Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyttet til håndtering og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenestene.

Published Endret
Portrettbilde av SHARE-postdoktor Sina Furnes Øyri.

Sina Furnes Øyri er postdoktor ved Det helsevitenskapelige fakultet og tilknyttet forskningssenteret SHARE – kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun er denne høsten i gang med viktige oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet og Riksrevisjonen.

– Det er en anerkjennelse av fagmiljøet ved UiS og SHARE når viktige nasjonale organer kontakter oss for bistand. Det er selvsagt også både personlig og faglig utviklende for min egen del, og åpner dører for mulige senere samarbeid, forteller Furnes Øyri.

For stor variasjon i oppfølging etter uønskede hendelser

For Helsedirektoratet deltar hun i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige råd for ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell etter uønskede hendelser. Arbeidet skal fullføres i løpet av første halvdel av 2023.

– Hvordan uønskede hendelser blir håndtert og hvordan de involverte blir fulgt opp og ivaretatt er av stor betydning. Manglende eller mangelfull oppfølging har flere negative konsekvenser, forteller forskeren.

Dette gjelder både helsemessige og økonomiske konsekvenser. På virksomhetsnivå kan det dreie seg om høyt sykefravær og turnover til svekket tillit og omdømme. Det kan også ha konsekvenser for åpenhet etter alvorlige hendelser.

– At involverte ikke får bidra med sin erfaring slik at det medvirker til læring etter uønskede hendelser gjør også at man mister viktige perspektiver på svakheter og forbedringsmuligheter, legger hun til.

Bedre kultur for pasientsikkerhet

– Bedre ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell kan gi store gevinster, både for hver enkelt av de involverte, for virksomhetene og for samfunnet, sier Sina Furnes Øyri.

Målet med nasjonale faglige råd på dette området er å bidra til en mer systematisk og lik praksis for oppfølging av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell ved uønskede hendelser.

Forskeren forteller at dette videre kan bidra til å minske belastningen for de involverte og forebygge senvirkninger. Det kan også skape bedre kultur for pasientsikkerhet.

I arbeidet gjennomgår gruppen blant annet internasjonale retningslinjer og det eksisterende kunnskapsgrunnlaget på feltet. Under arbeidsmøtene drøftes det blant annet prinsipper for ivaretakelse, eksisterende prosedyrer fra ulike deler av helsetjenesten, kollegastøtteordninger, og lærings og forbedringsmetodikk.

– Noe av dette arbeidet blir i tillegg tema på en sesjon i regi av Helsedirektoratet under Pasientsikkerhetskonferansen i november, legger hun til.

Riksrevisjonen skal undersøke helseforetakenes risikostyring

Selv om norsk helsetjeneste holder høyt nivå internasjonalt, har helseforetakene samtidig utfordringer med kvaliteten i pasientbehandlingen.

– I 5% av registrerte tilfeller av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2017 var hendelsen så alvorlig at pasientenes død kunne ses i sammenheng med denne. I tillegg førte 11 prosent av hendelsene til betydelig skade, forteller Sina Furnes Øyri.

Videre viser undersøkelser at det på en rekke områder er store variasjoner mellom helseforetakene både når det gjelder kvalitet og forbruk av spesialisthelsetjenester. En forklaring kan være svakheter i risikostyringen.

I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser. Derfor skal Riksrevisjonen det neste året gjennomføre en undersøkelse som omhandler risikostyring i alle regionale helseforetak i Norge, og kartlegge svakheter og styrker i systemet til de ulike foretakene.

Skal gi støtte til Riksrevisjonens arbeid

Furnes Øyri, som har forsket på blant annet forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er medlem i referansegruppen som skal følge revisjonsarbeidet.

– Det er spennende og «en fjær i hatten» å bli kontaktet av det som er Stortingets største og eldste kontrollorgan, og få lov til å være med å bidra inn i en av Riksrevisjonenes undersøkelser på om statsforvaltningen «gjør jobben sin», forteller hun.

Referansegruppen skal gi revisjonsfaglig støtte til å utarbeide det metodiske opplegget og operasjonalisere generelle krav til risikostyring. De skal også bidra med faglig støtte fra ansatte i helseforetak for å operasjonalisere krav og sette forventninger til risikoarbeidet i helseforetakene spesielt.

Svak risikostyring kan få alvorlige konsekvenser

Helsefore­takenes samfunnsoppdrag, som er nedfelt i helselovginingen, er å yte gode og likeverdige spesialist­helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Det er også et mål at ressursene skal utnyttes best mulig.

For at helseforetakene skal kunne nå helsepolitiske mål, er risikostyring et viktig virkemiddel.

– Svakheter i risikostyringen kan få betydning for foretakenes arbeid med måloppnåelse ved at risiko enten ikke blir identifisert eller håndtert. Dette kan få konsekvenser både for den enkelte pasient, og for ressursbruken i helseforetakene, forklarer hun.

Riksrevisjonens undersøkelse vil derfor blant annet ses nærmere på hvilke risikoer styret og ledelsen ved sykehusene prioriterer, og undersøkes hvordan de ulike helseforetakene har systemer for å ivareta og følge opp risiko.

Rapporten er planlagt ferdigstilt og lagt frem for Stortinget i løpet av siste halvdel av 2023.

Helsedirektoratet:
De øvrige medlemmene er Karin Rø, Legeforskningsinstituttet og Villa Sana, Modum bad, Kim Karlsen, Psykologforeningen, Line Blystad, Hovedverneombud OUS, Olav Røise, Legeforeningen/Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Tone Bovim, RVTS-Øst.

Joy Buikema Fjærtoft er prosjektleder v/Helsedirektoratet.

Tekst: Cathrine Sneberg

Mer fra Det helsevitenskapelige fakultet

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet ved UiS skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for å kunne utvikl...