Ph.d.-studieløpet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ny stipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Her finner du informasjon om studieløpet for kandidater tatt opp til doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap.

Published Sist oppdatert

Studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse

Nedenfor finner du viktig informasjon om ph.d.-løpet. Studieløpet er delt opp i tre kategorier: oppstart, gjennomføring og sluttføring. Denne gjelder alle stipendiater som er tatt opp til ph.d.-programmet i teknologi og naturvitenskap.

Oppstart

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap skal levere Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning og prosjektbeskrivelse innen 3 måneder etter tiltredelse.

Her er noen forkortelser som hyppig brukes ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet i forbindelse med kommunikasjon fra fakultetet til stipendiater:

 • DUTN = Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • FS = Felles Studentsystem
 • KD = Kunnskapsdepartementet
 • NFR = Norges forskningsråd
 • TekNat eller TN = Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

De utfylte og signerte versjonene av avtalen skal sendes til ph.d.-administrasjonen på e-post phdtn@uis.no. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av ph.d.-utdanningen og regulere partenes rettigheter og plikter innenfor rammen av lover, forskrifter og opptaksvedtaket, jf. forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger ( «ph.d.-forskriften»).

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap skal senest 3 måneder etter oppstartdato levere en endelig prosjektbeskrivelse til Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (DUTN). Prosjektbeskrivelsen skal skrives på oppsatt mal og leveres via e-post phdtn@uis.no til ph.d.-administrasjonen, som sender den videre til DUTN for godkjenning. DUTN har regelmessige møter der de gjennomgår de mottatte prosjektbeskrivelsene.

En prosjektbeskrivelse må inneholde følgende for å bli godkjent:

 • Arbeidstittel på avhandlingen
 • Navn på kandidat
 • Hovedveileder
 • Medveileder(e)
 • Studieperiode
 • Bakgrunn/prosjektbeskrivelse/metode (3-5 sider)
 • Publisering og formidling
 • Opplæringsplan (inkl. plan for utenlandsopphold) i Gantt-skjema
 • Framdrifts- og publiseringsplan
 • Risikovurdering av prosjektet
 • Referanser
 • Signatur fra ph.d.-kandidat og veiledere

Prosjektbeskrivelser som ikke bli godkjent av DUTN blir sendt tilbake til kandidat og veiledere for revidering innen fastsatt frist.

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap registreres i studentdatabasen Felles Studentsystem (FS). FS-registrering er nødvendig for emne- og eksamensoppmelding, tilgang til Studentweb og Canvas, samt karakterregistrering og vitnemål. For å kunne registreres i FS må du ha norsk personnummer. FS-registrering fullføres etter at ABC-avtalen er mottatt.

Etter FS-registrering kan du logge inn på Canvas og Studentweb med Feide-bruker og tilhørende passord.

En oversikt over alle emner som tilbys på ph.d.-nivå finnes her: https://www.uis.no/nb/phd/emner-phd-i-teknologi-og-naturvitenskap

Gjennomføring

Studentweb, fremdriftsrapportering, midtveisevaluering og mobilitet er viktige elementer i ph.d.-studieløpet.

Studentweb er studieadministrasjonsportalen ved UiS. Sannsynligvis er du kjent med Studentweb allerede fra bachelor- og masterstudier i Norge. Ved TN brukes Studentweb også av stipendiater. Her kan du melde deg opp til emner og eksamener, svare på spørreundersøkelser (f.eks. fremdriftsrapportering), se resultater fra UiS og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner, se utdanningsplan og innpassede resultater, samt se hvilken informasjon UiS har registrert om deg i FS, og oppdatere denne informasjonen skulle den være utgått.

Alle ph.d.-kandidater ved UiS som har vært i et ph.d.-program lengre enn 3 måneder skal iht. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger rapportere fremdrift i prosjektet. Fremdriftsrapportering er en del av kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved UiS.
Fremdriftsrapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig fremdrift). Rapporteringen gjøres årlig.
Ph.d.-kandidater ved TN rapporterer i et elektronisk skjema som ligger i Studentweb. Fakultetets ph.d.-koordinator sender ut påminnelse med lenke i god tid før rapporteringsfristen.
Doktorgradsutvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med ph.d.-kandidat, instituttleder og/eller veileder.
Manglende eller mangelfull fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.-forskrift § 2-7.

Alle ph.d.-kandidater skal iht. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger gjennom en midtveisevaluering i løpet av doktorgradsstudiet. Denne avholdes i løpet av tredje eller fjerde semester. Under midtveisevalueringen skal kandidaten presentere sitt arbeid. Evalueringen tar utgangspunkt i den godkjente prosjektbeskrivelsen. Evalueringskomiteen oppnevnes av DUTN og skal bestå av to medlemmer av DUTN. Fakultetets ph.d.-koordinator sender ut invitasjon til midtveisevalueringen samt prosedyren for gjennomføring i god tid før møtet.

Ph.d.-kandidater skal normalt tilbringe minst 3 måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Opphold ved en tilsvarende norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon kan erstatte utenlandsopphold hvis dette anses som faglig relevant.

Vertsinstitusjon bestemmes sammen med veileder.

Ph.d.-kandidater som er finansiert av KD kan søke mobilitetsmidler direkte fra fakultetet. Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema for mobilitetsmidler
 • Invitasjon fra vertsorganisasjonen
 • Anbefaling fra veileder
 • Budsjettskjema

Relevante skjema finner du her (intranett).

Ph.d.-kandidater som er finansiert av NFR søker om mobilitetsmidler direkte fra NFR.

Mobilitetsmidlene som utbetales KD-stipendiater følger NFR sine satser.

Nærings- og offentlig sektor ph.d.-er søker mobiltetsmidler via arbeidsgiver.

Sluttføring

Når du nærmer deg ferdig med avhandlingen er det på tide å begynne å planlegge innlevering og disputas. Veilederteamet er ansvarlige for å sette sammen en bedømmelseskomite.

Innlevering av avhandling gjøres elektronisk til ph.d.-administrasjonen ved fakultetet. Ta kontakt med dem for mer informasjon om innlevering, samt for dokumenter som skal vedlegges avhandlingen. Innleveringen skal inneholde følgende:

 • Avhandling i PDF-format
 • Søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Medforfattererklæring(er)
 • Kvittering på gjennomført plagiatkontroll
 • Karakterutskrift fra ph.d.-studiets opplæringsdel

Fakultetet sender avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Komiteen kan bruke inntil 3 måneder på å gjennomgå avhandlingen.

Disputasen er ph.d.-kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som er ansvarlig for organiseringen av disputasen.

Disputasen består av en prøveforelesning av et oppgitt tema og presentasjon av avhandlingen, begge på 45 minutter hver.

For mer informasjon om disputas, se her.