Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitskapelege fakultet.

Published Endret
Ingunn Aase
Foto: Elisabeth Tønnessen.

– Eg kjenner på ei indre glede og stoltheit over å få avslutta den akademiske karrieren min som professor, seier Ingunn Aase, ny professor ved UiS. 

Aase har arbeida 23 år i akademia og 20 år før det i klinisk praksis som sjukepleiar og leiar på nyfødd- og barneavdelingar. Ho går no over i stilling som professor emerita. 

Samarbeid og kvalitet i fokus 

– Gjennomgåande i forskinga mi har eg vore opptatt av å bidra med ny forskingsbasert kunnskap, utvikla forbetra utdanningstilbod med forskingsbasert undervisning og innovative læringsmetoder, og kvalitet i utdanning og i helsetenesta til det beste for pasientane, seier Aase.

Forskinga hennar omfattar tre tematiske område: 

  • Tverrprofesjonell samarbeidstrening. 
  • Kvalitetsbetring og opplæring i helsetenesta. 
  • Innovative læringsmetodar og læringsmiljø. 

– Gjennom dei tre tematiske områda har eg hatt søkelys på læring og korleis læring kan tilretteleggast for å gi deltakaren; studenten og helsepersonell, auka kompetanse. Målet er å auka kvaliteten og pasienttryggleiken i helsetenestene, seier ho. 

– Samarbeid er viktig for meg 

Ho fortel vidare at ho tidleg såg viktigheita av tverrprofesjonelt samarbeid som leiar på barneavdeling der fleire profesjonar arbeidar saman. Dette blei òg tema for doktorgradsarbeidet hennar.  

Her er medisinstudent og sjukepleiarstudentar under tverrfagleg simuleringsdag ved UiS.

– Hypotesen min er at dersom ein ikkje har hatt undervisning og trening med søkelys på tverrprofesjonelt samarbeid i utdanninga, kan ein ikkje forvente at ein som profesjonsutøvar meistrar dette når ein er ferdig utdanna og i jobb. 

Les meir om doktorgraden til Aase: Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide 

Som følgje av doktorgradsarbeidet hennar har eit forskingsbasert simuleringsopplegg blitt tatt i bruk i fleire utdanningar for å styrke pasienttryggleik og tverrfagleg teamarbeid. Blant dei er sjukepleiarutdanninga ved UiS som kvart år trenar saman med medisinstudentar frå Universitetet i Bergen. Ambulanselærlingar ved Stavanger Universitetssjukehus er ofte også med. 

– Å trena saman gir ei forståing for rollene i den andre yrkesgruppa. Det bygger respekt og lojalitet som igjen gir tryggare rammar for pasienten, seier ho. 

Innovative løysingar 

Etter fullført doktorgrad har Ingunn Aase vore involvert i forskingsprosjektet SAFE-LEAD.  Ho fortel at det er eit stort behov for å auke kunnskap om korleis vi kan styrke kompetansen innan kvalitet og tryggleik blant leiarar og tilsette i sjukeheim og heimetenestene.  

– Ein utfordring er at leiarar manglar gode verktøy i kvalitetsarbeidet. Derfor har vi i SAFE-LEAD utvikla, implementert og evaluert ein forskingsbasert leiarguide, eit verktøy som skal vera til hjelp for leiarar i kommunehelsetenestene når dei jobbar med dette, fortel ho. 

Aase har òg vore ein pådrivar for å ta i bruk innovative læringsmetodar i utdanning. Ho er aktiv med  å utvikle og pilot teste eit innovativt rettleiings- og vurderingsprogram retta mot kliniske studiar i sjukeheim: QUALinCLINstud.  Vidare har ho mellom anna laga podkast saman med to kollegaer, Previsitt på podkast, som no skal inngå i praksisførebuande undervisning til medisinsk praksis for sjukepleiarstudentar ved UiS. 

– Vi må tilpasse studietilbodet for at helsearbeidarane i framtida skal vere best mogleg førebudd i møte med ei digital helseteneste, og eg er ikkje redd for å ta i bruk nye og innovative læringsmetodar, til dømes simulering, podkast og video, men òg samarbeid med andre utdanningar på tvers av fakultet og institusjonar, legg ho til. 

Ein lagspelar 

Siri Wiig og Ingunn Aase under innspeling av SAFE-LEAD podden (Foto: UiS).

Siri Wiig er leiar for SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Ho har samarbeida tett med Aase i over 10 år.  

– Ingunn har alltid delt kunnskapen og erfaringa si med glede, og vi kollegaer blir uendeleg glade når slike folk får kvalifikasjonsopprykk. Det er så fortent og gledeleg for henne, men òg oss andre rundt henne, seier ho.  

Ho beskriv Ingunn som ein lagspelar, ein som liker å jobbe i team og få til aktivitetar samen med andre. Ifølgje senterleiaren er ho som forskar framoverlent, positiv, innovativ og bidrar alltid med å få prosjekt ferdig og gjennomført på ein god måte. 

– Ingunn er fagleg sterk på fleire område relaterte til teamarbeid, kvalitetsbetring i praksis og utdanning. Ho har sett viktige spor med forskinga si, til dømes med det tverrfaglege simuleringsopplegget. Ho betyr mykje for mange både i praksisfeltet, for studentar, kollegaer og for forskingsmiljøet ho er ein del av, seier Wiig. 

Tekst: Cathrine Sneberg

Meir frå Det helsevitskaplege fakultet:

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...