Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) hadde besøk av representanter fra National Patient Safety Board (NPSB) Coalition.

Publisert Sist oppdatert

Representanter fra SHARE og Ukom presenterte blant annet norsk forskning på kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, etablering og organisering av den nasjonale uavhengige undersøkelseskommisjonen, metode for uavhengige undersøkelser og granskning, funn og anbefalinger fra undersøkelser og lærings- og forbedringsarbeidet knyttet til pasientsikkerhet i lokalene til Ukom på Forus.

– Et besøk fra USA for å se hvordan vi gjør det i Norge er veldig inspirerende. Det gir oss muligheten til å vise hvordan vi har jobbet med pasientsikkerhet. Vi står ut i verdenssammenheng med å ha en uavhengig undersøkelseskommisjon. Vi jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet, og ønsker å ha tematikken på dagsorden innenfor både forskning, praksisfeltet og på myndighetsnivå, sier Siri Wiig, som er senterleder for forskningssenteret SHARE og er ansatt som professor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Ser klare fordeler med å følge i Norge sine fotspor

Bildet viser Siri Wiig utendørs med natur i bakgrunnen.
Siri Wiig er opptatt av å få perspektivene til pasienter, pårørende, helsepersonell og organisasjoner frem i lyset. Foto: Asbjørn Jensen

Hun mener USA bør etablere en føderal undersøkelseskommisjon fordi dette er et tiltak som er sanksjonsfritt og som dermed har læring som øverste mål, noe de fleste land mangler innen helse. Norge har sammen med England ledet frem arbeidet med uavhengige undersøkelser innen helsesektoren, og flere miljøer i USA tar nå til ordet for å få til det samme. Wiig understreker videre at hvis en skal oppnå læring av uønskede hendelser og forebygge gjentakende hendelser, må en få frem informasjon fra involverte uten frykt for straff og sanksjoner. Uavhengige undersøkelser, slik vi i Norge har gjennom Ukom, har ifølge henne en flernivåtilnærming og er tverrfaglig orientert. På denne måten kommer perspektivene til pasienter, pårørende, helsepersonell og organisasjoner frem i lyset.

Hvilke utfordringer har USA i forbindelse med å etablere en føderal undersøkelseskommisjon i helsesektoren?

– De må få med seg sentrale aktører som må se nytten av denne ordningen. Slik jeg ser det må de få med seg toneangivende medisinske miljøer, forskere, helsetilbydere, politikere og pasientorganisasjoner for å få gjennom lovendringer. Nå jobber de med å innhente praktiske og juridiske erfaringer, forskningsmessige vurderinger og se hva andre land gjør for å få til endringer. Det fungerer imidlertid slik at det ikke alltid nytter å ta noe fra en kontekst og innføre det i en annen, så jeg antar at det må tilpasses til det amerikanske systemet. Det blir spennende å følge dette arbeidet og initiativet videre, svarer Wiig.

Bidra til økt trygghet i helse- og omsorgstjenestene

To menn og en kvinne som hører på et foredrag.
Fra venstre: Martin Hatlie (President og CEO i Patients for Patient Safety), Veslemøy Guise (SHARE) og Pål Iden (direktør i Ukom). Foto: Ukom

Pål Iden, direktør i Ukom, er i likhet med henne positiv til å etablere en tilsvarende undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i USA. Han påpeker at det på tilsvarende måte som i Norge ligger et potensiale i å lære av det som går galt, samt å lære av hva som skal til for å gi økt trygghet i helse- og omsorgstjenestene. Ved å gå inn i de komplekse hendelsene kan en ifølge Iden avdekke både bakenforliggende årsaker til at det går galt og faktorer som kan bidra til å bygge pasientsikkerhet.

Det amerikanske helsevesenet preges mer av frykt for straff, søksmål og sanksjoner. På hvilken måte kan en undersøkelseskommisjon som ikke tar stilling til ansvar og straff være særlig formålstjenlig i USA?

– En ikke-sanksjonerende kommisjon kan være en betimelig motvekt til den rettsliggjøringstenkningen som dominerer i USA. Frykt for straff, søksmål og sanksjoner fører til tildekking og manglende åpenhet. Dette gir dårlig grobunn for læring.  En kommisjon kan bidra til større åpenhet om det som går galt, mer erfaringsdeling og økt nysgjerrighet på bakenforliggende årsaker, styrker og svakheter i helsesystemet. Mye er i prinsippet helt likt som i Norge, selv om rettsliggjøringen ikke har kommet like langt her til lands, svarer Iden avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...