Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2019 med plan for 2020

Læringsmiljøutvalgets årsrapport beskriver arbeidet med læringsmiljøet på institusjonsnivå, med utgangspunkt i mandatet læringsmiljøutvalget har fått av styret. Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen, jmf «UiS Økonomi håndbok», kapitlet «Plan-, budsjett- og virksomhetsoppfølging»). Årsrapporten for 2019 ble utarbeidet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 49/19, og fikk med dette et større omfang enn i de foregående år.

Published Endret
I årsrapporten for 2019 ønsket læringsmiljøutvalget å legge større vekt på hvordan læringsmiljøet hadde utviklet seg over tid, slik at rapporten fikk et eget kapittel (kapittel 4) om utviklingen av læringsmiljøet.
Læringsmiljøutvalget ønsket også at Læringsmiljøprisen og midlene som utvalget tildelte læringsmiljøfremmende tiltak ble bedre reflektert i årsrapporten, og utvalget ønsket mer oppmerksomhet på læringsmiljøarbeidet innenfor ECIU (jmf behandling av sak LU 49/19), og årsrapporten fikk et vedlegg der universitetets læringsmiljøarbeid ble skissert i engelsk språkdrakt.
Utvalget vedtok (i sak LU 29/19) å tilrå styret å vedta det nye kvalitetssystemet for utdanning.
Læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget arbeidet begge med risiko og beredskap dette året, og samarbeid mellom utvalgene førte til at begge utvalgene vedtok å be universitetsdirektøren opprette en arbeidsgruppe for forebyggende samhandling, der blant annet både lærings- og arbeidsmiljøutvalget deltok.
Klikk bildet for å se styrets arkivkopi av rapporten på OpenGov, slik den ble lagt fram for styret 20.04.2020 (sak US 30/20).