Hopp til hovedinnhold

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitskapelege fakultet.

Publisert: Endret:
Ingunn Aase
Foto: Elisabeth Tønnessen.

– Eg kjenner på ei indre glede og stoltheit over å få avslutta den akademiske karrieren min som professor, seier Ingunn Aase, ny professor ved UiS. 

Aase har arbeida 23 år i akademia og 20 år før det i klinisk praksis som sjukepleiar og leiar på nyfødd- og barneavdelingar. Ho går no over i stilling som professor emerita. 

Samarbeid og kvalitet i fokus 

– Gjennomgåande i forskinga mi har eg vore opptatt av å bidra med ny forskingsbasert kunnskap, utvikla forbetra utdanningstilbod med forskingsbasert undervisning og innovative læringsmetoder, og kvalitet i utdanning og i helsetenesta til det beste for pasientane, seier Aase.

Forskinga hennar omfattar tre tematiske område: 

  • Tverrprofesjonell samarbeidstrening. 
  • Kvalitetsbetring og opplæring i helsetenesta. 
  • Innovative læringsmetodar og læringsmiljø. 

– Gjennom dei tre tematiske områda har eg hatt søkelys på læring og korleis læring kan tilretteleggast for å gi deltakaren; studenten og helsepersonell, auka kompetanse. Målet er å auka kvaliteten og pasienttryggleiken i helsetenestene, seier ho. 

– Samarbeid er viktig for meg 

Ho fortel vidare at ho tidleg såg viktigheita av tverrprofesjonelt samarbeid som leiar på barneavdeling der fleire profesjonar arbeidar saman. Dette blei òg tema for doktorgradsarbeidet hennar.  

Her er medisinstudent og sjukepleiarstudentar under tverrfagleg simuleringsdag ved UiS.

– Hypotesen min er at dersom ein ikkje har hatt undervisning og trening med søkelys på tverrprofesjonelt samarbeid i utdanninga, kan ein ikkje forvente at ein som profesjonsutøvar meistrar dette når ein er ferdig utdanna og i jobb. 

Les meir om doktorgraden til Aase: Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide 

Som følgje av doktorgradsarbeidet hennar har eit forskingsbasert simuleringsopplegg blitt tatt i bruk i fleire utdanningar for å styrke pasienttryggleik og tverrfagleg teamarbeid. Blant dei er sjukepleiarutdanninga ved UiS som kvart år trenar saman med medisinstudentar frå Universitetet i Bergen. Ambulanselærlingar ved Stavanger Universitetssjukehus er ofte også med. 

– Å trena saman gir ei forståing for rollene i den andre yrkesgruppa. Det bygger respekt og lojalitet som igjen gir tryggare rammar for pasienten, seier ho. 

Innovative løysingar 

Etter fullført doktorgrad har Ingunn Aase vore involvert i forskingsprosjektet SAFE-LEAD.  Ho fortel at det er eit stort behov for å auke kunnskap om korleis vi kan styrke kompetansen innan kvalitet og tryggleik blant leiarar og tilsette i sjukeheim og heimetenestene.  

– Ein utfordring er at leiarar manglar gode verktøy i kvalitetsarbeidet. Derfor har vi i SAFE-LEAD utvikla, implementert og evaluert ein forskingsbasert leiarguide, eit verktøy som skal vera til hjelp for leiarar i kommunehelsetenestene når dei jobbar med dette, fortel ho. 

Aase har òg vore ein pådrivar for å ta i bruk innovative læringsmetodar i utdanning. Ho er aktiv med  å utvikle og pilot teste eit innovativt rettleiings- og vurderingsprogram retta mot kliniske studiar i sjukeheim: QUALinCLINstud.  Vidare har ho mellom anna laga podkast saman med to kollegaer, Previsitt på podkast, som no skal inngå i praksisførebuande undervisning til medisinsk praksis for sjukepleiarstudentar ved UiS. 

– Vi må tilpasse studietilbodet for at helsearbeidarane i framtida skal vere best mogleg førebudd i møte med ei digital helseteneste, og eg er ikkje redd for å ta i bruk nye og innovative læringsmetodar, til dømes simulering, podkast og video, men òg samarbeid med andre utdanningar på tvers av fakultet og institusjonar, legg ho til. 

Ein lagspelar 

Siri Wiig og Ingunn Aase under innspeling av SAFE-LEAD podden (Foto: UiS).

Siri Wiig er leiar for SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Ho har samarbeida tett med Aase i over 10 år.  

– Ingunn har alltid delt kunnskapen og erfaringa si med glede, og vi kollegaer blir uendeleg glade når slike folk får kvalifikasjonsopprykk. Det er så fortent og gledeleg for henne, men òg oss andre rundt henne, seier ho.  

Ho beskriv Ingunn som ein lagspelar, ein som liker å jobbe i team og få til aktivitetar samen med andre. Ifølgje senterleiaren er ho som forskar framoverlent, positiv, innovativ og bidrar alltid med å få prosjekt ferdig og gjennomført på ein god måte. 

– Ingunn er fagleg sterk på fleire område relaterte til teamarbeid, kvalitetsbetring i praksis og utdanning. Ho har sett viktige spor med forskinga si, til dømes med det tverrfaglege simuleringsopplegget. Ho betyr mykje for mange både i praksisfeltet, for studentar, kollegaer og for forskingsmiljøet ho er ein del av, seier Wiig. 

Tekst: Cathrine Sneberg

Meir frå Det helsevitskaplege fakultet:

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Maren får bonus i studentstilling på SUS

Min sommerjobb: Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E), o...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...