Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalgets arbeidsfelt er omgivelsene som studienes innhold tilbys innenfor. Dette omfatter det fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske lærings- og studiemiljøet.

Published Endret
En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Om utvalget

Utvalget skal bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høgskoler § 4-3 gjennomføres og etterleves.

Læringsmiljøutvalget er universitetets sentrale organ i læringsmiljøspørsmål, og utgjør samtidig institusjonens læringsmiljøutvalg i lovens forstand.
Det er arbeid med kvaliteten på omgivelsene rundt studieprogrammenes innhold som er læringsmiljøutvalgets hovedanliggende. Utvalget skal bidra til at gjeldende krav og retningslinjer for det pedagogiske, det psykososiale, det digitale, det organisatoriske og det fysiske læringsmiljøet etterleves, og til at målsettingene for disse områdene nås.

Studienes strukturelle oppbygging og innhold er sentrale elementer i studiekvaliteten, men like viktige er de omgivelsene som studieinnholet tilbys innenfor. Utdanningsutvalget har et særlig ansvar for kvaliteten på studienes faglige innhold (inklusive relevans) og struktur, og læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å følge opp kvaliteten på studieinnholdets omgivelser. Dette omfatter også hvor tilgjengelig studieinnholdet er. Det er utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som til sammen utgjør institusjonens sentrale organ for kvalitet i utdanningene, ofte omtalt som institusjonenes LOKUT. 

Læringsmiljøutvalget skal gjennom sin planlegging og rapportering legge et grunnlag for universitetets systematiske læringsmiljøarbeid. Utvalget deltar i universitetets planlegging av tiltak for å sikre og utvikle læringsmiljøet. Arbeidet i læringsmiljøutvalget er tett knyttet opp mot utdanningsutvalget sitt arbeid, og de to utvalgene har normalt felles møtedag. Mange av sakene er felles saker for de to utvalg. Disse behandles samtidig av begge utvalgene, i form av fellessaker i et fellesmøte der begge utvalgene deltar.

Les mer om læringsmiljø på UiS.

Medlemmer av læringsmiljøutvalget i 2023

Læringsmiljøutvalgets møter

Møter 2023-2024
Høsten 2023

27. september 15. november

Våren 2024

14. februar 22. mai

Utformingen av studiene og læringsmiljøet

studenter i gruppearbeid

I Norge er det prinsippet om universell utforming og tilrettelegging som utgjør vår sentrale strategi for å nå den overordnede nasjonale målsettingen om et likeverdig samfunn som fremmer likestilling og likeverd og sikrer like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle.

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

FN-konvensjonen som rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Høyere utdanning og opplæring var tidligere unntatt fra lovverkets krav til universell utforming, idet universitets- og høyskolelovens krav om universell utforming av læringsmiljøet ble ansett som tilstrekkelig. Men da den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1.1.2018, ble kravet utvidet. Kravet gjelder nå både studiene og læringsmiljøet, og sektorens institusjoner har ikke lenger noe unntak fra lovens krav. Lovverket er dermed i samsvar med utvidelsen av virkeområdet for universell utforming som UiS tok inn i universitetetsstrategien i 2017: «Universell utforming skal prege våre studier og fysiske og digitale læringsmiljø» (sak US 43/17 Strategi for UiS 2017-2020). 

Universitetet i Stavanger følger opp universitetsstrategien gjennom institusjonelle handlingsplaner for universell utforming og tilrettelegging. Disse utarbeides av læringsmiljøutvalget og fastsettes av universitetsstyret. Gjeldende handlingsplan ble utarbeidet av læringmiljøutvalget i 2014 og fastsatt av universitetsstyret i mars 2015 (sak US 14/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025). I tiden etter dette vedtaket har det skjedd omfattende endringer både ved institusjonen, i sektoren og i samfunnet, og i gjeldende lover og forskrifter. Universitetet arbeider derfor nå med en gjennomgripende revidering av handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging, også med tanke på at handlingplanen nå inngår i det nye kvalitetssystemet for utdanning som styret vedtok i juni 2020.

Revidert handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging

Den reviderte handlingsplanen som nå utarbeides har sin forankring i universitetets «Strategi 2030» som vedtatt av universitetsstyret 22.10.2020. Strategien holder fast ved at den ene av universitetets tre verdier er et involverende universitet der «Universell utforming skal prege våre studier og fysiske og digitale læringsmiljø» (s. 2). Handlingsplanen inngår i kvalitetssystemet for utdanning, og omfatter at universell utforming skal prege emnene og studieprogrammene så vel som studieprogramporteføljen. Når slik utforming ikke foreligger, vil dette kunne kompenseres gjennom tilrettelegging. Handlingsplanen tar for de fem læringsmiljøområdene som benyttes for høyere utdanning i Norge, og dekker alle de tre nivåene som inngår i kvalitetssystemet for utdanning ved UiS. 

Frem til den reviderte handlingsplanen vedtas, er det denne handlingsplanen som gjelder:

Sakslister, -dokumenter og referat på OpenGov

Universitetet i Stavanger benytter OpenGov som arkiv for møter og saker. På læringsmiljøutvalgets OpenGov-side finner du læringsmiljøutvalgets møter og saker siden høsten 2019.

OpenGov er UiS sitt primære arkiv for informasjon om møter og saker i styrer, råd og utvalg. Siden høsten 2019 har læringsmiljøutvalget brukt OpenGov som arkiv for sine møter, sakslister, saksdokumenter og møtereferater.

Lenger nede på denne siden finner du saks- og møtedokumentasjon før høsten 2019.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS

Engasjerte studenter rundt en PC i kantinen

Læringsmiljøutvalget ved UiS har utarbeidet en tillitsvalgt-ordning for studenter ved UiS. Ordningen inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning.

Tillitsvalgt-ordningen har blitt benytte siden høsten 2020. Tillitsvalgt-ordningen inngår i kvalitetssystemet for utdanning ved UiS, slik at tillitsvalgt-ordningen omfatter de samme tre nivåene som i kvalitetssystemet forøvrig.

På emnenivå

Emnetillitsvalgte omfatter emnegruppetillitsvalgte og enkeltemnetillitsvalgte. Emnegruppetillitsvalgte representerer flere emner som naturlig hører sammen (eksempelvis alle tredjesemesteremnene i lærerutdanningen). Emner som ikke inngår i noen slik emnegruppe, vil i stedet ha enkeltemnetillitsvalgte.

På studieprogramnivå

Studieprogramtillitsvalgte er studentenes representanter i prosesser og på dialogiske arenaer som er knyttet til det enkelte studieprogram.

På studieporteføljenivå

Studentrepresentanter i styrer, råd, utvalg og nemnder der flere enn ett studieprogram inngår i organets (styrets/rådets/utvalgets/nemndas) virkeområde. 

Les beskrivelsen av tillitsvalgt-ordningen (vedtatt i universitetsstyret 11. juni 2020):

Les valgreglementet for tillitsvalgt-ordningen (vedtatt i universitetsstyret 10. november 2020):

Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske tiltak som bidrar til å gjøre læringen og undervisningen enklere og mer tilgjengelig for universitetets ansatte og studenter. Læringsstøtten bidrar til å gjøre studiene universelt utformet.

Kongsgårdstuen i Univeristetsbiblioteket

I Norge har vi ingen nasjonale krav eller retningslinjer som konkret beskriver læringsstøtten eller hvordan denne skal organiseres, ut over lovkravene om universell utforming og tilrettelegging, og lovverkets krav til arbeids-, studie- og læringsmiljø.
Dermed er det opp til det enkelte universitet hvordan det vil utforme og organisere sine læringsstøttetiltak.

Mens det tidligere ble skilt mellom læringsstøtte og undervisningsstøtte, brukes begrepet læringsstøtte nå som samlebegrep for begge disse områdene . Dette skyldes ikke minst den stadig større vekt universitetene legger på studentaktiv læring, der mange av læringsarenaene har studenter i rollene både som instruktør og instruert. Samtidig vil noen av læringsstøtte-tiltakene være rettet først og fremst mot ansatte, mens andre er rettet først og fremst mot studenter, og en del er rettet mot alle studenter og ansatte.
Ved UiS følger organiseringen av læringsstøttetiltak universitetets organisasjonsmodell. Tiltak som tilbys alle studenter og/eller ansatte uavhengig av fakultet/institutt, er i det vesentlige organisert sentralt. Tiltak som har studenter og/eller ansatte innenfor en organisasjonsenhet som sin sentrale målgruppe, vil normalt organiseres av den aktuelle enhet.
Se oversikt over læringsstøttetiltakene. Hovedvekten ligger på sentrale tiltak, men du finner også lenker til lokale tiltak.

Mandat og sammensetning

Læringsmiljøutvalget mandat og sammensetning ble fastsatt av universitetsstyret 10. desember 2020. Styret fastsetter at utvalgets arbeidsområde er kvaliteten på studienes omgivelser i form av fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk lærings- og studiemiljø.

Utvalget ser til at bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høgskoler§ 4-3 gjennomføres og etterleves. Utvalget skal bidra aktivt til at læringsmiljøet ved UiS blir stadig bedre, og til at læringsmiljøet for hvert enkelt studietilbud oppfyller minstekravene.

Mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget (pdf).

Årsrapporter og planer

Læringsmiljøutvalget i 2021

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2021 med plan for 2022

Læringsmiljøutvalget i 2020

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021.

Læringsmiljøutvalget i 2022

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2022 med plan for 2023

Andre relevante dokumenter

Kontakt og hjelp

Seniorrådgiver
51834573
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene