Læringsmiljøutvalget i 2021

Læringsmiljøutvalget og utvalgets arbeid i kalenderåret 2021.

Published Endret

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret, og læringsmiljøutvalgets arbeid med kvaliteten i miljøet er forankret i det mandat styret har gitt utvalget. Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter setter sammen med mandatet rammene for utvalgets arbeid. Utvalget utgjør institusjonens lovpålagte læringsmiljøutvalg og skal oppfylle lovens krav til læringsmiljøutvalg. Styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over lovens krav, slik loven gir anledning til. Utvalget er  universitetsstyrets og universitetsledelsens sentrale rådgivende organ i læringsmiljøspørsmål. Læringsmiljøutvalgets råd og vedtak skal bidra til at kvaliteten på universitetets fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske miljø tilfredsstiller alle krav, og har en tilfredsstillende utvikling. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt miljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

Mandat og sammensetning for utvalget ble fastsatt av universitetsstyret 10.12.2020 (sak US 98/20), med virkning fra 01.01.2021. Kalenderåret 2021 var dermed det første kalenderåret med ny sammensetning og nytt mandat for utvalget.

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Læringsmiljøutvalgets sammensetning var i år 2021 slik:

 ­• Prorektor for utdanning

 • 1 prodekan for utdanning

 • 1 direktør for institusjonens drift/infrastruktur (ABA, IT eller bibliotek)

 • 1 fakultetsdirektør

 • 5 studenter valgt av studentene

 • 1 stipendiat valgt av UiS DC

 • 1 ekstern representant

Institusjonens direktører for ABA, IT og bibliotek er faste observatører med talerett de årene de ikke er utvalgsmedlemmer. SiS-leder og studentombudet er faste observatører med talerett.

Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Lederskiftet følger studieåret, slik at utvalget hvert kalenderår er ledet av student ett av semestrene og av ansatt det andre semesteret. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Rektor oppnevner fem studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). Studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

Prodekan for utdanning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene imellom. Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen, og utvalget fikk nytt eksternt medlem oppnevnt med virkning fra 01.01.2021. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger, etter samråd med utvalgets leder, for utredning av saker til utvalget.

Som i 2020, har arbeidet i universitetets råd og utvalg vært preget av koronapandemien gjennom hele 2021. Vårsemesterets møter ble gjennomført som rene nettmøter, med i høstsemesteret ble møtene gjennomført som fysiske møter, med mulighet for nettdeltakelse for dem som var forhindret fra å delta fysisk.

Utvalgets medlemmer våren 2021

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2020/21 av Philip Lundberg Jamissen (student). Våren 2021 er disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Else Karin Bjørheim (studentmedlem)
      • Marianne Brattland (eksternt medlem)
      • Hui Cheng (stipendiatmedlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem)
      • Eira Aas Eide (studentmedlem)
      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedle)
      • Philip Lundberg Jamissen (studentmedlem, utvalgets leder)
      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)
      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)
      • Lawrence Dean Mulbah (studentmedlem)
      • Vetle Torstensbø (studentmedlem)

Utvalgets medlemmer høsten 2021

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2021/22 av Astrid Birgitte Eggen (ansatt). Høsten 2021 er disse oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sara Bianca Beitz (studentmedlem)
      • Marianne Brattland (eksternt medlem)
      • Hui Cheng (stipendiatmedlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem, utvalgets leder)

      • Eira Aas Eide (studentmedlem)

      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedlem)

      • Benjamin Hille Hagen (studentmedlem)

      • Marita Helland (studentmedlem)

      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)
      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)

      • Mille Marie Isaksen Lillemoen (studentmedlem)

Universitetsstyret

Læringsmiljøutvalget er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget rapporterer direkte til styret. Både i enkeltsaker og større arbeidsoppgaver går veien mellom utvalget og styret i mange tilfeller gjennom universitetets ordinære organisasjonsenheter.

Direkte rapportering i 2021 omfattet møtereferat fra de fire utvalgsmøtene som gjennomføres i kalenderåret, samt utvalgets årlige rapport om arbeidet med miljøet. Utvalgets substansielle bidrag i første kvartal av 2021 finnes i styresak US 14/21 - Oppfølging av Studiebarometeret 2020.

Studentorganisasjonen StOr

Det er studentorganisasjonen StOr som utgjør studentenes øverste organ etter lov om universiteter og høyskoler. Studentenes øverste organ skal "ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter" (UHL § 4-1). StOr velger studentrepresentanter til alle universitetets styrer, råd, utvalg og nemnder som har rett til å fatte beslutninger. For læringsmiljøutvalget fastsetter UHL at det skal være like mange studenter som ansatte i utvalget. Læringsmiljøutvalget har gjennom kalenderåret 2021 fem studentmedlemmer, fem ansattmedlemmer og ett eksternt medlem. Våren 2021 var StOr-leder Philip Lundberg Jamissen læringsmiljøutvalgets leder.

Studentorganisasjonen er med studentparlamentet og StOr sitt arbeidsutvalg en sentral bidragsyter i læringsmiljøutvalgets møter, saker, arbeidsgrupper og komitéer. Gjennom sin deltakelse i den nasjonale studentorganisasjonen NSO og sitt samarbeid med kunnskapsdepartementet og den internasjonale studentorganisasjonen, bidrar StOr med mange nasjonale og internasjonale perspektiver til utvalgets arbeid.

Studentombudet

Ordningen med studentombud ble vedtatt av universitetsstyret i 2014, som resultat av arbeid i læringsmiljøutvalget i 2013 og 2014. I 2018 vedtok styret at studentombudet skulle ha status som fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget, og året etter ble ordningen med studentombud lovpålagt for alle universiteter og høyskoler. Fra og med kalenderåret 2020 har studentombudet hatt et fast orienteringspunkt på alle møter i læringsmiljøutvalget.

Studentombudets årsrapport følger studieåret, og har fra 2021 av inngått i som skriftlig vedlegg til studentombudets orienteringssak på høstsemesterets første møte i læringsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget har de ansattes arbeidsmiljø som sitt arbeidsfelt. Siden studentrollen er uavhengig av en eventuell rolle som ansatt, faller studentenes behov utenfor arbeidsmiljøutvalgets område. Når ordningen med læringsmiljøutvalg ble tatt inn i universitets- og høyskoleloven (UHL), var det nettopp for å gi studentene et vern og en arena på linje med det vernet og den arenaen de ansatte gis gjennom arbeidsmiljøutvalget. UHL omtaler læringsmiljøet som "studentenes arbeidsmiljø". Flere av kravene som UHL stiller til læringsmiljøet, er hentet ordrett fra arbeidsmiljøloven.

Ved UiS har arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget over flere år hatt oppmerksomhet på å øke samarbeidet. De to utvalgene informert hverandre fast om hvilke saker som behandles og de vedtak som fattes.

Utdanningsutvalget

Etter at NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ble opprettet og studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften ble etablert/revidert, er det ved UiS utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som sammen utgjør institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT). Mens utdanningsutvalget arbeider med utdanningenes struktur og innhold, arbeider læringsmiljøutvalget med studieinnholdets omgivelser (fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk).

De to utvalgene samarbeider tett, og har ofte hatt mange felles saker som er blitt lagt fram for begge utvalgene, men da på forskjellige dager. I 2020 gikk utvalgene over til en ordning der begge utvalgene har møte på samme dag, og slik at det er overlapp mellom de to møtene, som gjennomføres som et fellesmøte der begge utvalg deltar. Utvalgenes felles saker legges da til fellesmøtet, slik at saken legges fram kun en gang, og da for begge utvalg. Hvert utvalg gjør deretter sine egne vurderinger og fatter sitt eget vedtak. Erfaringene med denne ordningen har vært meget gode, slik at den videreføres også i 2021.

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ (UHL § 5-1). Nemnda skal behande klager som angitt i loven eller pålagt av univeristetsstyret gjennom fastsatt reglement. Etter UHL skal læringsmiljøutvalget holdes orientert om klager med tilknytning til miljøet. Utvalget behandler hvert år klagenemndas årsrapport.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er en sentral bidragsyter til læringsmiljøutvalget. Fra og med 2020 inngår bibliotekdirektøren, ABA-direktøren og IT-direktøren i en rulleringsordning der én av de tre direktørene er utvalgsmedlem, mens de to andre er observatører med talerett. Fra 01.01.2021 har bibliotekdirektøren hatt rollen som fast medlem av lærings-miljøutvalget.

SiS

Studentsamskipnaden yter viktige bidrag både til studentenes miljø og til læringsmiljøutvalgets arbeid. Leder av Studentsamskipnaden er fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget.

Arbeidsområder og tema

Læringsmiljøutvalget fastsatte i 2020 at læringsmiljøutvalget skulle innrette sitt arbeid mot de overgripende temaene som styret i hadde fastsatt for universitetet, og da spesielt de fire temaene som utvalget i 2019 fastsatte som hovedtema for 2020: Digitalisering, omstilling, internasjonalisering og bærekraft. Dette skulle være overgripende for hovedområdene for utvalgets arbeid i 2021, som ble fastsatt til universell utforming og tilrettelegging, læringsmiljøet i utdanningene, læringsmiljøet i kvalitetssystemet, samt seminarer og   oppfølging. Disse hovedområdene er i det vesentlige beholdt fra 2019 og 2020..

Gjennom 2021 førte den pågående revisjonen av kvalitetssystemet for utdanning, sammen med koronapandemien, til at de to temaene digitalisering og omstilling kom til å prege både utvalgets møter og utvalgets arbeid med saker og arbeid i komitéer og arbeidsgrupper. Utvalget videreførte i 2021 praksisen med at arbeid med et visst omfang og/eller varighet ble ivaretatt gjennom deltakelse i komitéer, læringsmiljøutvalgets egne arbeidsgrupper og arbeidsutvalg, eller gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og arbeidsutvalg forankret andre steder i organisasjonen. Alle disse variantene var i bruk i 2021. Deltakerne fra læringsmiljøutvalget fikk i alle slike tilfeller tilbud om bistand fra utvalgssekretariatet. Som tidligere år, var det også i 2021 i mange tilfeller ønske om eller behov for slik bistand. Læringsmiljøutvalget deltok i 2021 i priskomitéen for Begeistringsprisen for 2020, arbeidet med tillitsvalgt-ordningen for studenter, samt i komitéen for utdannings- og læringsmiljøprisen.

Utvalgets møter og saker

Læringsmiljøutvalget har hatt fire møter i løpet av 2021; i februar, mai, september og november. Møtene i vårsemesteret ble gjennomført som rene nettmøter, grunnet korona-pandemien. Møtene i høstsemesteret ble gjennomført som hybridmøter, der de fleste deltakerne var samlet på styrerommet, mens medlemmer som var forhindret fra å delta fysisk deltok over nett. Digitaliseringstiltaket med å benytte universitetets OpenGov-plattform til publisering av læringsmiljøutvalgets møter og møtereferater ble videreført fra 2020, slik at samtlige møter, saker og møtereferat ble publisert på OpenGov. Utvalgets vurdering har vært at selv om denne ordningen fungerer, ville det være ønskelig med en bedre løsning. Utvalget ba i 2020 om at det måtte gjennomføres en pilot med bruk av Teams for utvalget i 2020, men dette lot seg av ulike årsaker gjennomføre, slik at tiltaket ble videreført til 2022. Læringsmiljøutvalget bestemte i 2020 at utvalgets årsrapporter og planer fra det året av skulle utarbeides i digitalt format på universitetets internettsider. Dette som ledd i utvalgets digitalisering og omstilling.

I det følgende presenteres kort læringsmiljøutvalgets saksområder og arbeid med saker i 2021

Læringsmiljøutvalgets saker

Læringsmiljøutvalget ved UiS har siden 2016 kategorisert sine saker som orienteringssaker, formelle saker, eller substansielle saker. Det ble i 2018 gjennomført en nasjonal undersøkelse av læringsmiljøutvalgene ved landets universiteter og høyskoler. Undersøkelsen ga støtte til departementets opplevelse av at læringsmiljøutvalgene ofte fungerte som sandpåstrøingsorgan. Departementet opplevde at læringsmiljøutvalgene hadde mange orienteringssaker, men at de gjorde få substansielle vedtak. Læringsmiljøutvalget ved UiS bestemte i 2018 at utvalget skulle følge denne utviklingen nøye, og hvert år rapportere hvilken andel som utgjøres av substansielle saker.

I 2021 behandlet utvalget 43 saker, hvorav 28 (45 %) var orienteringssaker, 6 (14 %) var formelle vedtakssaker, og 9 (21 %) var substansielle vedtakssaker. Så lenge disse målingene har pågått, har læringsmiljøutvalget aldri hatt noen lavere andel substansielle saker enn i 2021.

Læringsmiljøutvalgets saker 2016-2021:

201620172018201920202021
Orienteringssaker og formelle saker191925302834
Substansielle vedtakssaker15172519169
Saker i alt343650494443
Andel substansielle saker44%47%50%39%36%21%

Korona-pandemien

Læringsmiljøutvalget er gjennom 2021 holdt løpende orientert om universitetets handlingsplaner og tiltak knyttet til korona-pandemien. Utvalget har også i 2021 erfart hvilken betydning tilgang til campus-områdets fysiske miljø har for studentenes helhetlige studieopplevelse. Studentene har gjennom året spilt inn at det digitale miljøet ved UiS ikke fullt ut kan kompensere for tilgangen til det fysiske campusmiljøet.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter

Læringsmiljøutvalget nedsatte i 2019 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til en tillitsvalgt-ordning for studentene ved UiS. Læringsmiljøutvalget fastsatte i sak LU 06/20 mandatet for arbeidsgruppen, som samtidig inngikk som ett av de fem delprosjektene i prosjektet for revisjon av kvalitetssystemet. Arbeidsgruppen avleverte rapport og systembeskrivelse til læringsmiljøutvalget i  mai 2020, og la fram tillitsvalgt-ordningen for styret i juni 2020. Styret vedtok tillitsvalgt-ordningen i tråd med framlegget, med virkning fra høsten 2020. Gjennom høsten 2020 var arbeidsgruppen oppnevnt som interimstyre for ordningen, men fra 01.01.2021 og gjennom hele 2021 har ordningen hatt et permanent valgstyre slik det er beskrevet i tillitsvalgt-ordningen.

Universell utforming og tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget hadde i sak LU 13/21 en full gjennomgang av universitetets tilbud angående tilrettelegging og veiledning for studenter ved UiS, og av hvordan denne forholdt seg til lovens krav om slik tilrettelegging. Læringsmiljøutvalget ba i 2020 om at den reviderte handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging måtte omarbeides før ferdigstilling. Dette arbeidet var planlagt gjennomført i 2021, men er blitt utsatt idet også denne planen skal overføres til  læringsmiljøutvalgets digitale format. Den omarbeidede handlingsplanen i digitalt format er ventet ferdigstilt i løpet av vårsemesteret 2022.

.

Forsinket sensur

Våren 2017 rapporterte StOr til læringsmiljøutvalget at det forelå mange henvendelser fra studenter angående forsinket sensur. Utvalget bestemte å følge situasjonen nøye, og har i hvert møte siden våren 2017 behandlet oversikt over tilfeller av forsinket sensur for ordinær eksamen samt kontinueringseksamen vår og høst, og rapportere utviklingen år for år i årsrapporten. Oversikten nedenfor omfatter alle besvarelser fra ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen for det enkelte studieår, med utgangspunkt i de detaljerte oversiktene gitt i læringsmiljøutvalgets saker KU 06/21, KU 14/21, KU 18/21 og KU 24/21. Det bør bemerkes at tallene ikke er representative for studentenes samlede opplevelse av sensurkvalitet, idet en vesentlig andel av forsinkelsene (fortsatt) stammer fra noen få av våre studier og noen få av våre institutter.

Kvalitetssystemet for utdanning

Revisjonen av kvalitetssystemet for utdanning har vært et omfattende prosjekt der læringsmiljøutvalget har deltatt aktivt i to av delprosjektene. Læringsmiljøutvalgets arbeidsgruppe for tillitsvalgt-ordningen for studenter ble innlemmet i prosjektet som et eget delprosjekt, og læringsmiljøutvalget deltok aktivt i prosjektet som vurderte mandater og sammensetning for institusjonens råd og utvalg. Nye mandat og ny sammensetning av læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget ble behandlet i de to utvalg i november 2020. Begge utvalgene vedtok å gi universitetsstyret råd om å fastsette nytt mandat og ny sammensetning av utvalgene som gjeldende fra 1.1.2021. Styret gjorde 10.12.2020 vedtak i samsvar med rådet fra utvalget. 2021 er det første kalenderåret med den nye sammensetningen og det nye mandatet.

Læringsstøtte

Læringsmiljøutvalget ba i november 2020 om at det utarbeides oversiktssider for læringsstøtte på universitetets nettsider. Utvalgets læringsstøtteside ble implementert våren 2021. Utvalget vedtok i sak LU 07/21 at utvalget fra og med år 2021 behandle oversikt over institusjonens læringsstøtte som ett av utvalgets faste arbeidsområder, og vurdere behovet for justering av struktur og/eller innhold på læringsstøttesiden.

«Si ifra»

Læringsmiljøutvalget fulgte gjennom 2021 opp den rollen som det reviderte kvalitetssystemet gir læringsmiljøutvalget angående studentenes meldingssystem, og etterspurte i 2021 årsrapporten fra «Si ifra» som nå inngår i kvalitetssystemet. Den første «Si ifra»-rapporten vil være samtidig være en oversiktsrapport over bruken av meldingssystemet fra det ble etablert, og for første gang med full rapportering for 2021. Den vil derfor ikke kunne foreligge før kalenderåret 2021 er fullført, slik at den første ling i læringsmiljøutvalgets møte i november, og den første «Si ifra»-rapporten for perioden til og med 2021 presenteres for læringsmiljøutvalget på utvalgets første møte i 2022.

Utdanningskvalitetsseminar og introduksjonsseminar

I 2019 ble opplæringen av nye medlemmer gitt en seminar-form, og det ble gjennomført et seminar om utdanningskvalitet for en mye bredere målgruppe. Disse endringene ble meget godt mottatt, og besluttet videreført. Et nytt opplegg ble vedtatt på utvalgenes møte i februar 2020, men bare noen uker senere medførts korona-pandemien at formatet fra året før måtte forlates. Tilsvarende skjedde med introduksjons-seminaret, som i stedet fikk et webinar-format, og ble avholdt på Teams-plattformen 17.09.2020. De endrede rammebetingelsene fortsatte også i 2021. Introduksjonsseminaret fikk i 2021 et helt nytt format og innhold, og ble gjennomført som et to-dagers webinar 14.09.2021 og 21.09.2021. Det nye formatet gir opplæring i arbeid i styrer, råd og utvalg generelt, og i arbeidet i utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget spesielt.

Kartlegginger og undersøkelser i sektoren

Læringsmiljøutvalget vil følge opp og behandle resultater fra kartlegginger og undersøkelser som gjennomføres, med tanke på informasjonen som er nyttig for læringsmiljøutvalget i vurderinger av miljøet ved UiS og hvordan det kan utvikles videre. Behandlingen vil omfatte vurdering av behov for å tilrå tiltak, og i så fall hvilke tiltak utvalget vil tilrå. Gitt omstendighetene knyttet til pandemien, vil utvalget ha særskilt oppmerksomhet på tilleggsundersøkelsen om studentenes helse og trivsel, og årets studiebarometer.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), tilleggsundersøkelsen 2021

Studentenes helse- og trivselsundersøkelser er i 2021 supplert med en tilleggsundersøkelse (01.03.21 – 15.04.21). Tilleggsundersøkelsen skulle kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Undersøkelsen var begrenset til et utvalg av tema for å fange opp forhold knyttet til koronapandemien. Ved UiS deltok 2242 studenter i undersøkelsen. Resultatene følges opp av en arbeidsgruppe som ble opprettet av prorektor for utdanning.

Studiebarometeret

Læringsmiljøutvalget følger hvert år opp resultatene fra årets studiebarometerundersøkelse. I 2021 hadde læringsmiljøutvalget oppmerksomhet spesielt på hvordan informasjon om utviklingen av miljøet ved UiS kom fram i presentasjonen av studiebarometer-resultatene.