Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøutvalget i 2021

Informasjon om læringsmiljøutvalet gjennom kalenderåret 2021.

Publisert: Endret:
Læringsmiljøutvalget i 2021

Det er universitetsstyret som fastsetter læringsmiljøutvalgets sammensetning, og som oppnevner medlemmer til utvalgets ulike roller... Les mer

Læringsmiljøutvalgets arbeid

Læringsmiljøutvalget har sin forankring i styrets mandat, som sammen med universitets- og høyskoleloven og de tilhørende forskriftene setter rammene for utvalgets arbeid... Les mer

1: Læringsmiljøet i studiene

Det er læringsmiljøet i studiene som med god margin får den største andelen av utvalgets oppmerksomhet på utvalgets møter og i utvalgets behandling av sakene. Studiebarometeret er her en viktig kilde til informasjon, og utvalget har også stor oppmerksomhet på hvordan sensurfristen overholdes i de ulike studiene... Les mer

2: Læringsmiljøutviklingen

Læringsmiljøutvalget har siden 2019 ønsket å følge utviklingen av læringsmiljøet tettere. Utvalget vil følge både utviklingen internt ved UiS, og hvordan læringsmiljøet ved UiS utvikler seg over tid sett opp mot utviklingen i sektoren forøvrig... Les mer

3: Tiltak knyttet til koronapandemien

Universitetet i Stavanger iverksatte i løpet av 2020 en rekke tiltak knyttet til koronapandemien som kom til å dominere kalenderåret på mange måter... Les mer

4: Begeistringsprisen

Begeistringsprisen ved UiS ble opprettet i 2008. Prisen deles ut til en studentorganisasjon, en linjeforening eller enkeltstudenter som har bidratt til å skape et godt, samlende og engasjert studiemiljø ved UiS... Les mer

5: Utdannings- og læringsmiljøprisen

Universitetsstyret etablerte i 2006 en pris for godt læringsmiljø ved UiS; læringsmiljøprisen, med formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger... Les mer

6: Læringsmiljø i ECIU og ECIU University

UiS er, som eneste norske universitet, medlem av det internasjonale universitetskonsortiet The European Consortium of Innovative Universities (ECIU - https://www.eciu.org/). Læringsmiljøutvalget har derfor gjennom noen år hatt økende oppmerksomhet på arbeid med læringsmiljø innenfor ECIU... Les mer

Læringsmiljøutvalget i 2021
Det er universitetsstyret som fastsetter læringsmiljøutvalgets sammensetning, og som oppnevner medlemmer til utvalgets ulike roller. I 2020 ble mandat og sammensetning for alle sentrale råd og utvalg revidert, som del av universitetets revisjon av kvalitetssystemet. Styret fastsatte på sitt møte 10.12.2020 nye mandater og sammensetninger for universitetets sentrale råd og utvalg, med virkning fra 01.01.2021.Etter styrets vedtak har læringsmiljøutvalget nå 11 medlemmer med følgende sammensetning:      •  Prorektor for utdanning

      •  1 prodekan for utdanning

      •  En av institusjonens direktører fra ABA, IT eller bibliotek er fast representant i en rulleringsordning.

         De årene de ikke er faste representanter er de observatører med talerett.

      •  1 fakultetsdirektør

      •  5 studentrepresentanter valgt av studentene

      •  1 representant for stipendiatene valgt av UiS DC

      •  1 ekstern representantI samme sak bestemte styret følgende angående roller og sammensetning av læringsmiljøutvalget:•) SiS-leder og studentombudet er faste observatører i utvalget, og har talerett på utvalgets møter.•) Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.•) Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Rektor oppnevner fem studenter valgt av studentene. Studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.•) Prodekan for utdanning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene imellom.•) Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes.•) Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger, etter samråd med utvalgets leder, for utredning av saker til utvalget.Sammen med utvalgenes prolongeringsvedtak for oppnevnelser for høstsemesteret 2020, medførte styrevedtaket at det var nødvendig å oppnevne flere nye medlemmer våren 2021. Følgende personer utgjør universitetets læringsmiljøutvalg våren 2021:      •  Else Karin Bjørheim

      •  Marianne Brattland

      •  Hui Cheng

      •  Astrid Birgitte Eggen

      •  Eira Aas Eide

      •  Elisabeth Enoksen

      •  Philip Lundberg Jamissen (utvalgets leder)

      •  Gitte Solveig Kolstrup

      •  Egil Kristensen

      •  Lawrence Dean Mulbah

      •  Vetle Tengesdal TorstenbøLæringsmiljøutvalgets arbeid
Læringsmiljøutvalget har sin forankring i styrets mandat, som sammen med universitets- og høyskoleloven og de tilhørende forskriftene setter rammene for utvalgets arbeid. Læringsmiljøutvalgets mandat ble revidert høsten 2020, som del av universitetets revisjon av kvalitetssystemet. Styret fastsatte nytt mandat for læringsmiljøutvalget på sitt møte 10.12.2020, med virkning fra 01.01.2021. Det nye mandatet fastsetter at læringsmiljøutvalget skal:1): Gi råd til styret i saker som angår læringsmiljøet og utviklingen av det.2): Være orientert om den praktiske så vel som den strategiske og politiske utvikling av læringsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging av utviklingen.3): Ta initiativ til, og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet.4): Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet. Rapporten inngår i universitetets rapportering av kvalitetsarbeidet, og skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet.5): Fastsette retningslinjer for institusjonens læringsmiljø i tråd med gjeldende lover, forskrifter, gjeldende kvalitetssystem for utdanning og universitetets strategi.6): Fremme forslag om endringer og tiltak når læringsmiljøet ikke holder tilfredsstillende kvalitet.7): Bidra til at læringsmiljøet er universelt utformet.8): Behandle årsrapport om meldingssystemet «Si i fra».På sitt møte 18. november 2020 fastsatte læringsmiljøutvalget at følgende tematiske områder skal prioriteres i 2021:      •  Universell utforming av læringsmiljøet

      •  Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

      •  Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

      •  Læringsmiljøutvalget og digitaliseringenUtvalget fastsatte at disse skal følges opp innenfor følgende aktivitetsområder i 2021:      1:  Læringsmiljøet i studiene

      2:  Læringsmiljøutviklingen

      3:  Tiltak knyttet til koronapandemien

      4:  Begeistringsprisen

      5:  Utdannings- og læringsmiljøprisen

      6:  Læringsmiljø i ECIU og ECIU UniversityPlanene for utvalgets aktiviteter innenfor de seks hovedområdene presenteres i de seks kapitlene nedenfor.1: Læringsmiljøet i studiene
Det er læringsmiljøet i studiene som får mest oppmerksomhet på utvalgets møter og saker. De studenttillitsvalgte er sentrale aktører i dette arbeidet. De står sentralt i arbeidet knyttet til studienes innhold og struktur, men de har en minst like viktig rolle når det gjelder de omgivelsene som studieinnholdet tilbys innenfor. Ett sentralt krav i universitets- og høyskoleloven er at studienes og studieinnholdets omgivelser skal være slik at studentene greit skal kunne gjøre seg nytte av studieinnholdet (universell utforming), og at studieinnholdet og omgivelsene må tilrettelegges når det foreligger særskilte behov (tilrettelegging). I kalenderåret 2021 planlegger utvalget å videreføre arbeidet med tillitsvalgt-ordningen, kvalitetssystemet, og den universelle utformingen, i tråd med følgende:Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS<Tekst under utarbeidelse>Kvalitetssystemet for utdanning<Tekst under utarbeidelse>Handlingsplan for universell utforming og tilretteleggingUtvalget skal være en pådriver for:      •  At handlingsplanen integreres fullt ut i universitetets kvalitetssystem.

      •  At handlingsplanens tiltak får tilstrekkelig oppmerksomhet av dem som er involvert. Dette gjelder ikke minst tiltak knyttet til campusområdene (både fysisk campus og digitalt campus), og til det pedagogiske læringsmiljøet for det fysiske og digitale campus.

2: Læringsmiljøutviklingen
Læringsmiljøutvalget har i mange år ønsket seg informasjon som gjør det enklere å følge opp utviklingen av læringsmiljøet tettere. Utvalget ønsker å følge både utviklingen internt ved UiS, og hvordan læringsmiljøet ved UiS utvikler seg over tid sett opp mot utviklingen i sektoren forøvrig. Studiebarometeret er en viktig kilde til informasjon. Utvalget har også stor oppmerksomhet på hvordan sensurfristen overholdes i de ulike studiene, og hvordan overholdelsen utvikler seg over tid. I utvalgets behandling av årsplanen for 2021 (i sak LU 19/20 Læringsmiljøutvalgets årsplan for 2021) fastsatte utvalget at planen for 2021 konkret må adressere det fysiske læringsmiljøet, med vekt på campusplanen, tilrettelegging, og de fysiske rammene. Utvalget må også være en pådriver for å få på plass en oversikt over læringsstøtten ved UiS, med tanke på hvilke elementer og tjenester som faller inn under samlebegrepet læringsstøtte her ved UiS, sammen med informasjon om hvem som kan gjøre seg nytte av tjenestene.Studiebarometeret<Tekst under utarbeidelse>U-Multirank<Tekst under utarbeidelse>Sensurfrist<Tekst under utarbeidelse>Campusplan og campusutvikling<Tekst under utarbeidelse>Læringsstøtte ved UiS<Tekst under utarbeidelse>

3: Tiltak knyttet til koronapandemien
Universitetet i Stavanger iverksatte i løpet av 2020 en rekke tiltak knyttet til koronapandemien som kom til å dominere kalenderåret på mange måter. I utvalgets behandling av årsplanen for 2021 (i sak LU 19/20 Læringsmiljøutvalgets årsplan for 2021) fastsatte utvalget at planen må adressere koronapandemiens innvirkning på læringsmiljøet, og da ikke minst innvirkningen på det psykososiale læringsmiljøet.Koronapandemien og det psykososiale læringsmiljøet<Tekst under utarbeidelse>Koronapandemien og det fysiske, det digitale, det pedagogiske og det organisatoriske læringsmiljøet<Tekst under utarbeidelse>
4: Begeistringsprisen
Begeistringsprisen ved UiS ble opprettet i 2008. Prisen deles ut til en studentorganisasjon, en linjeforening eller enkeltstudenter som har bidratt til å skape et godt, samlende og engasjert studiemiljø ved UiS. Begeistringsprisen er en æresbevisning som skal tilskynde videre engasjement for studiemiljøet ved UiS. Prisen er på 20 000 kr og er finansiert av UiS og SIS. I tillegg får vinneren en statuett og navneskilt montert på Begeistringen som står utenfor Studentenes Hus.Juryen og arbeidsgruppen for Begeistringsprisen består av representanter fra StOr læringsmiljø, UiS ledelse, SiS kommunikasjon og studentpresten.

Både studenter og ansatte kan foreslå kandidater, men kun studenter, studentorganisasjoner eller linjeforeninger kan bli nominert. Nominasjonsprosessen foregår hvert år i løpet av vårsemesteret. Fra 2020 av har det vært læringsmiljøutvalget ved UiS som behandler innstillingen fra Begeistringsprisens jury og arbeidsgruppe, og som gjør vedtak på hvem som skal motta prisen. I 2020 fastsatte læringsmiljøutvalget (i sak LU 11/20) INDØKS som vinner av Begeistringsprisen for 2019, i tråd med juryens innstilling. Prisen ble delt ut under markeringen av Verdensdagen for Psykisk helse, som ble avholdt i Tjodhallen 13. oktober 2020.Planen for Begeistringsprisen 2020 er per medio februar ikke klar, men juryen og arbeidsgruppen planlegger å møtes i løpet av uke 7, og ønsker da å avklare planen for 2021.

5: Utdannings- og læringsmiljøprisen
Universitetsstyret etablerte i 2006 en pris for godt læringsmiljø ved UiS; læringsmiljøprisen, med formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger. I 2019 arbeidet de sentrale utvalgene med å utvide prisen til også å omfatte utdanning og utdanningsfaglige tema. I februar 2020 vedtok universitetsstyret å erstatte læringsmiljøprisen med en ny utdannings- og læringsmiljøpris, og den nye prisen ble i fjor tildelt universitetsbibliotekets studieverksted.Den nye prisen hadde helt nye statutter, og et av punktene i statuttene åpnet for ulike fortolkninger. Statuttene er derfor foreslått endret i forkant av utlysingen av utdannings- og læringsmiljøprisen for 2021. Justeringen planlegges behandlet av utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget i februar 2021. Etter justeringen vil følgende utgjøre statuttene for utdannings- og læringsmiljøprisen:1) Føremålet med utdannings- og læringsmiljøprisen ved Universitetet i Stavanger er å premiera godt arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø og stimulera til systematisk arbeid med å vidareutvikla kvaliteten i utdanningane.2) Vurderinga skal leggja vekt på korleis fagleg innhald, pedagogisk tilrettelegging og læringsmiljøet saman medverkar til god utdanning for studentane. Tiltaket som blir vurdert må vera gjennomført i samarbeid mellom studentar, undervisingspersonale, administrativt personale og evt. andre aktørar. Vurderinga bør også ta omsyn til korleis universitetet sin verdi og kvalitetsfaktorane er innarbeidde i tiltaket. Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre.3) Prisen kan tildelast eit utdanningsmiljø, t.d. knytt til eit studieprogram, eit institutt eller anna eining som arbeider med utdanningsfagleg verksemd. Prisen kan også tildelast enkeltpersonar. Prisen går til eitt tiltak. Prisen kan ikkje tildelast same kandidaten to år på rad.4) Prisen er på 50.000 kroner, og eit diplom.5) Ein komité med to studentar, ein frå kvart av utvala, to vitskaplege tilsette og ein representant frå teknisk–administrativt tilsette, med sekretær frå utdanningsavdelinga førebur saka for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet. Utvala handsamar tildelinga som fellessak. Juryen kan velja å ikkje nominera til prisen.6) Etter innstilling frå utvala blir saka lagd fram for universitetsstyret som tildeler prisen.

Prisen blir delt ut av rektor samt ein student under årsfesten kvar haust.

Framlegg om kandidatar til prisen kan fremjast av studentar og tilsette, og skal vera grunngjevne og dokumenterte.De to utvalgene planlegger at tildelingen av utdannings- og læringsmiljøprisen for 2021 skal vektlegge utdanningsfaglig arbeid og arbeid med læringsmiljø som har skjedd på en innovativ, digital plattform. Utvalgene planlegger å behandle tildelingen på sine maimøter, og prisoverrekkelsen planlegges lagt til universitetets årsfest.

6: Læringsmiljø i ECIU og ECIU University
UiS er, som eneste norske universitet, medlem av det internasjonale universitetskonsortiet The European Consortium of Innovative Universities (ECIU - https://www.eciu.org/). Læringsmiljøutvalget har derfor gjennom noen år hatt økende oppmerksomhet på arbeid med læringsmiljø innenfor ECIU.<Tekst under utarbeidelse>