Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2007-2008 med plan for 2008-2009

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2008-2009 fastsatt av utvalget.

Published Endret
Læringsmiljøutvalget fikk i 2007 sine egne nettsider på studentsidene og ansattsidene. Sidene ble brukt til publisering av mandat, sakslister, og saksdokumenter, samt generell informasjon knyttet til arbeidet med læringsmiljø. Utvalget ønsket interaktive nettsider, men dette viste seg å være vanskelig å få til med den nettløsningen UiS brukte. Den institutt-/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte med befaring av en enhet (UB) og to institutter (IFU og IDE). Utvalgets råd om å etablere en læringsstøttestilling ble fulgt opp av styret, som opprettet en stilling knyttet til læringsstøttesenteret med tiltredelse høsten 2008. Utvalget vedtok å utarbeide en læringsmiljøhåndbok der også klagesystemet inngikk, og påbegynte dette arbeidet. Utvalget startet arbeidet med en institusjonell handlingsplan for universell utforming, parallelt med at Universell i samarbeid med UiO igangsatte arbeidet med en nasjonal plan for universell utforming. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.