Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 med plan for 2018

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeid med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf «UiS Økonomi håndbok», kapitlet «Plan-, budsjett- og virksomhetsoppfølging»). Årsrapporten for 2017 ble utformet i tråd med utvalgets vedtak, og innbefattet planen for utvalgets arbeid i 2018 som fastsatt av utvalget.

Published Endret
Læringsmiljøutvalget organiserte i 2017 sitt arbeid i tre hovedområder: Organiseringen av læringsmiljøarbeidet, Det systematiske læringsmiljøarbeidet - læringsmiljøet i kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet, og Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse.
Våren 2017 fikk forsinket sensur høy oppmerksomhet i læringsmiljøutvalget, og utvalget fastsatte at rapport om forsinket sensur skal legges fram på hvert utvalgsmøte i 2017 og videre framover.
Den 01.07.2017 endret universitetet sin organisering fra tre til seks fakulteter. Læringsmiljøutvalget ba om, og fikk, sitt mandat og sin sammensetning justert for å ivareta organisasjonsendringen.
Høsten 2017 ble varslingssystemet ved UiS forbedret, og læringsmiljøutvalget deltok i prosessen.
Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret 08.03.2018 (sak US 28/18).