PROFRES - Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor helse, velferd og utdanning. PROFRES 2.0 er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2022-2030.

Om forskerskolen

Forskerskolen tilbyr ph.d.-kandidater et dynamisk flerfaglig fellesskap med avansert vitenskapelig, teoretisk og metodologisk kunnskap og ekspertise.

logo PROFRES

Forskerskolen ble opprettet i 2014, og er finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2022-2030. Vi har 60 aktive ph.d.-kandidater i forskerskolen, og 70 tidligere kandidater har avlagt disputas. Den akademiske staben består av 21 vitenskapelig ansatte fra våre samarbeidspartnere.

PROFRES gjennomfører opptak to ganger i året og rekrutterer ph.d.-kandidater fra et nettverk bestående av ni høyere utdanningsinstitusjoner i Norge: Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord Universitet, Høgskolen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold, med VID Vitenskapelig høgskole som assosiert partner. Internasjonale partnere i forskerskolen er Roskilde Universitet og Tallinn Universitet.

Styrker relevans for samfunn og arbeidsliv

PROFRES samarbeider også med KS, Stavanger Kommune, Bufetat Sør, NIFU, Senter for Sosialt entreprenørskap (RUC), HelseCampus Stavanger og Worldwide Narratives om å etablere en tankesmie som skal knytte forskerskolen tettere sammen med arbeidslivet. På denne måten skal forskerskolen bli en ny samskapingsarena for akademia og praksisfeltene. Dette er i tråd med utdanningspolitiske føringer for å styrke forskningens relevans for samfunn og arbeidsliv.

Forskerskolen er en sosial arena for personlig og faglig utvikling, som supplerer de institusjonelle ph.d.-programmene. PROFRES understøtter ph.d.-kandidaters dannelsesarbeid og utvikling som forskere og profesjonsutøvere gjennom å dyrke frem deres evne til kritisk og etisk refleksjon i møte med ulike akademiske, praksisnære og profesjonelle utfordringer. PROFRES tilbyr muligheter til å utvikle generelle ferdigheter, kreativitet og samarbeidsevner. Gjennom deltakelse i et integrert faglig program vil forskerskolens kandidater stå bedre rustet til å både kunne møte utfordringer og forme praksiser i framtidens velferdsstat - i eller utenfor akademia.

PROFRES er en tverrfaglig og tverrprofesjonell forskerskole med mål om å utvikle og styrke praksisnær forskning innen velferdsstatens tre store felt: helse, velferd og utdanning. Vi former fremtidens velferd.

Birgitta Haga Gripsrud , leder av forskerskolen

Aktuelt

Søking og opptak

Forskerskolen har opptak to ganger i året, og søknadsfrister er 15. januar og 15. august. Deltakelse i forskerskolen gjelder normalt for en periode på tre år.

Skrive på papir

Her finner du digitalt søknadsskjema for opptak til forskerskolen PROFRES. I søknaden skal det blant annet redegjøre for hvordan forskerprosjektet passer inn i PROFRES sin profil og målsetninger, slik at du som søker kan synliggjøre relevansen av ditt prosjekt, samt din motivasjon for å søke opptak. En prosjektpresentasjon (se anbefalt innhold under) legges ved søknaden.

Søkere må være tatt opp på et ph.d-program, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved en av samarbeidsinstitusjonene Nord universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold eller VID (assosiert partner).

Styret i forskerskolen oppnevner en opptakskomité bestående av stabsmedlemmer og representanter for ph.d.-kandidatene som vurderer søkerne ut fra søknadenes faglige kvalitet og relevans for forskerskolens profil. Svar på søknad vil normalt foreligge 1 måned etter søknadsfristens utløp.

Spørsmål om opptaket?

Spørsmål kan rettes til administrativ kontaktperson Camilla Melhuus Line på e-post: camilla.line@uis.no eller tlf: 51 83 13 54

 • Finansieringskilde og finansieringsperiode
 • Anbefalingsbrev/bekreftelse på at hovedveileder støtter søknad til forskerskolen
 • Redegjørelse for prosjektets relevans for PROFRES
 • Personlig motivasjon for å søke opptak til forskerskolen
 • Vedlegg (lastes opp som PDF i søknadsskjema):
  • Bekreftelse på opptak eller innsendt søknad på ph.d.- program innen søknadsfristen til forskerskolen
  • Anbefalingsbrev fra veileder
  • Prosjektpresentasjon

Prosjektpresentasjon (4-6 sider, 1600-2400 ord)

 • Kort prosjektsammendrag (abstract) 100-150 ord.
 • Introduksjon
 • Bakgrunn og kunnskapshull/kunnskapsbehov: plassering av prosjektet i forskningslitteraturen
 • Forskningsspørsmål og design
 • Teoretiske perspektiver
 • Metodologi, metoder (datainnsamling og analyse)
 • Mulig forskningsbidrag og mulige implikasjoner for fag-/praksisfelt innen f.eks. helsevesen, velferd og utdanning (og/eller på tvers av fag/praksisfelt)

Opptakskomitéen vil legge vekt på å vurdere prosjektets kvalitet og relevans, i tråd med PROFRES sin profil og våre målsettinger. Dette innebærer at søkere må synliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet kan knyttes til praksisnær og profesjonsrelevant forskning, og at det har tverrprofesjonell og/eller tverrfaglig overføringsverdi.

I opptaket vil det dessuten tas hensyn til fordeling av ph.d.-kandidater med tanke på å tilstrebe en balanse mellom partnerinstitusjoner, velferdsstatens sektorer og fagområder/disipliner.  Det er i hovedsak søknadens og ph.d.-prosjektets faglige kvalitet og samlede relevans i forhold til opptakskriteriene som skal ligge til grunn for vurderingen.

Søkere må tydeliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet treffer alle disse kriteriene for å bli vurdert som relevante for opptak til forskerskolen.

 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de tre sektorene/fagfeltene; helse, velferd og utdanning.
 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de ulike samarbeidsinstitusjonene.
 • Forskerskolen skal primært ta opp kandidater som er tidlig i sitt ph.d.-løp.
 • Offentlig sektor og nærings-ph.d. prosjekter som møter alle ovennevnte kriterier skal prioriteres ved opptak.
 • Søker er innstilt på å samarbeide med andre deltakere i et tverrfaglig forskerutdanningsprogram og for å delta i, og bidra til, fellesaktiviteter.

Forskerskolens tilbud

Samlinger i regi av forskerskolen vil være i mars og oktober hvert år. I tillegg kommer tilbud om sommerskoler, vårsymposier og skriveseminarer.

Mennesker som er samlet til seminar i et atrium

Kandidatene i forskerskolen velger selv hvilke tilbud og aktiviteter de vil delta på, med unntak av workshopen Tekster i prosess som er obligatorisk.

Fire typer av kurs/emner planlegges.

 1. Kurs med temaspesifikt innhold
 2. Kurs i akademisk praksis (kurs gis som workshops og webinarer under prosjektperioden)
 3. Tekster i prosess (kurs gis som workshops under prosjektperioden)
 4. Ordinære kurstilbud (eksisterende ph.d.-kurs) ved samarbeidspartnerne UiA, Nord, USN, HVL, HVO, HiM, HiØ og UiS.

Godkjenning av kurs og emner

Husk at opplæringsdelen skal godkjennes ved den institusjonen man er tatt opp som ph.d.-kandidat. Den enkelte kandidat har selv ansvaret for å sørge for å søke om godkjenning for kurs og emner.

Vi gjør oppmerksom på at uttellingen for kurs og emner kan variere fra institusjon til institusjon. Ta kontakt med ph.d.-koordinator ved din institusjon dersom du har spørsmål om dette.

Det gis dokumentasjon på gjennomførte kurs i tråd med de rutiner som er ved de respektive utdanningsinstitusjonene USN, Nord, UiA, HVL, HVO, HiM og UiS. Ph.d.-kandidatene leverer kursdokumentasjonen til det universitet de er tatt opp på ph.d-program for godkjenning og registrering. 

Forskerskolen tilbyr:

 • Høst- og vårsamlinger, vertskap rullerer mellom partnerinstitusjonene. Samlingene vil bestå av et symposium eller ph.d.-kurs, samt kurs og workshops i akademisk praksis og generelle ferdigheter
 • Tekster i prosess, workshop hvor kandidatene får og gir tilbakemelding på eget arbeid
 • Avhandlingsseminar/sluttseminar
 • Sommerskole i Roskilde
 • Vårsymposium i Tallinn, to ganger i løpet av prosjektperioden. Fokus på metode og metodologi.
 • Digitale mentorgrupper
 • Skrivekurs og skriveseminar
 • Skriveopphold på Lesvos, Hellas, tre ganger i løpet av prosjektperioden
 • Kurs og webinarer i akademisk praksis, generelle ferdigheter, karriereveiledning
 • Kandidatenes hjørne, ph.d.-kandidatenes eget fora
 • Wonder Labs (undringsgrupper)

Forskerskolen dekker reise og opphold for deltakere i forskerskolen på aktiviteter i regi av PROFRES.

Organisering

Kontaktpersoner

Professor i humanistisk helseforskning og psykososiale studier
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk