Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal konferanse om psykisk helse blant unge.

Published Endret

International Association for Youth Mental Health (IAYMH) arrangerte The 6th International Conference on Youth Mental Health i København 29. september til 1. oktober med temaet Reimagining Youth Mental Health.

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger (UiS) deltok og presenterte InvolveMENT-prosjektet, et forskningsprosjekt ved UiS som vil bidra til å styrke tilgangen til og kvaliteten på psykiske helsetjenester for ungdom.

Behovet for tjenester er større enn tilbudet

Over 700 deltakere fra 49 land deltok. Deltakerne på konferansen var forskere, klinikere, tjenestetilbydere og sist – men ikke minst – ungdom. Også de unge deltok med egne presentasjoner. Et mål med konferansen var å bidra med ny kunnskap og nye idéer for hvordan psykiske helsetjenester kan utformes, forbedres, implementeres og testes i forsknings- og innovasjonsprosjekter

– Selv om det finnes helsetjenester som er til god hjelp for mange unge, er behovet langt større enn tilbudet. Organisering av og kvalitet på tjenestene varierer også sterkt fra land til land. Dessuten har de i bare begrenset grad blitt utviklet i samarbeid med unge. Konsekvensen er at tjenestene i begrenset grad klarer å møte behovene til de unge, sier Petter Viksveen som leder forskningsprosjektet InvolveMENT.

Hvordan ønsker ungdom at tjenestene skal være?

To av medforskerne, Laia Gomez Meldahl og Lou Krijger, presenterte resultatene av et nylig publisert studie som har utforsket hvordan ungdom mener at de ideelle psykiske helsetjenestene bør utformes.

To ungdommer som holder en presentasjon på en scene
Laia Gomez Meldahl og Lou Krijger under presentasjonen Foto: privat

Prosjektet ble drevet av de ti medforskerne i samarbeid med Petter Viksveen, førsteamanuensis på Det helsevitenskapelige fakultet. Data ble samlet inn fra 300 ungdommer som deltok på et ungdomsseminar på UiS i 2019, med tittelen "Alle har en psykisk helse" og resulterte i en modell som beskriver ungdoms perspektiver og anbefalinger.

I studien trekker de frem flere viktige tema for ungdom, deriblant at tjenestene må være bedre tilpasset ungdommenes kulturelle bakgrunn, relevant informasjon om psykisk helse og tilbud må være lett tilgjengelig i ulike kanaler, det bør være variasjon i tilbudene som er tilpasset ungdommenes behov, og det bør være få endringer i personell under behandling.

Hele artikkelen er tilgjengelig her: Characteristics of the ideal healthcare services to meet adolescents' mental health needs: A qualitative study of adolescents' perspectives

Tjenestene må være tilpasningsdyktige

Petter Viksveen presenterte resultatene av en ny studie som gir innsikt i helsepersonells erfaringer med ungdom som har bakgrunn som asylsøkere og flyktninger. Dagens helsetjeneste er utilstrekkelig tilpasset for å møte behovene for disse ungdommene når de sliter med psykiske vansker.

Les også: Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

– Studier har vist at opptil 50% av dem som har bakgrunn som flyktninger har psykiske lidelser. På tross av det, er det mange som ikke oppsøker hjelp. Det er viktig at helsetjenesten møter disse ungdommenes behov, spesielt for å sikre at tjenestene er kultursensitive og tilpasset deres kulturelle bakgrunn. Ellers lar de unge være å ta kontakt eller faller ut fra behandlingen, forteller Viksveen.

Professor Anita Salamonsen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT, er medforfatter av studien og forsker i InvolveMENT-prosjektet. Hun deltok også som en del av teamet på konferansen.

God mulighet til å etablere internasjonale kontakter

– Konferansen var en fantastisk opplevelse, og det viktigste var fellesskapet vi møtte. Det var flott å være omgitt av så mange likesinnede ungdommer og fagfolk som er dedikert til å forbedre ungdommens psykiske helse. Vi fikk å høre perspektiver fra hele verden som vi kan bringe med oss tilbake, sier Maren McLean Andvik, en av medforskerne.

I tillegg til presentasjonene deltok teamet også med tre postere: Stig Bjønness sitt doktorgradsprosjekt Brukermedvirkning og samhandling i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse, forskerteamets systematiske litteraturstudie som omhandler brukermedvirkning i psykiske helsetjenester; og en beskrivelse av samarbeidet mellom unge medforskere og forskere i InvolveMENT-prosjektet.

– Vi etablerte flere nye kontakter med forskere og prosjekter i andre land. Det er viktig for oss som forsker på og med ungdom å styrke våre nettverk internasjonalt. Ett konkret mål med samarbeidet er å utarbeide internasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i unges psykiske helsetjenester. Medvirkning er lovfestet i Norge og mange andre land, og skal foregå både på individnivå i den enkelte ungdoms behandling, og på systemnivå for å bidra til å etablere, styrke og evaluere tjenestene, sier Viksveen avslutningsvis.

Going to the IAYMH conference was an incredible experience. Not only was it fantastic to see the work we’d been doing for months - come to life; we got to share it in front of hundreds of others! Additionally, seeing so many people who strive to improve youth mental health services was fantastic! However, it was nearly equally incredible to be a part of such a concentrated environment of learning and research. There was always something going on, whether presentations, posters, or discussions, and having the opportunity to constantly learn and immerse myself in research was absolutely amazing! (Julia Rose Game, medforsker)

I loved the overall trip, being able to see the team fully united after 4 years. The conference itself had such a great atmosphere, everyone was extremely approachable and all there with the same goal: improving adolescent mental health. One presentation that stuck to my mind was one about women in India, and how society's expectations and rules weigh on their mental health. I was also surprised to learn of the sharp decline in youth's mental health, even before the pandemic. And hearing about proposed solutions directly by pioneers in the field. (Lou Krijger, medforsker)

The conference was an amazing experience, but I have to say my favourite part was the community of people we met. It was so great being surrounded by so many like-minded youth and professionals dedicated to changing the face of youth mental health. We were able to hear perspectives from all over the world and bring back that shared knowledge to our homes. I can't wait for next time when we will be able to see and meet even more youth, and hear all the steps being taken. It doesn't stop here, after this experience, it's prevalent more than ever that there is still an international effort to be made. (Maren McLean Andvik, medforsker)

I found most surprising the variety of topics that were covered by different research teams. It was at times difficult to find common ground. But it was fascinating seeing the variety of efforts being made. Overall though the conference was great! I loved meeting new people conducting interesting research in different corners of the world! (Samuel Duerto, medforsker)

The highlight for me was the diversity of the participants. Seeing presentations from researchers with backgrounds similar and different to my own has informed how I think about the subject going forward. It was a massive privilege to be able to attend an event with such a variety of people and projects. A big surprise for me was the notability of many of the guest speakers. Seeing the conference endorsed by so many famous people was heartening to see. (Oliver Cuddeford, medforsker)

Aktuelt fra SHARE:

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.