Praksis i tollutdanningen

Praksis er en sentral del av bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll.

Published Endret
Toll betjent ved skrivebord

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifiserte til å bli tollere. Studentene vil derfor i løpet av studietiden gjennomføre praksis innenfor ulike fagområder relatert til tolleres yrkesutøvelse.
Det skal gjennomføres to obligatoriske praksisperioder hos Tolletaten i løpet av studiet. Den første praksisperioden starter i andre semester og varer i seks uker. Den andre praksisperioden vil foregå hele femte semester.

Alt du trenger å vite om praksis i toll

Hvor lenge varer praksisen? Hvor kan jeg ta den? I denne oversikten har vi samlet den viktigste informasjonen om din praksisperiode.

Alle studentene skal ha praksis hos Tolletaten. Universitetet i Stavanger og Tolletaten er i fellesskap ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisperiodene.

Studentenes ansvar:

 • sette seg inn i gjeldende avtale- og planverk som omhandler praksisopplæringen
 • være godt kjent med planer og rutiner for praksisopplæringen
 • holde seg oppdatert om praksis via nettsider, Canvas og Arbeidslivsportalen
 • gjennomføre praksis i henhold til emneplaner
 • delta i veiledningssamtaler med hoved- og praksisveileder
 • gjøre seg kjent med tollstedene via skriftlig informasjon og forholde seg til Tolletatens og tollstedenes plan- og regelverk
 • bruke uniform der det kreves i praksisperiodene i henhold til Tolletatens uniformsreglement
 • i forbindelse med et eventuelt fravær skal praksisveileder på praksisstedet kontaktes så snart som mulig
 • undertegne taushetserklæring, uniformsavtale og eventuelt IT-instruks før praksisperioden igangsettes
 • sende inn refleksjonsrapport i Canvas innen en uke etter praksisperiodens slutt
 • finne bolig for praksisperiodene

Universitetet i Stavanger:

 • Emneansvarlig for praksisemnene og kontaktpunkt for studenter i Stavanger
 • Kommunikasjon med studentene om praksisgjennomføring (studiekoordinator)
 • Dialog med studenter om tilretteleggingsbehov (studiekoordinator)
 • Overføring av informasjon om studentene til Tolletaten mht. tilganger (studiekoordinator)
 • Dialog med hovedveiledere i Tolletaten før, under og etter praksisperiodene
 • Tilrettelegge for evaluering fra studenter (emneansvarlig)
 • Vurderer studentens refleksjonsrapport (emneansvarlig)

Tolletaten:

 • Tilrettelegging av praksisgjennomføring i henhold til emnebeskrivelser
 • Praktisk logistikk for studentene i praksisperiodene
 • Avklare policy i forbindelse med økonomisk stønad til studentene
 • Oppfølging av praksisstedene, slik at praksis kan gjennomføres
 • Kontaktpersoner per praksissted: Hovedveileder
 • Veiledning, oppfølging og vurdering av studentenes progresjon
 • Ansvar for at studentene blir integrert i det daglige arbeidet, og ansvar for praktisk og fysisk tilrettelegging
 • Ansvar for å utstyre praksisstudentene med uniform og sette dem inn i Tolletatens uniformsreglement som angir retningslinjer for bruk av uniform.

Hovedveiledere på praksisstedene:

Under praksis:

 • Administrativ oppfølging under praksisperioden mot ledere og praksisveiledere
 • Overordnet ansvarlig per lokasjon og kontaktperson for studentene når de er på praksisstedet
 • Deltar i samarbeidsfora om studentoppfølging med andre hovedveiledere
 • Utfører vurderingssamtaler og progresjonsmålinger av studenter i henhold til aktuelle læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
 • Bistår og støtte veilederne i vurdering av studentene
 • Ansvar for å kontakte emneansvarlig og utdanningsansvarlig umiddelbart dersom student(er) fungerer mindre godt i praksis. 
 • Kan ha undervisningsansvar
 • Ved fravær hos veiledere, finne ut hvem studenten skal følge

Etter praksis:

 • Bidrar og deltar i UiS sin evaluering (kvalitetssystem), og intern evaluering i Tolletaten
 • Overlevere vurderingsskjema til emneansvarlig

Veiledere på praksisstedene:

Under praksis:

 • Styrker studentens mestringskompetanse gjennom dialogbasert tilnærming
 • Fylle ut sjekklister per student mht hva de har gjennomgått
 • Gi tydelige tilbakemeldinger på både styrker og eventuelle forbedringspunkter i praksisgjennomføringen
 • Involvere hovedveileder dersom behov for støtte til veiledning eller vurdering av studenter
 • Kontakte hovedveileder umiddelbart dersom student(er) fungerer mindre godt i praksis.
 • Ha faglige veiledningssamtaler i praksisperiode 2
 • Kan ha noe undervisningsansvar/demonstrasjoner
 • Ved fravær av studenter må veileder varsle nærmeste leder/vaktleder
 • Ved sykdom må hovedveileder varsles

Etter praksis:

 • Overlevere vurderingsskjema og sjekklister til hovedveiledere

Tolletatens praksislokasjoner er primært på Østlandet.
Det kan bli endringer i praksislokasjoner.

I første praksisperiode (TOL280) blir det fokus på vareførsel med mye observasjon, mens det blir mer operativt arbeid i andre praksisperiode (TOL380). Det skal være progresjon i praksisopplæringen. Studentene får gradvis mer ansvar og blir delaktige i utførelsen av operativt arbeid, og blir utfordret på og introdusert for stadig flere områder av tolleres arbeidshverdag. Tilsvarende skal veileders forventninger til studentenes kunnskaper og ferdigheter øke etter hvert som de får mer praksiserfaring. Studentene må ha bestått første praksisperiode (TOL280) for å kunne melde seg opp til andre praksisperiode (TOL380).

Studentene oppfordres til å gjennom hele praksisperioden gjøre notater til refleksjonsrapporten som skal leveres inn etter praksisperiodene. Studentene får tilbakemeldinger og veiledning undervegs. Alle læringsaktiviteter legger til rette for at studentene skal oppnå læringsutbyttet i emnebeskrivelsene.

Høsten før første praksisperiode vil studentene få mer praktisk rettet informasjon om praksisperioden. Samtidig vil det blir rom for å diskutere forventninger og møte emneansvarlig og noen av hovedveilederne.

I forbindelse med hver praksisperiode vil det bli holdt et praksisseminar for studentene. Emneansvarlig og hovedveilederne er ansvarlige for dette. Seminaret vil foregå i Stavanger før Praksis 1 (TOL280), og i Oslo-området i forbindelse med Praksis 2 (TOL380).

Formålet med praksisseminarene er både å gjennomgå roller og ansvar, forventninger og praktisk logistikk, og gi ytterligere innblikk i Tolletaten og faglig innhold studentene vil trenge når de er på praksislokasjonene. Seminarene vil også tar for seg temaer som taushetsplikt, uniformsbruk, praktisk HMS, bruk av hunder i tjenesten, informasjon om praksislokasjonene, rutiner som må følges på lokasjonene etc.  

Studentene får informasjon fra UiS om praksis i forkant av praksisperiodene. Kontaktperson er emneansvarlig eller studiekoordinator i Stavanger. Vi arrangerer også en egen informasjonsdag i første semester.

I praksisperiodene vil alle studenter ha praksisveiledere, og det er en hovedveileder på hver lokasjon. Daglig kommunikasjon i praksisperiodene vil primært foregå mellom praksisveiledere og studentene.

I grensedivisjonen blir studentene i hovedsak delt i grupper med faste veiledere, som de følger i daglig tjeneste. I Praksis 1 (TOL280) vil studentene ha praksis både på dag- og kveldstid. I Praksis 2 (TOL380) vil studentene følge ordinær turnus. Det kan innebære praksis både på dag, kveld, natt og helg.

I vareførseldivisjonen vil praksis foregå primært på dagtid, mellom klokken 08.00 og 15.30. Mye av tiden er studentene samlet og andre ganger deles de i mindre grupper.

Studentene forventes å møte opp presis til all praksis, og delta på fulle arbeidsdager. Studentene må delta på minimum 80 % av praksis for å få godkjent emnet. Dersom studenten ikke har tilstrekkelig tilstedeværelse for å få godkjent emnet, eller ikke får det godkjent av andre årsaker, må vedkommende vente til neste års kull skal ha praksis for å ta emnet igjen. Studenten kan kun ta emnet to ganger.

I grensedivisjonen skal studentene bruke uniform. Studentene må selv bestille uniform i løpet av første semester på studiet, og hente denne i Stavanger. Bruk og oppbevaring må skje i henhold til Tolletatens uniformsreglement og rutiner, og en egen avtale om dette må underskrives før utlevering av uniform. Vi gjør oppmerksom på at Tolletatens uniformsreglement ikke tillater religiøse hodeplagg til uniformen. Nærmere informasjon om uniformsbruk blir gitt etter studiestart.

Studentene skal levere en refleksjonsrapport etter praksisemnet. Den skal leveres inn til emneansvarlig innen en uke etter gjennomført praksis på lokasjon.

Overordnet sluttvurdering av praksisstudentene på tvers av praksisplasser skal gjøres av  emneansvarlig ved UiS i samråd med hovedveiledere i Tolletaten.    Deres vurdering vil sammen med refleksjonsrapporten utgjøre vurderingsgrunnlaget for emnet. Ved praksis 2 (TOL280) er det aktuelt med en tjenesteuttalelse for hver student, denne vil i så fall inngå i vurderingsgrunnlaget til Emneansvarlig og hovedveileder. Praksisveiledere vil i praksis 1 og 2 sikre at studentene er innom alle arbeidsoppgaver med sjekkliste fra veiledere.

Evaluering og kvalitetsutvikling av praksisemnene er viktig for å sikre god praksis og sammenheng mellom teori og praksis, og foregår både på studieprogram- og emnenivå. UiS sitt kvalitetssystem regulerer hvordan dette foregår (lenke til «UiS sitt kvalitetssystem» til Kvalitetsutvikling av praksis | Universitetet i Stavanger (uis.no))

Studentene evaluerer praksisemnene digitalt i etterkant av praksisperiodene. Praksisstedene hos Tolletaten evaluerer UiS og UiS evaluerer praksisstedene. Minst en gang per praksis-semester er det også felles dialog mellom studenter, praksissteder og UiS.  

Studenter i praksis må finne bolig selv. Du får kompensert for merutgifter til praksis, se også UiS sine retningslinjer for dekning av utgifter til reise og hybel i forbindelse med praksis for studenter.

Tolletaten ser på muligheter for å støtte studenter i praksis ut over den kompensasjonen det gis støtte til her.

Studenter omfattes av folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning etter Folketrygdlovens paragraf 13-10, og har yrkesskadedekning for yrkesskader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledningen Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

 • studenten må ha utført et arbeid
 • for en arbeidsgiver
 • i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

Hvis studenten ikke skulle være dekket av denne loven, vil de måtte betale egenandel selv, for så å komme til praksisadministrasjonen for å fylle ut skjema angående «uønsket hendelse», samt skjema «13-07.05» hos NAV.

I tilfellet hvor Tolletaten ikke dekker utgiftene, er det UiS som er å regne som «arbeidsgivere».

Dersom skade, plikter arbeidsgiver å melde til NAV. Her er lenke til den aktuelle siden på nav.no.

Angående rett til dekning av yrkesskade finner du her en lenke til nyttig informasjon på helsenorge.no.

Studenten tar kontakt både med praksisstedet og praksiskoordinator i slike saker.

Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer. Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom UiS fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. 

Studenter i praksis får tildelt begrenset tollmyndighet, som gir dem rett til å utføre deler av tolleres arbeidsoppgaver i praksis. Studentene må i tillegg underskrive taushetserklæring med tanke på informasjon de får tilgang til mens de er i praksisperiodene.

Spørsmål? Ta kontakt

Rådgiver
51831386
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging