Hopp til hovedinnhold

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyttet til håndtering og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenestene.

Publisert: Endret:
Portrettbilde av SHARE-postdoktor Sina Furnes Øyri.

Sina Furnes Øyri er postdoktor ved Det helsevitenskapelige fakultet og tilknyttet forskningssenteret SHARE – kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun er denne høsten i gang med viktige oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet og Riksrevisjonen.

– Det er en anerkjennelse av fagmiljøet ved UiS og SHARE når viktige nasjonale organer kontakter oss for bistand. Det er selvsagt også både personlig og faglig utviklende for min egen del, og åpner dører for mulige senere samarbeid, forteller Furnes Øyri.

For stor variasjon i oppfølging etter uønskede hendelser

For Helsedirektoratet deltar hun i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige råd for ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell etter uønskede hendelser. Arbeidet skal fullføres i løpet av første halvdel av 2023.

– Hvordan uønskede hendelser blir håndtert og hvordan de involverte blir fulgt opp og ivaretatt er av stor betydning. Manglende eller mangelfull oppfølging har flere negative konsekvenser, forteller forskeren.

Dette gjelder både helsemessige og økonomiske konsekvenser. På virksomhetsnivå kan det dreie seg om høyt sykefravær og turnover til svekket tillit og omdømme. Det kan også ha konsekvenser for åpenhet etter alvorlige hendelser.

– At involverte ikke får bidra med sin erfaring slik at det medvirker til læring etter uønskede hendelser gjør også at man mister viktige perspektiver på svakheter og forbedringsmuligheter, legger hun til.

Bedre kultur for pasientsikkerhet

– Bedre ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell kan gi store gevinster, både for hver enkelt av de involverte, for virksomhetene og for samfunnet, sier Sina Furnes Øyri.

Målet med nasjonale faglige råd på dette området er å bidra til en mer systematisk og lik praksis for oppfølging av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell ved uønskede hendelser.

Forskeren forteller at dette videre kan bidra til å minske belastningen for de involverte og forebygge senvirkninger. Det kan også skape bedre kultur for pasientsikkerhet.

I arbeidet gjennomgår gruppen blant annet internasjonale retningslinjer og det eksisterende kunnskapsgrunnlaget på feltet. Under arbeidsmøtene drøftes det blant annet prinsipper for ivaretakelse, eksisterende prosedyrer fra ulike deler av helsetjenesten, kollegastøtteordninger, og lærings og forbedringsmetodikk.

– Noe av dette arbeidet blir i tillegg tema på en sesjon i regi av Helsedirektoratet under Pasientsikkerhetskonferansen i november, legger hun til.

Riksrevisjonen skal undersøke helseforetakenes risikostyring

Selv om norsk helsetjeneste holder høyt nivå internasjonalt, har helseforetakene samtidig utfordringer med kvaliteten i pasientbehandlingen.

– I 5% av registrerte tilfeller av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2017 var hendelsen så alvorlig at pasientenes død kunne ses i sammenheng med denne. I tillegg førte 11 prosent av hendelsene til betydelig skade, forteller Sina Furnes Øyri.

Videre viser undersøkelser at det på en rekke områder er store variasjoner mellom helseforetakene både når det gjelder kvalitet og forbruk av spesialisthelsetjenester. En forklaring kan være svakheter i risikostyringen.

I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser. Derfor skal Riksrevisjonen det neste året gjennomføre en undersøkelse som omhandler risikostyring i alle regionale helseforetak i Norge, og kartlegge svakheter og styrker i systemet til de ulike foretakene.

Skal gi støtte til Riksrevisjonens arbeid

Furnes Øyri, som har forsket på blant annet forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er medlem i referansegruppen som skal følge revisjonsarbeidet.

– Det er spennende og «en fjær i hatten» å bli kontaktet av det som er Stortingets største og eldste kontrollorgan, og få lov til å være med å bidra inn i en av Riksrevisjonenes undersøkelser på om statsforvaltningen «gjør jobben sin», forteller hun.

Referansegruppen skal gi revisjonsfaglig støtte til å utarbeide det metodiske opplegget og operasjonalisere generelle krav til risikostyring. De skal også bidra med faglig støtte fra ansatte i helseforetak for å operasjonalisere krav og sette forventninger til risikoarbeidet i helseforetakene spesielt.

Svak risikostyring kan få alvorlige konsekvenser

Helsefore­takenes samfunnsoppdrag, som er nedfelt i helselovginingen, er å yte gode og likeverdige spesialist­helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Det er også et mål at ressursene skal utnyttes best mulig.

For at helseforetakene skal kunne nå helsepolitiske mål, er risikostyring et viktig virkemiddel.

– Svakheter i risikostyringen kan få betydning for foretakenes arbeid med måloppnåelse ved at risiko enten ikke blir identifisert eller håndtert. Dette kan få konsekvenser både for den enkelte pasient, og for ressursbruken i helseforetakene, forklarer hun.

Riksrevisjonens undersøkelse vil derfor blant annet ses nærmere på hvilke risikoer styret og ledelsen ved sykehusene prioriterer, og undersøkes hvordan de ulike helseforetakene har systemer for å ivareta og følge opp risiko.

Rapporten er planlagt ferdigstilt og lagt frem for Stortinget i løpet av siste halvdel av 2023.

Helsedirektoratet:
De øvrige medlemmene er Karin Rø, Legeforskningsinstituttet og Villa Sana, Modum bad, Kim Karlsen, Psykologforeningen, Line Blystad, Hovedverneombud OUS, Olav Røise, Legeforeningen/Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Tone Bovim, RVTS-Øst.

Joy Buikema Fjærtoft er prosjektleder v/Helsedirektoratet.

Tekst: Cathrine Sneberg

Mer fra Det helsevitenskapelige fakultet

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Maren får bonus i stilling som sykepleierstudent ved SUS

Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E). Hun har nå fått s...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...