Læringsmiljøutvalget i 2022

Læringsmiljøutvalgets organisering og arbeid i kalenderåret 2022.

Published Endret

Læringsmiljøutvalget (LU) er universitetsstyrets og universitetsledelsens sentrale rådgivende organ i læringsmiljøspørsmål. Utvalget er oppnevnt av universitetsstyret, og utvalgets arbeid med kvalitet i universitetets miljøer er forankret i universitetsstyrets mandat til utvalget. Lov om universiteter og høyskoler (UHL) og de tilhørende forskriftene setter sammen med mandatet rammene for læringsmiljøutvalgets arbeid. Utvalget skal oppfylle lovens krav til læringsmiljøutvalg, men styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over disse. Læringsmiljøutvalgets råd og vedtak skal bidra til at kvaliteten på universitetets fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske miljø tilfredsstiller kravene som gjelder, og samtidig har en tilfredsstillende utvikling. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt miljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

Mandat og sammensetning for utvalget ble fastsatt av universitetsstyret 10.12.2020 (sak US 98/20), med virkning fra 01.01.2021.

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Læringsmiljøutvalget har denne sammensetning:

 ­• Prorektor for utdanning

 • 1 prodekan for utdanning

 • 1 direktør for institusjonens drift/infrastruktur (ABA, IT eller bibliotek)

 • 1 fakultetsdirektør

 • 5 studenter valgt av studentene

 • 1 stipendiat valgt av UiS DC

 • 1 ekstern representant

Institusjonens direktører for ABA, IT og bibliotek er faste observatører med talerett de årene de ikke er utvalgsmedlemmer. SiS-leder og studentombudet er faste observatører med talerett.

Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved stemmegiving har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Rektor oppnevner fem studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). Studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

Prodekan for utdanning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene imellom.

Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes.

Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger i samråd med utvalgets leder for utredning av saker til utvalget.

Utvalgets medlemmer våren 2022

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2021/22 av Astrid Birgitte Eggen (ansatt). Våren 2022 er disse er oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sara Bianca Beitz (studentmedlem)
      • Marianne Brattland (eksternt medlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem, utvalgets leder)
      • Eira Aas Eide (studentmedlem)
      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedlem)
      • Benjamin Hille Hagen (studentmedlem)
      • Marita Helland (studentmedlem)
      • Konstantina Karatzoudi (stipendiatmedlem)
      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)
      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)
      • Mille Marie Isaksen Lillemoen (studentmedlem)

Utvalgets medlemmer høsten 2022

Læringsmiljøutvalget ledes gjennom studieåret 2022/23 av Sara Bianca Beitz (student). Høsten 2022 er disse er oppnevnt til utvalgets roller:

      • Sara Bianca Beitz (studentmedlem, utvalgets leder)
      • Marianne Brattland (eksternt medlem)
      • Astrid Birgitte Eggen (prorektormedlem)
      • Eira Aas Eide (studentmedlem)
      • Elisabeth Enoksen (prodekanmedlem)
      • Konstantina Karatzoudi (stipendiatmedlem)
      • Gitte Solveig Kolstrup (drift/infrastrukturmedlem)
      • Egil Kristensen (fakultetsdirektørmedlem)
      • Ole Lunde (studentmedlem)
      • Joachim R. Ramsland (studentmedlem)
      • Shazib Shaban (studentmedlem)

Universitetsstyret

Læringsmiljøutvalget er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget rapporterer direkte til styret. Både i enkeltsaker og større arbeidsoppgaver går veien mellom utvalget og styret i mange tilfeller gjennom universitetets ordinære organisasjonsenheter.

Direkte rapportering i 2022 omfatter møtereferat fra de fire utvalgsmøtene som gjennomføres i kalenderåret, samt utvalgets årlige rapport om arbeidet med læringsmiljø. Utvalgets substansielle bidrag vil også finnes igjen i ulike styresaker, som den årlige saken til styret om oppfølging av studiebarometeret.

Studentorganisasjonen StOr

Det er studentorganisasjonen StOr som utgjør studentenes øverste organ, slik det framgår i lov om universiteter og høyskoler (UHL). Som øverste organ skal StOr "ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre" (UHL § 4-1). StOr velger studentrepresentanter til alle universitetets styrer, råd, utvalg og nemnder som har rett til å fatte beslutninger. I institusjonens læringsmiljøutvalg skal studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver (UHL § 4-3(3)). Læringsmiljøutvalget har gjennom kalenderåret 2022 fem studentmedlemmer, fem ansattmedlemmer og ett eksternt medlem.

Studentorganisasjonen er med studentparlamentet og StOr sitt arbeidsutvalg en sentral bidragsyter i læringsmiljøutvalgets møter, saker, arbeidsgrupper og komitéer. Gjennom sin deltakelse i den nasjonale studentorganisasjonen NSO og sitt samarbeid med kunnskapsdepartementet og den internasjonale studentorganisasjonen, bidrar StOr med mange nasjonale og internasjonale perspektiver til utvalgets arbeid.

Utdanningsutvalget

Etter opprettelsen av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og endringene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er det ved UiS utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som sammen utgjør institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT). Mens utdanningsutvalget arbeider med utdanningenes struktur og innhold, arbeider læringsmiljøutvalget med studieinnholdets omgivelser (fysisk, digitalt, psykososialt, organisatorisk og pedagogisk).

De to utvalgene samarbeider tett, og har ofte hatt mange felles saker som er blitt lagt fram for begge utvalgene, men da på forskjellige dager. I 2020 gikk utvalgene over til en ordning der begge utvalgene har møte på samme dag, og slik at det er overlapp mellom de to møtene, som gjennomføres som et fellesmøte der begge utvalg deltar. Utvalgenes felles saker legges da til fellesmøtet, slik at saken legges fram kun en gang, og da for begge utvalg. Hvert utvalg gjør deretter sine egne vurderinger og fatter sitt eget vedtak. Erfaringene med denne ordningen har vært meget gode, slik at den videreføres også i 2022.

Studentombudet

Ordningen med studentombud ble vedtatt av universitetsstyret i 2014, som resultat av arbeid i læringsmiljøutvalget i 2013 og 2014. I 2018 vedtok styret at studentombudet skal ha status som fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget. Ordningen med studentombud ble høsten 2019 lovpålagt for alle universiteter og høyskoler. Fra og med kalenderåret 2020 har studentombudet hatt et fast orienteringspunkt på alle møter i læringsmiljøutvalget. Studentombudets årsrapport har fra 2020 inngått i studentombudets faste orienteringer i læringsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget har de ansattes arbeidsmiljø som sitt arbeidsfelt. Siden studentene ikke er ansatte, ligger studentenes behov utenfor arbeidsmiljøutvalgets område. Når ordningen med læringsmiljøutvalg ble tatt inn i universitets- og høyskoleloven (UHL), var det nettopp for å gi studentene vern på linje med det vern de ansatte gis gjennom arbeidsmiljøutvalget. UHL omtaler læringsmiljøet som "studentenes arbeidsmiljø". Mange av kravene UHL stiller til læringsmiljøet ble i sin tid hentet ordrett fra arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøutvalget og læringsmiljøutvalget informerer hverandre fast om hvilke saker som behandles og de vedtak som fattes. De to utvalgene har over flere år hatt oppmerksomhet på bedre samarbeidet, og vil i 2022 vurdere nye tiltak for å oppnå dette.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket er en sentral bidragsyter til miljøet og læringsmiljøutvalget. Fra 2020 har bibliotekdirektøren, ABA-direktøren og IT-direktøsren inngått i rulleringsordningen der en av de tre direktørene er medlem, mens de to andre er observatører med talerett. Bibliotekdirektøren er medlem av utvalget i perioden 01.01.2021 - 31.12.2022.

Klagenemnda

Klagenemnda er et lovpålagt organ (UHL § 5-1). Nemnda skal behande klager som angitt i loven eller pålagt av univeristetsstyret gjennom fastsatt reglement. Etter UHL skal læringsmiljøutvalget holdes orientert om klager med tilknytning til miljøet. Læringsmiljøutvalget behandler hvert år klagenemndas årsrapport, i tråd med UHL sine krav.

Studentpresten

Studentpresten arbeider med flere miljøaspekter, ikke minst innenfor det psykososiale miljøet. Studentpresten inngår i læringsmiljøutvalget som fast informert, og er også del av kriseberedskapen ved UiS.

SiS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) yter viktige bidrag både til studentenes miljø og til læringsmiljøutvalgets arbeid. Leder av Studentsamskipnaden i Stavanger er fast observatør med talerett til læringsmiljøutvalget.

Arbeidsområder og tema

Læringsmiljøutvalget har siden 2019 hentet de overordnede temaene for utvalgets arbeid fra universitetets strategi og handlingsplan: Digitalisering, omstilling, internasjonalisering og bærekraft. Utvalget har de siste årene hatt fire hovedområder for sitt arbeid; universell utforming og tilrettelegging, læringsmiljøet i utdanningene, læringsmiljøet i kvalitetssystemet, samt seminarer og oppfølging, og beholder disse som hovedområder også i 2022. Utvalget forventer at utvalgets møter- og saksarbeid, bidrag i komitéer og arbeidsgrupper og arbeid innenfor de fire hovedområdene også i 2022 kommer til å bli preget særskilt av de overordnede temaene digitalisering og omstilling.

Læringsmiljøutvalgets faste saker utarbeides av utvalgssekretariatet i samarbeid med ett eller flere medlemmer. Det samme gjelder arbeidsoppgaver av begrenset omfang. Arbeid som har større omfang eller varighet blir vanligvis ivaretatt av komitéer, av læringsmiljøutvalgets arbeidsgrupper og arbeidsutvalg, eller gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og arbeidsutvalg forankret andre steder i organisasjonen. Deltakere fra læringsmiljøutvalget skal alltid gis tilbud om bistand fra utvalgssekretariatet. I 2022 vil læringsmiljøutvalget delta i priskomitéen for Begeistringsprisen for 2021, i priskomitéen for utdannings- og læringsmiljøprisen, samt i komitéen for utdanningskvalitetsseminar 2022.

Lærinsmiljøutvalgets møter og saker

Læringsmiljøutvalget har fastsatt fire møter i løpet av 2022: 16. februar, 25. mai, 21. september og 16. november. Møtene planlegges gjennomført som hybridmøter der fysisk møtedeltakelse suppleres med nettmøtedeltakelse. Første del av læringsmiljøutvalgets møte er et fellesmøte med utdanningsutvalget, og behandler saker som er felles for de to utvalg.

Læringsmiljøutvalget benytter universitetets OpenGov-plattform til publisering av læringsmiljøutvalgets møter, saker og møtereferater.

Læringsmiljøutvalget vedtok i 2020 at rapporten for 2020 og plan for 2021 skulle utarbeides i digitalt format på den nye studentsideløsningen som var etablert, som et ledd i digitalisering og omstilling av utvalgets arbeid. Det digitale formatet har fungert meget godt, og videreføres også i 2022. I tråd med dette presenteres i det følgende læringsmiljøutvalgets arbeids- og saksområder slik de er planlagt for 2022.

Læringsmiljøutvalgets saker

Kunnskapsdepartementet har lenge år vært bekymret over at universitetenes læringsmiljøutvalg har hatt mange orienteringssaker og få substansielle vedtak. I 2021 var andelen substansielle saker i UiS sitt læringsmiljøutvalg rekordlavt. Samtidig ga NOKUT’s styre i desember 2021 råd til UiS om at «Når UiS justerer strategi, handlingsplaner og kvalitetssystem, anbefaler komiteen at universitetet tydeliggjør forholdet mellom LUs arbeid, de utvidede læringsmiljøbegrepene og målområdet ‘et godt lærings- og arbeidsmiljø’ i Handlingsplan 2024».
Læringsmiljøutvalget vil derfor gjennom 2022 legge særlig vekt på å bli invitert til å gi substansielle bidrag til universitetets arbeid med miljøet. Utvalget vil også legge vekt på å gi styret råd om hvordan forholdet mellom læringsmiljøutvalgets arbeid, de utvidede læringsmiljøbegrepene, og handlingsplanens målområde ‘et godt lærings- og arbeidsmiljø’ kan tydeliggjøres.

Korona-pandemien

Læringsmiljøutvalget ber om at det også i 2022 kan bli holdt løpende orientert om universitetets handlingsplaner og tiltak knyttet til korona-pandemien. Utvalget ønsker å vurdere tiltakene som treffes, og ber om å bli invitert til å uttale seg om dem. Dette gjelder særlig tiltak som kan innvirke på universitetets fysiske, psykiske, digitale, organisatoriske og pedagogiske miljø.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter

Læringsmiljøutvalget ga i 2020 styret råd om ny tillitsvalgt-ordning for studenter. Ordningen ble fastsatt med virkning fra høsten 2020. Læringsmiljøutvalget har fulgt bruken av ordningen nøye. Utvalget vil gi råd om videreutvikling av ordningen, og om at ordningen også i det videre tilpasses til en pandemi-situasjon. I 2022 vil læringsmiljøutvalget spesielt oppfordre tillitsvalgt-ordningens valgstyre til å invitere utvalget med til å vurdere endringer og justeringer av ordningen, ikke minst i tilfeller der endringene kan ha innvirkning på det fysiske, psykiske, digitale, organisatoriske og pedagogiske miljøet.

Universell utforming og tilrettelegging

Læringsmiljøutvalget vil fortsette arbeidet med å utarbeide et digitalt format for den reviderte handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging, og forventer at læringsmiljøutvalget i 2022 vil gi styret råd om at den nåværende handlingsplanen avvikles og erstattes av den reviderte handlingsplanen.

Læringsstøtte

Læringsmiljøutvalget vil gjennom 2022 følge opp oversiktssidene for læringsstøtte på universitetets nettsider som ble utarbeidet i 2021, idet utvalget i sak LU 07/21 fastsatte at oversikten over institusjonens læringsstøtte inngår som ett av utvalgets faste arbeidsområder. Utvalget vil som del av oppfølgningen vurdere behovet for justering av struktur og/eller innhold på læringsstøttesiden.

«Si ifra»

Kvalitetssystem for utdanning 2021 omfatter at det skal legges fram en årlig sak for læringsmiljøutvalget med rapport fra sakene i «Si ifra». Den første «Si ifra»-rapporten etter det nye kvalitetssystemet vil være samtidig være en oversiktsrapport over bruken av meldings-systemet fra det ble etablert, med full rapportering for 2021, og vil for første gang legges fram for læringsmiljøutvalget våren 2022. Læringsmiljøutvalgets vurderer om det foreligger behov for ytterligere tiltak under sin behandling av saken.

Forsinket sensur

Læringsmiljøutvalget vil også i 2022 følge utviklingen angående forsinket sensur nøye, og behandle sak om forsinket sensur på hvert av utvalgets møter. Utvalget vil som i 2021 legge særlig vekt på korona-pandemiens innvirkning, og i 2022 vurdere om dette forholdet alene er kan forklare at UiS for studieåret 2020-2021 hadde den høyeste andel forsinket sensur som er blitt målt ved UiS.

Kartlegginger og undersøkelser i sektoren

Også i 2022 vil læringsmiljøutvalget følge opp og behandle resultater fra kartlegginger og undersøkelser som gjennomføres i sektoren. Utvalget søker spesielt informasjonen som er nyttig når miljøet ved UiS og utviklingen av dette skal vurderes. Behandlingen vil omfatte vurdering av behov for tiltak, og hvilke tiltak utvalget i så fall vil tilrå. I 2022 vil utvalget ha særskilt oppmerksomhet på studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022, og på den årlige nasjonale studiebarometerundersøkelsen. Resultatene fra denne undersøkelsen behandles som felles informasjonssak i utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget på første møte i vårsemesteret, og læringsmiljøutvalget vil også i 2022 ha særskilt oppmerksomhet på hvordan utviklingen av miljøet ved UiS framkommer i saken.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022

Studentenes helse- og trivselsundersøkelser er blitt gjennomført hvert 4. år siden 2010, og skal gjennomføres i 2022. I 2021 ble de fireårige undersøkelsene supplert med en tilleggsundersøkelse knyttet til korona-pandemien. Det resulterte i at hovedundersøkelsen i 2022 også omfatter koronarelaterte tema. Et annet nytt tema er digital undervisning. Undersøkelsen gjennomføres fra begynnelsen av februar til midten av mars 2022, og det forventes at SHoT-rapporten for 2022 vil foreligge til å kunne behandles av læringsmiljøutvalget i september 2022.

Utdannings- og læringsmiljøprisen

I 2020 bestemte universitetsstyret at den tidligere læringsmiljøprisen skulle erstattes av en utdannings- og læringsmiljøpris som skulle anerkjenne godt arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og stimulere til systematisk kvalitetsarbeid i utdanningene. Spesiell innsats for tilrettelegging av miljøet ved UiS kan legges til grunn, så vel som godt utdanningsfaglig arbeid med utdanningene. En særskilt priskomité legger sin innstilling fram for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, som vedtar hvem som skal motta prisen. I 2022 gjøres dette på utvalgenes møte 25. mai.

Begeistringsprisen

Begeistringsprisen ved UiS ble opprettet i 2008. Prisen deles ut årlig, og arbeidet med prisen utføres av en priskomité. Priskomitéen legger sin innstilling fram for læringsmiljøutvalget på siste møte i vårsemesteret, som i 2022 avholdes 25. mai. Læringsmiljøutvalget avgjør da om prisen skal utdeles, og hvem som i så fall skal motta prisen.

Introduksjonsseminar og opplæring

Læringsmiljøutvalget vil i 2022 benytte samme opplegg som i 2021, der introduksjonsseminaret deles over flere dager, og suppleres med utvalgsspesifikk opplæring. Utvalget forventer at tilbakemeldingene fra fjorårets pilotgjennomføring av det nye formatet vil resultere i at årets introduksjonsseminar og opplærings kan få enda høyere kvalitet enn i 2021.