Læringsmiljøutvalget i 2020

Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021.

Published Endret

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret, og læringsmiljøutvalgets arbeid med kvalitet i universitetets studie- og læringsmiljø er forankret i det mandat styret har gitt utvalget. Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter setter sammen med mandatet rammene for utvalgets arbeid. Utvalget utgjør institusjonens lovpålagte læringsmiljøutvalg og skal oppfylle lovens krav til læringsmiljøutvalg. Styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over lovens krav, slik loven gir anledning til. Utvalget er  universitetsstyrets og universitetsledelsens sentrale rådgivende organ i læringsmiljøspørsmål. Læringsmiljøutvalgets råd og vedtak skal bidra til at kvaliteten på universitetets fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske studie- og læringsmiljø tilfredsstiller alle krav, og har en tilfredsstillende utvikling. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt studie- og læringsmiljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

Mandat og sammensetning for utvalget ble fastsatt av universitetsstyret i sak US 115/15. Utvalgets sammensetning ble justert av rektor på styrets fullmakt i 2018, idet studentombudet ble gitt fast observatørstatus til utvalget.

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Læringsmiljøutvalgets sammensetning var i år 2020 slik:

 ­• Prorektor
 • 1 prodekan for undervisning
 • 1 representant for institusjonens drift/infrastruktur
 • 1 fakultetsdirektør
 • 4 studentrepresentanter
 • 1 ekstern representant

Bibliotekdirektør, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder samt studentombudet utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær.

Læringsmiljøutvalget følger studieåret, og konstitueres hver høst med de medlemmer som er oppnevnt for studieåret. Ledervervet veksler hvert år mellom student og ansatt.

Korona-pandemien har preget arbeidet i universitetets råd og utvalg dette året. Sammenfallende med arbeidet med kvalitetssystemets arbeid med å revidere mandat og sammensetning for alle sentrale råd og utvalg, vedtok de fleste råd å utvalg å prolongere vårens sammensetning ut året. Læringsmiljøutvalget vedtok i mai 2020 i sak KU 10/20 - Prolongering av dei sentrale utvala sin periode å prolongere oppnevningen av de ansatte medlemmene ut året, i tråd med hva som ble gjort i øvrige sentrale styrer, råd og utvalg. Studentmedlemmene ble allikevel oppnevnt på nytt høsten 2020. Eksternt medlem aksepterte velvillig å fortsette i vervet ut året.

Utvalgets medlemmer våren 2020

Utvalget ble gjennom studieåret 2019/20 ledet av prorektor for utdanning (ansatt). Våren 2020 var disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sjur Martin Bjerke (drift/infrastrukturmedlem)
      • Joachim Børlie (studentmedlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem, utvalgets leder)
      • Lawrence Dean Mulbah (studentmedlem)
      • Mahnoor Raja (studentmedlem)
      • Brita Strand Rangnes (prodekanmedlem)
      • Valeria Rojas (studentmedlem)
      • Gro Sokn (fakultetsdirektørmedlem)
      • Lene Borgen Waage (eksternt medlem)

Utvalgets medlemmer høsten 2020

Utvalget ble gjennom studieåret 2020/21 ledet av Philip Lundberg Jamissen (student). Høsten 2020 var disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sjur Martin Bjerke (drift/infrastrukturmedlem)
      • Else Karin Bjørheim (studentmedlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem)
      • Eira Aas Eide (studentmedlem)
      • Philip Lundberg Jamissen (studentmedlem, utvalgets leder)
      • Hans Herrera Navarro (studentmedlem)
      • Brita Strand Rangnes (prodekanmedlem)
      • Gro Sokn (fakultetsdirektørmedlem)
      • Lene Borgen Waage (eksternt medlem)

Læringsmiljøutvalgets rolle

Universitets- og høyskoleloven pålegger bare utvalget en intern rolle, men gjennom styrets mandat er utvalget gitt både en intern og en ekstern rolle. Det er allikevel gjennom den interne rollen utvalget gir det vesentlige av sine bidrag, og læringsmiljøutvalget relaterer seg til flere andre styrer, råd, utvalg og nemnder ved UiS. Nedenfor følger en oversikt over andre interne og eksterne organ som læringsmiljøutvalget har forholdt seg til i 2020, og hvordan disse har bidratt i utvalgets arbeid i 2020.

Universitetsstyret

Læringsmiljøutvalget er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget rapporterer direkte til styret, men i mange enkeltsaker og større arbeidsoppgaver går veien mellom utvalget og styret gjennom universitetets ordinære organisasjonsenheter.

Direkte rapportering i 2020 omfatter møtereferat fra de fire utvalgsmøtene som ble gjennomført i kalenderåret, samt utvalgets årlige rapport om arbeidet med læringsmiljø. Utvalgets substansielle bidrag i 2020 skjedde gjennom styresakene US 19/20 - Utdannings- og læringsmiljøprisen, US 44/20 - Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS, US 63/20 - Campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger, US 98/20 - Reviderte mandater, stillings- og funksjonsbeskrivelser i kvalitetssystem for utdanning, samt sak US 104/20 - Valgreglement og valgstyre for tillitsvalgt-ordningen ved UiS.

Studentorganisasjonen StOr

Det er studentorganisasjonen StOr som utgjør studentenes øverste organ etter lov om universiteter og høyskoler. Studentenes øverste organ skal "ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter" (UHL § 4-1). StOr velger studentrepresentanter til alle universitetets styrer, råd, utvalg og nemnder som har rett til å fatte beslutninger. For læringsmiljøutvalget fastsetter UHL at det skal være like mange studenter som ansatte i utvalget. Læringsmiljøutvalget har gjennom kalenderåret 2020 hatt fire studentmedlemmer, fire ansattmedlemmer og ett eksternt medlem. Høsten 2020 har StOr-leder Philip Lundberg Jamissen vært leder av læringsmiljøutvalget.

Studentorganisasjonen med studentparlamentet og StOr sitt arbeidsutvalg har gjennom året vært en sentral bidragsyter i læringsmiljøutvalgets møter, saker, arbeidsgrupper og komitéer. Gjennom sin deltakelse i den nasjonale studentorganisasjonen NSO og sitt samarbeid med kunnskapsdepartementet og den internasjonale studentorganisasjonen, bidrar StOr med mange nasjonale og internasjonale perspektiver til utvalgets arbeid. Joachim Børlie var leder av studentorganisasjonen ved UiS våren 2020, og var samtidig leder av NSO sin læringsmiljøpolitiske komite. Høsten 2000 var han medlem av NSO sitt arbeidsutvalg, der han var internasjonalt ansvarlig. Medlem i læringsmiljøutvalget ved UiS 2019 Anne Marie Lund var medlem av NSO sitt sentralstyre i 2020.

Studentombudet

Ordningen med studentombud ble vedtatt av universitetsstyret i 2014, som resultat av arbeid i læringsmiljøutvalget i 2013 og 2014. I 2018 vedtok styret på rektors fullmakt at studentombudet skulle ha status som fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget. Ordningen med studentombud ble høsten 2019 lovpålagt for alle universiteter og høyskoler. Fra og med kalenderåret 2020 har studentombudet et fast orienteringspunkt på alle møter i læringsmiljøutvalget. Studentombudets årsrapport inngår fra 2020 i studentombudets faste orienteringer, og i 2020 var det studentombudets årsrapport for 2019 som ble behandlet i læringsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget har de ansattes arbeidsmiljø som sitt arbeidsfelt. Siden studentene ikke er ansatte, ligger studentenes behov utenfor arbeidsmiljøutvalgets område. Når ordningen med læringsmiljøutvalg ble tatt inn i universitets- og høyskoleloven (UHL), var det nettopp for å gi studentene vern på linje med det vern de ansatte gis gjennom arbeidsmiljøutvalget. UHL omtaler læringsmiljøet som "studentenes arbeidsmiljø", og deler av kravene som UHL stiller til læringsmiljøet, er hentet ordrett fra arbeidsmiljøloven.

Ved UiS har arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget over flere år hatt oppmerksomhet på å øke samarbeidet. De to utvalgene informert hverandre fast om hvilke saker som behandles og de vedtak som fattes. I 2018 samarbeidet de to utvalgene om temaet radikalisering og voldelig ekstremisme, og i 2019 ble saken Forebyggende samhandling utarbeidet i fellesskap og lagt fram i de to utvalg (som sak LU 17/19 Forebyggende samhandling og sak AMU 24/19 Forebyggende samhandling). Læringsmiljøutvalget har i løpet av 2020 ikke hatt noen konkret oppfølging av vedtaket i sak LU 17/19.

Utdanningsutvalget

Etter opprettelsen av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og endringene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er det ved UiS utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som sammen utgjør institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT). Mens utdanningsutvalget arbeider med utdanningenes struktur og innhold, arbeider læringsmiljøutvalget med studieinnholdets omgivelser (fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk).

De to utvalgene samarbeider tett, og har ofte hatt mange felles saker som er blitt lagt fram for begge utvalgene, men da på forskjellige dager. I 2020 gikk utvalgene over til en ordning der begge utvalgene har møte på samme dag, og slik at det er overlapp mellom de to møtene, som gjennomføres som et fellesmøte der begge utvalg deltar. Utvalgenes felles saker legges da til fellesmøtet, slik at saken legges fram kun en gang, og da for begge utvalg. Hvert utvalg gjør deretter sine egne vurderinger og fatter sitt eget vedtak. Erfaringene med denne ordningen har vært meget gode, slik at den vil videreføres også i 2021 og framover, med de justeringer man finner nødvendige underveis.

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ (UHL § 5-1). Nemnda skal behande klager som angitt i loven eller pålagt av univeristetsstyret gjennom fastsatt reglement. Etter UHL skal læringsmiljøutvalget holdes orientert om klager med tilknytning til læringsmiljø. Utvalget behandler hvert år klagenemndas årsrapport.

I 2020 var det årsrapporten for 2019 som ble behandlet. I rapporten går det fram at antallet fuskesaker fortsatt er høyt. Rapporten trekker fram at antall klager der studenten fikk medhold, var det høyeste siden 2015. Dette var saker der fakultetet hevder fusk, men der studenten påklager, og får medhold i klagenemnda.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er en sentral bidragsyter til læringsmiljøutvalget. I 2019 (sak LU 39/19 Universitetsbibliotekets rolle i læringsmiljøutvalget) ba læringsmiljøutvalget styret om å justere utvalgets sammensetning slik at biblioteket kom med i rulleringsordningen der drift og infrastruktur allerede inngikk. Fra 2020 av var universitetsbiblioteket med i ordningen, slik at det ene av de tre er utvalgsmedlem mens de to andre er faste observatører. Etter denne ordningen skulle universitetsbiblioteket overtatt som medlem etter drift/infrastruktur-medlemmet høsten 2000. I sak KU 10/20 - Prolongering av dei sentrale utvala sin periode vedtok utvalget å prolongere oppnevningen av de ansatte medlemmene ut året 2020. En konsekvens av dette ble at læringsmiljøutvalget også høsten 2020 hadde representant for drift/infrastruktur som utvalgsmedlem, mens universitetsbiblioteket fortsatte som fast observatør ut dette året.

SiS

Studentsamskipnaden yter viktige bidrag både til studentenes læringsmiljø og til læringsmiljøutvalgets arbeid. Leder av Studentsamskipnaden er fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget.

Læringsmiljøutvalget har i flere år hatt oppmerksomhet på studentenes psykiske helse. I 2020 medførte korona-pandemien at dette temaet fikk enda mer fokus. Studentsamskipnaden har gjennom 2020 formidlet SiS sine tilbud innenfor dette området til læringsmiljøutvalget.

Arbeidsområder og tema

Læringsmiljøutvalget fastsatte høsten 2019 at hovedområdene for utvalgets arbeid i 2020 skulle være universell utforming og tilrettelegging, læringsmiljøet i utdanningene, læringsmiljøet i kvalitetssystemet, samt seminarer og oppfølging. Hovedarbeidsområdene ble i det vesentlige beholdt fra 2019. De overgripende temaene for arbeidet, både det som falt innenfor og det som falt utenfor de fire hovedarbeidsområdene, ble hentet fra strategi og handlingsplan. De fire temaene fulgte opp tilsvarende tema fra året før: Digitalisering, omstilling, internasjonalisering og bærekraft. Den pågående revisjonen av kvalitetssystemet for utdanning førte sammen med koronapandemien til at de to temaene digitalisering og omstilling kom til å prege utvalgets møter og arbeid i komitéer og arbeidsgrupper.

I 2020 ble utvalgets faste saker og arbeidsoppgaver av begrenset omfang utarbeidet av utvalgssekretariatet i samarbeid med ett eller flere av medlemmene. Arbeid som har større omfang eller varighet blir vanligvis ivaretatt av komitéer, av læringsmiljøutvalgets arbeidsgrupper og arbeidsutvalg, eller gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og arbeidsutvalg forankret andre steder i organisasjonen. I 2020 var alle disse variantene i bruk. Deltakerne fra læringsmiljøutvalget fikk i alle slike tilfeller tilbud om bistand fra utvalgssekretariatet. Som tidligere år, var det også i 2020 i de fleste tilfeller ønske om slik bistand. Læringsmiljøutvalget deltok i 2020 i priskomitéen for Begeistringsprisen for 2019, læringsmiljøutvalgets arbeidsgruppe for tillitsvalgtordningen for studenter, i kvalitetssystemets delprosjekt for funksjons- og stillingsbeskrivelser og mandater, samt i komitéen for utdanningskvalitetsseminarene.

Utvalgets møter og saker

Læringsmiljøutvalget har hatt fire møter i løpet av 2020; i februar, mai, september og november. Februarmøtet og septembermøtet ble gjennomført som hybridmøter, der de fleste deltakerne var samlet på styrerommet, mens noen medlemmer deltok over nett. Maimøtet og novembermøtet ble gjennomført som rene nettmøter, grunnet korona-pandemien.

Som ledd i digitaliseringen av utvalgets arbeid, gjennomførte læringsmiljøutvalget høsten 2019 en pilot med å benytte universitetets OpenGov-plattform til publisering av læringsmiljøutvalgets møter og møtereferater. Piloten var vellykket, og ordningen ble ved det etterfølgende årsskiftet utvidet, slik at samtlige møter, saker og møtereferat fra og med 2020 publiseres på OpenGov. Nedenfor presenteres læringsmiljøutvalgets saksområder, med lenker til de aktuelle sakene på OpenGov.

Læringsmiljøutvalget vedtok i november (i sak LU 20/20 Rammer for læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 til styret) at rapporten for 2020 med plan for 2021 skal utarbeides i digitalt format på universitetets nye nettløsning, som ledd i utvalgets digitalisering og omstilling.

Læringsmiljøutvalgets saker

Det ble i 2018 gjennomført en nasjonal undersøkelse av læringsmiljøutvalgene ved landets universiteter og høyskoler. Undersøkelsen ga støtte til departementets opplevelse av at læringsmiljøutvalgene ofte fungerte som sandpåstrøingsorgan med mange orienteringssaker og få substansielle vedtak. Læringsmiljøutvalget ved UiS bestemte seg i 2018 for å følge denne utviklingen nøye, og rapporterer hvert år hvor stor andel av utvalgets saker som er substansielle.

Kvalitetssystemet for utdanning

Revisjonen av kvalitetssystemet for utdanning var et omfattende prosjekt der læringsmiljøutvalget deltok aktivt i to av delprosjektene. Læringsmiljøutvalgets arbeidsgruppe for tillitsvalgt-ordningen for studenter ble innlemmet i prosjektet som et eget delprosjekt, og læringsmiljøutvalget deltok aktivt i prosjektet som vurderte mandater og sammensetning for institusjonens råd og utvalg. På maimøtet vedtok utvalget å tilrå universitetsstyret å vedta det reviderte systemet, som så ble vedtatt av styret i juni. Nytt mandat og ny sammensetning av læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget ble behandlet i de to utvalg i november. Læringsmiljøutvalget vedtok i november (i sak LU 21/20 Mandat og sammensetning av læringsmiljøutvalget) å gi universitetsstyret råd om å fastsette kvalitetssystemets høringsutkast til mandat og sammensetning av læringsmiljøet som gjeldende fra 1.1.2021. Styret gjorde 10.12.2020 vedtak som var i samsvar med rådet fra utvalget.

Forsinket sensur

Våren 2017 rapporterte StOr til læringsmiljøutvalget at det forelå mange henvendelser fra studenter angående forsinket sensur. Utvalget bestemte å følge situasjonen nøye, og har i hvert møte siden våren 2017 behandlet oversikt over tilfeller av forsinket sensur for ordinær eksamen samt kontinueringseksamen vår og høst. Oversikten nedenfor er basert på de fire sakene som ble lagt fram i utvalget i 2020. Det går fram av de fire sakene at forsinkelser i registreringssystemet gjør at opptelling en uke etter fristen gir det beste bildet av studentenes opplevelse av sensurforsinkelser.

Utvalgssakene konkluderer med at det fortsatt er behov for oppmerksomhet og arbeid for å gjennomføre sensur innenfor de lovpålagte fristene. Utfyllende informasjon om sensur og forsinket sensur ved universitets fakulteter og det enkelte institutt. Der vises det til at problemer med å fullføre sensurarbeidet innen den lovpålagte fristen våre 2020 kan ses i lys av tiltak iverksatt som følge av Covid-19-pandemien. Bruk følgende lenker for å lese de fire sakene i 2020 i sin helhet på OpenGov:

Tillitsvalgt-ordningen for studenter

Læringsmiljøutvalget vedtok i 2018 (sak LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter) å nedsette en arbeidsgruppe som skulle revidere studenttillitsvalgt-ordningen. Arbeidsgruppen skulle legge frem en rapport med konkrete forslag til tiltak for ny og forbedret studenttillitsvalgt-ordning.

I 2019 nedsatte læringsmiljøutvalget en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til en tillitsvalgt-ordning for studentene ved UiS. Etter en pause, tok arbeidsgruppen opp dette arbeidet i 2020, med mandat fastsatt av læringsmiljøutvalget (i sak LU 06/20 - Arbeidsgruppe for revidering av tillitsvalgtordningen - mandat for arbeidet). Arbeidsgruppen inngikk samtidig som ett av de fem delprosjektene i prosjektet for revisjon av kvalitetssystemet.

Arbeidsgruppen avleverte rapport og systembeskrivelse til læringsmiljøutvalget i mai (i sak LU 09/20 - Revisjon av tillitsvalgtordningen for studenter ved UiS).

Læringsmiljøutvalget vedtok å legge fram tillitsvalgt-ordningen for styret. Styret vedtok tillitsvalgt-ordningen i juni (i sak US 44/20 - Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS). Styret vedtok at ordningen med en mindre justering skulle tas i bruk fra høsten 2020. Arbeidsgruppen innarbeidet styrets innspill i et revidert utkast som gikk til høring i organisasjonen. Arbeidsgruppen forventer å legge fram den endelige beskrivelsen for læringsmiljøutvalget i løpet av våren 2021.

Utdannings- og læringsmiljøprisen

Universitetsstyret etablerte i 2006 en pris for godt læringsmiljø ved UiS: Læringsmiljøprisen. Prisen hadde som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring, og læringsmiljøutvalget ble gitt oppgaven med å utlyse prisen samt vurdere kandidatene som ble foreslått, og å nominere en prismottaker i tilfeller der verdige kandidater var blitt nominert.

Etter at prisens statutter og nomineringsprosess hadde stått uendret i mer enn ti år, vedtok læringsmiljøutvalget i februar 2019 at det skulle nedsettes en komité for å vurdere prisens statutter og prosess. Prorektor for utdanning hadde samtidig bedt om at en utdanningspris skulle utredes. De to prosessene ble sett under ett, og slik at læringsmiljøprisen ble erstattet av en utdannings- og læringsmiljøpris. Prisen fastsettes av en arbeidsgruppe der ikke bare læringsmiljøutvalget deltar. I 2020 ble arbeidsgruppens forslag behandlet på de to utvalgenes møter i februar, og begge utvalgene vedtok å støtte arbeidsgruppens forslag.

Det var tre nominerte til utdannings- og læringsmiljøprisen 2020, og det ble til slutt Dataverkstedet ved Universitetsbiblioteket som ble prisvinneren.

Begeistringsprisen

Begeistringsprisen ved UiS ble opprettet i 2008. Prisen deles ut til en studentorganisasjon, en linjeforening eller enkeltstudenter som har bidratt til å skape et godt, samlende og engasjert studiemiljø ved UiS. Prisen deles ut årlig, vekselsvis på UGÅ og Studentenes Sommerfest. Begeistringsprisen er en æresbevisning som skal tilskynde videre engasjement for studiemiljøet ved UiS. Prisen er på 20 000 kr og er finansiert av UiS og SIS. I tillegg får vinneren en statuett og navneskilt montert på Begeistringen som står utenfor Studentenes Hus.

Nominasjonsprosessen foregår hvert år i løpet av vårsemesteret. Både studenter og ansatte kan foreslå kandidater, men kun studenter kan bli nominert. I 2020 ba Begeistringsprisens arbeidsgruppe om at læringsmiljøutvalget ved UiS skulle behandle og gjøre vedtak på hvem som skulle motta Begeistringsprisen for 2019. Dette for å styrke den institusjonelle tilknytningen til UiS, der læringsmiljøutvalget ville være det rette organ for institusjonell forankring av prisen.

Juryen besto av representanter fra StOr læringsmiljø, UiS ledelse, SiS kommunikasjon og studentpresten. Det kom inn 105 kandidatforslag med begrunnelser (enkelte kandidater ble foreslått flere ganger). Arbeidsgruppen la sine vurderinger og sin innstilling fram for læringsmiljøutvalget (sak LU 11/20), som fastsatte INDØKS som årets prisvinner, i tråd med innstillingen. Begeistringsprisen for 2019 ble delt ut under markeringen av Verdensdagen for Psykisk helse, som ble avholdt i Tjodhallen 13. oktober 2020, der rundt 100 deltagere var til stede (med god innbyrdes avstand).

Universell utforming og tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget fastsatte i 2014 for første gang en handlingsplan som omfattet både området universell utforming og tilretteleggingsområdet i form av «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025». Det har i flere år foreligget et behov for å modernisere og forenkle denne handlingsplanen. Revisjonsarbeidet ble igangsatt i 2019, og arbeidet som ble gjort i 2019 (jmf sak LU 06/19 Revisjon av handlingsplan for universell utforming ved UiS samt sak LU 48/19 Læringsmiljøutvalgets årsplan for 2020) ble fulgt opp i 2020. Læringsmiljøutvalget behandlet forslag til revidert handlingsplanen i desember (i sak LU 18/20 - Kvalitet i studieprogram, handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging). Utvalget vedtok forslaget til handlingsplan med enkelte endringer, og at den så snart endringene var utført skulle legges fram for styret med utvalgets tilråding om å vedta den reviderte handlingsplanen som gjeldende.

«Si i fra»

Første gang læringsmiljøutvalget ba om et digitalt system som studentene kunne bruke for innmelding av avvik, var i 2007 (i sak LMU 13/07). Dette ble i 2008 fulgt opp med et konkret forslag (sak LMU 37/08 Forslag til system for avvik), men det gikk allikevel flere år før det første «Si ifra!»-systemet kom på lufta i 2011. Med årene ble systemet utdatert, og høsten 2017 ble systemet erstattet av et nytt og mer moderne «Si ifra»-system. I kvalitetssystemet som ble vedtatt i juni 2020 ligger det inne at læringsmiljøutvalget hvert år skal orienteres om sakene som meldes inn til «Si ifra». Dette skjedde første gang på læringsmiljøutvalgets møte i september (i sak LU 16/20 Kvalitet i læringsmiljø, "si ifra" -ordningen), der utvalget ble orientert om systemet og meldingene som er mottatt fra oppstarten i 2017 og fram til høsten 2020.

Studentevalueringer

Universitets- og høyskoleloven forutsetter at studentevalueringer skal inngå i arbeidet med kvalitet som læringsmiljøutvalget skal orienteres om. Det årlige studiebarometeret inngår i dette, og siden 2010 har studentenes helse- og trivselsundersøkelse fått en stadig mer sentral rolle. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og undersøkelsen fra 2018 ble behandlet av utvalget i 2019.

Universitetets interne evalueringer kommer i tillegg til de eksternt organiserte evalueringene. I sak KU 11/20 - Studentundersøkjing ved MEES. Dette var en oppfølgingsundersøkelse til universitets første studentevaluering med særskilt fokus på internasjonalisering, gjennomført i 2018. Oppfølgingsundersøkelsen konkluderte blant annet med at studentene ser ut til å ha utviklet den interkulturelle kompetansen, målt opp mot resultatene fra 2018.

Utdanningskvalitetsseminar og introduksjonsseminar

I 2019 ble opplæringen av nye medlemmer gitt en seminarform, og det ble gjennomført et seminar om utdanningskvalitet for en mye bredere målgruppe. Disse endringene ble meget godt mottatt, og i oktober 2019 behandlet både læringsmiljøutvalget (sak LU 40/19 Utdanningskvalitetsseminar 2019 - 2020) og utdanningsutvalget en sak der de vedtok å arrangere seminarer for utdanningskvalitet 4. desember 2019 samt i mai 2020, og det ble nedsatt en komité for utdanningskvalitets-seminarene. Dette ble fulgt opp med ny sak i februar 2020, der de to utvalgene vedtok at komitéen skulle utvides slik at komitéen har to medlemmer fra læringsmiljøutvalget og to medlemmer fra utdanningsutvalget. Bare noen uker senere medførts korona-pandemien at formatet fra året før måtte forlates. Tilsvarende skjedde med introduksjonsseminaret (jmf sak KU 14/20 Utdanningsdirektøren orienterer: Introduksjonsseminaret høsten 2020), som fikk et webinarformat. Introduksjonsseminaret 2020 (UU & LU) ble avholdt på Teams 17.09.2020.

Læringsmiljøfremmende tiltak

Læringsmiljøutvalget har siden 2007 hvert år utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Dette ble gjort også i 2020 (i sak LU 04/20 Utlysning av midler til læringsmiljø-fremmende tiltak 2020), men ordningen ble avviklet senere på året, når den nasjonale ordningen for tildeling av midler til kvalitetsfremmende tiltak ble opprettet.

Plan for 2021

Læringsmiljøutvalget avholder fire møter i løpet av 2021. Møtene avholdes på samme dag som utdanningsutvalget avholder sine møter. som vedtatt i sak KU 16/20 - Møteplan for 2021 for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet. Datoene er 17. februar, 19. mai, 23. september og 10. november. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg på februarmøtet med den sammensetting og det mandat som styret i desember vedtok skal gjelde fra 01.01.2021.

Hovedområdene for utvalgets arbeid i 2021 skal være universell utforming og tilrettelegging, læringsmiljøet i utdanningene, læringsmiljøet i kvalitetssystemet, samt seminarer og oppfølging. De overgripende temaene for arbeidet skal i 2021 være digitalisering, omstilling, internasjonalisering og bærekraft.

Korona-pandemien

Læringsmiljøutvalget har bedt om å bli holdt løpende orientert om universitetets handlingsplaner og tiltak knyttet til korona-pandemien, samt å behandle og få anledning til å uttale seg om disse.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter

Læringsmiljøutvalget vil ferdigbehandle og fastsette tillitsvalgt-ordningen for studenter, og gi styret råd om å benytte tillitsvalgt-ordningens valgstyre aktivt for å videreføre og videreutvikle ordningen, samt sikre at ordningens formål enkelt kan oppnås også i en pandemi-situasjon.

Universell utforming og tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget vil ferdig-behandle og fastsette den reviderte handlingsplanen for universell utforming og tilrette-legging, og gi styret råd om at den nåværende handlingsplanen avvikles og erstattes av den reviderte handlingsplanen.

Læringsstøtte

Læringsmiljøutvalget ba i november om at det utarbeides oversiktssider for læringsstøtte på universitetets nettsider. Utvalget vil følge opp dette, og fra og med år 2021 behandle oversikt over institusjonens læringsstøtte som ett av utvalgets arbeidsområder.

Utdannings- og læringsmiljøprisen

Læringsmiljøutvalget vil følge opp prisen og priskomitéens arbeid, og behandle innstilling fra priskomitéen samt gi råd om hvem som skal motta utdannings- og læringsmiljøprisen.

Begeistringsprisen

Læringsmiljøutvalget vil følge opp prisen og priskomitéens arbeid, og behandle innstilling fra priskomitéen samt beslutte hvem som skal motta begeistringsprisen.

Forsinket sensur

Læringsmiljøutvalget vil også i 2021 følge utviklingen angående forsinket sensur nøye, og behandle sak om forsinket sensur på hvert av utvalgets møter. Utvalget vil legge særlig vekt på hvordan korona-pandemien kan innvirke på forholdene, slik det ble indikert i saken om forsinket sensur på novembermøtet.

«Si ifra»

Læringsmiljøutvalget vil følge opp rollen utvalget er gitt i det reviderte kvalitetssystemet angående studentenes meldingssystem, og vil behandle årsrapporten fra «Si ifra» når den blir forelagt utvalget.

Kartlegginger og undersøkelser i sektoren

Læringsmiljøutvalget vil følge opp og behandle resultater fra kartlegginger og undersøkelser som gjennomføres, med tanke på informasjon som er nyttig for læringsmiljøutvalget i vurderinger av læringsmiljøet ved UiS og utviklingen av dette. Behandlingen vil omfatte vurdering av behov for å tilrå tiltak, og eventuelt hvilke tiltak utvalget vil tilrå. Gitt omstendighetene, vil utvalget ha særskilt oppmerksomhet på tilleggsundersøkelsen om studentenes helse og trivsel, og årets studiebarometer.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), tilleggsundersøkelsen 2021

Studentenes helse- og trivsels-undersøkelser er i 2021 supplert med en tilleggsundersøkelse (01.03.21 – 15.04.21). Tilleggsundersøkelsen skulle kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Undersøkelsen var begrenset til et utvalg av tema for å fange opp forhold knyttet til koronapandemien.
2242 studenter ved UiS deltok i undersøkelsen. Resultatene følges opp av en arbeidsgruppe som opprettes av prorektor for utdanning.

Introduksjonsseminar

Læringsmiljøutvalget vil delta aktivt i planlegging og gjennomføring av introduksjonsseminar også i 2021, slik at et vellykket introduksjons-seminar kan gjennomføres også under de rådende forhold.

Utdanningskvalitets-seminar

Læringsmiljøutvalget vil delta aktivt i seminarkomiteen, og slik bidra til at det gjennomføres et vellykket utdanningskvalitetsseminar også i 2021, under de rådende forhold knyttet til korona-pandemien.