Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalget i 2021

Læringsmiljøutvalets organisering og arbeidsområder i kalenderåret 2021.

Publisert: Endret:

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret, og læringsmiljøutvalgets arbeid med kvalitet i universitetets studie- og læringsmiljø er forankret i det mandat styret har gitt utvalget. Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter setter sammen med mandatet rammene for utvalgets arbeid. Utvalget utgjør institusjonens lovpålagte læringsmiljøutvalg og skal oppfylle lovens krav til læringsmiljøutvalg. Styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over lovens krav, slik loven gir anledning til. Utvalget er  universitetsstyrets og universitetsledelsens sentrale rådgivende organ i læringsmiljøspørsmål. Læringsmiljøutvalgets råd og vedtak skal bidra til at kvaliteten på universitetets fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske studie- og læringsmiljø tilfredsstiller alle krav, og har en tilfredsstillende utvikling. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt studie- og læringsmiljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

Mandat og sammensetning for utvalget ble fastsatt av universitetsstyret 10.12.2020 (sak US 98/20), med virkning fra 01.01.2021.

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Læringsmiljøutvalgets sammensetning er i år 2021 slik:

 ­• Prorektor for utdanning

 • 1 prodekan for utdanning

 • 1 direktør for institusjonens drift/infrastruktur (ABA, IT eller bibliotek)

 • 1 fakultetsdirektør

 • 5 studenter valgt av studentene

 • 1 stipendiat valgt av UiS DC

 • 1 ekstern representant

Institusjonens direktører for ABA, IT og bibliotek er faste observatører med talerett de årene de ikke er utvalgsmedlemmer. SiS-leder og studentombudet er faste observatører med talerett.

Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Rektor oppnevner fem studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). Studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

Prodekan for utdanning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene imellom.

Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes.

Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger, etter samråd med utvalgets leder, for utredning av saker til utvalget.

Utvalgets medlemmer våren 2021

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2020/21 av Philip Lundberg Jamissen (student). Våren 2021 er disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Else Karin Bjørheim (studentmedlem)

      • Marianne Brattland (eksternt medlem)

      • Hui Cheng (stipendiatmedlem)

      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem)

      • Eira Aas Eide (studentmedlem)

      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedle)

      • Philip Lundberg Jamissen (studentmedlem, utvalgets leder)

      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)

      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)

      • Lawrence Dean Mulbah (studentmedlem)

      • Vetle Torstensbø (studentmedlem)

Utvalgets medlemmer høsten 2021

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2021/22 av Astrid Birgitte Eggen (ansatt). Høsten 2021 er disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sara Bianca Beitz (studentmedlem)

      • Marianne Brattland (eksternt medlem)

      • Hui Cheng (stipendiatmedlem)

      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem, utvalgets leder)

      • Eira Aas Eide (studentmedlem)

      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedlem)

      • Benjamin Hille Hagen (studentmedlem)

      • Marita Helland (studentmedlem)

      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)

      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)

      • Mille Marie Isaksen Lillemoen (studentmedlem)

Universitetsstyret

Læringsmiljøutvalget er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget rapporterer direkte til styret. Både i enkeltsaker og større arbeidsoppgaver går veien mellom utvalget og styret i mange tilfeller gjennom universitetets ordinære organisasjonsenheter.

Direkte rapportering i 2021 omfatter møtereferat fra de fire utvalgsmøtene som gjennomføres i kalenderåret, samt utvalgets årlige rapport om arbeidet med læringsmiljø. Utvalgets substansielle bidrag i første kvartal av 2021 finnes i styresak US 14/21 - Oppfølging av Studiebarometeret 2020.

Studentorganisasjonen StOr

Det er studentorganisasjonen StOr som utgjør studentenes øverste organ etter lov om universiteter og høyskoler. Studentenes øverste organ skal "ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter" (UHL § 4-1). StOr velger studentrepresentanter til alle universitetets styrer, råd, utvalg og nemnder som har rett til å fatte beslutninger. For læringsmiljøutvalget fastsetter UHL at det skal være like mange studenter som ansatte i utvalget. Læringsmiljøutvalget har gjennom kalenderåret 2021 fem studentmedlemmer, fem ansattmedlemmer og ett eksternt medlem. Våren 2021 er StOr-leder Philip Lundberg Jamissen læringsmiljøutvalgets leder.

Studentorganisasjonen er med studentparlamentet og StOr sitt arbeidsutvalg en sentral bidragsyter i læringsmiljøutvalgets møter, saker, arbeidsgrupper og komitéer. Gjennom sin deltakelse i den nasjonale studentorganisasjonen NSO og sitt samarbeid med kunnskapsdepartementet og den internasjonale studentorganisasjonen, bidrar StOr med mange nasjonale og internasjonale perspektiver til utvalgets arbeid.

Studentombudet

Ordningen med studentombud ble vedtatt av universitetsstyret i 2014, som resultat av arbeid i læringsmiljøutvalget i 2013 og 2014. I 2018 vedtok styret på rektors fullmakt at studentombudet skulle ha status som fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget. Ordningen med studentombud ble høsten 2019 lovpålagt for alle universiteter og høyskoler. Fra og med kalenderåret 2020 har studentombudet hatt et fast orienteringspunkt på alle møter i læringsmiljøutvalget. Studentombudets årsrapport har fra 2020 inngått i studentombudets faste orienteringer i læringsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget har de ansattes arbeidsmiljø som sitt arbeidsfelt. Siden studentene ikke er ansatte, ligger studentenes behov utenfor arbeidsmiljøutvalgets område. Når ordningen med læringsmiljøutvalg ble tatt inn i universitets- og høyskoleloven (UHL), var det nettopp for å gi studentene vern på linje med det vern de ansatte gis gjennom arbeidsmiljøutvalget. UHL omtaler læringsmiljøet som "studentenes arbeidsmiljø", og deler av kravene som UHL stiller til læringsmiljøet, er hentet ordrett fra arbeidsmiljøloven.

Ved UiS har arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget over flere år hatt oppmerksomhet på å øke samarbeidet. De to utvalgene informert hverandre fast om hvilke saker som behandles og de vedtak som fattes.

Utdanningsutvalget

Etter opprettelsen av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og endringene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er det ved UiS utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som sammen utgjør institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT). Mens utdanningsutvalget arbeider med utdanningenes struktur og innhold, arbeider læringsmiljøutvalget med studieinnholdets omgivelser (fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk).

De to utvalgene samarbeider tett, og har ofte hatt mange felles saker som er blitt lagt fram for begge utvalgene, men da på forskjellige dager. I 2020 gikk utvalgene over til en ordning der begge utvalgene har møte på samme dag, og slik at det er overlapp mellom de to møtene, som gjennomføres som et fellesmøte der begge utvalg deltar. Utvalgenes felles saker legges da til fellesmøtet, slik at saken legges fram kun en gang, og da for begge utvalg. Hvert utvalg gjør deretter sine egne vurderinger og fatter sitt eget vedtak. Erfaringene med denne ordningen har vært meget gode, slik at den videreføres også i 2021.

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ (UHL § 5-1). Nemnda skal behande klager som angitt i loven eller pålagt av univeristetsstyret gjennom fastsatt reglement. Etter UHL skal læringsmiljøutvalget holdes orientert om klager med tilknytning til læringsmiljø. Utvalget behandler hvert år klagenemndas årsrapport.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er en sentral bidragsyter til læringsmiljøutvalget. Fra 2020 har bibliotekdirektøren, ABA-direktøren og IT-direktøsren inngått i rulleringsordningen der en av de tre direktørene er utvalgsmedlemmer, mens de to andre er observatører med talerett. Fra 01.01.2021 er bibliotekdirektøren medlem av læåringsmiljøutvalget.

SiS

Studentsamskipnaden yter viktige bidrag både til studentenes læringsmiljø og til læringsmiljøutvalgets arbeid. Leder av Studentsamskipnaden er fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget.

Arbeidsområder og tema

Læringsmiljøutvalget har siden 2019 hentet sine overordnede tema for sitt arbeid fra universitetets strategi og handlingsplan: Digitalisering, omstilling, internasjonalisering og bærekraft. Utvalget fastsatte vinteren 2020 at de fire hovedområdene for utvalgets arbeid for kalenderåret 2021 skulle være universell utforming og tilrettelegging, læringsmiljøet i utdanningene, læringsmiljøet i kvalitetssystemet, samt seminarer og oppfølging. Utvalget forventer at utvalgets møter og arbeid i komitéer og arbeidsgrupper også 2021 i stor grad kommer til å bli preget spesielt av to av de fire overordnede temaene; digitalisering og omstilling.

Læringsmiljøutvalgets faste saker utarbeides av utvalgssekretariatet i samarbeid med ett eller flere av medlemmene. Det samme gjelder arbeidsoppgaver av begrenset omfang. Arbeid som har større omfang eller varighet blir vanligvis ivaretatt av komitéer, av læringsmiljøutvalgets arbeidsgrupper og arbeidsutvalg, eller gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og arbeidsutvalg forankret andre steder i organisasjonen. Deltakere fra læringsmiljøutvalget vil alltid ha tilbud om bistand fra utvalgssekretariatet. Våren 2021 vil læringsmiljøutvalget delta i priskomitéen for Begeistringsprisen for 2020, priskomitéen for utdannings- og læringsmiljøprisen, samt i komitéen for utdanningskvalitetsseminarene 2021.

Utvalgets møter og saker

Læringsmiljøutvalget har fastsatt fire møter i løpet av 2021; i februar, mai, september og november. Møtene våren 2021 gjennomføres som rene nettmøter. Første del av læringsmiljøutvalgets møte er et fellesmøte med utdanningsutvalget.

Læringsmiljøutvalget benytter universitetets OpenGov-plattform til publisering av læringsmiljøutvalgets møter, saker og møtereferater.

Læringsmiljøutvalget vedtok i november 2020 (i sak LU 20/20 Rammer for læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 til styret) at rapporten for 2020 med plan for 2021 skal utarbeides i digitalt format på universitetets nye studentsider, som et ledd i digitalisering og omstilling av utvalgets arbeid. I tråd med dette presenteres i det følgende læringsmiljøutvalgets arbeids- og saksområder, med utgangspunkt i utvalgets plan for 2021 (sak LU 05/21).

Korona-pandemien

Læringsmiljøutvalget har bedt om å bli holdt løpende orientert om universitetets handlingsplaner og tiltak knyttet til korona-pandemien, samt at utvalget behandler og får anledning til å uttale seg om disse.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter

Læringsmiljøutvalget vil ferdigbehandle og fastsette tillitsvalgt-ordningen for studenter, og gi styret råd om å benytte tillitsvalgt-ordningens valgstyre aktivt for å videreføre og videreutvikle ordningen, samt sikre at ordningens formål enkelt kan oppnås også i en pandemi-situasjon.

Universell utforming og tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget vil ferdigbehandle og fastsette den reviderte handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging, og gi styret råd om at den nåværende handlingsplanen avvikles og erstattes av den reviderte handlingsplanen.

Læringsstøtte

Læringsmiljøutvalget ba i november om at det utarbeides oversiktssider for læringsstøtte på universitetets nettsider. Utvalget vil følge opp dette, og fra og med år 2021 behandle oversikt over institusjonens læringsstøtte som ett av utvalgets arbeidsområder.

«Si ifra»

Læringsmiljøutvalget vil følge opp rollen utvalget er gitt i det reviderte kvalitetssystemet angående studentenes meldingssystem, og vil behandle årsrapporten fra «Si ifra» når den blir forelagt utvalget.

Forsinket sensur

Læringsmiljøutvalget vil også i 2021 følge utviklingen angående forsinket sensur nøye, og behandle sak om forsinket sensur på hvert av utvalgets møter. Utvalget vil legge særlig vekt på hvordan korona-pandemien kan innvirke på forholdene, slik det ble indikert i saken om forsinket sensur på novembermøtet.

Kartlegginger og undersøkelser i sektoren

Læringsmiljøutvalget vil følge opp og behandle resultater fra kartlegginger og undersøkelser som gjennomføres, med tanke på informasjonen som er nyttig for læringsmiljøutvalget i vurdeinger av læringsmiljøet ved UiS og utviklingen av dette. Behandlingen vil omfatte vurdering av behov for å tilrå tiltak, og eventuelt hvilke tiltak utvalget vil tilrå. Gitt omstendighetene, vil utvalget ha særskilt oppmerksomhet på tilleggsundersøkelsen om studentenes helse og trivsel, og årets studiebarometer.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), tilleggsundersøkelsen 2021

Studentenes helse- og trivselsundersøkelser er i 2021 supplert med en tilleggsundersøkelse (01.03.21 – 15.04.21). Tilleggsundersøkelsen skulle kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Undersøkelsen var begrenset til et utvalg av tema for å fange opp forhold knyttet til koronapandemien.

2242 studenter ved UiS deltok i undersøkelsen. Resultatene følges opp av en arbeidsgruppe som opprettes av prorektor for utdanning.

Studiebarometeret

Læringsmiljøutvalget vil følge opp og behandle resultater fra årets studiebarometerundersøkelse, med tanke på informasjon som er nyttig og relevant for læringsmiljøutvalget.