For ph.d.-veiledere ved UiS

Er du, eller vil du bli, veileder for ph.d.-kandidater? Se hvilket ansvar veiledere har, og hvordan du bør følge opp kandidaten gjennom ph.d.-løpet. Du finner også skjemaer, kurs og ressurser.

Publisert Sist oppdatert

Ph.d.-veileders ansvar

Som ph.d.-veileder skal du

  • gi kandidaten råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling samt drøfte og vurdere hypoteser og metoder
  • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v.)
  • drøfte resultater og tolkningen av disse
  • holde deg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til planlagt fremdrift (jf. den godkjente ph.d.-planen) 
  • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, herunder legge til rette for utenlandsopphold under gjennomføringen av avhandlingen
  • gi kandidaten veiledning i faglig formidling
  • gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

Oppstartsfasen

Hva skjer før, under og etter oppstartsfasen?

Det er fakultetet som vedtar om en kandidat skal tas opp på et ph.d.-program. I opptaksvedtaket skal det oppnevnes minst en veileder (hovedveileder).

Opptaket til doktorgradsutdanningen formaliseres ved at kandidaten, veiledere og representanter fra grunnenhet og fakultet signerer avtalen om opptak. Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter.

Etter at kandidaten har blitt tatt opp på et ph.d.-program skal vedkommende i samarbeid med veileder utarbeide den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne leveres til doktorgradsutvalget for endelig godkjenning. 

Hovedveileder og medveileder

En ph.d.-kandidat ved UiS skal ha minst to veiledere – en hovedveileder og en medveileder. Alle veilederne skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet, og være aktive forskere. Vanligvis er hovedveileder ansatt ved UiS. I tilfeller der fakultetet oppnevner en ekstern hovedveileder skal det oppnevnes en medveileder fra UiS.

Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Medveileder skal gi veiledning og dele det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveilederen.

Veiledere får et visst antall timer satt av til veiledning av ph.d.-kandidater. Antall timer og fordelingen mellom hoved- og medveileder varierer fra fakultet til fakultet.

Vitenskapelige miljø og utenlandsopphold

Som veileder skal du sørge for at kandidaten så tidlig som mulig blir involvert i relevante, aktive vitenskapelige miljø ved UiS og eksternt. Du skal også veilede kandidaten under planleggingen av utenlandsopphold, herunder valg av besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng (ECTS). Det er fakultetet som bestemmer hvilke emner som kan inngå i opplæringsdelen. Alle ph.d.-kandidater skal ha opplæring i vitenskapsteori og etikk.

Når kandidaten planlegger opplæringsdelen skal veileder gi råd om valg av ph.d.-kurs/emner. Dette kan både være kurs som tilbys ved UiS og eksternt.

Underveis i ph.d.-løpet

Framdriftsrapportering

En gang i året skal både kandidaten og hovedveileder hver for seg levere en framdriftsrapport til fakultetet. Denne rapporten skal ta utgangspunkt i framdriftsplanen for ph.d.-prosjektet, og gi en statusoppdatering på kandidatens faglige progresjon. I framdriftsrapporten skal man blant annet informere om endringer i prosjektplanen og hvordan man opplever veiledningsrelasjonen.

Fristen for å rapportere er 31. januar hvert år. Første framdriftsrapport skjer tidligst tre måneder etter at kandidaten er tatt opp på ph.d.-programmet.

Midtveisevaluering og sluttseminar / 50%- og 90%-seminar

I løpet av det tredje eller fjerde semesteret skal man gjennomføre en midtveisevaluering. Ved noen fakultet kalles dette et 50%-seminar. Her skal kandidaten presentere sitt arbeid og bli evaluert av en evalueringsgruppe oppnevnt av fakultetet. Midtveisevalueringen gir kandidaten muligheten til å diskutere prosjektet med fagfeller på et tidspunkt der det fremdeles er anledning til å korrigere og utvikle prosjektet.

Fakultetene har ulike retningslinjer for midtveisevalueringen. Det er derfor viktig at kandidaten og veilederne setter seg inn i retningslinjene ved sitt fakultet.

Ved noen fakultet gjennomfører man også et sluttseminar / 90%-seminar. Formålet er å gi kandidaten en anledning til å forbedre arbeidet i sluttfasen, og å forberede seg til disputas.

Avslutningsfasen

Innlevering og disputas

Hovedveileder har ansvar for å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering av avhandlingen er nært forestående, slik at de nødvendige forberedelsene skal starte. Vedkommende kan også komme med forslag til aktuelle medlemmer til bedømmelseskomiteen.

Les om disputas ved Universitetet i Stavanger.

Retningslinjer og regelverk du bør kjenne til

Her finner du de viktigste retningslinjer, skjemaer og regelverk som du bør kjenne til som ph.d.-veileder.

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (lovdata)

Forskriften regulerer ph.d.-kandidatens og veilederens rettigheter og plikter underveis i ph.d.-løpet.

Etiske retningslinjer for veiledere/ansatte ved Universitetet i Stavanger (pdf)

Det er den enkelte veileders ansvar å forvalte og utøve veiledning av studenter i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for medforfatterskap (pdf).

Som veileder vil du ofte publisere sammen med p.h.d-kandidaten du veileder. UiS sine retningslinjer for medforfatterskap bygger på i stor grad på Vancouverreglene, men er også av generell, forskningsetisk karakter.

Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning (docx)

Avtalen signeres av kandidat, veileder(e), institutt/avdelingsleder og eventuell ekstern arbeidsgiver.

Ph.d.-veileder for Universitetet i Stavanger (2022) (pdf)

Ph.d.-veilederen inneholder nyttig informasjon om ph.d.-utdanningen ved UiS. Veilederen er i hovedsak rettet mot ph.d.-kandidatene, men inneholder også informasjon som er relevant for veiledere.

Kort huskeliste for ph.d.-veiledere (pdf)

Dette er en oppsummering av de viktigste oppgavene til ph.d.-veiledere ved UiS. Listen er hentet fra håndboken Veileder for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Søknad om endring av veilederforhold (pdf)

Kandidaten og veileder kan ved enighet anmode fakultetet via enhetsleder om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

Kurs og ressurser

Supervisory Qualification Programme

UiS har et eget veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere som heter Supervisory Qualification Programme (SQP). Dette gjennomføres en gang i året.

Påmelding: I november hvert år blir institutt-/senter- og avdelingsledere bedt om å melde inn aktuelle deltakere fra sin enhet. Det er for tiden 36 plasser på kurset.

Kurset er modulbasert og gjennomføres i løpet av vårsemesteret. Det forventes at deltakerne bruker ca 100 timer på forberedelser, arbeid underveis og deltakelse på modulene.

Ressurser

Her finner du en oversikt over ressurser som kan være til hjelp i arbeidet som ph.d.-veileder:

Kontaktpersoner

Vitenskapsombudet

Vitenskapsombudet er UiS sitt ombud for forskningsetiske spørsmål. Ombudet er uavhengig, og kan bistå ved spørsmål om etikk i forskning.