Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2009-2010 med plan for 2010-2011

Læringsmiljøutvalgets årsrapport inngis til styret og beskriver arbeidet med kvalitet og læringsmiljø på institusjonsnivå, med utgangspunkt i gjeldende lovverk og mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf UiS Økonomihåndbok). Årsrapporten innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2010-2011 fastsatt av utvalget.

Published Endret
Fastsettelsen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning medførte et større behov for samhandling og harmonisering mellom utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, og de to utvalgene hadde sitt første fellesseminar 10.03.2010. Det var konsekvensene av kvalifikasjonsrammeverket for UiS som var hovedtema på dette første fellesseminaret. Våren 2010 oppnevnte rektor og universitetsdirektør en bredt sammensatt arbeidsgruppe for videreutvikling av kvalitetssystemet. Læringsmiljøutvalget var del av kvalitetssystemet som skulle videreutvikles, slik at endringer i utvalgets rolle og mandat måtte påregnes. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte dette utvalgsåret med befaring av tre institutter (IMD, IHF og IKM). Utvalget ba om at UiS skulle melde sin interesse som vertsuniversitet for den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø i 2011, og UiS vant fram med denne søknaden. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.