Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2018 med plan for 2019

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeidet med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf «UiS Økonomi håndbok», kapitlet «Plan-, budsjett- og virksomhetsoppfølging»). Årsrapporten for 2018 ble utformet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 43/18, og innbefattet planen for utvalgets arbeid i 2019 som fastsatt av utvalget.

Published Endret
I tråd med det pågående nasjonale arbeidet med vurdering av læringsmiljøutvalgene ved landets høyskoler og universiteteter, vedtok utvalget i 2018 at årsrapporten skulle utvides med en tabell som viste hvordan andelen av substansielle vedtak hadde utviklet seg over tid, sett opp mot formalvedtak og orienteringer.
Utvalget organiserte i 2018 sitt arbeid i følgende fire hovedområder: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet, Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse, Læringsmiljøarbeidets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten, og Opplæring av nye medlemmer.
Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 01.01.2018, og utvalget arbeidet med å revidere handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging i tråd med de nye kravene.
Utvalget ba styret om, og fikk innvilget, at studentombudet fikk status som fast observatør med talerett til utvalget.
Utvalget vedtok (i sak LU 35/18) å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom tillitsvalgt-ordningen for studenter, og utarbeide forslag til ny og bedre tillitsvalgt-ordning.
Universitetet arbeidet med miljøsertifisering, og læringsmiljøutvalget ba om (og fikk innvilget) at universitetets miljøråd ble utvidet med en deltaker fra læringsmiljøutvalget, som dermed kunne påse at miljørådets arbeid ivaretok læringsmiljøet på lik linje med arbeidsmiljøet.
Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret 07.03.2019 (sak US 35/19).