Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyttet til håndtering og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenestene.

Publisert Sist oppdatert
Portrettbilde av SHARE-postdoktor Sina Furnes Øyri.

Sina Furnes Øyri er postdoktor ved Det helsevitenskapelige fakultet og tilknyttet forskningssenteret SHARE – kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun er denne høsten i gang med viktige oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet og Riksrevisjonen.

– Det er en anerkjennelse av fagmiljøet ved UiS og SHARE når viktige nasjonale organer kontakter oss for bistand. Det er selvsagt også både personlig og faglig utviklende for min egen del, og åpner dører for mulige senere samarbeid, forteller Furnes Øyri.

For stor variasjon i oppfølgingen

For Helsedirektoratet deltar hun i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige råd for ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell etter uønskede hendelser. Arbeidet skal fullføres i løpet av første halvdel av 2023.

– Hvordan uønskede hendelser blir håndtert og hvordan de involverte blir fulgt opp og ivaretatt er av stor betydning. Manglende eller mangelfull oppfølging har flere negative konsekvenser, forteller forskeren.

Dette gjelder både helsemessige og økonomiske konsekvenser. På virksomhetsnivå kan det dreie seg om høyt sykefravær og turnover til svekket tillit og omdømme. Det kan også ha konsekvenser for åpenhet etter alvorlige hendelser.

– At involverte ikke får bidra med sin erfaring slik at det medvirker til læring etter uønskede hendelser gjør også at man mister viktige perspektiver på svakheter og forbedringsmuligheter, legger hun til.

Bedre kultur for pasientsikkerhet

– Bedre ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell kan gi store gevinster, både for hver enkelt av de involverte, for virksomhetene og for samfunnet, sier Sina Furnes Øyri.

Målet med nasjonale faglige råd på dette området er å bidra til en mer systematisk og lik praksis for oppfølging av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell ved uønskede hendelser.

Forskeren forteller at dette videre kan bidra til å minske belastningen for de involverte og forebygge senvirkninger. Det kan også skape bedre kultur for pasientsikkerhet.

I arbeidet gjennomgår gruppen blant annet internasjonale retningslinjer og det eksisterende kunnskapsgrunnlaget på feltet. Under arbeidsmøtene drøftes det blant annet prinsipper for ivaretakelse, eksisterende prosedyrer fra ulike deler av helsetjenesten, kollegastøtteordninger, og lærings og forbedringsmetodikk.

– Noe av dette arbeidet blir i tillegg tema på en sesjon i regi av Helsedirektoratet under Pasientsikkerhetskonferansen i november, legger hun til.

Undersøker helseforetakenes risikostyring

Selv om norsk helsetjeneste holder høyt nivå internasjonalt, har helseforetakene samtidig utfordringer med kvaliteten i pasientbehandlingen.

– I 5% av registrerte tilfeller av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2017 var hendelsen så alvorlig at pasientenes død kunne ses i sammenheng med denne. I tillegg førte 11 prosent av hendelsene til betydelig skade, forteller Sina Furnes Øyri.

Videre viser undersøkelser at det på en rekke områder er store variasjoner mellom helseforetakene både når det gjelder kvalitet og forbruk av spesialisthelsetjenester. En forklaring kan være svakheter i risikostyringen.

I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser. Derfor skal Riksrevisjonen det neste året gjennomføre en undersøkelse som omhandler risikostyring i alle regionale helseforetak i Norge, og kartlegge svakheter og styrker i systemet til de ulike foretakene.

Skal gi støtte til arbeidet

Furnes Øyri, som har forsket på blant annet forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er medlem i referansegruppen som skal følge revisjonsarbeidet.

– Det er spennende og «en fjær i hatten» å bli kontaktet av det som er Stortingets største og eldste kontrollorgan, og få lov til å være med å bidra inn i en av Riksrevisjonenes undersøkelser på om statsforvaltningen «gjør jobben sin», forteller hun.

Referansegruppen skal gi revisjonsfaglig støtte til å utarbeide det metodiske opplegget og operasjonalisere generelle krav til risikostyring. De skal også bidra med faglig støtte fra ansatte i helseforetak for å operasjonalisere krav og sette forventninger til risikoarbeidet i helseforetakene spesielt.

Svak risikostyring kan få alvorlige konsekvenser

Helsefore­takenes samfunnsoppdrag, som er nedfelt i helselovginingen, er å yte gode og likeverdige spesialist­helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Det er også et mål at ressursene skal utnyttes best mulig.

For at helseforetakene skal kunne nå helsepolitiske mål, er risikostyring et viktig virkemiddel.

– Svakheter i risikostyringen kan få betydning for foretakenes arbeid med måloppnåelse ved at risiko enten ikke blir identifisert eller håndtert. Dette kan få konsekvenser både for den enkelte pasient, og for ressursbruken i helseforetakene, forklarer hun.

Riksrevisjonens undersøkelse vil derfor blant annet ses nærmere på hvilke risikoer styret og ledelsen ved sykehusene prioriterer, og undersøkes hvordan de ulike helseforetakene har systemer for å ivareta og følge opp risiko.

Rapporten er planlagt ferdigstilt og lagt frem for Stortinget i løpet av siste halvdel av 2023.

Tekst: Cathrine Sneberg

Mer fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...