Hopp til hovedinnhold

Personvern og oppgaveskriving

For deg som er student og skriver bachelor-/masteroppgave

Publisert: Endret:

Når du som student skal skrive bachelor- eller master-oppgave og ønsker å bruke helseopplysninger, særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) eller andre personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven.

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Hvilke typer forskning omfattes av retningslinjene i denne veiledningen?

Kravene beskrevet her gjelder for all intern- og eksternfinansiert forskning ved UiS hvor personopplysninger behandles, enten i form av kvantitative eller kvalitative data.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester for UiS. Student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD.

Dette gjelder også prosjekter innenfor medisinsk og helsefaglig forskning fra 01.01.2020. Prosjektet skal meldes til NSD senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte. For å redusere saksbehandlingstiden hos NSD anbefaler vi at du leserTips for å redusere vurderingstiden

Hvis det foretas endringer i prosjektopplegget i forhold til de opplysningene som ligger til grunn for NSDs vurderinger, skal det sendes inn et egetendringsskjema

Medisinsk og helsefaglige forskningsprosjekter kan søke NSD parallelt med søknad om etisk forhåndsgodkjennelse hos regionale etiske komiteer (REK).

Hvilket ansvar har studentforskere for personvernet til forskningsdeltakere (respondenter eller informanter)?

Studentforskernes ansvar omfatter følgende oppgaver:

 • sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.
  • respektere de retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger i forskning ved UiS.
  • søke bistand hos veileder eller koordinator for master-/bacheloroppgaver ved instituttet dersom det oppstår tvil om hvilke retningslinjer som gjelder eller hvordan de skal forstås/praktiseres.
 • ikke sette i gang innsamling eller annen bruk av personopplysninger før riktig tillatelse foreligger.

Hvilket ansvar har du som oppgaveskriver for de personopplysningene du samler inn og bruker i oppgaven din?

Du har ansvaret for personvernet til deltakere i forskningsprosjekter (respondenter og informanter) når det behandles personopplysninger om dem.

Ditt ansvar omfatter alle faser i et forskningsprosjekt:

Planleggings- eller oppstartfasen er den delen av forskningsprosjektet som strekker seg fra utarbeidelse av prosjektskisse/søknad frem til at datainnsamlingsprosessen begynner.

I denne fasen har du ansvaret for følgende oppgaver:

 • bestemme og ha oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles i forskningsprosjektet
 • utforme samtykkeskjema som skal presenteres for og (eventuelt) undertegnes av respondenter eller informanter
 • utforme informasjon til respondenter eller informanter om deres personvernrettigheter.
 • sjekke om forskningsprosjektet må meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD)
 • hvis forskningsprosjektet er meldepliktig skal du sammen med din veileder melde inn forskningsprosjektet NSD. Se meldeskjema her. Husk, det er veileder som står som ansvarlig for forskningsprosjektet.
 • sørge for at sikre tekniske løsninger for innsamling, lagring, overføring og analyse av forskningsdata (personopplysninger) som tilbys ved UiS tas i bruk i prosjektet.

Gjennomføringsfasen er den delen av prosjektet som omfatter datainnsamling og analyser av innsamlede data (personopplysninger).

I denne fasen har du ansvaret for å:

 • besvare henvendelser fra respondenter eller informanter i prosjektet om hvordan de kan ivareta sine personvernrettigheter.
 • sørge for forsvarlig sletting eller anonymisering av forskningsdata/personopplysninger dersom respondenter eller informanter trekker tilbake sitt samtykke til å delta i prosjektet
 • kontrollere at personopplysninger som behandles i prosjektet ikke anvendes til uforenlige formål eller på andre måter enn det respondentene eller informantene har samtykket til
 • be respondenter eller informanter om nytt samtykke dersom innsamlede opplysninger skal behandles til andre formål eller på andre måter, for eksempel lagres lengre eller brukes I et nytt prosjekt, enn hva de opprinnelig har gitt samtykke til
 • kontrollere at vilkår i avtaler med eventuell eksterne informasjonsleverandører, for eksempel registereiere, eller samarbeidspartnere ved andre institusjoner faktisk overholdes
 • melde om avvik som oppstår ved behandling av opplysninger om respondenter eller informanter i prosjektet. Avvik meldes til veileder, som har ansvar for videre håndtering.

Avslutningsfasen omfatter den delen av forskningsprosjektet hvor dataanalysen er avsluttet og innsamlede data (personopplysninger) skal slettes, anonymiseres eller overføres til andre for videre oppbevaring.

I denne fasen har prosjektleder ansvaret for følgende oppgaver:

 • avgjøre hvilke personopplysninger om respondenter eller informanter som skal slettes og hvilke som skal oppbevares etter prosjektslutt (arkiveres)
 • sørge for at alle personopplysninger om respondenter eller informanter som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet.
 • sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert, for eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte opplysninger destrueres
 • sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir forsvarlig oppbevart