Hopp til hovedinnhold

Slik har UiS-studentene hatt det under koronapandemien

SHoT-undersøkelsen: Urovekkende mange UiS-studenter melder at de er ensomme.

Publisert: Endret:
Undervisning via skjerm har ført til lite kontakt med medstudenter og faglærere det siste året for mange studenter. Mange er rammet hardt psykisk. Foto: UiS / Anja Kristin Bakken

Trenger du noen å snakke med? Se våre tilbud her.

Da pandemien brøt løs i mars i fjor ble studiehverdagen snudd opp ned for studenter over hele landet. Universitetene stengte ned og campusundervisningen ble lagt over til digitale plattformer. Hvordan har studentene opplevd dette?

Fra 1. mars til 5. april i år har landets studenter hatt anledning til å svare på spørsmål om sin egen helse og trivsel under pandemitiden. Dette er en tilleggsundersøkelse til Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) som kartlegger studentenes helse og trivsel hvert fjerde år.

Svarene som UiS-studentene har gitt, er i veldig stor grad sammenfallende med det studentene har svart ellers i landet: De føler seg ensomme, synes digital undervisning er svært utfordrende og savner sine medstudenter og faglærere.

På noen punkt kommer Stavanger noe bedre ut enn på landsbasis, blant annet når det gjelder tilbudet om campusundervisning – som har vært noe høyere her enn andre steder. 

2242 studenter ved UiS deltok i undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 34,4 – lik resten av landet. Totalt har 62.498 studenter svart.

Se hele undersøkelsen på: studenthelse.no

Les SHoT-undersøkelsen 2021 for UiS her.

Utfordringer med digital undervisning

På spørsmål om hva studentene synes har vært de største utfordringene med digital undervisning er det den manglende kontakten med sine medstudenter som peker seg ut.

Av de som deltok i undersøkelsen svarer 81 prosent på landsbasis og 77 prosent ved UiS at de savner kontakt med medstudentene sine.

Nest største utfordring er at de savner kontakt med faglæreren. 56 prosent av studentene på landsbasis oppgir at de savner kontakt med faglæreren. 53 prosent av UiS-studentene sier det samme.

I tillegg opplever 46 prosent av studentene på landsbasis at det er en utfordring at den digitale undervisningen er mindre engasjerende. 49 prosent av UiS-studentene mener det.

Det er 46 prosent av landets studenter som mener det er en utfordring at forelesere mangler teknisk kompetanse. 49 prosent av UiS-studentene mener også det. 

Urovekkende mange føler seg ensomme

54,4 prosent av norske studentene sier de er ensomme. I 2018 var det samme tallet 23,6 og i 2014 var det 16,5. Det er altså en markant økning i pandemiåret.

44 prosent på landsbasis svarer at de føler at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. 42 prosent UiS-studenter svarer det samme.

24 prosent føler at de ofte eller svært ofte er utenfor. Her sammenfaller UiS-tallene med de nasjonale tallene.

36 prosent av studentene på landsbasis melder at de ofte eller svært ofte føler seg isolert. 32 prosent av UiS-studentene melder at det føler seg isolert.

– Andelen som føler på at de savner noen å være sammen med, er urovekkende stor. Disse tallene forteller oss noe om prisen for å stenge ned et samfunn, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

– Vi vet at studentene våre helst vil ha fysisk undervisning. Den digitale undervisningen gir ikke like god faglig og sosial kontakt. Studentene trenger å føle at de er del av et felles fag- og studiemiljø, og de trenger å ha tettere kontakt med faglærer, påpeker Eggen.

Etter nedstenging 12. mars i fjor ble UiS delvis gjenåpnet i slutten av april og deretter ytterligere åpnet i mai, hvor begge gjenåpningene var begrenset til studenter som måtte være til stede på campus for å holde progresjon i studiene. Fra midten av juni ble universiteter og høgskoler igjen helt åpne for alle.

I høstsemesteret var hovedregelen at undervisning skulle foregå hybrid, altså delvis fysisk og delvis digital. Smittebølge nummer to traff vår region i november og studenter måtte igjen leve med en hovedregel om digital undervisning.

UiS åpnet for fysisk undervisning i grupper i februar i år, men etter halvannen måned ble all undervisning igjen digital, med noen få unntak. I slutten av april er det fortsatt de samme reglene som gjelder.

– Undersøkelsen viser at nedstengingen med digital undervisning over tid har vært krevende for studentene. Tallene viser hvor krevende dette året har vært. Dette er viktig å kartlegge. Nå skal vi bruke studentenes svar til å lære av, og til å se på hvordan vi kan jobbe enda bedre for å lette studiesituasjonen for studentene videre i perioden og seinere, påpeker Eggen.

UiS la vekt på å gjennomføre Fadderordningen ved semesterstart i august 2020, og har videre samarbeidet tett med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) og Studentorganisasjonen StOr om tiltak for å ivareta studentenes psykiske helse.

– Vi må fortsette samarbeidet vårt med SiS for å bedre studentenes psykiske helse. Sammen har vi fått nærmere 10 millioner kroner som skal gå til tiltak for studentene, og vi jobber fortsatt med å utnytte disse midlene best mulig, påpeker Eggen.

– Skremmende tall, men ikke overraskende

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Elisabeth Faret, har merket at flere tar kontakt for å få hjelp i pandemiåret.

– Svarene studentene gir kommer ikke overraskende på oss. Vi er i dialog med studentene, og de forteller oss at det er vanskelig. Likevel, det skremmer meg at tallene på studenter som rapporterer om ensomhet er så høye, sier Faret.

Det er de studentene som ikke tar kontakt, Faret er mest bekymret for.

– Vi jobber hardt med å nå ut med hjelp til dem som trenger det mest. Vi har satt inn store ressurser, det skal være lett å ta kontakt, alle som trenger det skal få en førstegangssamtale. Utfordringen er å nå de som ikke kommer til oss og ber om hjelp, men som trenger hjelp, forklarer Faret.

Studentsamskipnaden har to psykologer, en fysioterapeut/kognitiv terapeut og en klinisk sosionom som jobber for studentenes psykiske helse. De har et lavterskeltilbud for dem som ønsker en samtale, samt et nett-tilbud og et kveldstilbud.

– Vi ønsker å øke tilbudet vårt med tanke på å ta imot det som kommer av utfordringer framover. Vi må gjøre enda mer av det vi allerede har gjort. Fadderordningen og studentidretten er to ting vi blant annet må satse enda mer på når samfunnet åpner igjen, påpeker Faret som frykter følgekonsekvensene av nedstengingen.

– Dette vil prege oss som samfunn i lang tid.

Lav faglig trivsel

Som i 2018 inkluderte årets SHoT-undersøkelse et sett med spørsmål knyttet til trivsel med studiet, knyttet til bestemte temaområder som undervisningen, egen arbeidsinnsats, faglig veiledning og andre forhold som er av relevans for selve studiet.

Resultatene viser at det er gjennomgående lav tilfredshet på de ulike delområdene. Bare 3 av 10 studenter oppgir at de er fornøyde med undervisningen, mens det er lavest tilfredshet på det fysiske læringsmiljøet, hvor kun 2 av 10 svarer at de er fornøyde.

UiS-studentene er like (lite) fornøyde med undervisningen som studentene er i resten av landet, mens de er litt mer tilfredse enn studenter ellers i landet når det gjelder egen arbeidsinnsats og det fysiske læringsmiljøet.

Ikke overraskende melder studentene om savn av fysiske møter og sosial tilhørighet. Mange føler seg ensomme under denne pandemien. Mange studenter sliter med det, også UiS-studentene.

— Denne ekstraordinære SHoT-undersøkelsen gjør at vi kan innhente mer kunnskap om hvordan våre studenter har hatt det det siste året. Vi får underbygget resultater fra noen av våre egne undersøkelser («Undervisning i koronatiden» i samarbeid med UiA og Studiebarometeret 2020), og vi får et mer eksakt bilde av hvilke områder som har vært mest kritiske for våre studenter sammenlignet med resten av landet, sier Eggen.

Litt mer fysisk undervisning på UiS enn andre steder

Rundt halvparten av studentene på landsbasis oppgir at mer enn 80 prosent av forelesningene har vært digitale siden august.

UiS-studentene oppgir å ha hatt tilbud om fysisk undervisning på campus 2,3 dager siste 14 dagene. Dette er mer enn landsgjennomsnittet som har fått tilbud om 1,4 dager.

UiS-studentene oppgir at de i litt mindre grad enn landsgjennomsnittet har fulgt forelesningene digitalt. De oppgir også at de har fått tilbud om 5 dager med digital undervisning de siste 14 dagene, mens studentene i landet for øvrig har fått tilbud om 6 dager digital undervisning.

Totalt sett er undervisningstilbudet likt i antall dager over hele landet, men UiS studentene har hatt litt mer campusundervisning enn studentene andre steder i landet. De har også tilbragt litt mer tid på campus enn landsgjennomsnittet.

– Stavanger har i noen perioder ikke vært like nedstengt som andre deler av landet. UiS har jobbet hardt for å holde universitetet mest mulig åpent, og satt alle kluter til for å holde bibliotek, lesesaler og undervisningsrom tilgjengelige for våre studenter. Vi har også jobbet hardt for å tilpasse undervisning på campus etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler, påpeker Eggen.

Digital undervisning fungerer dårligere enn tradisjonell

71 prosent av studentene i landet vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

Blant UiS-studentene er det 66 prosent av studentene som mener at den digitale undervisningen er dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

– Dette betyr at 34 prosent av UiS-studenter synes at den digitale undervisningen fungerer omtrent like bra som, bedre eller mye bedre enn tradisjonell undervisning. Vi vet mange faglærere har måttet omstille seg og mange har gjort en veldig god jobb for å tilrettelegge for undervisningen digitalt for studentene sine. For mange studenter har dette fungert etter forholdene godt, selv om det selvsagt er mange utfordringer i å følge undervisningen digitalt over tid. Noe denne undersøkelsen vitner om, forklarer Eggen.

Svak nedgang i livskvalitet

Livskvalitet handler om a oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, og om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement.

Når studentene rapporterer inn livskvalitet totalt, så sammenfaller UiS-svarene med landet ellers. 38 prosent melder at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet.

Det betyr at 62 prosent oppgir at de har middels, god eller svært god livskvalitet.

Dette viser en svak nedgang i andelen som oppgir god livskvalitet sammenlignet med de foregående SHoT-undersøkelsene.

Økning i psykiske plager

Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og fram til årets tilleggsundersøkelse.

18 prosent av studentene på landsbasis oppgir å ha en psykisk lidelse, og de vanligste lidelsene er depresjon (12,3 prosent) og angst.

– UiS-studentene har meldt inn noe færre psykiske plager enn landsgjennomsnittet, men omfanget er uansett stort og en utfordring også for oss. Dette er noe vi følger tett, ikke minst i samarbeid med SiS, sier Eggen.

Tekst: Karen Anne Okstad