Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pårørendeforskning i Oslo. Stipendiaten Cecilie Erga er en av fem representanter fra UiS som tar turen til hovedstaden, og er også med i programkomiteen på vegne av nettverket.

Published Endret

I forkant av nettverkssamlingen har hun jobbet tett med komitémedlemmene og nettverkskoordinatorene Inger Johanne Bergerød, Lene Schibevaag og andre samarbeidspartnere. Dette innebærer både dialog med de som arrangerer samlingen og med de som skal presentere forskningen sin. Til daglig er hun i tillegg til å være nettverkskoordinator for Nettverk for pårørendeforskning også stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved Avdeling for Kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Cecilie Erga er videre tilknyttet forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Sammensatt program som kan nå ut til mange

– I år har vi klart å spikre et svært spennende og ikke minst relevant program. Det er et utrolig spennende tema som skal formidles av sentrale personer innenfor sitt fagfelt. Mine forventninger er derfor at det blir en dag med påfyll og inspirasjon, med kunnskap vi kan ta med oss videre, sier Erga.

Per dags dato er det omtrent 100 påmeldte, og de involverte satser på et fullsatt lokale. Det er plass til 20-25 flere. Du kan lese mer om arrangementet og påmelding på denne nettsiden. Stipendiaten påpeker at det å møte hverandre ansikt til ansikt gir en bedre form for kontakt, samt at det vil være lærerike og interessante presentasjoner. Hun understreker også at nettverket ved UiS har et sterkt søkelys på forskning og utvikling av ny kunnskap om pårørendes rolle i helsetjenester.

Portrettbilde av kvinne med brunt hår og seriøst ansiktsuttrykk.
Cecilie Erga er nettverkskoordinator for Nettverk for pårørendeforskning ved UiS. Hun ser frem til arrangementet i Oslo 16. mars.

Hvorfor vil du oppfordre flere til å delta på arrangementet?

– Deltakelse på nettverkssamlingen bidrar til å synliggjøre hva som rører seg innen pårørendefeltet. Det er et interesseområde som både berører oss faglig og som mennesker. Det er behov for økt oppmerksomhet innen forskning og fra relevante samfunnsaktører og fagpersoner. Å delta bidrar til dette ved at vi kan få større tilgjengelighet til hverandres kunnskap og kan bidra til viktig brobygging, svarer Erga.

Medarrangør som lytter til ulike aktørers behov

En av nettverkssamlingens samarbeidspartnere er Pårørendealliansen. Det er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

– Min rolle har vært å få med europeisk kunnskap fra lederen av EuroCarers, som jeg sitter i styret til. Jeg har også fått helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til å holde åpningsinnlegget, samt Christine Meyer, som jeg har hatt gleden av å være i Kvinnehelseutvalget med. Det skjer mye som impliserer pårørende både nasjonalt, nordisk og europeisk nå. Her får vi en anledning til å si fra om felles utfordringer, sier Anita Vatland, som er daglig leder i Pårørendealliansen.

Hun skal selv holde et innlegg om utfordringsbildet i et samfunnsperspektiv, der knapphet på fagpersoner, ressurser og tjenester står sentralt. Ifølge henne snakker en mye om oppgavedeling mellom fagpersoner, men det blir nok også mye oppgaveforskyvning ut til de som har pårørende. Derfor synes hun det er viktig at nettverkssamlingen viser konsekvensene av det – hva vi vet og hvor vi har kunnskapshull.

– Når pårørende er en del av løsningen og staten sparer penger på denne politikken, må de også få en del av gevinstene, slik at den enkelte ikke må ta regningen, sier Vatland.

To smilende kvinner.
Fra venstre: Anne-Grethe Terjesen og Anita Vatland i Pårørendealliansen har lagt ned mye arbeid i forkant av nettverkssamlingen.
Få ansatte med et viktig mandat

Anne-Grethe Terjesen er fagsjef i Pårørendealliansen. Ettersom det er hun og Anita Vatland som driver organisasjonen, må de gjøre alt fra administrative oppgaver, skrive høringer, delta i ulike brukerråd og utvalg, samarbeide med deres 37 medlemsorganisasjoner, delta på arrangementer, holde foredrag og spre budskapet deres på sosiale medier, delta i debatter og møte folkevalgte politikere. Terjesen er også med i referansegruppen til Nettverk for pårørendeforskning ved UiS. Hun ønsker at Pårørendealliansen skal bidra til at de sammen kan løfte frem de ulike sidene ved pårørenderollene og spre kunnskap og dekke kunnskapshull innen feltet.

– Det er i dag lite kunnskap i et samfunnsperspektiv om pårørendes rolle. Her kan vi samle god kunnskap som er viktig å ta med seg videre for å sikre en bærekraftig velferdsstat. Jeg tenker at både politikere, ledere i offentlig og privat næringsliv, brukere og pårørendeorganisasjoner, forskere og samfunnsengasjerte personer får utbytte av å delta på nettverkssamlingen. På dette arrangementet vil en også få muligheter til å knytte nye kontakter på tvers av fagmiljøer og virksomheter. Vi håper mange benytter muligheten til å komme til Oslo, og gleder oss til 16. mars, sier Terjesen avslutningsvis.  

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Nettverk for pårørendeforskning

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...