Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.

Publisert: Endret:
forskerutdanning

Studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse

En oversikt over viktige elementer i ph.d.-løpet:

Oversikten er delt opp i tre kategorier: oppstart, gjennomføring og sluttføring. Oversikten gjelder alle stipendiater som er tatt opp til ph.d.-programmet i Samfunnsvitenskap.

oppstart

Oppstart

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap skal levere ABC-avtale og prosjektbeskrivelse, samt registreres som ph.d.-kandidater i studentdatabasen Felles Studentsystem (FS).

Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), forkortet ABC-avtalene, skal leveres ved oppstart. Alle stipendiater skal levere del A og B. Eksterne stipendiater skal også levere del C. Avtalene leveres til ph.d.-koordinator på fakultetet.

De tre delene i avtalen består av følgende:

Del A, Generell del, skal fylles ut for alle kandidater som er tatt opp til en ph.d.-utdanning. Avtaleparter i del A er ph.d.-kandidaten og Universitetet i Stavanger.

Del B, Avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen, skal fylles ut for alle kandidater som er tatt opp. Avtaleparter i del B er ph.d.-kandidat, veiledere og grunnenhet / institutt. Avtalens del B inngås for alle veilederforholdene (også ved endringer underveis i utdanningsløpet).

Del C, Avtale mellom ekstern part og Universitetet i Stavanger om gjennomføring av ph.d.-utdanning, fylles ut for de kandidatene som har ekstern arbeidsgiver og finansiering og/eller ekstern arbeidsplass. Avtalen kan også brukes for kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved institusjonen enn det kandidaten er tilknyttet gjennom opptaksavtalens del A. For nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. forutsetter Norges forskningsråd at det foreligger en særskilt samarbeidsavtale. Del C anses å oppfylle vilkåret til en slik særskilt samarbeidsavtale jf. retningslinjer fra Norges forskningsråd.

Dersom en kandidat er tilknyttet to eller flere institusjoner, skal det inngås avtale for hver av de eksterne partene.

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap skal senest 3 måneder etter oppstartdato levere en endelig prosjektbeskrivelse til Doktorgradsutvalget for ph.d.- programmet i samfunnsvitenskap (DUSV). Prosjektbeskrivelsen skal gjennomgås og godkjennes av DUSV.

En prosjektbeskrivelse må inneholde følgende for å bli godkjent:

 • Arbeidstittel på avhandlingen
 • Navn på kandidat
 • Hovedveileder
 • Medveileder(e)
 • Studieperiode
 • Bakgrunn/prosjektbeskrivelse/metode
 • Publisering og formidling
 • Opplæringsplan
 • Framdrifts- og publiseringsplan
 • Referanser
 • Signatur fra ph.d.-kandidat og veiledere

Prosjektbeskrivelser som ikke bli godkjent av DUSV blir sendt tilbake til kandidat og veiledere for revidering innen fastsatt frist.

Mal for prosjektbeskrivelse (Maksimum 10 sider inkl. referanseliste):

Alle stipendiater tatt opp til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap registreres i studentdatabasen Felles Studentsystem (FS). FS-registrering er nødvendig for emne- og eksamensoppmelding, tilgang til Studentweb og Canvas, samt karakterregistrering og vitnemål. FS-registrering fullføres etter at ABC-avtalen er mottatt.

Etter FS-registrering kan du logge inn på Canvas, Inspera og Studentweb med Feide-bruker og tilhørende passord.

gjennomføring

Gjennomføring

Studentweb, fremdriftsrapportering, midtveisevaluering og mobilitet er viktige elementer i ph.d.-studieløpet.

Studentweb er studieadministrasjonsportalen ved UiS. Sannsynligvis er du kjent med Studentweb allerede fra bachelor- og masterstudier i Norge. Ved UIS brukes Studentweb også av stipendiater. Her kan du melde deg opp til emner og eksamener, svare på spørreundersøkelser (f.eks. fremdriftsrapportering), se resultater fra UiS og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner, se utdanningsplan og innpassede resultater, samt se hvilken informasjon UiS har registrert om deg i FS, og oppdatere denne informasjonen skulle den være utgått.

Hvert år skal ph.d.-kandidat og hovedveileder rapportere til doktorgradsutvalget om fremdrift i ph.d.-prosjektet.

Rapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig fremdrift).

Ph.d.-kandidat og hovedveileder rapporterer separat i et skjema.

Den årlige fristen for rapportering er 31. januar. Første rapportering skjer tidligst tre måneder etter opptak.

Doktorgradsutvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med ph.d.-kandidat, instituttleder og/eller veileder.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.-forskriften § 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Ph.d.-kandidater skal i tillegg ha medarbeidersamtaler på lik linje med andre ansatte. For kandidater med tilsettingsforhold til UiS er det instituttleder som gjennomfører medarbeidersamtalene/utviklingssamtalene. Fremdriftsrapporten kan med fordel være et naturlig utgangspunkt for disse samtalene.

Ph.d.-kandidater rapporterer i et elektronisk skjema som ligger i Studentweb. Fakultetets ph.d.-koordinator sender ut påminnelse med lenke i god tid før rapporteringsfristen.

Doktorgradsutvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med ph.d.-kandidat, instituttleder og/eller veileder.

Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.-forskrift § 2-7.

Alle ph.d.-kandidater skal iht. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger gjennom en midtveisevaluering i løpet av doktorgradsstudiet. Denne avholdes i løpet av tredje eller fjerde semester. Under midtveisevalueringen skal kandidaten presentere sitt arbeid. Evalueringen tar utgangspunkt i den godkjente prosjektbeskrivelsen. Evalueringskomiteen oppnevnes av institutet. Institutet/avdelingen sender ut invitasjon til midtveisevalueringen samt prosedyren for gjennomføring i god tid før møtet.

Ph.d.-kandidater skal normalt tilbringe minst 3 måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Opphold ved en tilsvarende norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon kan erstatte utenlandsopphold hvis dette anses som faglig relevant.

Vertsinstitusjon bestemmes sammen med veileder.

Ph.d.-kandidater som er finansiert av KD kan søke mobilitetsmidler direkte fra fakultetet. Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema for mobilitetsmidler
 • Invitasjon fra vertsorganisasjonen
 • Anbefaling fra veileder
 • Budsjettskjema

Relevante skjema finner du her (intranett).

Ph.d.-kandidater som er finansiert av NFR søker om mobilitetsmidler direkte fra NFR.

Mobilitetsmidlene som utbetales KD-stipendiater følger NFR sin sats (20 000 kroner per måned). Satsen gjelder for 2022 og inntil videre.

Nærings- og offentlig sektor ph.d.-er søker mobiltetsmidler via arbeidsgiver.

Erasmus+ ansattmobilitet

Hovedmålet med ERASMUS+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Alle ansatte ved UiS kan søke; både vitenskapelig-, teknisk- og administrativt ansatte. Les mer om Erasmus+ stipend

Om stipendet

Stipendet kan brukes til hospitering, kurs og opplæringsaktiviteter enten ved partnerinstitusjon eller annen organisasjon/bedrift i utlandet.

Konferanser eller forskningsopphold er ikke støtteverdige i Erasmus+ ansattmobilitet.Varighet

2 dager - 2 måneder. UiS har ikke laget egne maksimallengder for utenlandsopphold, men det er ønskelig at flest mulig ansatte får delta i ordningen. Av den grunn vil først og fremst opphold på 1-2 ukers varighet bli innvilget. Minimum oppholdsdager er 2 dager ved samme universitet + 1-2 reisedager (t/r). Du kan kun få reisestøtte dersom reisedagene dine gjennomføres dagen før og/eller dagen etter at undervisnings oppdraget begynner/slutter. Mer informasjon og søknadsprosedyre finnes på intranettet. Se hvordan du kan søke her.

Har du spørsmål, ta kontakt:

EMC - Euraxess Mobility Centre UiS

Kjetil Kiil Halvorsen

Kathrine Lima Molde

sluttføring

Sluttføring

Opplæringsdelen skal vere gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres inn. All aktivitet må være tilstrekkelig dokumentert. Mangelfull dokumentasjon kan medføre forsinkelse i innleveringen. Søknaden sendes med epost til programmets ph.d.-koordinator.

Når du nærmer deg ferdig med avhandlingen er det på tide å begynne å planlegge innlevering og disputas. Veilederteamet og forskerskolen er ansvarlige for å sette sammen en bedømmelseskomite.

Innlevering av avhandlingen skjer i to ledd.

Kandidaten leverer sin avhandling. Innlevering av avhandling gjøres elektronisk til ph.d.-administrasjonen ved fakultetet. Merk at selve avhandlingen skal leveres som én pdf-fil der både introduksjonen ("kappen") og delarbeidene er med.

Den elektroniske versjonen skal være samlet i én pdf-fil og alle elementer (sammendrag, innholdsfortegnelse, sammenskriving, artikler og referanseliste) skal inngå.

Den elektroniske versjonen blir sendt videre til bedømmelseskomiteen, så dobbeltsjekk at dette er den komplette og endelige versjonen.

Forskerskolen leverer et separat skjema med forslag til bedømmelseskomité. Dette skjemaet går til Doktorgradsutvalget som kvalitetssikrer og formelt fremmer forslag til fakultetet.

Merk at komitémedlemmene ikke kan ha publikasjonssamarbeid eller publikasjoner gjennom de siste fem år med hverandre, kandidat eller veiledere for å regnes som habil (jfr. Forvaltningslovens §§ 6-10). Det skal være en opponent av hvert kjønn. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes.

Medforfatterskapserklæring for flerforfatterskap dersom avhandlingen består av artikler der flere enn kandidaten har bidratt.

Medforfatterskapserklæring skal tydelig beskrive kandidatens bidrag til den enkelte delstudie/artikkel, og skal skrives på samme språk som avhandlingen, da den skal følge avhandlingen. Medforfatterskapserklæring signeres av hovedveileder.

Ta kontakt med ph.d.-administrasjonen for mer informasjon om innlevering, samt for dokumenter som skal vedlegges avhandlingen. Innleveringen skal inneholde følgende:

 • Avhandling i PDF-format
 • Søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Medforfattererklæring(er)
 • Bekreftelse på gjennomført 90-prosentseminar

Fakultetet sender avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Tidsbruken for å bedømme en ph.d.-avhandling er 3 måneder. Komiteen vil alltid ha mulighet til å levere innstillingen før den angitte fristen hvis de finner det hensiktsmessig og praktisk mulig.

Disputasen er ph.d.-kandidatens forsvar av avhandlingen. Det er fakultetet som er ansvarlig for organiseringen av disputasen. Disputasen består av en prøveforelesning (45 minutter) av et oppgitt tema og presentasjon av avhandlingen (20 minutter).

For mer informasjon om disputas, se Hvordan gjennomføre en digital disputas?

kontakt

Kontakt oss

Prodekan for forskning SV:

Kristiane Marie Fjær Lindland

E-post: kristiane.m.lindland@uis.no

Telefon: 51833704

Prodekan for forskning HHUIS

Ragnar Tveterås

E-post: ragnar.tveteras@uis.no

Telefon: 51831640

Ph.d.-koordinator:

Nadya Sandsmark

E-post: nadya.sandsmark@uis.no

Telefon: 51832787