Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2006-2007 med plan for 2007-2008

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2007-2008 fastsatt av utvalget.

Published Endret
Når utvalget hadde samlet erfaringer gjennom 2005 og våren 2006, ønsket utvalget våren 2007 enkelte justeringer i sitt mandat. Læringsmiljøutvalget vedtok i sak LMU 27/07 å be styret om å fastsette et justert mandat, og styret fastsette 13.09.2007 (i sak US 84/07) nytt mandat for utvalget. Utvalget beholdt sine arbeidsområder fra forrige studieår, og arbeidet spesielt med å få etablert et læringsstøttesenter ved Universitetet i Stavanger, sant at det vedtatte systemet for behandling av klager skulle komme i drift. Utvalget deltok i mars 2007 på Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, som arrangeres av Universell hvert oddetallsår. Utvalget deltok på en nasjonal samling for LMU-medlemmer og sekretariater i regi av Høgskolen i Oslo. Arrangementet ble etter hvert til det nasjonale LMU-forum, som siden 2009 er blitt arrangert av Universell. Utvalget opprettet høsten 2006 egen epost-adresse (lmu@uis.no), til bruk for studenter og ansatte. Ordningen ble brukt blant annet i forbindelse med innlevering av selvevalueringsskjemaer. Utvalgets institutt-/enhetsvise læringsmiljøbefaringer ble gjennomført for tre institutter (IS, IPT og IKS) i løpet av utvalgsåret. Utvalget fulgte opp læringsstøttesenterprosjektet gjennom å tilrå at det ble etablert en egen stilling for læringsstøtte på institusjonsnivå. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.