Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2015 med plan for 2016

Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet kvalitets- og læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2016 fastsatt av utvalget.

Published Endret
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget organiserte i 2015 sitt arbeid i fire hovedområder: Bruk og utvikling av kvalitetssystemet, Universell utforming, Det digitale læringsmiljøet, og Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene. Utvalget inngikk i universitetsdirektørens arbeidsgruppe for å revidere kvalitetssystemet (AGKS-II), men arbeidsgruppen ble oppnevnt først i desember 2015. Både kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget var med i arbeidsgruppen for studentaktiv læring og moderne undervisningsformer (AGSM), som skulle utarbeide veikart for UiS 2015-2017 om læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen. Veikartet ble godkjent av utvalgene og presentert for universitetsstyret (i sak US 12/15). Kvalitets- og læringsmiljøutvalget inngikk (sammen med utdanningsutvalget) i arbeidsgruppen for evaluering av de sentrale utvalg ved UiS (AGUE). Med rapporten fra AGUE som grunnlag ønsket begge utvalgene endringer, og universitetsstyret vedtok (i sak US 115/15) nye mandater og sammensetninger for begge utvalgene. Samtidig skulle navnet for kvalitets- og læringsmiljøutvalget endres tilbake til bare læringsmiljøutvalget (LU). Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets arbeidsgruppe for universell utforming (AGUU) ferdigstilte universitetets omforente handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. Etter at handlingsplanen ble godkjent av kvalitets- og læringsmiljøutvalget (i sak KLU 06/15), ble den godkjent og iverksatt av universitetsstyret 12.03.2015 (sak US 14/15). Utvalget hadde stor oppmerksomhet på de nye europeiske standardene og retningslinjene for kvalitetssikring i det europeiske høyere utdanningsområdet (ESG2015), og på hvilke føringer de nye standardene la for arbeidet med kvalitet og læringsmiljø ved UiS. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.