Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ettertid viser det seg at denne løsningen fører til økt oppslutning.

Published Endret

– Vi så både i 2020 og i 2021 at seertallet økte kraftig, både blant pårørende og fagpersoner. I fjor hadde vi 1900 unike innlogginger. Siden det er krevende å samle så mange fysisk ble også årets konferanse digital. Hvis målet vårt er å spre kunnskap ut til flest mulig i Norge er vi nødt til å fortsette med denne ordningen, sier Unn Birkeland.

Hun er daglig leder for Pårørendesenteret, som ble etablert i Stavanger i 1998, hvor det fortsatt har sitt hovedkontor. Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kolleger. Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er sine pårørende.

Smilende kvinne med briller.
Unn Birkeland er daglig leder for Pårørendesenteret, som har samarbeidet med Nettverk for pårørendeforskning ved UiS. Foto: Pårørendesenteret

Ønsker økt inkludering av pårørende

Årets tema er «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?». Valget av årets tema er basert på omfattende tilbakemeldinger fra både fagmiljøer og pårørende om at sistnevnte ikke i stor nok grad blir involvert og inkludert. Det er ifølge Birkeland per dags dato i for stor grad basert på personlige initiativer, og systemtenkningen er fortsatt mer på papir enn i praksis.

– Konferansen gir et innblikk i hvordan det står til med pårørendearbeidet i både kommuner og helseforetak. Vi har fortsatt mye å gå på, og konferansen må bli tydeligere i å gi innblikk i hvordan sykehusene arbeider med pårørendesatsing. Dette skal vi ta med oss i neste års konferanse, sier Birkeland.

Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er en av partnerne til Pårørendekonferansen. Det samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering. Sanden Media, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pårørendesenteret, VID og KS er de andre partnerne.

Hva tenker du om dette nettverket, og hvordan kan forskningen hjelpe pårørende?

– Konferansen er et sted hvor vi lar pårørende, fagpersoner og forskere møtes. Innen denne tematikken har vi ikke forskning uten at vi har pårørende å forske på. Samtidig har vi ikke faglig utvikling uten at vi får praksisnær forskning, svarer Birkeland.

Smilende kvinne med uskarp bakgrunn.
Inger Johanne Bergerød ønsker å sette et sterkere søkelys på pårørendes rolle gjennom forskning. Foto: UiS

Setter søkelys på pårørendes rolle gjennom forskning

Nettverket ble etablert ved UiS i 2013 med formål om å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning. I tillegg skal det formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet.

– Det var en god blanding av forskning, fag og erfaring under konferansen. Jeg ser at forskning får stadig større plass, ettersom det også etterspørres i større grad enn tidligere. Forskning innen pårørendefeltet er i vekst. Sammen med en tydeligere myndighetsprioritering kan dette gi tyngde inn i fremtiden, hvor nettverket også får større plass, sier Inger Johanne Bergerød.

Hun er en av nettverkskoordinatorene ved UiS, og var med i programkomiteen på vegne av nettverket. Postdoktoren forsket på pårørendes rolle i kreftbehandling i sin doktorgradsavhandling.

Nettverk for pårørendeforskning er organisert ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS. Sina Furnes Øyri og Solveig Hodne Riska tilhører dette forskningssenteret, og begge var med i studiosamtaler under selve konferansen.

Smilende kvinne i naturen.
Silje Sandanger bor på Bryne og fulgte Pårørendekonferansen 2022 digitalt. Foto: privat

Oppfordrer til en klarere rolleforventning

Både Birkeland og Bergerød fremhever at de pårørendes stemmer må frem. Vi har snakket med en av de mange pårørende som deltok digitalt. Hun heter Silje Sandanger og bor på Bryne. For å forstå sin rolle bedre prøver hun å sette seg inn i andre sine sko.

– Hva ville jeg ønsket fra mine pårørende? Hva kunne jeg forvente? Ville jeg blitt skuffet/overrasket? Å høre andres historier, lik eller ulik min, gir i hvert fall et meningsfullt sted å sette inn min egen historie, sier Sandanger.

Hun påpeker at det objektivt sett ikke forventes eller kreves noe av henne fra systemets side, men skulle samtidig ønsket at det gjorde det. På denne måten ville rollen hennes blitt validert og synliggjort, og følgelig blitt en mer naturlig del av livet.

– Det å høre andres fortellinger under årets konferanse gir min egen historie verdi og validering. Hvorvidt jeg blir provosert, irritert eller rørt er likegyldig. Å lytte og å lære av andre i både ekspertroller og erfaringsroller gir meg nye perspektiver, fortsetter Sandanger.

Støtter videreføring av digital konferanse

Ifølge henne er mange pårørende selv uføre eller sykmeldte som en følge av påkjenningen de står i, noe som virkelig gjør en digital konferanse gull verdt. Det hun kommer til å huske best fra årets arrangement er uten tvil adoptivhistoriene. Sandanger er selv adoptert og forteller offentlig om sin sorg og lengsel etter en mor og en biologisk tilhørighet. Til neste års Pårørendekonferanse ønsker hun å stå på listen over folk som blir invitert til å dele sin historie.

– Hvis det er mulig, vil jeg ha med meg mamma også. Hun kan både adopterte, adoptivforeldre, fødeforeldre og systemet lære mye av, understreker Sandanger avslutningsvis.  

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...