Inge Særheim

Professor em.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-235

Bio

Professor emeritus i nordisk språkvitskap

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Særheim, Inge

   (2023)

   Bjørnestad, Bjørnbåsen, and Godfardalen : Bear/human relations as referred to in place names from southwestern Norway. I: Bear and Human: Facets of a Multi-Layered Relationship From Past to Recent Times with an Emphasis on Northern Europe .

   Brepols.

   ISBN 978-2-503-60611-8.

   s.903-920.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Bygdenamnet Julabygda.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 111.

   s.173-176.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Bynamnet Stavanger.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 110.

   s.27-48.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Bustadnamn i Østfold.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 110.

   s.49-60.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Fjogstad, Nyvlest, *Ævest. Sørvestnorske øydegardsnamn på -stad frå førhistorisk tid.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 109.

   s.7-25.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Personen- und Ortsnamen. I: Handbuch der norrönen Philologie : Bd. 2.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900798.

   s.307-361.

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Sørvestnorske øydegardsnamn på -land - spegling av førhistorisk busetnadsnamngjeving.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 108.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Godfar - noanemne for 'bjørn' i nokre sørvestnorske stadnamn?.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 107.

   s.61-74.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Low German influence on the Scandinavian languages in late medieval times - some comments on loan words, word-forming, syntactic structures and names. I: German trade in the North Atlantic c. 1400-1700 - interdisciplinary perspectives.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-183-0.

   s.153-161.

   DOI: 10.31265/ams-skrifter.v0i27.270

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Ombo, Gilja, Fidjane og Bergene. Fleirtal i stadnamn sett ut frå sørvestnorsk materiale.

   Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.

   ISSN 0065-0897.

   Volum 148.

   s.47-63.

  • Særheim, Inge; Kruken, Kristoffer

   (2018)

   Namn. I: Norsk språkhistorie II : praksis.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-848-7.

   s.257-363.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Place names from south-western Norway With referance to the catching of falcons. I: Raptor and human falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale.

   ISBN 9783529014901.

   s.787-797.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 106.

   s.83-100.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Galten, Oksa and Porthunden - the boar, the bull and the watchdog. Words for domestic animals - taboo in coastal naming? .

   Onomastica Uralica.

   ISSN 1586-3719.

   Volum 12.

   s.367-377.

  • Aldrin, Emilia; Særheim, Inge; Syrjälä, Väinö

   (2018)

   NORNA - The Nordic Cooperative Committee for Onomastic Research.

   Onomastica Uralica.

   ISSN 1586-3719.

   Volum 14.

   s.15-22.

  • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug

   (2017)

   Nordisk namnforskning 2015. 2.5 Norge.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 104.

   s.153-157.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 105.

   s.91-108.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Kniven, Klemma og Knogane. Usamansette skjernamn som skildrar individuelle eigenskapar.

   Norna-rapporter.

   ISSN 0346-6728.

   Volum 94.

   s.147-159.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Eit oversyn med nokre spørsmål og moglege svar sett ut frå sørvestnorsk materiale.

   Norna-rapporter.

   ISSN 0346-6728.

   Volum 96.

   s.231-244.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Coastal naming in areas With Norse influence in the North Atlantic region.

   Norna-rapporter.

   ISSN 0346-6728.

   Volum 95.

   s.241-256.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Place Names in Oral Tradition: Sources of Local Language and Cultural History. I: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences.

   ISBN 978-0-85261-947-6.

   s.285-292.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Place-Names in Shetland and Orkney with Parallels in Norway - Evidence of Norse Language and Influence in the Viking Age. I: Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick.

   Shetland Heritage Publications.

   ISBN 978-0-9932740-3-9.

   s.63-68.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Stadnamn og dialektskilje.

   Norna-rapporter.

   ISSN 0346-6728.

   Volum 91.

   Hefte 2.

   s.231-243.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Jærstrendene. Namn og stader.

   ISBN 978-82-7760-161-8.

   Hefte 57.

  • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug

   (2015)

   Nordisk namnforskning 2014. 2.5 Norge.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 103.

   s.112-116.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Toponyms and language history - some methodological challenges. I: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences.

   ISBN 9788439391623.

   s.1403-1408.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Side, Kråke og Mula : teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 102.

   s.83-89.

  • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug

   (2014)

   Nordisk namnforskning 2013. 2.5. Norge.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 102.

   s.198-203.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen.

   ISBN 978-82-7760-160-1.

   s.49-62.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011.

   Norna.

   ISBN 978-91-7276-088-2.

   s.321-349.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Toponyms from south-western Norway referring to hunting and fishing. I: Hunting in northern Europe until 1500 AD.

   Wachholtz Verlag.

   ISBN 9783529018770.

   s.551-566.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Stadnamn. I: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0229-7.

   s.291-342.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Personnamn. I: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0229-7.

   s.343-353.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Støpulin på Mykines og Ståbelen i Rogaland. Nokre namn som er laga til norr. I: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum.

   Føroya Fródskaparfelag.

   ISBN 978-99918-65-61-4.

   s.261-270.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 101.

   s.51-66.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 101.

   s.165-172.

  • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug

   (2013)

   Nordisk namnforskning 2012. 2.5. Noreg.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 101.

   s.184-188.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Person- og stadnamn. I: Handbok i norrøn filologi.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1109-8.

   s.512-556.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   The Oldest Settlements Names. I: 22nd International Congress of Onomastic Sciences 28th August - 4th September 2005.

   Edizioni ETS.

   ISBN 978-88-4672-954-5.

   s.347-360.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Ancient toponyms in south-west Norway: Origin and formation. I: Language Contact and Development around the North Sea.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 978-90-272-4839-8.

   s.53-66.

   DOI: 10.1075/cilt.321.03sae

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Official Naming in Hå, Klepp and Time.

   Oslo Studies in Language (OSLa).

   ISSN 1890-9639.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.236-244.

   DOI: 10.5617/osla.321

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Marselius på Rudlebakken og Asseline Justine Gustava på Dokkeholen.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Hefte 29.

   s.47-63.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Sakrale Stadnamn.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 100.

   s.181-200.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Ein gard på kvar hol: om namnemiljø og sentralitet i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen. I: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. syimposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009.

   Norna.

   ISBN 978-91-7276-085-1.

   s.301-314.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Våre eldste stadnamn - viktige språkhistoriske kjelder. I: Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010.

   Norna.

   ISBN 978-91-7276-086-8.

   s.181-191.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Nokre kjelder som gjev opplysningar om sørvestlandsk mål i eldre nynorsk tid. I: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-655-1.

   s.108-124.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   "dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ" Bibeltekst på jærmål 1600-talet. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik.

   Swedish Science Press.

   ISBN 978-91-85352-90-6.

   s.287-296.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren. I: Tverrvitenskapelige perspektiver 2.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-152-6.

   s.5-14.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Magnus Olsens forsking om dei norske stadir- og land-namna.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 27.

   s.63-72.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Hardangskjer, Hardangstøna og Hardangberget - hardingar på ferde. I: Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-569-1.

   s.127-131.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Official urban naming: cultural heritage and identity.

   Onoma.

   ISSN 0078-463X.

   Volum 42.

   s.171-187.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Arne Garborg som målreisar og språkleg nyskapar. I: Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg.

   ISBN 978-82-8240-031-2.

   s.35-63.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges.

   Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.

   ISSN 0065-0897.

   Hefte 112.

   s.129-140.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Gjedrem eller Geidreim, Straen eller Stranden? : nokre utfordringar ved normering av norske stadnamn. I: Språknormering: i tide og utide.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-518-9.

   s.229-240.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. I: Namn och kulturella kontakter.

   ISBN 978-952-5446-42-5.

   s.29-39.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   "Vibaa er komaa!" nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.225-239.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Urbane namn og kulturell identitet. Offisiell namngjeving i ein europeisk kulturhovudstad.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 24.

   s.65-81.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Namn och runor.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 95.

   s.133-135.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Sørvestnorske Bø- og bø-namn. I: Namn frå by og bygd.

   Universitetet i Oslo.

   s.65-74.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Njædel? - hvad er det for et barbarisk Navn? Namnebruken i Alexander L. Kiellands romaner.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 23.

   s.27-47.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamn i Rogaland.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788276748796.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Personen- und Ortsnamen. I: Altnordische Philologie. Norwegen und Island.

   Walter de Gruyter (De Gruyter).

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Breiangen - the broad river-winding. I: Names through the looking-glass.

   C.A.Reitzel.

   s.288-297.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   O. Kjennemerke ved sokndalsmålet. I: Slow. Det gode liv i Sokndal.

   s.21-22.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir i Rogaland. I: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   s.161-174.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Innleiing om stadir-forskinga. I: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   s.9-19.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Toponymy and teaching: cultural history and cultural experience.

   Onoma.

   ISSN 0078-463X.

   Hefte 39.

   s.213-237.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   notau...udi Karmsund. Toponyms from southwestern Noreay reflecting language contact in mediaeval times. I: Proceedings of the 21st International Congres of Onomastric Sciences.

   s.289-303.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten Navigation and Naming.Names and locations as points of navigation. I: Fra Galta til Geitungen. Kystkultur og fjøresteinsarkeologi i Sørvest-Norge.

   s.39-47.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Norse Settlement Names in -land in Shetland and Orkney. I: Cultural Contacts in the North Atlantic Region.

   Swedish Science Press.

   s.216-229.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Vidar Haslum "Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk. En studie i onomastikk og dialektologi": 2. opponent: Inge Særheim.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 22.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Our oldest Settlement Names. I: Namenwelten.

   Walter de Gruyter (De Gruyter).

   s.318-332.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Eit vassdrag med mange namn. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet.

   s.26-42.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Person- og stadnamn. I: Handbok i norrøn filologi.

   Fagbokforlaget.

   s.337-373.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød. Stadnamn og strevet for den daglege føda. I: Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger.

   Wigestrand Forlag AS.

   s.172-183.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Norr. hjalmr m. og *hjalmgardr m. I: Eivindarmál. Heidursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002.

   Føroya Fródskaparfelag.

   s.375-386.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   "Utanfor, i Vest, bryt Have paa...". Språket som kunst. I: Veneskrift til Gulbrand Alhaug.

   UiT Norges arktiske universitet.

   s.205-209.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Sørvestnorske stadir-namn - føreledda og alderen til namna.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 89.

   s.29-51.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Settlement names of two millenniums. The dating of the land-names and the semantics of the ending -land.

   ?.

   Volum 36.

   s.91-107.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Hans Krahes teori om ein gammaleuropeisk hydronymi. Ei kritisk vurdering etter 50 års diskusjon.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.1-16.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namnebruken i Arne Garborgs dikting.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.161-182.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Aadne Maalstrævar. Målreisaren Arne Garborg. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet.

   s.86-105.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Kjelvur med vibur og heluna. Jærmål og midlandsmål hjå Arne Garborg. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet.

   s.106-119.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Doktordisputas ved Universitetet i Bergen. Svar frå doktoranden, Inge Særheim.

   ?.

   Volum 18.

   s.44-57.

  • Særheim, Inge

   (2000)

   Skjernamnet Bloksa. I: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,.

   s.192-200.

  • Særheim, Inge

   (2000)

   Bøying av hokjønnsord i målføra i Nordvest-Rogaland (Eit tillegg). I: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,.

   s.200-201.

  • Særheim, Inge; Andersen, Anders M.; Gujord, Heming

   (1999)

   Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa. I: Tidvise skrifter: Å lesa Kielland. Rapport frå eit jubileumsår.

   Universitetet i Stavanger.

   s.131-145.

  • Særheim, Inge

   (1999)

   Språkkontakt i seinmellomalderen - bakgrunn for lokale namn og namneformer?.

   ?.

   Volum 2.

   s.28-33.

  • Særheim, Inge

   (1999)

   Gards- og grendenamn i Time.

   ?.

   Volum 3.

   s.42-48.

  • Særheim, Inge; Bakkevig, Sverre

   (1998)

   Spor i ord. Nokre stadnamn frå Talgje som fortel kulturhistorie.

   ?.

   Hefte 3.

   s.36-41.

  • Særheim, Inge; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingebjørg Stene

   (1998)

   Føyne/Føynå, Karmøyne/Karmøynå. Ei dialektgrense i Nordvest-Rogaland. I: Årbok for Karmsund 1997-1998.

   s.184-197.

  • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle

   (1998)

   Notau...udi Karmsund. Hansaens første handelsfaktori i Noreg. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998.

   s.242-254.

  • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar

   (1998)

   Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 - gøymd og gløymd i 50 år.

   ?.

   Volum 15.

   s.7-19.

  • Særheim, Inge

   (1997)

   Eldre inndelings- og busetnadsnamn i Sandnes kommune.

   ?.

   Volum 3.

   s.36-46.

  • Særheim, Inge; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola

   (1997)

   Tekst til ca. 210 leksikonoppslag/artikler. I: Norsk stadsnamnleksikon, 4. utg.

  • Særheim, Inge

   (1996)

   Nokre stadnamn som har bakgrunn i kvalfangst.

   ?.

   Volum 2.

   s.30-35.

  • Særheim, Inge

   (1996)

   Bokn og nokre andre stadnamn frå Bokn kommune.

   ?.

   Volum 3.

   s.36-43.

  • Særheim, Inge

   (1996)

   Resen, Varpet, Fleskaryggen og Klokkene. Nokre stadnamn som det knyter seg spesielle førestellingar til, m.a. om overnaturlege fenomen. I: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n.

   Universitetet i Stavanger.

   s.117-129.

  • Særheim, Inge; Særheim, Inge

   (1996)

   Kyrkjejubileet i Klepp i 1996. 150-årsjubileum for den noverande kyrkja på Kleppe. 1000-årsjubileum for kristendommen i Klepp. I: Kleppkyrkja 1846-1996.

   s.14-41.

 • Bøker og kapitler
  • Særheim, Inge

   (2023)

   Aksliane på Dontevod´l og Marselius på Rudlebakken. Løgne namn i Torvald Tu sine Jær-stubbar og hugnadsoger. I: Lokalhistorisk årbok for Rogaland 2023.

   ISBN 978-82-90087-90-1.

   s.60-84.

  • Schmidt, Tom; Særheim, Inge

   (2017)

   Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96).

   ISBN 978-91-7276-096-7.

   Hefte 96.

  • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein

   (2017)

   Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area.

   ISBN 978-91-7276-095-0.

   Hefte 95.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Ryger ristar runer.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-157-1.

  • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Særheim, Inge

   (2012)

   Language Contact and Development around the North Sea.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 978-90-272-4839-8.

   Volum 321.

   Hefte 4.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Sirdalsmålet (kap. 6 i Sirdal VII Kultursoge, del 2, Elisabeth Seland, red.).

   ISBN 82-996684-0-9.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Ryger ristar runer.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788277601410.

   Hefte 81.

  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9789172760806.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland.

   ISBN 8290029861.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8276441416.

  • Særheim, Inge

   (2000)

   Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land.

   Universitetet i Bergen.

  • Særheim, Inge; Nordås, Hallvard; Særheim, Inge

   (1996)

   Kleppkyrkja 1846-1996.

   ISBN 82-994011-0-0.

 • Formidling
  • Særheim, Inge

   (2023)

   Namn i Sirdal - Rosstøl.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 3.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Namn i Sirdal - Strandeli.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 2.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Namn i Sirdal - Visland.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 1.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Namn og stader i Rogaland .

   Medlemsmøte;

   2023-02-22 - .

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Madla - namn og stader.

   Medlemsmøte;

   2023-09-29 - .

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Personnamntoppen 2022.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Namna Haugesletta og Brautasletta.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Aksliane på Dontevod´l og Marselius på Rudlebakken. Løgne namn i Torvald Tu sine Jær-stubbar og hugnadsoger . I: Klepp historielag årbok 2023.

   ISBN 978-82-93549-07-9.

   s.30-55.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Minne om bjørn i stadnamn frå Sirdal.

   Sirdal historielag. Årsskrift.

   Volum 27.

   s.5-11.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Nokre tankar om norsk mål og målreising etter ei kulturreise til Vest-Telemark.

   Sirdal historielag. Årsskrift.

   Volum 27.

   s.66-71.

  • Særheim, Inge

   (2023)

   Vidar Haslum: Stedsnavn i Birkenes.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 111.

   s.185-188.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Namn i Sirdal - Tjomlid.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 11.

   Hefte 1.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Namn i Sirdal - Skreå.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 11.

   Hefte 2.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Namn i Sirdal - Bjunes.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 11.

   Hefte 3.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Namn i Sirdal - Bakken.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 11.

   Hefte 4.

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Stadnamn i Klepp.

   Møte i Klepp historielag;

   2022-02-01 - .

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Stadnamn i Sandnes.

   Møte i Sandnes historielag;

   2022-04-04 - .

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Namn og stader i Sandnes.

   Drøset (Ganddalen);

   2022-05-11 - .

  • Særheim, Inge

   (2022)

   Gardsnamn i Klepp.

   Møte om ny kyrkje;

   2022-11-09 - .

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Gamle sokne- og bygdenamn i Vindafjord.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 30.

   s.120-124.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Namn i Sirdal - Sirekrok.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 10.

   Hefte 2.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Namn i Sirdal - Listøl.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 10.

   Hefte 3.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Namn i Sirdal - Handeland.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

   Volum 10.

   Hefte 4.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Sørvestnorske øydegardsnamn på -stad - spegling av førhistorisk busetnadsnamngjeving?.

   Den 17. nordiske namneforskarkongressen ;

   2021-06-08 - 2021-06-11.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Kleppkyrkja 175 år - kyrkje i tusen år? Klepp kyrkjehistorie gjennom tusen år på 30 minutt.

   Møte om Kleppkyrkja 175 år;

   2021-09-30 - .

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Heiter det dravskiten eller gravskiten?.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Derfor gir vi hyttene våre navn.

  • Særheim, Inge

   (2021)

   Namn och namnvård. Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 109.

   s.164-166.

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Jødestøl.

   Kyrkje og kultur i Sirdal.

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Esperanto - liv laga?.

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Stadnamn i Indre Gjesdal. Stadnamn som refererer til ´bjørn´.

   Ope møte;

   2020-10-15 - .

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Opphavet til Stavanger-namnet.

   Ope møte;

   2020-11-16 - .

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Stavanger-namnet.

  • Særheim, Inge

   (2020)

   Kåta og Kåtabø - gardar med små hus.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 29.

   s.107-109.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Skrivemåten av stadnamn.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 28.

   s.108-111.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn.

   Forelesingsserie;

   2019-03-19 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Stadnamn på Byøyane.

   Ope møte;

   2019-02-07 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Stadnamn som kjelder i slektsforsking.

   Ope møte;

   2019-04-10 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Namn og identitet nokre innfallsvnklar.

   Fagkonferanse;

   2019-09-12 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Stadnamn i Stavanger og Rogaland.

   Ope møte;

   2019-10-30 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Uforståelege namn på Jæren.

   Ope møte;

   2019-11-12 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Stadnamn i Klepp og Rogaland.

   Ope møte;

   2019-11-13 - .

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Språket i russelåtar.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Nynorsk som sidemål.

  • Særheim, Inge

   (2019)

   Utburd - toponyms as evidence of child exposure.

   Internasjonal konferanse i fostermedisin;

   2019-03-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Norrøne stadnamn - ein arv me møter dagleg.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Personnamntoppen 2017.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Jacob Rasch og jærmålet.

   Hå historielags jubileumsfest ;

   2018-04-07 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Nokre drag ved gardsnamn på Voss i komparativt perspektiv.

   Arne Berg-seminar;

   2018-05-25 - 2018-05-26.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Emoji - trussel for skriftleg kommunikasjon?.

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Utburden - minne om barnemord i stadnamn?.

   Forskingskabaret;

   2018-08-16 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Stadnamn i Ryfylke.

   kulturhistorisk båtreise med "Rogaland";

   2018-08-26 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Utburden - stadnamn med bakgrunn i barnemord.

   forskar stand up;

   2018-09-26 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Stadnamn langs Jærstrendene.

   medlemsmøte;

   2018-11-13 - .

  • Særheim, Inge

   (2018)

   Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 48 (2013).

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 106.

   s.180-181.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Oddvar Nes 27/12 1938 - 18/9 2016.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 104.

   s.135-141.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Ullandhaug - kva tyder namnet?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.35-38.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Ordet på folkets eige mål.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Stadnamn frå Oltedal og Gjesdal.

   Lokalhistorisk ressursgruppe;

   2017-11-09 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Registrering av stadnamn i kulturhistorisk samanheng.

   Konferanse;

   2017-02-18 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Reformasjonsbibelen attende til Tonstadkyrkja.

   Festmøte;

   2017-09-17 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Nordland og andre områdenamn i Noreg.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Stadnamn langs jærstrendene - kulturhistoriske kjelder.

   Møte;

   2017-01-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Jærstrendene - stadnamn fortel historie.

   Møte;

   2017-01-30 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Julabygda med omland - stadnamn.

   Møte;

   2017-04-06 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Frå Reve til Sele - vandring i eit kulturhistorisk landskap.

   Turvandring;

   2017-04-23 - .

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Words for Domestic Animals used as metaphors in Coastal Naming.

   82nd Annual Meeting;

   2017-03-29 - 2017-04-02.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Words for domestic animals - taboo in Coastal naming?.

   26th International Congress of Onomastic Sciences;

   2017-08-27 - 2017-10-01.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   NORNA - The Nordic Research Association of onomastics.

   The 26th International Congress of Onomastic Sciences;

   2017-08-27 - 2017-10-01.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Disse feilene gjør vi oftest på nynorsk.

  • Særheim, Inge

   (2017)

   Ordet på forlkets eige mål.

   Sirdal Historie og kulturvernlag.

   Volum 21.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn langs Jærstrendene.

   Frukostmøte;

   2016-01-14 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn frå Hinn/Jåttå-området og jærstrendene.

   Medlemsmøte;

   2016-01-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namnebruken i Arne Garborgs dikting.

   Garborg-dagane;

   2016-01-31 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Jærstrendene - stader og namn.

   Medlemsmøte Geo-forum;

   2016-02-03 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namnet Undrum og andre heim-namn.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namn langs jærkysten.

   Fagmøte;

   2016-02-16 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn langs jærkysten som språk- og kulturhistoriske kjelder.

   Årsmøte;

   2016-02-24 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Løvebukta, Klokkeskjeret, Galgarinda og andre kystnamn som har bakgrunn i spesielle hendingar.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Kollsboen og skjergardsnamn som nemner spesielle eigenskapar.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamnet Langenuen.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Fiskelaus, Vatnslaus og namn på -løs(e).

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namna Auskin (Efskind) og Kalvskinnet.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Ultrajærske ord.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder.

   Den 16. nordiske namneforskarkongressen;

   2016-06-08 - 2016-06-11.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stedsnavn sladrer om skipsvrak.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namn på liv og død.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Metaforisk bruk av dyrenemne i stadnamn.

   Fagmøte;

   2016-02-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn langs stranda frå Orre til Hodne.

   Fottur langs stranda frå Orre til Hodne;

   2016-08-21 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   En reise blant dialektgrenser og språkminner på Jæren.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Nåbn i Hå - språk- og kulturhistoriske kjelder.

   møte;

   2016-09-08 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namn langs Jærstrendene - kultur- og språkhistoriske kjelder.

   møte;

   2016-09-12 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn langs Jærbanen.

   Forskningsdagane 2016;

   2016-09-21 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn langs Jærbana.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namn og stader langs Jærbanen.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Namn og stader langs Jærbana.

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Jærstrendene - stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder.

   møte;

   2016-09-12 - .

  • Særheim, Inge

   (2016)

   Stadnamn i Rogaland og Suldal.

   Ope møte;

   2016-10-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Hetland og andre stadnamn som har bakgrunn i vekstlivet.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Holmen og andre vin-namn.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Nemnet leite, namnet Narnte og frnomenet imperativnamn.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Lillehammer, Hamar, Kaupanger og namn med presiserande ledd.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Ordet studul/støl i stadnamn.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Namnet Skjelbrei og modellnamn.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Sprette, Sprøttå og Springaren.

   ForskerStandUp - Forskingsdagane;

   2015-09-23 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Jærdialekten i utvikling.

   lagsmøte;

   2015-04-22 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Namn langs jærstrendene.

   Språkforum;

   2015-04-13 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Jærstrendene - stader og namn.

   Open dag;

   2015-03-10 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Namnet Veslemøy og personnamnlova.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Dialekt er fest og basar.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Skrivemåten av namnet Figgjo.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Forklarer 3000 jærnavn.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Denne mannen er eit vandrande leksikon.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Stadnamn langs jærstrendene.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Patterne, Kusseskæret og Røv: Derfor er den norske kyst opkaldt efter kønsdele.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Difor finn du Pattane, Rumpå og Kuntå langs jærkysten.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Jærdialekten.

   Dialektstafetten;

   2015-11-24 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Stadnamn langs jærstrendene som kulturhistoriske kjelder.

   Ope møte i Byhistorisk forening;

   2015-10-30 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Namn langs jærkysten som kjelder.

   Museumsnatt;

   2015-10-23 - .

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Kniven, Klemma og Knogane. Individualisering i namngjeving av skjer og grunnar.

   NORNAs 46. symposium;

   2015-10-21 - 2015-10-23.

  • Særheim, Inge

   (2015)

   Ulf Lundström: Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 103.

   s.150-153.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Namnemoten 2013.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Gudenamnet Heimdall og stadnamnet Heimdal.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamnet Hunnedalen.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Ordet salt i norske stadnamn.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamn som har bakgrunn i falkefangst.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Orda geil og gjel i norske stadnamn.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Bruk av etternamn i Sverige.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Tvekjønna personnamn.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   kj-lyden i Rogaland.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Coastal Naming in Areas with Norse Influence in the North Atlantic Region.

   44th symposium of NORNA: Scandinavian Names and Naming in the North Atlantic Area;

   2014-04-23 - 2014-04-25.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Runeinnskrifter i Rogaland.

   Opning av museumsutstilling;

   2014-06-22 - .

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Place-Names from southwestern Norway referring to the catch of falcons.

   Origin and importance of falconry until 1500 AD with an emphasis on northern Europe;

   2014-03-05 - 2014-03-07.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. Opposisjonsinnlegg.

   Doktorgradsdisputas;

   2014-02-28 - .

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamn i Gjesdal og næraste bygder.

   Olsokstevne;

   2014-07-29 - .

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Gol, Hol, Ål, Flå - unike namn frå Hallingdal.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Place-names in oral tradition - sources of local language and cultural history.

   International Congress of Onomastic Sciences 25;

   2014-08-25 - 2014-08-29.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamn på Kvitsøy.

   lagsmøte;

   2014-09-25 - .

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamn på Ålgård og i Gjesdal.

   lagsmøte;

   2014-09-22 - .

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Hva skulle barnet hete i norrøn tid?. I: Hvorfor ser du aldri babyduer?.

   Kagge Forlag AS.

   ISBN 9788248914396.

   s.129-132.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Murua og andre norske elvenamn.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stortorvet og andre stadnamn med ordet torg n.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Stadnamnet Sperillen.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Hådialekten. I: Hå kulturhistorie 3.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0230-3.

   s.305-355.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Kunstig å kalle en kommune for Fjord.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Namnekontinuitet og eigedomsgrenser - eit døme frå Kvinesdal (Vest-Agder).

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 101.

   s.235-237.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 102.

  • Særheim, Inge

   (2014)

   NORNA i 100.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   Volum 59/60.

   s.72-73.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Namnetoppen 2012.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Namnedagar.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Kva skulle barnet heite i norrøn tid?.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Utlendingar gjorde Norge til Norge.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Norske stadnamn som har samanheng med påske.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Børselv og andre stadnamn med samisk opphav.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Norrøne namn i vesterveg.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Norske stadnamn som har bakgrunn i trette og strid.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Norske rud-namn.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Jærsk før og nå.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Dialekten som ingen kunne målbinde.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Snakk om dialektpatriotisme.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Norske røter.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Mediene er for liberale med "i Sandnes".

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Språkprofessor sier nei til "i Sandnes".

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Særskriving av samansette ord.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Ramsfjell, Geisfjell, Grøsgjel mfl.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Stadnamn i Gjesdal.

   Møte i Gjesdal historielag;

   2013-02-21.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Bruk av kallenamn.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Jacob Rasch og jærdialekten.

   Møte;

   2013-11-21.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Arkeologi og gardsnamnskronologi. Eit sørvestnorsk perspektiv.

   Doktorgradsseminar;

   2013-12-09.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Stadnamn med bakgrunn i falkefangst.

   Fagseminar;

   2013-12-12.

  • Særheim, Inge

   (2013)

   Gardsnamnet Stople i Vindafjord og nokre andre stadnamn som inneheld ordet stopul.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 22.

   s.106-108.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Føreleddet Sunn- i stadnamn.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Etymologien til ordet hevd.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Gamle gardsnamn på Jæren (i serien "Norske røter").

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Om knoting.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Namna Kåsen, Tjøtta.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Ny nynorskrettskriving.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Den nye nynorskrettskrivinga.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Nyord i norsk, godt namnevit.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Namna Julabygda og Nissedal mfl. (i serien "Språkteigen").

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Stadnamn og dialektskilje.

   Den femtande nordiske namneforskarkonferansen;

   2012-06-06 - 2012-06-09.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Stadnamn frå Øvre Sirdal.

   Årsmøte i Solheimsdalen velforening;

   2012-05-09.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Stadnamn frå Feisteinen.

   Opninga av utstillinga "On the edge";

   2012-06-23 - .

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Sakrale stadnamn i Namn och Bygd 1-99.

   Symposium for Namn och Bygd 100 år;

   2012-02-16 - 2012-02-18.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Norsk namnegransking i krise? Den akademiske situasjonen.

   Konferanse om norsk namnegransking;

   2012-11-23 - .

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Sentralstadindikerande stadnamn i Tu/Hauge-området.

   Tverrvitskapleg seminar om Tu/Hauge-området ;

   2012-09-17 - .

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Gunnstein Akselberg: Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 29.

   s.128-130.

  • Særheim, Inge

   (2012)

   Norsk namnegransking 2012. Den akademiske situasjonen.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   s.12-16.

  • Stenroos, Merja Riitta; Makinen, M; Særheim, Inge

   (2012)

   Editors' introduction. I: Language Contact and Development around the North Sea.

   John Benjamins Publishing Company.

   ISBN 978-90-272-4839-8.

   s.ix-xvi.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Nemnet 'gard'.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Namna Tysnes, Jønnjiljo, Børtnes.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Namnet Romøren, rud-namn.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Namnet Hunnedalen.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Nemna angr, kvam, kås. Namnet Treider.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Namna Gjøvik, Blindern. Nemna Ross-, Røss-, Al-.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Nemnet -løs(e). Fjellnamn.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Namnet Varp. Ordet dravle.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Nemna fjord, fjell.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Gamle ord døyr.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Banning på stavangersk.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Skrivemåten av gatenamn (Sanddal, Søra brotet).

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Sandnesdialekten.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Den første omsetjinga av ein bibeltekst til moderne norsk språk.

   Bibelfest;

   2011-10-22 - .

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Jacob Raschs bibelomsetjing frå 1698.

   Open fagdag;

   2011-11-30 - .

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Margit Harsson, Leksikon over nordke rud-namn frå mellomalderen.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 28.

   s.122-127.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Toponyms and language history - some methodological challenges.

   International Congress of Onomastic Sciences 24;

   2011-09-05 - 2011-09-09.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Hunting in place-names from southwestern Norway.

   Hunting Workshop, Hunting in Northern Europe AD 500 to 1500;

   2011-06-16 - 2011-06-17.

  • Særheim, Inge

   (2011)

   Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang.

   NORNA-symposium 41;

   2011-06-02 - 2011-06-04.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Kvaliteten i normeringa av veg- og gatenamn.

   Samrådingsmøte for kartverket og namnekonsulenttenesta;

   2010-09-21 - 2010-09-22.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Namnet Varanger.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Bunden form i stadnamn - Numedal, Gudbrandsdalen.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Namnet Kolås og namn på -heim og -kalven.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Namna Trøgstad, Skiptvet, Hønefoss, Hvalsmoen.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Dativ i stadnamn. Namna Øydgard og Akset.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Personnamnmotar.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Uttrykket "reisa kjerringa".

  • Særheim, Inge

   (2010)

   sje-lyden, sms-språk.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Personnamn.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Namnet Ølberg.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Runer i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2010-01-31.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet.

   Bibelomsetjing;

   2010-02-18.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Språkkultur i Hå.

   utenTitteltekst;

   2010-02-24.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Stadnamnregistrering.

   utenTitteltekst;

   2010-04-28.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Stadnamn i Julabygda (Sandnes).

   utenTitteltekst;

   2010-04-29.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Hådialekten.

   utenTitteltekst;

   2010-10-05.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Språk og namn.

   utenTitteltekst;

   2010-10-07.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Stadnamn i Stavanger.

   utenTitteltekst;

   2010-10-13.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Jærdialekten i endring.

   utenTitteltekst;

   2010-11-01.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges.

   Probleme der Rekonstruktion untergangener Wörter aus alten Eigennamen;

   2010-04-07 - 2010-04-09.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   "denne kar æ Jesus Christus okka herræ". Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet.

   Nionde nordiska dialektologkonferensen;

   2010-08-18 - 2010-08-20.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Språkutviklinga i sørvestlandsk i eldre nynorsk tid.

   Ny norsk språkhistorie: Eldre nynorsk periode;

   2010-10-22 - 2010-10-23.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Arne Garborg som språkkunstnar og målreisar.

   Fest i Fjaler. Jakob Sande på diktarveg;

   2010-08-06 - 2010-08-07.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Namnet Hafrsfjord og andre namn kring fjorden på Nord-Jæren.

   Myter og fakta omkring Hafrsfjord - et forskningsfelt?;

   2010-08-26.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   sj-lyden vinner terreng.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Stadnamnregistrering i Rogaland. Namnearkivet ved Universitetet i Stavanger.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   Volum 50.

   s.23-24.

  • Særheim, Inge

   (2010)

   Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   Volum 50.

   s.73-77.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Fosen og Telemark.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Røst og Sørby, nemnet -bråten.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Kolltveit, Svartsum, Lintveit, nemnet -hjell.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Bokn, Hidle, Ombo, Sjorn. Erotiske nemne.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Bestemt form og preposisjonsbruk i stadnamn. Gatenamn. Orientering i dalføre.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namn i Setesdal.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Fjord- og øynamn. Nemnet -vad.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namnet Møm. Knut Hamsuns namnebruk.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namn i Antarktis.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Land og Avskåklia.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Runer og runeinnskrifter.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Tale/skrift - o/å-lyden.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om runeinnskrifter og runer.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Stadnamn på Kvitsøy.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Nemnet -stad.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Nemnet -heim.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namnet Jæren.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Ullandhaug og Lauperak. Norske namn i USA.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namnet Julabygda.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Nemnet -tveit.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namn på øyar.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namna Njå, Soma og Hinna.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Nemnet -angr.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Nemnet -bø. Namnet Sørbø.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namn på Ombo.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om banning.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om runer.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om runeinnskrifter.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om Henrik Wergeland.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Løgne namn.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Banning.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Henrik Wergeland.

   utenTitteltekst;

   2009-03-29.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Hådialekten og namn i Hå.

   Hå kulturhistorie;

   2009-04-15.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Musikkestetikk.

   Prosalong;

   2009-04-27.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Runer og andre språkkjelder.

   utenTitteltekst;

   2009-09-01.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Stadnamnregistrering.

   utenTitteltekst;

   2009-09-28.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Om stadnamnregistrering.

   utenTitteltekst;

   2009-10-05.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Runer og runeinnskrifter i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2009-11-03.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namnemiljø og sentralitet.

   Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid;

   2009-05-12 - 2009-05-15.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Ancient Toponyms in Rogaland - sources of old European Language.

   Historical Language and Literacy in the North Sea Area;

   2009-08-26 - 2009-08-28.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Stadnamnregistreringa i Rogaland.

   Samrådingsmøte om stadnamnsamlingar;

   2009-11-19.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna.

   Den 12. nasjonale konferansen i namnegransking;

   2009-11-20.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Trøndersk språkhistorie.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum XLVI.

   Hefte 2.

   s.184-187.

  • Særheim, Inge

   (2009)

   Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 97.

   s.205-207.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Namna Karasjok, Sotra, Gaupo, Forus.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Nemnet os m. og namna Madla og Hinna.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Fjord- og øynamn og nemnet vad n.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Nemna eid og aun.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Siramålet og stadnamn på Utsira.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Tilnamn.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Namn og identitet - Kleppelundsvegen eller Åse Marie Nesses veg?.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Namnet Karmøy.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Ord i rogalandsmålet.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Språket hjå Jon Fosse - "Desse auga".

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Stadnamnleksikon for Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2008-01-07.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Leksikon om stadnamn frå Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2008-02-07.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Ny bok om stadnamn i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2008-03-31.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Stadnamn i Eigersund.

   utenTitteltekst;

   2008-11-26.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Urbane namn og identitet.

   Open fagdag;

   2008-11-26.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Urban namngjeving og identitet.

   Samrådingsmøte for namnekonsulenttenesta;

   2008-09-18.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Road Names and Identity.

   Names and Identities II;

   2008-11-21.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen.

   Namn og kulturelle kontaktar i Östersjö-området 2;

   2008-05-22 - 2008-05-25.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Urban Naming and Cultural Identity.

   International Congress of Onomastic Sciences 23;

   2008-08-17 - 2008-08-23.

  • Særheim, Inge

   (2008)

   Road names and identity. Official naming in Hå, Klepp and Time.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   Volum 48.

   s.16-18.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Våre eldste gardsnamn.

   ?.

   Hefte 2.

   s.19-26.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   "Segjer dei Sørbrød, Folk der burte?". Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting.

   ?.

   Volum 19.

   s.124-146.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting.

   Open fagdag 2007;

   2007-11-28.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Urban namngjeving og kulturell identitet.

   MONS 2007;

   2007-11-22 - 2007-11-24.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Nokre utfordringar ved normeringa av norske stadnamn.

   Språknormeringskonferansen. Behov for eller trang til å normere;

   2007-11-01 - 2007-11-03.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Official Naming and Cultural Identity in a European Capital of Culture.

   Town and Gown. First Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture;

   2007-10-25 - 2007-10-26.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamn i Hjelmeland.

   utenTitteltekst;

   2007-11-08.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamn i Tysvær.

   utenTitteltekst;

   2007-11-10.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Person- og miljøskildrande namnebruk i Alexander L. Kiellands dikting.

   utenTitteltekst;

   2007-09-14.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namnebruken i Alexander L. Kiellands dikting.

   Den 14. nordiske konferansen i namnegransking;

   2007-08-11 - 2007-08-14.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Bruken av namn i Kiellands romanar.

   utenTitteltekst;

   2007-06-12.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamn i Time.

   utenTitteltekst;

   2007-02-20.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Boka "Stadnamn i Rogaland".

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Presentasjon av stadnamnleksikon for Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2007-08-29.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namneleksikon for Rogaland.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamna Kasa, Lauberak og Stamsås. Ordet strangebær.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamna Geilo og Lågen.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Stadnamna Meldal og Breidablik.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namn på -øy (Gjersøy, Moløy). Namnet Fedje.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Øynamn (Andøya, Hitra mfl.).

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namna Stadt og Statoil.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namn på -støl og -seter.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namna Finnmark, Strandenes, Halden.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Namna Spildra, Rekå, Eken.

  • Særheim, Inge

   (2007)

   Ordet skard, namna Aunå og Loggjå.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Rauaraddel vant.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Der trolldom blir til?.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Utviklinga av jærmålet.

   utenTitteltekst;

   2006-03-06.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Jærmålet si framtid.

   utenTitteltekst;

   2006-03-06.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Rogalandsdialekten - før og no.

   utenTitteltekst;

   2006-05-19.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stadnamn som endar på -e.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stadnamn som endar på -heim.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Dialektkonkurranse.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Sauda-dialekten.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Kvartfinale i dialektkonkurransen.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Kvartfinale i dialektkonkurransen.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Finalen i dialektkonkurransen.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Finalen i dialektkonkurransen.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stadnamnet Skammestein.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stadnamnet Skatøra.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stølsnamna Glott, Skrum og Eise.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Personnamna Otkell og Skamkell og gardsnamnet Tangen.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Ordet nord i stadnamn.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Stadnamn på -sve og -bø.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Språk i akademia - norsk eller engelsk?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Gamle fjordnamn i Vindafjord.

   ?.

   Volum 15.

   s.68-70.

  • Særheim, Inge

   (2006)

   Gardsnamn på -rud.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Namn som kulturminne - privatsak eller offentleg ansvar?.

   Rogalands Avis.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   17. mai og 7. juni.

   utenTitteltekst;

   2005-05-17.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Jærbuane Eirik Raude og Erling Skjalgsson - namn og namnemiljø.

   Hafrsfjordspillene;

   2005-06-05.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   The oldest Settlement Names.

   22nd International Congress of Onomastic Sciences;

   2005-08-28 - 2005-09-03.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Hove, Frøyland, Torstveit mfl. - kultnamn eller ord for terrenget?.

   utenTitteltekst;

   2005-10-25.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Kva skjer med jærdialekten?.

   utenTitteltekst;

   2005-04-23.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Her kommer dialekten fra. Hvordan oppsto hekkan og salikatt?.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Universitas - tradisjon og fornying.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Rogalandsdialekten i endring.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Kva skjer med rogalandsdialekten?.

   Open fagdag 2005;

   2005-11-23.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Namnet Hundseid (Hundsa).

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 14.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Bygdenamnet Vikedal.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 14.

   s.71-72.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Stadnamn i nærmiljøet.

   utenTitteltekst;

   2005-12-09.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 2004. 78 sider.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Volum 23.

   Hefte 2.

   s.290-292.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Kinnskjegg blir "sjinnsjegg".

  • Særheim, Inge

   (2005)

   De kårer det beste siddisuttrykket.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   Død over jålete ord.

  • Særheim, Inge

   (2005)

   [Anmeldelse]Seksjon for namnegranking : årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Hefte Årg. 23, nr 2.

   s.290-292.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Namnestatistikken 2003.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Stadnamn frå Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2004-01-20.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Stadnamn i Sunde/Hafrsfjord-området.

   utenTitteltekst;

   2004-03-03.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Stadnamn i Sokndal.

   utenTitteltekst;

   2004-03-18.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Stadir-namn i Rogaland.

   Stadir-namn. NORNAs 33. symposium;

   2004-05-07 - 2004-05-09.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Dialektar og lokale uttrykksmåtar i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2004-06-04.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   "Hoien på gilli". Lokale ord og uttrykk.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Stadnamn i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2004-09-16.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Det eldste rogalandsmålet.

   Rogalands Avis.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Bygdenamnet Vats.

   ?.

   Volum 13.

   s.72-75.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Mats Wahlberg (red.): Svenskt ortnamnslexikon.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.255-260.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Innleiing om stadir-forskinga.

   stadir-namn. NORNAs 33. symposium;

   2004-05-07 - 2004-05-09.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten.

   Frå Galta til Geitungen. Kystkultur og fjæresteinsarkeologi;

   2004-10-26.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Navigering og namngjeving. Namn som orienteringsmerke på sjøen.

   utenTitteltekst;

   2004-11-02.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Faksen og Klokkene. Ord og biletbruk i stadnamn.

   utenTitteltekst;

   2004-11-12.

  • Særheim, Inge

   (2004)

   Frå det kjende til det ukjende. Bruk av stadnamn i undervisninga.

   utenTitteltekst;

   2004-11-24.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Kjell Venås: Norske innsjønamn IV.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 3.

   s.228-231.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Stadnamn på Bokn.

   utenTitteltekst;

   2003-10-15.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland.

   utenTitteltekst;

   2003-04-24.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Toponyms in the landscape - a cultural experience.

   12th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2003-10-02.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Ord og namn i Bibelen - til glede og forargelse. Om banning og namnemoter.

   utenTitteltekst;

   2003-04-30.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Stavanger Turistforenings Årbok 2002.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Stavanger Turistforenings Årbok 2002. "Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland".

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Namnestatistikken 2002.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Stavanger Turistforenings årbok 2002. Stadnamn i Rogaland.

  • Særheim, Inge

   (2003)

   Stadnamna - eit språkleg landskap.

   Rogalands Avis.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Toponyms from southwestern Norway reflecting language contact in Mediaeval times.

   21st International Congress of Onomastic Sciences;

   2002-08-19 - 2002-08-24.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Peder Gammeltoft: The place-name element bólstadr in the North Atlantic area.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 90.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar.

   utenTitteltekst;

   2002-01-24.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Stadnamn i Stavanger.

   utenTitteltekst;

   2002-05-02.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) - folkevisesamlar og salmediktar.

   utenTitteltekst;

   2002-10-18.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Elias Blix (1836-1902) - salmediktar og målreisar.

   utenTitteltekst;

   2002-10-18.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar og målpolemikar.

   utenTitteltekst;

   2002-10-31.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Jærdialekten i endring.

   utenTitteltekst;

   2002-11-05.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Språkblanding i grunnskulen.

   utenTitteltekst;

   2002-10-19.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Namnestatestikken 2002.

  • Særheim, Inge

   (2002)

   Endring i hokjønnsbøyinga i Nordvest-Rogaland. Kva skjer under omleggingsprosessen?.

   Sjuande nordiske dialektologkonferansen;

   2002-08-14 - 2002-08-18.

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Lågtysk påverknad på nordisk språk i seinmellomalderen.

   Havn og handel i 1000 år. Karmøyseminaret 1997.;

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Notau - innfallsport for hansaen i Noreg?.

   Havn og handel i 1000 år. Karmøyseminaret 1997.;

  • Særheim, Inge

   (2001)

   Toponyms as evidence of change within the morphological system