Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 med plan for 2015

Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet kvalitets- og læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2015 fastsatt av utvalget 4. november 2014.

Published Endret
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2014 med plan for 2015
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget organiserte i 2014 sitt arbeid i fire hovedområder: Universell utforming (i 18 vedtakssaker), Det digitale læringsmiljø (i 14 vedtakssaker), Samarbeid, og Bruk og utvikling av kvalitetssystemet. Utvalget godkjente forslag til handlingsplan for universell utforming som var utarbeidet av arbeidsgruppen for universell utforming (sak KLU 15/14), og vedtok at utvalget skulle utarbeide en omforent handlingsplan for universell utforming og særskilt tilrettelegging, med mål om på styrevedtak våren 2015. Utvalget var engasjert i DigX-prosjektet om digital eksamen, og deltok i det tverrgående institusjonelle prosjektet om studentaktiv læring og moderne undervisningsformer (AGSM), i den pågående revisjonen av eksamens-forskriften, det pågående arbeidet med retningslinjene for studieprogram-arbeidet, og i arbeidet med digitalt førstevalg og digital arbeidsflyt i utvalgene. Utvalget la ned mye arbeid i å oppnå større svarprosent i den nasjonale studiebarometer-undersøkelsen enn i 2013, og oppnådde i 2014 en deltakelse på 31%, mot 17% året før. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ba sammen med utdanningsutvalget universitetsdirektøren om å evaluere de to utvalgene, og universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe for å gjennomføre denne evalueringen. Utvalget ønsket en enklere og mer operasjonell beskrivelse av kvalitetssystemet ved UiS, og styret vedtok (sak US 71/14 Revisjon av kvalitetssystemet) å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å revidere universitetets kvalitetssystem i tråd med de to utvalgenes vedtak (jmf sak KLU 41/14). Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.