Hopp til hovedinnhold

Personvern: Strømming og opptak av undervisning

Dersom du skal gjøre opptak av en forelesing, et kurs eller et seminar der du er foreleser, plikter du å sette deg inn i UiS sitt regelverk for utføring og bruk av opptak, spesielt med hensyn til personvern.

Publisert: Endret:

Streaming og opptak av digital undervisning

Ved streaming av undervisning er det i utgangspunktet frivillig for studenter om de ønsker å delta med bruk av bilde og/eller lyd under strømmingen av undervisning. Dette styres av studenten med innstillinger ved tilkoblingen til undervisningsstrømmen, og kan også når som helst endres av studenten så lenge strømmingen foregår. UiS sitt standardoppsett skal være at lyd og bilde fra studentene er slått av ved tilkobling til strømmen, , der det er teknisk mulig.

Opptak av digital undervisning

Skal det gjøres opptak av digital undervisning hvor bare foreleser er en del av opptaket, stiller dette seg likt med opptak av vanlig undervisning ved UiS. Foreleser kan samtykke til opptak ved å selv starte opptak.

Opptak ved obligatorisk undervisning 

Emner det allerede er krav om opptak av studentene 

I de tilfellene det er obligatorisk undervisning og det allerede er et krav om at det gjøres opptak av studentene, er rettsgrunnlaget for å gjøre opptak personvernforordningen art. 6 (1) nr. e, jf. universitets og høyskoleloven § 1-3.  

Det skal også gis informasjon om: 

 • At det tas opptak 
 • Formålet med opptaket 
 • Hvor opptaket blir lagret, og eventuelt delt 
 • Hvor lenge opptaket blir lagret 
 • Hvordan opptaket eventuelt blir publisert 
 • Hvem som har tilgang til opptaket
 1. Denne informasjonen kan gis på emnesiden og i Canvas
 2. Foreleser må minne studentene på at det gjøres opptak før start av opptaket.
 3. Det må gis oppdatert informasjon hvis emnet har endret noe av informasjonen over som er gitt før studentene meldte seg opp i emnet.  

Emner der det tidligere ikke er krav om opptak av studentene

I de tilfellene det er obligatorisk undervisning, og det er et nytt krav at studentene blir tatt opp, er det i utgangspunktet ikke mulig å ta opptak av undervisningen når studentene er en del av opptaket. Hvis det likevel skal gjennomføres opptak av undervisningen og studentene er en del av opptaket, må det vurderes særskilt. 

Det må vurderes om UiS sitt behov for å gjøre opptak er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med utdanningen. I dette ligger at opptak må være egnet for å nå formålet, nødvendig for å nå formålet og proporsjonalt i forhold til personvernulempen for studentene. UiS skal ikke pålegge studenter å bli filmet uten at de på forhånd har blitt informert om dette.

Hvis det ikke er nødvendig å ta opptak for å oppfylle studentenes rettigheter og institusjonen forpliktelser, skal det i utgangspunktet ikke gjøres.  

Hvis emnet kun har obligatorisk oppmøte eller tilsvarende, og det er frivillig å delta i undervisningen ved å stille spørsmål til foreleser, kan opptak gjennomføres under de samme forutsetninger som for frivillig undervisning (se under). 

Opptak ved frivillig undervisning

Denne rettslige vurderingen forutsetter at UiS sine standardinnstillinger i verktøyene som benyttes, innebærer at studenter som logger seg på for å se på streamingen av undervisningen som standard ikke deler lyd og video med andre.  

Det må gis informasjon i forkant eller i begynnelsen av forelesningen at studenter som ønsker å stille foreleser spørsmål underveis ved bruk av lyd og bilde eller chat-funksjon, blir en del av opptaket. Det må gis informasjon om: 

 • at UiS tar opptak, og alle spørsmål fra «salen» vil bli en del av opptaket. De som ikke ønsker å bli en del av opptaket kan oppfordres til å sende spørsmål på e-post. 
 • formålet med opptaket
 • hjemmelsgrunnlag for behandlingen (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e, jf. universitets og høyskoleloven § 1-3) 
 • hvor opptaket blir lagret, og eventuelt delt 
 • hvem som har tilgang til opptaket 
 •  hvor lenge opptaket blir lagret 

Dersom opptakene skal brukes til et andre formål enn at det er nødvendig for å gjennomføre undervisning (for eksempel kvalitetssikring/forskning/læringsanalyse etc.), må det innhentes samtykke fra de som er med på opptaket.  

Ja, det kan du. Om du bare skal ta opptak av det som blir vist på skjerm og stemmen til foreleser, kan du ta opptak uten samtykke fra deltakerne.

Informer gjerne i forkant av forelesningen om at spørsmål kan stilles i pausene, på e-post eller etter avtale.

Om opptakssituasjonen er slik at alle i rommet kan bli en del av opptaket, enten ved stemme, bilde eller begge deler, må du ha samtykke fra alle deltakerne.

Om det er en person som ikke gir samtykke, kan ikke opptaket gjennomføres.

Om mulig, informer deltakerne om hvor i rommet kameraet vil filme slik at de har mulighet til å sette seg utenfor opptaksområdet.

 • Les rutinebeskrivelse for opptak på UiS. Rutinebeskrivelsen inneholder det du trenger å vite om regler og juridisk informasjon.

Du må hente inn samtykke fra alle som er tilstede. Om samtykke ikke er innhentet eller en av personene ikke samtykker til opptak av lyd og/eller bilde, kan ikke opptaket gjennomføres.

Det at foreleser selv tar opp forelesingen kan sees på som et samtykke fra han eller hun.

Opptak av lyd/og eller bilde tatt til et bestemt formål kan ikkje benyttes til et annet formål enn det som var avtalt på opptakstidspunktet, uten at et nytt samtykke er hentet inn fra alle personer som var i rommet der opptaket ble gjort.

Tilbaketrekking av samtykke kan skje når som helst og må skje skriftlig til ansvarlig enhet.

Samtykke kan gis anonymt. For at dette skal gjelde, må tallet på innleverte samtykkeerklæringer stemme overens med tallet på deltakere. Om det mangler en eller flere samtykker i forhold til antallet deltakere, er det noen som ikke har gitt samtykke og opptak kan derfor ikke foretas.

Ved opptak som går over flere ganger, der formålet er likt og deltakerne er de samme (f. eks forelesningsserier, kursrekker og obligatorisk undervisning), vil et samtykke innhentet fra deltakerne kunne gjelde for alle opptakene.