Praksis i tollutdanningen

Praksis er en sentral del av bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll.

Publisert Sist oppdatert
Toll betjent ved skrivebord

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifiserte til å bli tollere. Studentene vil derfor i løpet av studietiden gjennomføre praksis innenfor ulike fagområder relatert til tolleres yrkesutøvelse.

Det skal gjennomføres to praksisemner, på UiS og hos Tolletaten, i løpet av studiet. Det første praksisemnet (TOL280) starter i tredje semester og gjennomføres som seminarer på UiS (dette gjelder fra høstsemesteret 2025). Her vil fokuset være på Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Det andre praksisemnet (TOL380) vil foregå hele femte semester. Her vil vi fokusere på Grensekontrolldivisjonen.

Alt du trenger å vite om praksis i toll

I denne oversikten har vi samlet den viktigste informasjonen om din praksisperiode.

Alle studentene skal ha praksis hos Tolletaten. Universitetet i Stavanger og Tolletaten er i fellesskap ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisperiodene. 

Studentene skal

 • sette seg inn i gjeldende avtale- og planverk som omhandler praksisopplæringen 
 • være godt kjent med planer og rutiner for praksisopplæringen 
 • holde seg oppdatert om praksis via nettsider, Canvas  
 • finne bolig for praksisperiodene  
 • gjennomføre praksis i henhold til emneplaner 
 • delta i veiledningssamtaler med hoved- og praksisveileder 
 • gjøre seg kjent med tollstedene via skriftlig informasjon og forholde seg til Tolletatens og tollstedenes plan- og regelverk 
 • bruke uniform der det kreves i henhold til Tolletatens uniformsreglement 
 • kontakte praksisveileder så snart som mulig i forbindelse med et eventuelt fravær  
 • undertegne taushetserklæring, uniformsavtale og eventuelt IT-instruks før praksisperioden igangsettes 
 • sende inn refleksjonsrapport i Canvas innen en uke etter praksisperiodens slutt 
 • sette seg inn i retningslinje for refusjon 

Universitetet i Stavanger skal

 • være emneansvarlig for praksisemnene og kontaktpunkt for studenter i Stavanger 
 • kommunisere med studentene om praksisgjennomføring (studiekoordinator) 
 • ha dialog med studenter om tilretteleggingsbehov (studiekoordinator) 
 • gi informasjon om studentene til Tolletaten mht. tilganger (studiekoordinator) 
 • tilrettelegge for evaluering fra studenter (emneansvarlig) 
 • vurdere studentens refleksjonsrapport (emneansvarlig) 
 • gjennomføre en skikkethetsvurdering av studentene. Skikkehetsvurdering vil foregå igjennom hele studieløpet, ikke bare i forbindelse med praksis

Tolletaten skal

 • tilrettelegge praksisgjennomføring i henhold til emnebeskrivelser 
 • følge opp praksisstedene, slik at praksis kan gjennomføres 
 • være kontaktperson på praksisstedene: Hovedveileder 
 • sørge for at studentene blir integrert i det daglige arbeidet, og har ansvar for praktisk og fysisk tilrettelegging 
 • utstyre praksisstudentene med uniform og sette dem inn i Tolletatens uniformsreglement som angir retningslinjer for bruk av uniform 

Under praksis skal hovedveiledere på praksisstedene

 • ha ansvar for administrativ oppfølging under praksisperioden mot ledere og praksisveiledere 
 • være overordnet ansvarlig per lokasjon og kontaktperson for studentene når de er på praksisstedet 
 • delta i samarbeidsfora om studentoppfølging med andre hovedveiledere 
 • utføre vurderingssamtaler og progresjonsmålinger av studenter i henhold til aktuelle læringsutbyttebeskrivelser (LUB) 
 • være ansvarlig for å rapportere fravær til emneansvarlig 
 • bistår og støtte veilederne i vurdering av studentene 
 • være ansvarlig for å kontakte emneansvarlig og utdanningsansvarlig umiddelbart dersom student(er) fungerer mindre godt i praksis  
 • finne en annen person som kan følge opp studenten dersom veilederen selv er fraværende 

Hovedveileder kan også ha undervisningsansvar.  

Etter praksis skal hovedveiledere på praksisstedene 

 • bidra og delta i UiS sin evaluering (kvalitetssystem), og intern evaluering i Tolletaten 
 • overlevere vurderingsskjema til emneansvarlig 

Veiledere på praksisstedene skal

 • styrke studentens mestringskompetanse gjennom dialogbasert tilnærming 
 • fylle ut sjekklister per student mht hva de har gjennomgått 
 • gi tydelige tilbakemeldinger på både styrker og eventuelle forbedringspunkter i praksisgjennomføringen 
 • involvere hovedveileder dersom behov for støtte til veiledning eller vurdering av studenter 
 • kontakte hovedveileder umiddelbart dersom student(er) fungerer mindre godt i praksis 
 • ha faglige veiledningssamtaler i praksisperiode 2 ved behov 
 • varsle nærmeste leder/vaktleder hvis studenten er fraværende  
 • varsle hovedveileder ved egen sykdom  

Veiledere kan også ha noe undervisningsansvar og utføre demonstrasjoner.

Tolletatens praksislokasjoner er primært på Østlandet. Det kan bli endringer i praksislokasjoner.

I første praksisemne, TOL280 Praktisk innføring i Toll, Vareførsel og Grensekontroll blir det fokus på vareførsel og Tolletatens Vareførseldivisjon, mens det blir fokus på Grensedivisjon og operativt arbeide der i TOL380 Praksis i Grensedivisjonen. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Studentene får gradvis mer ansvar og blir delaktige i utførelsen av operativt arbeid, og blir utfordret på og introdusert for stadig flere områder av tolleres arbeidshverdag. Tilsvarende skal veileders forventninger til studentenes kunnskaper og ferdigheter øke etter hvert som de får mer praksiserfaring. Studentene må ha bestått TOL280 Praktisk innføring i Toll, Vareførsel og Grensekontroll for å kunne melde seg opp til andre praksisperiode TOL380 Praksis i Grensedivisjonen.  

Studentene oppfordres til å gjennom hele praksisperioden gjøre notater til refleksjonsrapporten som skal leveres inn etter praksisperiodene. Studentene får tilbakemeldinger og veiledning underveis. Alle læringsaktiviteter legger til rette for at studentene skal oppnå læringsutbyttet i emnebeskrivelsene

Kommunikasjon før og under praksis

Studentene får informasjon fra UiS om praksis i forkant av praksisperiodene. Kontaktperson er emneansvarlig eller studiekoordinator i Stavanger. 

I praksisperiodene vil alle studenter ha praksisveiledere, og det er en hovedveileder på hver lokasjon. Daglig kommunikasjon i praksisperiodene vil primært foregå mellom praksisveiledere og studentene. 

I Grensedivisjonen blir studentene i hovedsak delt i grupper med faste veiledere, som de følger i daglig tjeneste. I TOL380 Praksis i Grensedivisjonen.  

Mye av tiden er studentene samlet og andre ganger deles de i mindre grupper. 

Studentene forventes å møte opp presis til all praksis, og delta på fulle arbeidsdager.  

Tilstedeværelse og fravær  

Studentene må delta på minimum 80 % av praksis for å få godkjent emnet. Dersom studenten ikke har tilstrekkelig tilstedeværelse for å få godkjent emnet, eller ikke får det godkjent av andre årsaker, må vedkommende vente til neste års kull skal ha praksis for å ta emnet igjen. Studenten kan kun ta emnet to ganger. Jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2.   

Uniformer  

I grensedivisjonen skal studentene bruke uniform. Studentene må selv bestille uniform i løpet av første semester på studiet, og hente denne i Stavanger. Bruk og oppbevaring må skje i henhold til Tolletatens uniformsreglement og rutiner, og en egen avtale om dette må underskrives før utlevering av uniform. Vi gjør oppmerksom på at Tolletatens uniformsreglement ikke tillater religiøse hodeplagg til uniformen. Nærmere informasjon om uniformsbruk blir gitt etter studiestart.

Studentene skal levere en refleksjonsrapport etter praksisemnet. Den skal leveres inn til emneansvarlig innen en uke etter gjennomført praksis på lokasjon. 

Overordnet sluttvurdering av praksisstudentene på tvers av praksisplasser skal gjøres av emneansvarlig ved UiS i samråd med hovedveiledere i Tolletaten. Deres vurdering vil sammen med refleksjonsrapporten utgjøre vurderingsgrunnlaget for emnet. Ved TOL380 Praksis i Grensedivisjonen kan det være aktuelt med en tjenesteuttalelse for hver student, denne vil i så fall inngå i vurderingsgrunnlaget til emneansvarlig og hovedveileder.  

Evaluering og kvalitetsutvikling av praksisemnene er viktig for å sikre god praksis og sammenheng mellom teori og praksis, og foregår både på studieprogram- og emnenivå. UiS sitt kvalitetssystem regulerer hvordan dette foregår (Kvalitetsutvikling av praksis | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Studentene evaluerer emnene digitalt i etterkant av praksisperiodene. Praksisstedene hos Tolletaten evaluerer UiS og UiS evaluerer praksisstedene. Minst en gang per praksis-semester er det også felles dialog mellom studenter, praksissteder og UiS.   

Studenter i praksis må finne bolig selv. Du får kompensert for merutgifter til praksis, se også UiS sine retningslinjer for dekning av utgifter til reise og hybel i forbindelse med praksis for studenter (PDF)

Refusjon

Studenter har krav på økonomisk støtte i forbindelse med praksisen og kan be om refusjon for utgifter knyttet til reise- og/eller boutgifter. Første praksisemne TOL280 Praktisk innføring i Toll, vareførsel og grensekontroll har 1 utbetaling for reise- og boutgifter mens det andre praksisemet TOL380 Praksis i Grensedivisjonen har 3 utbetalinger for boutgifter og 1 utbetaling for reiseutgifter. Studentene har selv ansvar for å følge retningslinjene til refusjon før de leverer inn.  

Studenter omfattes av folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning etter Folketrygdlovens paragraf 13-10, og har yrkesskadedekning for yrkesskader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledningen Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren.  

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven. 

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de “gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste”. Dette forutsetter at følgende vilkår er oppfylt: studenten må ha utført et arbeid for en arbeidsgiver i arbeidstiden.

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven. 

Hvis studenten ikke skulle være dekket av denne loven, vil de måtte betale egenandel selv, for så å komme til praksisadministrasjonen for å fylle ut skjema angående «uønsket hendelse», samt skjema «13-07.05» hos NAV. 

I tilfellet hvor Tolletaten ikke dekker utgiftene, er det UiS som er å regne som «arbeidsgivere». 

Dersom skade, plikter arbeidsgiver å melde til NAV. Her er lenke til den aktuelle siden på nav.no

Angående rett til dekning av yrkesskade finner du her en lenke til nyttig informasjon på helsenorge.no

Studenten tar kontakt både med praksisstedet og praksiskoordinator i slike saker. 

Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer. Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom UiS fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne.  

Studenter i praksis får tildelt begrenset tollmyndighet, som gir dem rett til å utføre deler av tolleres arbeidsoppgaver i praksis. Studentene må i tillegg underskrive taushetserklæring med tanke på informasjon de får tilgang til mens de er i praksisperiodene. 

Gjennom praksis fikk jeg et godt innblikk i hvordan Tolletaten opererer, og hvilke muligheter jeg har etter endt utdanning. Vi ble godt ivaretatt, og veilederne gjorde det lille ekstra for at vi skulle få best mulig utbytte. Dette var utrolig gøy og lærerikt, og ga mersmak.

Tina Jacobsen , student.

Spørsmål? Ta kontakt

Førstekonsulent
51832124
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging