PROFRES - Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor helse, velferd og utdanning. PROFRES 2.0 er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2022-2030.

Publisert Sist oppdatert
Om PROFRES
Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold. Prosjektkontoret er ved UiS.

Kontakt

Leder: Birgitta Haga Gripsrud Administrativ kontakt: Camilla Melhuus Line (permisjon) Øyvind Nystøl

Fakta
Etablert

2014

Ph.d.-kandidater

60

Avlagte disputaser

64

Akademisk stab

21

logo PROFRES

Opptak til PROFRES

Søknadsfrister: 15. august og 15. januar

Kommende samlinger

Uke 12 (Tallinn) 2024

Aktuelt

Disputas

PROFRES-kandidat Heidi Lie Eriksen disputerer 1. februar 2024

Disputas

PROFRES-kandidat Lene Cherize Haugland Sirevåg disputerer 19. desember 2023

Disputas

PROFRES-kandidat Linda Wike Ljungblad (USN) disputerer 19. desember 2023

Disputas nr. 60!

PROFRES-kandidat Anne Mette Høegh-Larsen (USN) disputerte 14. desember 2023

PROFRES Vår Symposium

18. og 19. mars 2024 i Tallinn

Forskere må lære seg politikernes språk

Kronikk om formidling i Khrono av tre medlemmer i PROFRES-staben

Forskarskule: eit fellesskap utanfor ph.d.-bobla

Intervju med PROFRES ph.d.-representant Oddvar Aalde, HVO

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

Forskarskulen PROFRES deltok nyleg på Roskilde Universitet (RUC) si internasjonale sommarskule for ph.d.-kandidatar.

PROFRES er en tverrfaglig og tverrprofesjonell forskerskole med mål om å utvikle og styrke praksisnær forskning innen velferdsstatens tre store felt: helse, velferd og utdanning. Vi former fremtidens velferd.

Birgitta Haga Gripsrud , leder
Forskerskolen PROFRES samling

Om forskerskolen

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor tre sentrale felt i velferdsstaten: helse, velferd og utdanning. Forskerskolen tilbyr ph.d.-kandidater et dynamisk flerfaglig fellesskap med avansert vitenskapelig, teoretisk og metodologisk kunnskap og ekspertise.

Forskerskolen ble først opprettet i 2014, og er nå finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2022-2030. PROFRES rekrutterer ph.d.-kandidater fra et nettverk bestående av åtte høyere utdannings-institusjoner i Norge: Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord Universitet, Høgskolen på Vestlandet, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, med Høgskolen i Østfold som assosiert partner. Internasjonale partnere er Roskilde Universitet og Tallinn Universitet.

PROFRES samarbeider også med KS, Stavanger Kommune, Bufetat Sør, NIFU, Senter for Sosialt entreprenørskap (RUC), HelseCampus Stavanger og Worldwide Narratives om å etablere en tankesmie som skal knytte forskerskolen tettere sammen med arbeidslivet. På denne måten skal forskerskolen bli en ny samskapingsarena for akademia og praksisfeltene. Dette er i tråd med utdanningspolitiske føringer for å styrke forskningens relevans for samfunn og arbeidsliv.

Forskerskolen er en sosial arena for personlig og faglig utvikling, som supplerer de institusjonelle ph.d.-programmene. PROFRES understøtter ph.d.-kandidaters dannelsesarbeid og utvikling som forskere og profesjonsutøvere gjennom å dyrke frem deres evne til kritisk og etisk refleksjon i møte med ulike akademiske, praksisnære og profesjonelle utfordringer. PROFRES tilbyr muligheter til å utvikle generelle ferdigheter, kreativitet og samarbeidsevner. Gjennom deltakelse i et integrert faglig program vil forskerskolens kandidater stå bedre rustet til å både kunne møte utfordringer og forme praksiser i framtidens velferdsstat - i eller utenfor akademia.

PROFRES sitt formål er å heve kvaliteten på praksisnær og profesjonsrettet forskning gjennom samarbeid på tvers av fag og profesjon. Dette er vårt bidrag til å styrke kunnskapsutviklingen innen profesjonsrelevante forsknings- og praksisfelt.

Universitetet i Agder
Professor Ann Christin Eklund Nilsen, ann.c.nilsen@uia.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Professor Solfrid Bratland-Sanda, solfrid.bratland-sanda@usn.no

Nord Universitet
Professor James Nicholas McGuirk, james.mcguirk@nord.no

Universitetet i Stavanger
Professor Birgitta Haga Gripsrud, birgitta.h.gripsrud@uis.no

Høgskulen på Vestlandet
Professor Christine Øye, christine.oye@hvl.no

Høgskolen i Molde
Professor Johanne Alteren, johanne.alteren@himolde.no

Høgskulen i Volda
Professor Kjartan Leer-Salvesen, kjartan.leer-salvesen@hivolda.no

Opptak

Her finner du informasjon om opptak til forskerskolen PROFRES

en student foran pcen sin

PROFRES 2.0 er en nasjonal forskerskole, finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2022-2030.  Forskerskolen er et organisert tilbud som skal utfylle og understøtte kandidatens ordinære doktorgradsløp. Deltakelse i forskerskolen gjelder normalt for en periode på tre år.

Forskerskolen har opptak to ganger i året, og søknadsfrister er 15. januar og 15. august.

Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på forskerskolens nettside. Her redegjøres det blant annet for hvordan forskerprosjektet passer inn i PROFRES sin profil og målsetninger, slik at du som søker kan synliggjøre relevansen av ditt prosjekt, samt din motivasjon for å søke opptak. En prosjektpresentasjon (se anbefalt innhold under) legges ved søknaden.

Styret i forskerskolen oppnevner en opptakskomité bestående av stabsmedlemmer og representanter for ph.d.-kandidatene som vurderer søkerne ut fra søknadenes faglige kvalitet og relevans for forskerskolens profil.

Svar på søknad vil normalt foreligge 1 måned etter søknadsfristens utløp.

 • Prosjektet må ha klar relevans for PROFRES sin profil og målsetninger. Søkeren arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er i tråd med forskerskolens profil.
 • Søkeren må være tatt opp på et ph.d-program, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved en av samarbeidsinstitusjonene Nord, UiA, UiS, USN, HVL, HiM, HVO, HiØ eller VID (assosiert partner).

Opptakskomitéen vil legge vekt på å vurdere prosjektets kvalitet og relevans, i tråd med PROFRES sin profil og våre målsettinger. Dette innebærer at søkere må synliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet kan knyttes til praksisnær og profesjonsrelevant forskning, og at det har tverrprofesjonell og/eller tverrfaglig overføringsverdi.

I opptaket vil det dessuten tas hensyn til fordeling av ph.d.-kandidater med tanke på å tilstrebe en balanse mellom partnerinstitusjoner, velferdsstatens sektorer og fagområder/disipliner.  Det er i hovedsak søknadens og ph.d.-prosjektets faglige kvalitet og samlede relevans i forhold til opptakskriteriene som skal ligge til grunn for vurderingen.

Søkere må tydeliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet treffer alle disse kriteriene for å bli vurdert som relevante for opptak til forskerskolen.

 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de tre sektorene/fagfeltene; helse, velferd og utdanning.
 • Forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de ulike samarbeidsinstitusjonene.
 • Forskerskolen skal primært ta opp kandidater som er tidlig i sitt ph.d.-løp.
 • Offentlig sektor og nærings-ph.d. prosjekter som møter alle ovennevnte kriterier skal prioriteres ved opptak.
 • Søker er innstilt på å samarbeide med andre deltakere i et tverrfaglig forskerutdanningsprogram og for å delta i, og bidra til, fellesaktiviteter.
 • Finansieringskilde og finansieringsperiode
 • Anbefalingsbrev/bekreftelse på at hovedveileder støtter søknad til forskerskolen
 • Redegjørelse for prosjektets relevans for PROFRES
 • Personlig motivasjon for å søke opptak til forskerskolen
 • Vedlegg (lastes opp som PDF i søknadsskjema):
  • Bekreftelse på opptak eller innsendt søknad på ph.d.- program innen søknadsfristen til forskerskolen
  • Anbefalingsbrev fra veileder
  • Prosjektpresentasjon

Prosjektpresentasjon (4-6 sider)

 • Kort prosjektsammendrag (abstract) 100-150 ord.
 • Introduksjon
 • Bakgrunn og kunnskapshull/kunnskapsbehov: plassering av prosjektet i forskningslitteraturen
 • Forskningsspørsmål og design
 • Teoretiske perspektiver
 • Metodologi, metoder (datainnsamling og analyse)
 • Mulig forskningsbidrag og mulige implikasjoner for fag-/praksisfelt innen f.eks. helsevesen, velferd og utdanning (og/eller på tvers av fag/praksisfelt)

Spørsmål om opptaket?

Spørsmål kan rettes til administrativ kontaktperson Camilla Melhuus Line
E-post: camilla.line@uis.no tlf: 51 83 13 54

Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Forskerskolens tilbud

Samlingene i regi av forskerskolen vil være i mars og oktober hvert år. I tillegg kommer tilbud om sommerskoler, vinterskoler og skriveseminarer.

Kandidatene velger selv hvilke tilbud og aktiviteter de vil delta på, med unntak av workshopen Tekster i prosess som er obligatorisk.

Fire typer av kurs/emner planlegges.

 1. Kurs med temaspesifikt innhold
 2. Kurs i akademisk praksis (kurs gis som workshops og webinarer under prosjektperioden)
 3. Tekster i prosess (kurs gis som workshops under prosjektperioden)
 4. Ordinære kurstilbud (eksisterende ph.d.-kurs) ved samarbeidspartnerne UiA, Nord, USN, HVL, HVO, HiM og UiS.

Godkjenning av kurs og emner

Husk at opplæringsdelen skal godkjennes ved den institusjonen man er tatt opp som ph.d.-kandidat. Den enkelte kandidat har selv ansvaret for å sørge for å søke om godkjenning for kurs og emner.

Vi gjør oppmerksom på at uttellingen for kurs og emner kan variere fra institusjon til institusjon. Ta kontakt med ph.d.-koordinator ved din institusjon dersom du har spørsmål om dette.

Det gis dokumentasjon på gjennomførte kurs i tråd med de rutiner som er ved de respektive utdanningsinstitusjonene USN, Nord, UiA, HVL, HVO, HiM og UiS. Ph.d.-kandidatene leverer kursdokumentasjonen til det universitet de er tatt opp på ph.d-program for godkjenning og registrering. 

Forskerskolen tilbyr:

 • Høst- og vårsamlinger, vertskap rullerer mellom partnerinstitusjonene. Samlingene vil bestå av et symposium eller ph.d.-kurs, samt kurs og workshops i akademisk praksis og generelle ferdigheter
 • Tekster i prosess, workshop hvor kandidatene får og gir tilbakemelding på eget arbeid
 • Avhandlingsseminar/sluttseminar
 • Sommerskole i Roskilde
 • Vårsymposium i Tallinn, to ganger i løpet av prosjektperioden. Fokus på metode og metodologi.
 • Digitale mentorgrupper
 • Skrivekurs og skriveseminar
 • Skriveopphold på Lesvos, Hellas, tre ganger i løpet av prosjektperioden
 • Kurs og webinarer i akademisk praksis, generelle ferdigheter, karriereveiledning
 • Kandidatenes hjørne, ph.d.-kandidatenes eget fora
 • Wonder Labs (undringsgrupper)

Organisering

PROFRES er organisert på følgende måte:

Ullandhaug campus

Styringsgruppen består av medlemmer fra USN, UiA, Nord, HVL, HiMolde, HVO og UiS, samt en arbeidslivsrepresentant og en representant for ph.d.-kandidatene. Styringsgruppen møtes to-fire ganger i året, og foretar strategiske beslutninger basert på råd fra Scientific Advisory Board. Styringsgruppen er ansvarlig for forskerskolens operative styring og godkjenner budsjettet.

Leder har ansvar for forskerskolens daglige drift i samarbeid med prosjektkontoret. Leder er på vegne av UiS ansvarlig for forskerskolens faglige innhold. Leder er likeverdig medlem av styringsgruppen. Leder er ansvarlig for budsjettimplementering og rapporterer til styringsgruppen. I tillegg til leder består prosjektkontoret av to administrativ ansatte. Prosjektkontoret vil ha base i Stavanger.

SAB består av ledende nasjonale og internasjonale forskere på området som først og fremst skal gi faglige råd om utviklingen av PROFRES. SAB består av følgende medlemmer:

Hvem er involvert i forskerskolen?

Disputerte PROFRES-kandidater

Disputas om sykepleierstudenters læringsutbytte av fullskalasimulering

PROFRES-kandidat Kristine Haddeland disputerte for ph.d.-graden 23. oktober 2020

Disputas om kroppsøving - et utviklingsaktiva for alle elever?

PROFRES-kandidat Irina Burchard Erdvik disputerte for ph.d.-graden 4. september 2020

Disputas om samval i psykisk helsearbeid

PROFRES-kandidat Lise Sæstad Beyene disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 18. juni 2020

Disputas om strukturerte oppfølgingstilbud ved kommunale frisklivssentraler

PROFRES-kandidat Elin Salemonsen disputerte for ph.d.-graden 17. juni 2020

Disputas om innvandrerforeldres oppfatninger av barnevernet

PROFRES-kandidat Memory Jayne Tembo disputerte for ph.d.-graden 7. mai 2020

Disputas om enslige mindreårige flyktningejenter

PROFRES-kandidat Ann-Torill Tørrisplass disputerte for ph.d.-graden 24. mars 2020

Disputas om hvordan leve med uforklarte brystsmerter

PROFRES-kandidat Ingrid Ølfarnes Røysland disputerte 4. mars 2020

Disputas om intensivsykepleiere og overvektige pasienter

PROFRES-kandidat Nastasja Robstad disputerte 14. februar 2020

Disputas om pårørende til eldre med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Camilla Anker-Hansen disputerte for ph.d.-graden 23. januar 2020

Disputas om profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn

PROFRES-kandidat Cecilie Revheim disputerte for ph.d.-graden 22. november 2019

Disputas om ungdom med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerte for ph.d.-graden 4. oktober 2019

Disputas om elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

PROFRES-kandidat Janaina Hartveit Lie disputerte for ph.d.-graden 22. januar 2021 ved Universitetet i Agder

Disputas om utviklingshemma barn og unge si livsverd i den institusjonelle konteksten barnebustad

PROFRES-kandidat Ingunn Fylkesnes, Nord universitet, disputerte 26. februar 2021

Disputas om ungdommers relasjon til fysisk aktivitet og faktiske fysisk aktivitetsatferd

PROFRES-kandidat Hilde Kristin Mikalsen, Nord, disputerte 21. april 2021

Disputas om korleis barn blir synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid?

PROFRES-kandidat Ida Bruheim Jensen, UiS, disputerte 16. juni 2021

Disputas om pårørendes motivasjon ved demens

PROFRES-kandidat Heidi Dombestein disputerte for ph.d.-graden 20. august 2021

Disputas om korleis ungdommar i barnevernet opplever å delta i ansvarsgrupper

PROFRES-kandidat Siv Elin Nord Sæbjørnsen, HiMolde, disputerte 24. mars 2017

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

PROFRES-kandidat Cecilie Haraldseid, UiS, disputerte 21. november 2017

Disputas om hverdagsrehabilitering i praksis

PROFRES-kandidat Cathrine Fredriksen Moe, Nord, disputerte 1. desember 2017

Disputas om de yngstes lyder og kroppsspråk i barnehagen

PROFRES-kandidat Dag Øystein Nome, UiA, disputerte 19. januar 2018

Disputas om lærernes reformvilje

PROFRES-kandidat Ingunn Elisabeth Stray, UiA, disputerte 11. januar 2018

Disputas om e-læring i sykepleieutdanning

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen, UiA, disputerte 11. juni 2018

Disputas om pårørendes omsorgsarbeid og tilgang til helse- og omsorgstjenester

PROFRES-kandidat Guro Wisth Øydgard, Nord, disputerte 19. juni 2018

Disputas om fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

PROFRES-kandidat Silje Eikanger Kvalø, UiS, disputerte 20. september 2018

Disputas om deltakelse og inklusjon i samfunnet for familier som lever med demens

PROFRES-kandidat Gøril Ursin, Nord, disputerte 21. september 2018

Disputas om implementeringsprosesser

PROFRES-kandidat Gry Cecilie Høiland, UiS, disputerte 1. november 2018

Disputas om å oppleva alvorleg sjukdom samtidig som dei vart foreldre

PROFRES-kandidat Inger Emilie Værland, UiS, disputerte 16. november 2018

Disputas om sansehager

PROFRES-kandidat Inger-Lise Magnussen, Nord, disputerte 1. februar 2019

Disputas om sykepleier-pasient relasjoner i en tid av New Public Management

PROFRES-kandidat Maria Strandås, Nord, disputerte 18. juni 2019

Disputas om involvering av foreldre i barns helsebeslutninger

PROFRES-kandidat Antje Aarthun, UiS, disputerte 25. juni 2019

Disputas om de psykisk sårbare i velferdsstaten

PROFRES-kandidat Esben Olesen, Nord, disputerte 15. november 2018

Disputas om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV

PROFRES-kandidat Hilde Åsheim, Nord, disputerte 1. juli 2019

Disputas om meldinger til barnevernet - sett fra ungdoms ståsted

PROFRES-kandidat Siv Kristine Schrøder, UiA, disputerte 25. oktober 2021

Disputas om sosialarbeideres erfaring med å forebygge radikalisering og ekstremisme

PROFRES-kandidat Håvard Haugstvedt disputerte 21. oktober 2021

Disputas om standardisering i barnevernet

PROFRES-kandidat Marina Sniprsøyr Sletten disputerte 3. desember 2021 ved UiS

Disputas om NAVs arbeid med integrering i arbeidsmarkedet

PROFRES-kandidat Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputerte 12. januar 2022

Disputas om innvandreres frykt for barnevernet

PROFRES-kandidat Ayan Handulle disputerte 4. mars 2022

Disputas om pasientsikkerhet og velferdsteknologi

PROFRES-kandidat Torunn Beate Johannessen disputerte 10. mars 2022

Disputas om hastevedtak i barnevernet

PROFRES-kandidat Arve Lerum disputerte 7. april 2022

Disputas om samvalg for ungdom med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Stig Bjønnes disputerte 22. april 2022

Disputas om svangerskapsomsorg for innvandrerkvinner i Norge

PROFRES-kandidat Lydia Mehrara (Nord) disputerte 13. mai 2022

Disputas om synsproblemer etter hjerneslag

PROFRES-kandidat Torgeir Solberg Mathisen (USN) disputerte 14. juni 2022

Disputas om psykososiale helseplager hos unge jenter

PROFRES-kandidat Janne Lund (UiA) disputerte 24. juni 2022

Disputas om NAV's oppfølging av sykemeldte

PROFRES-kandidat Karianne Nyheim Stray (USN) disputerte 22. september 2022

Disputas om unge voksne i marginale arbeidsmarkedsposisjoner

PROFRES-kandidat Gurli Olsen (UiS) disputerer 5. oktober 2022

Disputas om pårørende til voksne med spiseforstyrrelser

PROFRES-kandidat Jannike Lie Karlstad (Nord) disputerte 11. oktober 2022

Disputas om barns opplevelser med barnevernet

PROFRES-kandidat Samita Wilson (UiS) disputerte 6. desember 2022

Disputas om integrert fysisk aktivitet i undervisningen

PROFRES-kandidat Sabrina Krogh Schmidt (USN) disputerte 2. februar 2023

Disputas om sammenhengen mellom arbeid og integrering

PROFRES-kandidat Reidun Ims (UiS) disputerte 14. februar 2023

Disputas om bakgrunnssmerte knyttet til kroniske sår

PROFRES-kandidat Lena Leren (USN) disputerte 2. september 2022

Disputas om penger, prat og praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

PROFRES-kandidat Vigdis Aaltvedt (USN) disputerte 9. februar 2023

Disputas om brukermedvirkning i hverdagsrehabilitering

PROFRES-kandidat Kari Jokstad (USN) disputerte 17. mars 2023

Disputas om arbeidsledige polske migranters erfaringer i møte med den norske velferdsstaten

PROFRES-kandidat Katrine Mayora Synnes (UiA) disputerte 17. mars 2023

Disputas om simuleringsbasert læring

PROFRES-kandidat Hege K. A. Kaldheim (UiA) disputerte 11. april 2023

Disputas om kompetanseutvikling for studenter i avansert klinisk allmennsykepleie

PROFRES-kandidat Ingrid Taylor (USN) disputerte 3. mars 2023

Disputas om latensfasen av fødsel

PROFRES-kandidat Enid Leren Myhre (USN) disputerte 3. mai 2023

Disputas om identitet, relasjoner og seksualitet for unge som lever med intellektuelle funksjonsnedsettelser

PROFRES-kandidat Eva Lill Fossli Vassend (USN) disputerer 25. august 2023

Disputas om unge, enslige flyktningers psykiske helse

PROFRES-kandidat Kristina Johansen (UiS) disputerer 14. november 2023

Disputas om trafikklærerutdanningen

PROFRES-kandidat Hilde Kjelsrud disputerte 1. desember 2023

Disputas om simuleringsbasert læring

PROFRES-kandidat Anne Mette Høegh-Larsen disputerte 14. desember 2023

Disputas om gjenoppliving av nyfødte

PROFRES-kandidat Linda Wike Ljungblad disputerte 19. desember 2023

Disputas om demokrati og medborgerskap i grunnskolen

PROFRES-kandidat Lene Cherize Haugland Sirevåg disputerte 19. desember 2023

Disputas om praksisveiledning i sosionomutdanningen

PROFRES-kandidat Heidi Lie Eriksen disputerte 1. februar 2024