent av de spurte andre-, tredje-, og femteårsstudentene. Svarprosenten for andre- og femteårsstudenter viser en nedgang på 5 prosent fra 2021.

Tekst: Benedicte Pentz