Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2013 med plan for 2014

Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet kvalitets- og læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2014 fastsatt av utvalget 5. november 2013.

Published Endret
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2013 med plan for 2014
Utvalget fullførte i 2013 den treårige prosessen med omlegging av plan- og rapporteringsstruktur og overgang til kalenderåret som planleggings- og rapporteringsperiode. Hovedområdene for utvalgets arbeidet med læringsmiljø i 2013 var Universell utforming, Det digitale læringsmiljø, og Styrket samarbeid og oppfølging av kvalitetsarbeidet. Universitetsstyret reviderte universitetets strategi i juni, med økt vekt på universell utforming, og at UiS skal ha som «siktemål å være ledende innen et universelt utformet, digitalt læringsmiljø». Alle utvalgsmøtene dette året hadde saker knyttet til endringene i universitetsstrategien, eksempelvis angående digital eksamen (der rundt 500 studenter deltok i digital eksamen på tilsammen 25 emner) og nettbaserte vurderingsformer, og etableringen av det tverrgående institusjonelle prosjektet «Studentaktiv læring og moderne undervisningsformer». Studentenes nettbaserte meldingssystem «Sei i frå!» ble satt i drift i 2013, i første omgang for et begrenset antall programmer. I september 2013 opprettet læringsmiljøutvalget en særskilt «Arbeidsgruppe for Universell Utforming» (AGUU), og i oktober 2013 gjennomførte UiS sin aller første temadag om universell utforming. Læringsmiljøutvalget benyttet endringene i studietilsynsforskriften som ble gjort i februar 2013 til å foreslå forenklinger i kvalitetssystemets rapporteringskrav. Styret vedtok endringene i 2014, etter at også utdanningsutvalget hadde godkjent dem. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.