Hopp til hovedinnhold

Over 800 helsestudenter gjennomførte praksis tross pandemi

Helsestudenter ble etterspurt arbeidskraft i den usikre situasjonen helsevesenet har stått overfor denne våren. Samtidig skulle de opprettholde egen studieprogresjon. Til tross for koronapandemien, gjennomførte 872 helsestudenter ved UiS sin praksis.

Publisert: Endret:
Intensivsykepleier i smittevernsutstyr Foto: Svein Lunde, SUS
Masterstudent i intensivsykepleie, Miriam Bauge, på vei inn til pasient med covid-19-smitte på intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger).

Publisert første gang 29. juni 2020. Tekst: Cathrine Sneberg

Da Norge stengte ned den 12. mars grunnet spredningen av koronaviruset, hadde UiS 292 førsteårs sykepleiestudenter ute i praksis i sykehjem fordelt på kommuner fra Egersund til Strand. Over helgen skulle ytterligere 238 sykepleiestudenter starte sin praksisperiode på ulike avdelinger ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og i kommunehelsetjenesten.

Studenter på første studieår innen spesialsykepleie og jordmorfag var også i praksis på SUS når intensivkapasiteten skulle økes og kvinneklinikken måtte stenge ned en avdeling grunnet smitte.

Tett dialog med praksisfeltet

Praksiskaos i utdanningene skrev Khrono dagen etter stengingen. Uten klare føringer fra myndighetene om hvordan praksisstudier skulle gjennomføres under koronautbruddet, måtte universitetene og høgskolene, sammen med praksisfeltet, komme frem til egne løsninger.

–  Det var ulik praksis mellom institusjonene. Noen trakk studentene fra praksisstudiene, mens andre fortsatte som før, forteller Bjørg F. Oftedal, prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Både SUS, Helse Vest og kommunene gikk i beredskapsmodus. Nye karanteneregler ble innført med tilbakevirkende kraft som gjorde at både ansatte i helsevesenet, studenter og lærere ved UiS måtte i karantene. Ulike regler mellom kommunene skapte også hinder for praksisgjennomføring.

Samtidig var det et gjensidig ønske fra alle parter om at studentene skulle gjennomføre sin praksis. UiS kunne dermed, som et av få studiesteder i Norge, la helsestudenter fortsette i praksis.

–  Stor velvilje fra våre samarbeidspartnere gjorde det mulig å gjennomføre endringer på kort varsel.

Fleksibilitet ble nøkkelen

Det måtte finnes løsninger som anerkjente at studentene var viktige hender i arbeidslivet, samtidig som de skulle opprettholde studieprogresjonen.

Portrett av Bjørg Oftedal
Tett samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet var avgjørende, forteller Bjørg F. Oftedal.

–  Vårt utgangspunkt var at studentene ikke skulle bli forsinket i studieløpene sine. Vi måtte derfor være fleksible i gjennomføringen av semesteret, forklarer Oftedal.

Det ble blant annet gjennomført endringer i vurderingsformer, i organisering av praksisplasser, utvidelser av praksisperioder ved karantene, og 5% økning av fraværsgrensen for praksisperioden. Dette skapte et enormt behov for god informasjonsflyt. Det var stadige nye oppdateringer som skulle formidles til studenter, lærere og praksisfelt.

Prodekanen berømmer både ansatte ved UiS og samarbeidspartnere i praksisfeltet for innsatsen.

– Vi hadde tett samarbeid internt på UiS, men det at vi jobbet mot et felles mål med praksisfeltet var avgjørende for å lykkes med vår strategi, legger hun til.

Praksisfeltet hadde, i likhet med UiS, en klar og tydelig målsetting om å få studentene gjennom.

– De var løsningsorienterte og viste en fantastisk evne og kapasitet til å få til nødvendige endringer.

– Vi har utdannet modige helsearbeidere

Flere studenter følte på utrygghet og redsel. Mange lurte på om de i det hele tatt våget å fortsette eller starte i praksis grunnet smittefaren. De hadde stort behov for informasjon og ivaretagelse.

Samtidig var det utfordrende for universitetet å komme ut med kvalitetssikret informasjon raskt nok. Oftedal er imponert over studentenes evne til å stå i usikkerheten og takle tøffe situasjoner i praksis.

– Vi har utdannet modige helsearbeidere denne våren, fastslår Oftedal.

– Jeg håper studentene våre har blitt faglig trygge på smitteprosedyrer, og tror de har fått en mestringsfølelse som de ikke ellers ville hatt.

872 studenter i praksis under pandemien

Totalt har 872 studenter innen sykepleie, paramedisin, helsesykepleie, jordmorfag og spesialsykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet vært i praksis under pandemien fordelt på ulike avdelinger ved SUS, Helse Vest og i kommunehelsetjenesten.

– Det var en krevende periode for både UiS og praksisfeltet, men jeg opplever i ettertid at vi tok en riktig og god avgjørelse, slår Oftedal fast.

Nå mener hun det er viktig at det kommer på plass retningslinjer for høsten, særlig med tanke på et mulig nytt utbrudd, slik at det blir mer forutsigbart for alle parter.