Hopp til hovedinnhold

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av språk

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk.

Publisert: Endret:
Om oversikten

Det finnes mange spesialpedagogiske støtteverktøy, men kvaliteten på disse er varierende. På disse sidene finner du en oversikt over tilgjengelig materiell til kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte, innenfor områdene språk, lese- og skrivevansker.

Materiellet er valgt ut basert på en rekke faglige kriterier. Materielloversiktene er kun utviklet i den hensikt å gi en oversikt, og representerer ikke anbefalinger fra Lesesenteret.

Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på.

Nederst på siden kan du lese mer om de faglige kriteriene som ligger til grunn for utvelgelsen.

Se også:

Kartlegging og diagnostisering av lesing

Kartlegging av diagnostisering av skriving: Lesesenterets skriveprøve

kartlegging og diagnostisering av språk

TROG-2 -Test for Reception of Grammar version 2

TROG-2 er en test som brukes til vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom mellom 4 år og 16 år. I tillegg til det kvantitative resultatet muliggjør TROG-2 gjennomføring av kvalitative analyser av barnets grammatiske vansker.

jente snakker

Formål: Impressiv test som har til hensikt å avdekke grammatiske vansker.

Faglig område/ferdigheter:
 Flervalgsoppgaver fordelt på ulike blokker, hvor hver enkelt blokk måler en spesiell grammatisk konstruksjon.

Målgruppe:
 4 år til 16 år

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell: 
Papirformat: Testmanual, stimulibok og skåringsskjema.

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Logoped, spesialpedagog eller psykolog.

Tilgjengelig hos:  
Info Vest forlag - TROG 2

Pearson assessment - TROG

Utgitt: 


Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2009

Forfattere: 

Engelsk versjon: Bishop

Norsk versjon: Horn, Lyster og Rygvold

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill

TRAS er en observasjonsmetode til bruk i barnehagen. Målsetningen med TRAS er å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling og å bidra til at barn som strever med språk får hjelp på et tidlig stadium i utviklingen.

jente snakkerFormål:
 

 • Observere sentrale områder knyttet til yngre barns språklige utvikling.
 • Kompetanseheving for utvikling av språkstimulerende fagmiljø.
 • Observasjon og tiltak hånd i hånd.

Faglig område/ferdigheter:

 • Samspill
 • Kommunikasjon
 • Oppmerksomhet
 • Språkforståelse
 • Språklig bevissthet
 • Uttale
 • Ordproduksjon
 • Setningsproduksjon

Målgruppe: 1 år til 5 år

Kartleggingsmåte: 
Observasjon i daglig samspill ut fra kartleggingsskjema.       

Format/materiell: 


Papirformat:

Fagbok

Observasjonsskjema

Observasjonsskjema uten alders-inndeling

Tiltaksbok

Språk-og-lek bok SOL

Normering/standardisering: Nei

Kvalifikasjonskrav:
 Førskolelærer

Tilgjengelig hos: 
Info Vest forlag - TRAS

Forfattere: Espenakk, Frost, Færevaag, Horn, Løge, Solheim og Wagner

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

TOSP - Tospråklig prøve norsk

TOSP er en prøve som brukes for kartlegging av begreper og relasjonsbegreper på norsk og på barnets morsmål hos tospråklige barn. Prøven kan brukes som et redskap for å vurdere om elevens faglige vansker skyldes et generelt svakt utviklet begrepsapparat eller et mangelfullt ordforråd på norsk.

jente snakker

Formål: Kartlegging av verbale ferdigheter i to språk.

Faglig område/ferdigheter: 

 • Informasjon
 • Ord- og begrepsrikdom
 • Ordgjenkjenning
 • Ting som hører sammen
 • Lesehastighet
 • Leseforståelse

Målgruppe: 1. til 10. klasse

Kartleggingsmåte: 

 • Individuell
 • Gruppe

Format/materiell: Digitalt, nedlastbart: Elevhefte på morsmål, elevhefte på norsk og skåringshefte.

Normering/standardisering:
 Ja. Normert for 3., 5., 7. og 9. trinn.

Kvalifikasjonskrav: 
 Ingen

Forfatter: 
Sunil Loona

Tilgjengelig hos: 
Sunil Loona: Sunloona@gmail.com

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest for språkvansker hos barn og ungdom fra 6 år til 16 år. Testen tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mellom språklig korttidsminne og evnen til å danne språklige begreper. Ved hjelp av fire deltester kan en skille mellom barn med språkvansker og barn uten språkvansker på tvers av alderstrinn og vurdere behov for videre utredning.

jente snakkerFormål:
 Avdekke mulige språkvansker og evaluere behov for videre utredning.

Faglig område/ferdigheter:
 

 • Setningsminne
 • Ordspenn
 • Motsetninger
 • Ordkunnskap
 • Fonologisk bevissthet
 • Grammatikk
 • Ordavkoding
 • Lesehastighet

Målgruppe: Barn og ungdom fra 6 år til 16 år.

Kartleggingsmåte: 
Individuell: Screeningprøve

Format/materiell: 
Papirformat: Testmanual og testark 

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 
Statped - Språk 6-16

Forfattere: 
Ottem og Frost

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

jente snakker

Formål: Identifisere barn med mulig språkvanske

Faglig område/ferdigheter:
 

 • Setningsminne
 • Ordspenn
 • Begreper

Målgruppe: 5 år til 6 år

Kartleggingsmåte:
 Individuell: Screeningprøve

Format/materiell:
 Papirformat: Testmanual og testark

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 
Statped - Språk 5-6 

Utgitt: 
2010

Forfattere:
 Ottem og Frost

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Sats 2

Sats 2 er en undersøkelse som utføres hos helsesøster. Barnet får spesifikke spørsmål og foreldrene fyller ut et skjema. Observasjonene kan brukes til vurdering av barnets språkutvikling.

jente snakker

Formål: Avdekke forsinket språkutvikling

Faglig område/ferdigheter:
 Vurdere barns språkforståelse, talespråk, oppmerksomhet og samspill

Målgruppe:
 2-åringer

Kartleggingsmåte:
 Individuell

Format/materiell:
 Papirformat: Testmateriell med brukerveiledning, kartleggingsskjema og foreldreskjema.

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Helsesøster med innføringskurs om sats 2.

Tilgjengelig hos: 
A2G grafisk as 

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Reynell Developmental Language Scale, Reynells språktest

Reynells språktest er en test som undersøker barnets evne til å forstå uttrykt språk, og barnets egen språkproduksjon.

jente snakker

Formål: Avdekke forsinket språkutvikling. Studerer språkforståelse og talespråk som to forskjellige indekser.

Faglig område/ferdigheter:
 

 • Språkforståelse: Førspråklig forståelse, ordforståelse, relasjonsforståelse og setningsforståelse
 • Talespråk: Objektbenevning, bildebenevning, ordforklaring og bildebeskrivelse

Målgruppe: 1,5 år til 6 år

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell: 
Papirformat: Håndbok, stimulibok og skåringsark

Koffert med leker

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav: 
Sertifiseringskrav

Tilgjengelig hos: 
Norsk versjon: Riktige Leker - Reynell 

Engelsk versjon: Hogrefe - Reynell Development Language Scales

Utgitt: 
Engelsk versjon:  1. utgave 1973, 4. utgave 2011

Norsk versjon: 1985

Forfattere: 
Engelsk versjon: Edwards, Letts og Sinka (4. utgave, 2011)

​Norsk versjon: Hagtvet og Lillestølen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Norsk fonemtest

Norsk fonemtest er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Testen kartlegger hvordan konsonanter uttales først, midt i og sist i ord og hvordan vokaler og diftonger som for eksempel ei, au og oi uttales. Den kan brukes til å vurdere barns ordforråd og til å vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.

jente snakker

Formål: Systematisk kartlegging av barns språklyder.

Faglig område/ferdigheter:
 Uttale av ord med ulik fonologisk kompleksitet

Målgruppe:
 Barn, unge og voksne

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell: 
Papirformat: Stimulibok og skåringsark.

Normering/standardisering:
 Nei

Kvalifikasjonskrav: 
Ingen

Tilgjengelig hos: 
Cappelen Damm Undervisning - Norsk fonemtest

Utgitt: 
2002

Forfatter: 
Tingleff

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Minimale par

Minimale par er ordpar som er identiske med unntak av ett av fonene i ordene, for eksempel kam og tam. Ordparene er utarbeidet med tanke på språklydsarbeid med barn med fonologiske vansker, og brukes i sammenheng med Norsk fonemtest.

jente snakker

Formål: Undersøke og trene opp barns ferdigheter til å diskriminere mellom rimpar som kun skiller seg fra hverandre med en meningsbærende lyd

Faglig område/ferdigheter:
 Fonologisk diskriminering og bevissthet

Målgruppe:
 Barn, unge og voksne

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell: 
Papirformat

Normering/standardisering:
 Nei

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 
Cappelen Damm Undervisning - Minimale par 

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI)

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) er skjemaer som er utviklet til å vurdere bruk av gestikulering, ord og setninger hos barn fra 8 måneder til 3 år, og gir en hjelp til å vurdere behov for tidlige tiltak. Skjemaene kan også brukes til eldre barn med forsinket utvikling.

jente snakker

Formål: Kartlegge et spekter av barns kommunikative ferdigheter

Faglig område/ferdigheter:
 

 • Ord og gester, 8-20 mnd.: De første tegn på forståelse, faste utrykk, begynner å snakke, ordforråd, handlinger og gester. 
 • Ord og setninger, 16-36 mnd.: Sjekkliste over produktivt ordforråd, hvordan barn bruker ord, setninger og grammatikk

Målgruppe: Fra 8 måneder til 3 år

Kartleggingsmåte:
 Individuell: Screeningprøve. Spørreskjema til foreldre eller andre som kjenner barnet godt.

Format/materiell: 
Papirformat: Testmanual, spørreskjema for barn fra 8 til 20 måneder og spørreskjema for barn fra 16 til 36 måneder.

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 


Norsk versjon: Novus forlag, Tidlig språkutvikling

Engelsk versjon: Informasjon: The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDIs)

For bestilling og prisinformasjon: Brookes publishing, internasjonal bestilling 

Utgitt: 
Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2012

Forfattere: 
Engelsk versjon: MacArthur research network

Norsk versjon: Boka "Tidlig språkutvikling", Kristoffersen og Simonsen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Lær meg norsk før skolestart

Lær meg norsk før skolestart er en bok som presenterer en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen. Språkpermen er et verktøy for kartlegging av språkutviklingen hos barn i barnehagealder, som brukes sammen med boka.

jente snakker

Formål: Skape bedre innsikt i barns språkutvikling og språkmiljø

Faglig område/ferdigheter:
 Språkstimulering

Målgruppe:
 Førskolebarn

Kartleggingsmåte:
 Individuell: Observasjon ut fra kartleggingsskjema

Format/materiell:
 Boka "Lær meg norsk før skolestart" og kartleggingsverktøyet "Språkpermen"

Normering/standardisering:
 Nei

Kvalifikasjonskrav:
 Førskolelærer

Tilgjengelig hos: 
Mer informasjon og oppdatert pris finner du her:

Cappelen Damm Undervisning "Lær meg norsk før skolestart"

Cappelen Damm Undervisning "Språkpermen" 

Utgitt:
 2012

​Forfattere: 
Sandvik og Spurkland

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

Logopedlagets språklydsprøve

Logopedlagets språklydsprøve er en test som brukes til å avdekke språklydsvansker

jente snakker

Formål: Avdekke språklydsvansker

Faglig område/ferdigheter:

 • Ettersiing
 • Språklydsidentifikasjon
 • Spontantale
 • Bevegelse i taleorganene

Målgruppe: Barn, unge og voksne

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell:
 Papirformat: Bildemateriell, noteringsark og veiledning

Normering/standardisering:
 Nei

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen spesifikke kvalifikasjonskrav. Brukes av logoped.

Tilgjengelig hos: Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Norsk Logopedlag - vareliste - NLL Språklydsprøve

Utgitt: 
1983

Forfattere: 
Vidsjå, Hauglid, Kloster-Jensen og Skei

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

KTI - Kontrollert tegneiakttagelse

KTI er et materiale som kan brukes til bedømming av førsteklassingers forutsetninger for å motta og bearbeide språklige kunnskaper. Metoden baserer seg på vurdering av spesifikke tegneoppgaver.

jente snakker

Formål: Vurdere førsteklassingers forutsetninger for å motta og bearbeide språklige budskap

Faglig område/ferdigheter:

 • Skolerelaterte begreper
 • Korttidshukommelse

Målgruppe: 1. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Gruppe

Format/materiell: Papirformat

Normering/standardisering:
 Nei

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 
 Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift - KTI

Utgitt:
 2009

Forfattere: 
Jensen og Krogh

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

ITPA - Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

ITPA er en diagnostisk prøve for vurdering av spesifikke kognitive evner hos barn fra 4 år til 10 år. Testen gir informasjon om barnets sterke og svake sider når det gjelder kommunikasjon og læring.

jente snakker

Formål:

Kartlegger spesifikke kommunikasjonsvansker. Avdekker eventuell svikt i kommunikasjonskanalene; visuo-kinestetisk kanal og auditiv-verbal kanal, psykolingvistiske prosesser og organisasjonsnivåer

Faglig område/ferdigheter:

 • Lytting
 • Visuell oppfattelse
 • Visuelt minne
 • Lytteassosiasjoner
 • Lytteminne
 • Visuelle assosiasjoner
 • Visuell oppfattelse, evne til å se hele bildet ved å se deler av et bilde (visual closure)
 • Verbal uttrykkelse
 • Oppfattelse og tolkning av setninger
 • Manuell uttrykkelse; å kunne forklare, evne til å gestikulere
 • Evne til å avkode ord etter å høre deler av ord (auditory closure)
 • Evne til å koble enkeltbokstaver sammen til ord (sound blending)

Målgruppe: 4 år til 10 år

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell: 
Papirformat: Håndbok, noteringshefter, billedbok 1, billedbok 2.

Databasert skåringsprogram

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav: 
Sertifiseringskrav

Tilgjengelig hos:
 Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: PPT-materiell - ITPA, kolonne til høyre 

Utgitt:
 Engelsk utgave: 1998

Norsk utgave, 4. opplag: 1993

Forfattere: 
Engelsk utgave: Kirk, McCarthy og Kirk

Norsk utgave: Gjessing m.fl.

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

CELF-4 Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition

CELF-4 er en test for vurdering av språkvansker, som består av 4 nivåer og 13 deltester. Testen gjør det mulig å foreta en fleksibel og bred språkvurdering, og å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes.

jente snakker

Formål: Vurdere språklige komponenter som er viktige for muntlige og skriftlige språkferdigheter, språklig hukommelse og arbeidsminne.

Faglig område/ferdigheter:

 • Forståelse av instruksjoner
 • Grammatiske strukturer
 • Narrativ forståelse
 • Tallhukommelse
 • Likheter 1 og 2
 • Hverdagslige sekvenser
 • Formulere setninger
 • Repetisjon av setninger
 • Hurtig benevning
 • Ekspressivt ordforråd
 • Setningsforståelse
 • Ordmobilisering
 • Pragmatisk profil
 • Observasjonsskjema 

Målgruppe: 5 år til 12 år

Kartleggingsmåte: 
Individuell

Format/materiell:
 Papirformat: Manual, protokoll 5-8 år, protokoll 9-12 år, pragmatisk profil, observasjonsskjema, stimulusbok 1 og 2. Databasert skåringsprogram, lastes ned fra nettsiden. 

Normering/standardisering: Ja, skandinaviske normer.

Kvalifikasjonskrav: 
Logoped, spesialpedagog eller psykolog.

Tilgjengelig hos: 
Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Pearson assessment - CELF-4

Utgitt: 
Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2013

Forfattere:


Engelsk versjon: Semel, Wiig og Secord

​Norsk versjon: Monsrud og Rygvold

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

CCC 2 - Childrens Communication Checklist Second Edition

CCC 2 er en sjekkliste som brukes til vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.

jente snakker

Formål: Undersøke barns kommunikasjon og språkrelatert atferd og gi indikasjoner på mulige autismespekterforstyrrelser

Faglig område/ferdigheter: 
Vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn 

Målgruppe:
 4 år til 16 år

Kartleggingsmåte: 
Individuell. Sjekkliste til foreldre eller andre som kjenner barnet godt.

Format/materiell: 
Papirformat: Testmanual og sjekkliste 

Databasert skåringsprogram 

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Psykolog, logoped, spesialpedagog.

Tilgjengelig hos:
 Mer informasjon og oppdaterte priser finner du her:

Info Vest forlag - ccc2

Pearson assessment - ccc2

Utgitt: 
Engelsk versjon: 2003

Norsk versjon: 2011

Forfattere:
 Engelsk versjon: Bishop og Pearson

Norsk versjon: Andersen Helland og Hollund Møllerhaug​

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV SPRÅK

20 spørsmål

20 spørsmål er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdigheter til elever i grunnskolen.

jente snakker

Formål: Måler språkferdigheter, tilegnelse av symbolsystem og relasjoner til andre 

Faglig område/ferdigheter:

 • Semantisk evne
 • Vansker med å motta et budskap
 • Vansker med å formidle et budskap
 • Tilegnelse av symboler
 • Relasjoner til andre

Målgruppe: 5 år  til 16 år

Kartleggingsmåte: 
Observasjonsskjema til foreldre eller andre som kjenner barnet godt

Format/materiell:
 Papirformat

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos: 
Mer informasjon og oppdatert pris finner du her: Statped - Tjue spørsmål om språkferdigheter

Utgitt:
 2011 (2. opplag)

Forfatter: Ottem

Om kvalitetskriteriene

Her kan du lese om hvilke vurderinger som ligger bak materielloversikten.

barn med kvinne

Oversikten bygger på svar fra en spørreundersøkelse som ble sendt til kommunale og fylkeskommunale PPT-kontor i samråd med Utdanningsdirektoratet; informasjonsinnhenting på nett og Lesesenterets egen fagkompetanse.

Materiellet innenfor området språk er valgt ut med bakgrunn i språklige ferdigheter relatert til lese- og skrivevansker. Oversikten er i alfabetisk rekkefølge og delt inn i områdene lesing, språk, skriving, hjelpemidler og filmer.  

Utvalget av kartleggingsverktøy som senteret presenterer i forbindelse med utredning av språk-, lese- og skrivevansker er veiledende. Det er vurdert som kvalitativt godt, på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kartleggingsmateriellet skal ha et tydelig teoretisk fundament som er i tråd med tidsaktuellforskning på fagfeltet. Dette vil styrke validiteten på kartleggingsverktøyet. Videre ansees det som ekstra kvalitetssikring når kartleggingsverktøyet benyttes i nasjonal og internasjonalt forskning.

   
 • For de testene som er standardiserte/normerte stilles det krav til normgrunnlaget. Normene må i størst mulig grad være basert på kriterier som anses som dagsaktuelle, både i innhold og spredning i normalfordelingen i den norske populasjonen. Det vil si standardiserte tester som er normert på norske og/ eller grupper av norske, svenske og danske barn.

   
 • I noen tilfeller er eldre tester inkludert i utvalget, på tross av at testene ikke inneholder normer av nyere dato. Testene er likevel inkludert da de belyser sentrale ferdigheter innen fagfeltet der det ikke er utviklet nyere kartleggingsverktøy.

   
 • Kartleggingsverktøy som stiller krav til spesifikk fagkompetanse hos den som skal utføre kartleggingen, ansees som å ha en kvalitativ styrke.

   
 • Informasjon om og bestilling av kartleggingsmateriellet må være lett tilgjengelig på nett eller hos leverandør. 

Presisering av noen begreper anvendt i oversikten av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Beskrivelsen av testene i kategorien formål er hentet direkte fra kartleggings- verktøyenes omtale av seg selv. Arbeidsgruppen ved Lesesenteret har ikke gjort en egen vurdering av hvorvidt testbeskrivelsene er valide.

Under kategorien faglig område/ ferdigheter er testenes deltester eller indekser listet opp. 

Målgruppe viser til hvilken aldersgruppe testen er ment for, samt spesifikasjoner dersom testen er utviklet for en spesiell brukergruppe. Kartleggingsverktøyene kan også brukes på personer som er eldre enn antatt aldersgruppe uten bruk av aldersnormer og med kvalitativ vurdering.

Kvalifikasjon: Å kartlegge språk-, lese- og skrivevansker krever kompetente fagpersoner. Denne kompetansen innebærer et minimum av forkunnskaper om fagområdet språk, lesing og skriving, samt kartlegging. I oversikten nedenfor viser Kompetansekrav til utdanningskrav. I tillegg framkommer det eventuelle ytterligere krav som krav om innføringskurs og krav om sertifisering.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at resultater på Norsk fonem test og Logopedlagets Språklydsprøve ikke stiller spesifikke kompetansekrav til gjennomføring av testene.  Tolkning av disse testene krever imidlertid fagspesifikk kompetanse, og bør gjøres i samråd med logoped.

Veilednings- og støttemateriell:

Innen fagfeltet språk, lesing og skriving er det utviklet relativt store mengder veilednings- og støttemateriell så vel som læringsressurser. Det har derfor vært nødvendig å legge fram en oversikt over et begrenset utvalg ut fra gitte kriterier.  Oversikten kan derfor ikke ansees som en komplett liste.

Læringsressurser er utviklet som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten nedenfor over veilednings og støttemateriell. 

Ved utvelgelse av veilednings og støttemateriell har vi satt følgende kriterier:

 • Veiledningsmateriell skal ha en klar teoretisk forankring i tråd med som er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet.
 • Veiledningene skal presentere praktiske/ metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak for brukergruppen.  Veiledningene foreligger med og uten støttemateriell.

Kompensatoriske hjelpemidler

Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for brukergruppen vår. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten veiledninger.  I oversikten nedenfor henvises det så langt det har vært mulig til fagartikler som er veiledende i forhold til bruken av hjelpemiddelet.

Presisering av begrepet formål anvendt i oversikten av veilednings- og støttemateriell

Veiledningsmateriellet gir i varierende grad en tydelig beskrivelse av eget formål. I oversikten av veiledningsmateriell har vi derfor i noen tilfeller lagt vår faglige forståelse til grunn for vurdering av formålet.

Kartlegging av diagnostisering av skriving: Lesesenterets skriveprøve