PROFRES

Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

Published Endret
Fakta
Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Prosjektkontoret er ved UiS.

Kontakt

Leder: Birgitta Haga Gripsrud Administrativ kontakt: Camilla Melhuus Line Øyvind Nystøl

PROFRES 2.0 er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2022-2030.

Etablert

2014 Ph.d.-kandidater 60 Avlagte disputaser 55 Akademisk stab 21

logo PROFRES

Opptak til PROFRES

Søknadsfrister: 15. august og 15. januar

Kommende samlinger

Uke 12 (HVL, Bergen) og uke 43 (USN) 2023

Aktuelt

Disputas

PROFRES-kandidat Hege K. A. Kaldheim (UiA) disputerer 11. april 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Katrine Mayora Synnes (UiA) disputerer 17. mars 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Kari Jokstad (USN) disputerer 17. mars 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Reidun Ims (UiS) disputerer 14. februar 2023

PROFRES Spring Gathering

Bergen, 20-23 March 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Sabrina Krogh Schmidt (USN) disputerer 2. februar 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Samita Wilson (UiS) disputerer 6. desember 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Jannike Lie Karlstad (Nord) disputerte 11. oktober 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Gurli Olsen (UiS) disputerer 5. oktober 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Karianne Nyheim Stray (USN) disputerer 22. september 2022

PROFRES Autumn Gathering

Kristiansand October 24-27 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Janne Lund (UiA) disputerer 24. juni 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Torgeir Solberg Mathisen (USN) disputerer 14. juni 2022

PROFRES 2.0 Kick-off

23rd - 24th May 2022 at the University of Stavanger

Disputas

PROFRES-kandidat Lydia Mehrara (Nord) disputerer 13. mai 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Stig Bjønness (UiS) disputerer 22. april 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Arve Lerum (UiS) disputerer 7. april 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Torunn Beate Johannessen (UiS) disputerer 10. mars 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Ayan Handulle (UiS) disputerer 4. mars 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Maria Gussgard Volckmar-Eeg (UiS) disputerer 12. januar 2022

Disputas

PROFRES-kandidat Håvard Haugstvedt (UiS) disputerer 21. oktober 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Marina Snipsøyr Sletten (Hiof) disputerer 3. desember 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Siv Kristine Schrøder (UiA) disputerer 25. oktober 2021

Terese Bondas på prestisjetung liste over forskarar

PROFRES stabsmedlem Terese Bondas på rangering over dei fremste forskarane i verda.

Disputas

PROFRES-kandidat Heidi Dombestein (UiS) disputerer 20. august 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Ingunn Fylkesnes (Nord) disputerer 21. februar 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Lise Katrine Jepsen Trangsrud (USN) disputerer 8. oktober 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Ida Bruheim Jensen (UiS) disputerer 16. juni 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Janaina Hartveit Lie (UiA) disputerer 22. januar 2021

PROFRES Autumn gathering

Week 43, 25-28 October 2021

Disputas

PROFRES-kandidat Hilde Kristin Mikalsen (Nord) disputerer 28. april 2021

PROFRES skriveseminar

15.-17. november 2021 på Strand Hotel Fevik

Digital PROFRES-samling

15.-18. mars 2021

PROFRES er en tverrfaglig og tverrprofesjonell forskerskole med mål om å utvikle og styrke praksisnær forskning innen velferdsstatens tre store felt: helse, velferd og utdanning. Vi former fremtidens velferd.

Birgitta Haga Gripsrud , leder
Forskerskolen PROFRES samling

Om forskerskolen

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor tre sentrale felt i velferdsstaten: helse, velferd og utdanning. Forskerskolen tilbyr ph.d.-kandidater et dynamisk flerfaglig fellesskap med avansert vitenskapelig, teoretisk og metodologisk kunnskap og ekspertise.

Forskerskolen ble først opprettet i 2014, og er nå finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2022-2030. PROFRES rekrutterer ph.d.-kandidater fra et nettverk bestående av åtte høyere utdannings-institusjoner i Norge: Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord Universitet, Høgskolen på Vestlandet, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, med Høgskolen i Østfold som assosiert partner. Internasjonale partnere er Roskilde Universitet og Tallinn Universitet.

PROFRES samarbeider også med KS, Stavanger Kommune, Bufetat Sør, NIFU, Senter for Sosialt entreprenørskap (RUC), HelseCampus Stavanger og Worldwide Narratives om å etablere en tankesmie som skal knytte forskerskolen tettere sammen med arbeidslivet. På denne måten skal forskerskolen bli en ny samskapingsarena for akademia og praksisfeltene. Dette er i tråd med utdanningspolitiske føringer for å styrke forskningens relevans for samfunn og arbeidsliv.

Forskerskolen er en sosial arena for personlig og faglig utvikling, som supplerer de institusjonelle ph.d.-programmene. PROFRES understøtter ph.d.-kandidaters dannelsesarbeid og utvikling som forskere og profesjonsutøvere gjennom å dyrke frem deres evne til kritisk og etisk refleksjon i møte med ulike akademiske, praksisnære og profesjonelle utfordringer. PROFRES tilbyr muligheter til å utvikle generelle ferdigheter, kreativitet og samarbeidsevner. Gjennom deltakelse i et integrert faglig program vil forskerskolens kandidater stå bedre rustet til å både kunne møte utfordringer og forme praksiser i framtidens velferdsstat - i eller utenfor akademia.

PROFRES sitt formål er å heve kvaliteten på praksisnær og profesjonsrettet forskning gjennom samarbeid på tvers av fag og profesjon. Dette er vårt bidrag til å styrke kunnskapsutviklingen innen profesjonsrelevante forsknings- og praksisfelt.

Universitetet i Agder
Professor Ann Christin Eklund Nilsen, ann.c.nilsen@uia.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Professor Aud Johannessen, aud.johannessen@usn.no

Nord Universitet
Professor James Nicholas McGuirk, james.mcguirk@nord.no

Universitetet i Stavanger
Professor Birgitta Haga Gripsrud, birgitta.h.gripsrud@uis.no

Høgskulen på Vestlandet
Professor Christine Øye, christine.oye@hvl.no

Høgskolen i Molde
Professor Johanne Alteren, johanne.alteren@himolde.no

Høgskulen i Volda
Professor Kjartan Leer-Salvesen, kjartan.leer-salvesen@hivolda.no

en student foran pcen sin

Opptak

Her finner du informasjon om opptak til forskerskolen PROFRES

PROFRES er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2022-2030. Forskerskolen er et organisert tilbud i tillegg til og i samarbeid med det ordinære doktorgradsløpet. Deltakelse i forskerskolen gjelder normalt for en periode på tre år. Forskerskolen har rundt 60 plasser.

Forskerskolen har opptak to ganger i året, og søknadsfrister er 15. februar og 15. august.

I søknaden redegjøres det blant annet for hvordan forskningsprosjektet passer inn i PROFRES sin profil og målsetninger, og motivasjon for å søke opptak. Prosjektplan, bekreftelse på opptak til ph.d.-program og anbefalingsbrev fra veileder lastes opp som vedlegg.

Styret oppnevner en opptakskomité bestående av stabsmedlemmer og representant for ph.d.-kandidatene som vurderer søkerne ut fra søknadenes faglige kvalitet og relevans for forskerskolens profil. Det tilstrebes en balanse i kandidatmassen mellom institusjoner og disipliner.

Kandidater ved forskerskolen velger selv hvilke kurs/emner og symposier med temaspesifikt innhold de ønsker å delta på. Kandidatene forventes å delta på kurset ”Tekster i prosess /Work in Progress” (ca. 1 dag per samling), fravær må begrunnes.

Ph.d.-kandidater som ønsker å søke om opptak til forskerskolen må oppfylle følgende kriterier:

 • er tatt opp på et ph.d-program, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved en av samarbeidsinstitusjonene Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda eller assosiert partner Høgskolen i Østfold
 • Prosjektet må ha klar relevans for PROFRES sin profil og målsetninger. Søkeren arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er i tråd med forskerskolens profil.
 • er innstilt på å samarbeide med andre i et forskerutdanningsprogram og for å delta i fellesaktiviteter
 • opptak søkes vanligvis ved oppstart av stipendiatperioden
 • Offentlig sektor/Nærings ph.d.-kandidater prioriteres

Ta stilling til om ditt prosjekt passer inn i forskerskolens profil. Diskuter dette med din(e) veileder(e). Det forventes at veileder deltar på digitalt veilederseminar i PROFRES sin regi. Sørg også for å sjekke at kriterier for opptak er oppfylt. Søknad om opptak til forskerskolen skjer gjennom eget digitalt skjema. Når du har søkt opptak vil du motta en kvitteringsmelding.

 • Søknadsfrister er 15. august og 15. februar.

I søknaden redegjøres det for hvilke forventninger du har til forskerskolens innhold, aktiviteter og hvorfor du mener ditt avhandlingsarbeid passer inn i PROFRES. I søknaden fylles også ut informasjon om:

 • Dato for opptak på ph.d.-programmet
 • Navn på ph.d.-programmet
 • Finansiering av ditt doktorgradsprosjekt
 • Heltid eller deltidsstudent (oppgi hvor mange prosent du arbeider med avhandlingen)
 • Planlagt dato for disputas
 • Navn på veiledere

Vedlegg som skal lastes opp:

 • Prosjektskisse
 • Bekreftelse på opptak
 • Anbefallingsbrev fra veileder

I opptaket vil det tas hensyn til fordeling av ph.d.-kandidater med tanke på å tilstrebe en balanse mellom institusjoner og fagområder/disipliner.  Opptakskomiteen vil legge vekt på å vurdere prosjektets kvalitet og relevans for PROFRES profil og målsettinger.

Søknader rangeres etter følgende kriterier:

 • Det er søknadens og ph.d.-prosjektets faglige kvalitet og samlede relevans i forhold til opptakskriteriene som skal ligge til grunn for vurderingen.
 • Kandidatens prosjekt skal være i tråd med forskerskolens profil: praksisnær og profesjonsrelevant forskning som har tverrprofesjonell og tverrfaglig overføringsverdi. Søkere må tydeliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet treffer alle disse kriteriene for å bli vurdert som relevante for opptak til forskerskolen.
 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de tre fagområdene; helse, velferd og utdanning.
 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de ulike samarbeidsinstitusjonene.
 • Forskerskolen skal primært ta opp kandidater som er tidlig i sitt ph.d.-løp.
 • Offentlig sektor/Nærings ph.d.-prosjekter som møter alle ovennevnte kriterier skal prioriteres ved opptak.
 • Søker er innstilt på å samarbeide med andre i et forskerutdanningsprogram og for å delta i fellesaktiviteter.

Spørsmål om opptaket?

Spørsmål kan rettes til administrativ kontaktperson Camilla Melhuus Line
E-post: camilla.line@uis.no tlf: 51 83 13 54

Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Forskerskolens tilbud

Samlingene i regi av forskerskolen vil være i mars og oktober hvert år. I tillegg kommer tilbud om sommerskoler, vinterskoler og skriveseminarer.

Kandidatene velger selv hvilke tilbud og aktiviteter de vil delta på, med unntak av workshopen Tekster i prosess som er obligatorisk.

Fire typer av kurs/emner planlegges.

 1. Kurs med temaspesifikt innhold
 2. Kurs i akademisk praksis (kurs gis som workshops og webinarer under prosjektperioden)
 3. Tekster i prosess (kurs gis som workshops under prosjektperioden)
 4. Ordinære kurstilbud (eksisterende ph.d.-kurs) ved samarbeidspartnerne UiA, Nord, USN, HVL, HVO, HiMolde og UiS.

Godkjenning av kurs og emner

Husk at opplæringsdelen skal godkjennes ved den institusjonen man er tatt opp som ph.d.-kandidat. Den enkelte kandidat har selv ansvaret for å sørge for å søke om godkjenning for kurs og emner.

Vi gjør oppmerksom på at uttellingen for kurs og emner kan variere fra institusjon til institusjon. Ta kontakt med ph.d.-koordinator ved din institusjon dersom du har spørsmål om dette.

Det gis dokumentasjon på gjennomførte kurs i tråd med de rutiner som er ved de respektive utdanningsinstitusjonene USN, Nord, UiA, HVL, HVO, HiMolde og UiS. Ph.d.-kandidatene leverer kursdokumentasjonen til det universitet de er tatt opp på ph.d-program for godkjenning og registrering. 

Forskerskolen tilbyr:

 • Høst- og vårsamlinger, vertskap rullerer mellom partnerinstitusjonene. Samlingene vil bestå av et symposium eller ph.d.-kurs, samt kurs og workshops i akademisk praksis og generelle ferdigheter
 • Tekster i prosess, workshop hvor kandidatene får og gir tilbakemelding på eget arbeid
 • Avhandlingsseminar/sluttseminar
 • Sommerskole i Roskilde
 • Vinterskole i Tallinn, to ganger i løpet av prosjektperioden. Fokus på metode og metodologi.
 • Digitale mentorgrupper
 • Skrivekurs og skriveseminar
 • Skriveopphold på Lesvos, Hellas, tre ganger i løpet av prosjektperioden
 • Kurs og webinarer i akademisk praksis, generelle ferdigheter, karriereveiledning
 • Kandidatenes hjørne, ph.d.-kandidatenes eget fora
 • Wonder Labs (undringsgrupper)

Organisering

PROFRES er organisert på følgende måte:

Ullandhaug campus

Styringsgruppen består av medlemmer fra USN, UiA, Nord, HVL, HiMolde, HVO og UiS, samt en arbeidslivsrepresentant og en representant for ph.d.-kandidatene. Styringsgruppen møtes to-fire ganger i året, og foretar strategiske beslutninger basert på råd fra Scientific Advisory Board. Styringsgruppen er ansvarlig for forskerskolens operative styring og godkjenner budsjettet.

Leder har ansvar for forskerskolens daglige drift i samarbeid med prosjektkontoret. Leder er på vegne av UiS ansvarlig for forskerskolens faglige innhold. Leder er likeverdig medlem av styringsgruppen. Leder er ansvarlig for budsjettimplementering og rapporterer til styringsgruppen. I tillegg til leder består prosjektkontoret av to administrativ ansatte. Prosjektkontoret vil ha base i Stavanger.

SAB består av ledende nasjonale og internasjonale forskere på området som først og fremst skal gi faglige råd om utviklingen av PROFRES. SAB består av følgende medlemmer:

Hvem er involvert i forskerskolen?

Disputerte PROFRES-kandidater

Disputas om sykepleierstudenters læringsutbytte av fullskalasimulering

PROFRES-kandidat Kristine Haddeland disputerte for ph.d.-graden 23. oktober 2020

Disputas om kroppsøving - et utviklingsaktiva for alle elever?

PROFRES-kandidat Irina Burchard Erdvik disputerte for ph.d.-graden 4. september 2020

Disputas om samval i psykisk helsearbeid

PROFRES-kandidat Lise Sæstad Beyene disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 18. juni 2020

Disputas om strukturerte oppfølgingstilbud ved kommunale frisklivssentraler

PROFRES-kandidat Elin Salemonsen disputerte for ph.d.-graden 17. juni 2020

Disputas om innvandrerforeldres oppfatninger av barnevernet

PROFRES-kandidat Memory Jayne Tembo disputerte for ph.d.-graden 7. mai 2020

Disputas om enslige mindreårige flyktningejenter

PROFRES-kandidat Ann-Torill Tørrisplass disputerte for ph.d.-graden 24. mars 2020

Disputas om hvordan leve med uforklarte brystsmerter

PROFRES-kandidat Ingrid Ølfarnes Røysland disputerte 4. mars 2020

Disputas om intensivsykepleiere og overvektige pasienter

PROFRES-kandidat Nastasja Robstad disputerte 14. februar 2020

Disputas om pårørende til eldre med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Camilla Anker-Hansen disputerte for ph.d.-graden 23. januar 2020

Disputas om profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn

PROFRES-kandidat Cecilie Revheim disputerte for ph.d.-graden 22. november 2019

Disputas om ungdom med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerte for ph.d.-graden 4. oktober 2019

Disputas om elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

PROFRES-kandidat Janaina Hartveit Lie disputerte for ph.d.-graden 22. januar 2021 ved Universitetet i Agder

Disputas om utviklingshemma barn og unge si livsverd i den institusjonelle konteksten barnebustad

PROFRES-kandidat Ingunn Fylkesnes, Nord universitet, disputerte 26. februar 2021

Disputas om ungdommers relasjon til fysisk aktivitet og faktiske fysisk aktivitetsatferd

PROFRES-kandidat Hilde Kristin Mikalsen, Nord, disputerte 21. april 2021

Disputas om korleis barn blir synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid?

PROFRES-kandidat Ida Bruheim Jensen, UiS, disputerte 16. juni 2021

Disputas om pårørendes motivasjon ved demens

PROFRES-kandidat Heidi Dombestein disputerte for ph.d.-graden 20. august 2021

Disputas om korleis ungdommar i barnevernet opplever å delta i ansvarsgrupper

PROFRES-kandidat Siv Elin Nord Sæbjørnsen, HiMolde, disputerte 24. mars 2017

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

PROFRES-kandidat Cecilie Haraldseid, UiS, disputerte 21. november 2017

Disputas om hverdagsrehabilitering i praksis

PROFRES-kandidat Cathrine Fredriksen Moe, Nord, disputerte 1. desember 2017

Disputas om de yngstes lyder og kroppsspråk i barnehagen

PROFRES-kandidat Dag Øystein Nome, UiA, disputerte 19. januar 2018

Disputas om lærernes reformvilje

PROFRES-kandidat Ingunn Elisabeth Stray, UiA, disputerte 11. januar 2018

Disputas om e-læring i sykepleieutdanning

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen, UiA, disputerte 11. juni 2018

Disputas om pårørendes omsorgsarbeid og tilgang til helse- og omsorgstjenester

PROFRES-kandidat Guro Wisth Øydgard, Nord, disputerte 19. juni 2018

Disputas om fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

PROFRES-kandidat Silje Eikanger Kvalø, UiS, disputerte 20. september 2018

Disputas om deltakelse og inklusjon i samfunnet for familier som lever med demens

PROFRES-kandidat Gøril Ursin, Nord, disputerte 21. september 2018

Disputas om implementeringsprosesser

PROFRES-kandidat Gry Cecilie Høiland, UiS, disputerte 1. november 2018

Disputas om å oppleva alvorleg sjukdom samtidig som dei vart foreldre

PROFRES-kandidat Inger Emilie Værland, UiS, disputerte 16. november 2018

Disputas om sansehager

PROFRES-kandidat Inger-Lise Magnussen, Nord, disputerte 1. februar 2019

Disputas om sykepleier-pasient relasjoner i en tid av New Public Management

PROFRES-kandidat Maria Strandås, Nord, disputerte 18. juni 2019

Disputas om involvering av foreldre i barns helsebeslutninger

PROFRES-kandidat Antje Aarthun, UiS, disputerte 25. juni 2019

Disputas om de psykisk sårbare i velferdsstaten

PROFRES-kandidat Esben Olesen, Nord, disputerte 15. november 2018

Disputas om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV

PROFRES-kandidat Hilde Åsheim, Nord, disputerte 1. juli 2019

Disputas om meldinger til barnevernet - sett fra ungdoms ståsted

PROFRES-kandidat Siv Kristine Schrøder, UiA, disputerte 25. oktober 2021

Disputas om sosialarbeideres erfaring med å forebygge radikalisering og ekstremisme

PROFRES-kandidat Håvard Haugstvedt disputerte 21. oktober 2021

Disputas om standardisering i barnevernet

PROFRES-kandidat Marina Sniprsøyr Sletten disputerte 3. desember 2021 ved UiS

Disputas om NAVs arbeid med integrering i arbeidsmarkedet

PROFRES-kandidat Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputerte 12. januar 2022

Disputas om innvandreres frykt for barnevernet

PROFRES-kandidat Ayan Handulle disputerte 4. mars 2022

Disputas om pasientsikkerhet og velferdsteknologi

PROFRES-kandidat Torunn Beate Johannessen disputerte 10. mars 2022

Disputas om hastevedtak i barnevernet

PROFRES-kandidat Arve Lerum disputerte 7. april 2022

Disputas om samvalg for ungdom med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Stig Bjønnes disputerte 22. april 2022

Disputas om svangerskapsomsorg for innvandrerkvinner i Norge

PROFRES-kandidat Lydia Mehrara (Nord) disputerte 13. mai 2022

Disputas om synsproblemer etter hjerneslag

PROFRES-kandidat Torgeir Solberg Mathisen (USN) disputerte 14. juni 2022

Disputas om psykososiale helseplager hos unge jenter

PROFRES-kandidat Janne Lund (UiA) disputerte 24. juni 2022

Disputas om NAV's oppfølging av sykemeldte

PROFRES-kandidat Karianne Nyheim Stray (USN) disputerte 22. september 2022

Disputas om unge voksne i marginale arbeidsmarkedsposisjoner

PROFRES-kandidat Gurli Olsen (UiS) disputerer 5. oktober 2022

Disputas om pårørende til voksne med spiseforstyrrelser

PROFRES-kandidat Jannike Lie Karlstad (Nord) disputerte 11. oktober 2022

Disputas om barns opplevelser med barnevernet

PROFRES-kandidat Samita Wilson (UiS) disputerte 6. desember 2022

Disputas om integrert fysisk aktivitet i undervisningen

PROFRES-kandidat Sabrina Krogh Schmidt (USN) disputerte 2. februar 2023

Disputas om sammenhengen mellom arbeid og integrering

PROFRES-kandidat Reidun Ims (UiS) disputerte 14. februar 2023

Disputas om bakgrunnssmerte knyttet til kroniske sår

PROFRES-kandidat Lena Leren (USN) disputerte 2. september 2022

Disputas om penger, prat og praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

PROFRES-kandidat Vigdis Aaltvedt (USN) disputerte 9. februar 2023

Disputas om brukermedvirkning i hverdagsrehabilitering

PROFRES-kandidat Kari Jokstad (USN) disputerte 17. mars 2023

Disputas om arbeidsledige polske migranters erfaringer i møte med den norske velferdsstaten

PROFRES-kandidat Katrine Mayora Synnes (UiA) disputerte 17. mars 2023

Disputas om simuleringsbasert læring

PROFRES-kandidat Hege K. A. Kaldheim (UiA) disputerte 11. april 2023