Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2016 med plan for 2017

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeid med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf «UiS Økonomi håndbok», kapitlet «Plan-, budsjett- og virksomhetsoppfølging»). Årsrapporten for 2016 er utformet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 34/16, og innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2017 som ble fastsatt av utvalget i sak LU 35/16.

Published Endret
Universitetsstyret vedtok i desember 2015 (sak US 115/15) nytt navn og mandat for læringsmiljøutvalget, med virkning fra 01.01.2016. Den nye sammensetningen av utvalget hadde virkning fra påfølgende utvalgsår (høst 2016 / vår 2017).
Læringsmiljøutvalget organiserte i 2016 sitt arbeid i tre hovedområder: Universell utforming av studie- og læringsmiljø, Læringsmiljøet og kvalitetssystemet, og Utvalgets arbeidsformer og samarbeidet mellom de sentrale utvalg.
Fra 01.01.2016 gikk LU helt over til nettdokumenter i alt utvalgsarbeid. De sentrale utvalg (UU og LU) planla i 2015 å revidere sitt felles utvalgsreglement. Nytt reglement ble utarbeidet og vedtatt av de to utvalgene våren 2016.
Arbeidsgruppen for revisjon av kvalitetssystemet (AGKS-II) utarbeidet våren 2016 et grunnlagsdokument som beskriver universitetets kvalitetspolitikk. Kvalitetspolitikken som grunnlagsdokument for kvalitetspolitikken ble godkjent av LU og UU (sak LU 22/16 og UU 20/16) og vedtatt av universitetsstyret i juni (sak US 60/16).
Dette året ble det brukt mye ressurser på øke deltakelsen i studiebarometeret. Satsingen var vellykket, og resulterte i rekordhøy studiebarometer-deltakelse, hele 49% (sak LU 33/16).
Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.