Hopp til hovedinnhold

UiS sitt kvalitetssystem er godkjent av NOKUT

Alle krav til UiS sitt kvalitetssystem, som skal sikre at utdanningene utvikler seg og holder høy kvalitet, er oppfylt. Det bekrefter NOKUT-rapporten som nylig ble sendt oss.

Publisert: Endret:
Studenter i gruppearbeid

Tidligere i høst hadde Universitetet i Stavanger tilsyn av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet som har som oppgave å sikre kvalitet ved utdanningene i Norge.

Rapporten etter tilsynet forteller at arbeidet som er gjort ved UiS de siste to årene med å videreutvikle og implementere kvalitetssystemet, er vellykket. Kravene for kvalitetssystem i universitets- og høyskoleloven er oppfylt. NOKUT skal behandle rapporten på sitt styremøte i desember.

Dette gleder selvfølgelig prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Etter forrige NOKUT-tilsyn, hvor vi fikk underkjent kvalitetssystemet vårt, igangsatte hun et større utviklingsarbeid for å  forbedre systemet som skal sikre et rammeverk for kvalitetsarbeidet.

– Den nye rapporten som kom i høst, konkluderer i slutten av hvert avsnitt at kravene er oppfylt. Med andre ord: Det kvalitetssystemet vi fikk etablert på nytt og som ble vedtatt i juni 2020 tilfredsstiller alle krav i UH-lov og forskrifter, forklarer Eggen.

Brettet opp ermene i mars 2020

Da den sakkyndige komiteen tidlig i 2020 kom fram til at UiS sitt system for kvalitetsarbeid hadde vesentlige mangler, var dette en marsjordre til hele universitetet om å jobbe med utbedringer av kvalitetssystemet. Fem arbeidsgrupper, som alle jobbet med ulike sider ved kvalitetssystemet, ble nedsatt samtidig med at UiS og landet stengte ned i mars 2020

– Fakultetene og fagmiljøene forstod alvoret og allerede innen mai 2020 hadde vi designet en ny helhet i systemet vårt, forklarer Eggen.

Eggen takker for den jobben som er gjort i hele organisasjonen.

– Det har vært veldig bra medvirkning fra fagmiljøene og det nye kvalitetssystemet er blitt veldig godt forankret på relativt kort tid, konstaterer Eggen.

Astrid Birgitte Eggen
Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen har ledet arbeidet med å få etablert et nytt Kvalitetssystem ved UiS. Hun er glad for at NOKUT har godkjent systemet.

Opplæring av studenttillitsvalgte

Nytt fra forrige runde er at ph.d.-utdanningene er en integrert del av kvalitetssystemet, på lik linje med bachelor- og masterutdanningene.  

– Vi har jobbet for å få alle tre utdanningsnivåene innenfor ett system, selvfølgelig med visse tilpasninger, forklarer Eggen.

Hun vil også legge vekt på at de har gjennomgått alle funksjonsbeskrivelser for alle roller, råd og utvalg i kvalitetssystemet.

– Rollebeskrivelsene måtte tilpasses det nye kvalitetssystemet. Det har vært en stor jobb.

Eggen vil berømme studentorganisasjonen StOr som tok initiativ til – og som har gjort en flott innsats – når det gjelder å få på plass et godt system for opplæring av tillitsvalgte.

– Vi hadde ikke et tilstrekkelig system for å velge tillitsvalgte til alle nivå, emnetillitsvalgte og tillitsvalgte til fakultetsstyret. Nå har vi det. StOr har laget en egen håndbok, Tillitsvalghåndboka, for å øke studentenes medbestemmelse ved UiS. Den er veldig fin, sier Eggen, som er stolt over engasjementet som studentene har vist for dette.

Digitalisering av kvalitetsarbeidet

Siden vinter 2020 har vi også jobbet med å digitalisere prosessene i det systematiske kvalitetsarbeidet. Digitale emnerapporter er nå digitalt tilgjengelig for studieprogramledere slik at de kan evaluere studieprogrammet digitalt. 

For å gi lett tilgjengelige data til vurderingen er et «kvalitetsdashbord» utviklet i Power BI og tilgjengeliggjort i «UiS Innsikt Utdanning». Her vises nøkkeltall, resultatdata og figurer for de følgende områdene: søkere og opptakstall, gjennomføring og frafall, internasjonalisering, studiepoengproduksjon og karakter, studenttilfredshet, og fagmiljø.

– Det å få oversikt over hvilket datagrunnlag vi skal legge vekt på – og tilgjengeliggjøringen av dette – er et stadig pågående arbeid. Men jeg tror vi har funnet en veldig god løsning for dette, som kanskje også er unikt for UH-sektoren, sier Eggen.

– Digitalisering av rapporteringen av kvalitetsarbeidet er ikke et krav fra NOKUT, men vi kommer til å ha videre satsning på dette, påpeker Eggen.

Akademisk arbeid

– Å lage kvalitetssystem er et akademisk arbeid, framholder prorektoren.

– Et godt kvalitetsarbeid er med på å utvikle selve utdanningene ogselve undervisningen. Kvalitetssystemet er et virkemiddel for at våre utdanninger skal bli stadig bedre – og for at vi skal bli bedre som universitet. Dette er ikke noe vi driver på ved siden av utdanning og undervisning, det er en integrert del av utdanning og undervisning, forklarer prorektoren.

Må synliggjøre UiS-strategien

– Vi kan hvile litt på våre laurbær nå, men det er stadig vekk slik at vi må være litt på alerten. Vi har fått noen råd fra NOKUT. Det går på to ting. Vi må i større grad synliggjøre strategi og visjoner i kvalitetsarbeidet. I tillegg må vi trekke inn etter- og videreutdanning inn i systemet. Da kan vi virkelig si at vi har kommet i mål, sier Eggen, som ikke legger skjul på at det å jobbe med kvalitet er et kontinuerlig arbeid som vi aldri kan si oss ferdige med.

Nå følger årlige gjennomganger av kvalitetssystemet hvor fakultetene kommer med sine forbedrings- og endringsforslag.

Tekst: Karen Anne Okstad