Læringsmiljøutvalgets årsrapporter

På denne siden finner du oversikt over læringsmiljøutvalgets årlige rapporter til universitetsstyret.

Published Endret
Gjennom læringsmiljøutvalgets årsrapporter får universitetsstyret informasjon om arbeidet med læringsmiljø på institusjonsnivå. Utvalgets arbeid med miljøet tar utgangspunkt i styrets mandat for utvalget, og i utvalgets plan for arbeidet. Universitetsstyret fastsetter i sitt mandat at utvalget skal avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av miljøet. Rapporten inngår i universitetets rapportering av kvalitetsarbeidet, og skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet.
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2022 med plan for 2023

Du kommer til rapporten for 2022 i digitalt format ved å klikke lenken eller overskriften. Dersom du i stedet ønsker rapporten i papirformat og der også planen for 2023 er med, kan du klikke på bildet. Da kommer du til arkivkopien av rapporten på OpenGov, slik den ble lagt fram for styret 9. mars 2023.
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2021 med plan for 2022

Læringsmiljøutvalget gikk i 2021 over til et løpende digitalt rapporteringsformat. Du kommer til rapporten for 2021 ved å klikke lenken eller overskriften. Dersom du i stedet ønsker rapporten i papirformat og der også planen for 2022 er med, kan du klikke på bildet. Da kommer du til arkivkopien av rapporten på OpenGov, slik den legges fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LUs) årsrapport for 2020 med plan for 2021
Læringsmiljøutvalget har siden 01.01.2016 benyttet universitetets internettsider som sin primære kanal for informasjon og dokumentasjon. Høsten 2020 gikk universitetet over til en ny og mer moderne nettplattform, og læringsmiljøutvalget utnytter mulighetene for modernisering som dermed ble tilgjengelige. Årsrapporten for 2020 er revidert fullstendig både i format og innhold. Rapporten om læringsmiljøutvalget i 2020 er den første årsrapporten som tar i bruk det nye nettsideformatet. Du kommer til rapporten ved å klikke lenken eller overskriften. Dersom du i stedet ønsker rapporten i papirformat, kan du klikke på bildet. Da kommer du til styrets arkivkopi av rapporten på OpenGov, slik den ble lagt fram for styret 10.06.2021 (sak US 40/21).
Læringsmiljøutvalgets (LUs) årsrapport for 2019 med plan for 2020
Årsrapporten for 2019 ble utarbeidet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 49/19, og fikk med dette et større omfang enn i de foregående år. Utvalget ønsket større vekt på hvordan læringsmiljøet hadde utviklet seg over tid, slik at rapporten fikk et eget kapittel (kapittel 4) om utviklingen av læringsmiljøet. Utvalget ønsket også at Læringsmiljøprisen og midlene som utvalget tildelte læringsmiljøfremmende tiltak ble bedre reflektert i årsrapporten. Utvalget ønsket mer oppmerksomhet på læringsmiljøarbeidet innenfor (jmf behandling av sak LU 49/19), og årsrapporten fikk et vedlegg der universitetets læringsmiljøarbeid ble skissert i engelsk språkdrakt. Utvalget vedtok (i sak LU 29/19) å tilrå styret å vedta det nye kvalitetssystemet for utdanning. Læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget arbeidet begge med risiko og beredskap dette året, og samarbeid mellom utvalgene førte til at begge utvalgene vedtok å be universitetsdirektøren opprette en arbeidsgruppe for forebyggende samhandling, der blant annet både lærings- og arbeidsmiljøutvalget deltok. Klikk bildet for å se styrets arkivkopi av rapporten på OpenGov, slik den ble lagt fram for styret 20.04.2020 (sak US 30/20).
Læringsmiljøutvalgets (LUs) årsrapport for 2018 med plan for 2019
Årsrapporten for 2018 ble utarbeidet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 43/18. I tråd med det pågående nasjonale arbeidet med vurdering av institusjonenes læringsmiljøutvalg, vedtok utvalget at rapporten skulle utvides med en tabell som viste hvordan andelen av substansielle vedtak hadde utviklet seg over tid, sett opp mot formalvedtak og orienteringer. Utvalget organiserte i 2018 sitt arbeid i følgende fire hovedområder: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet, Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse, Læringsmiljøarbeidets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten, og Opplæring av nye medlemmer. Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 01.01.2018, og utvalget arbeidet med å revidere handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging i tråd med de nye kravene. Utvalget ba styret om, og fikk innvilget, at studentombudet fikk status som fast observatør med talerett til utvalget. Utvalget vedtok (i sak LU 35/18) å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom tillitsvalgt-ordningen for studenter, og utarbeide forslag til ny og bedre tillitsvalgt-ordning. Universitetet arbeidet med miljøsertifisering, og læringsmiljøutvalget ba om (og fikk innvilget) at universitetets miljøråd ble utvidet med en deltaker fra læringsmiljøutvalget, som dermed kunne påse at miljørådets arbeid ivaretok læringsmiljøet på lik linje med arbeidsmiljøet. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret 07.03.2019 (sak US 35/19).
Læringsmiljøutvalgets (LUs) årsrapport for 2017 med plan for 2018
Læringsmiljøutvalget organiserte i 2017 sitt arbeid i tre hovedområder: Organiseringen av læringsmiljøarbeidet, Det systematiske læringsmiljøarbeidet - læringsmiljøet i kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet, og Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse. Våren 2017 fikk forsinket sensur høy oppmerksomhet i læringsmiljøutvalget, og utvalget fastsatte at rapport om forsinket sensur skal legges fram på hvert utvalgsmøte i 2017 og videre framover. Den 01.07.2017 endret universitetet sin organisering fra tre til seks fakulteter. Læringsmiljøutvalget ba om, og fikk, sitt mandat og sin sammensetning justert for å ivareta organisasjonsendringen. Høsten 2017 ble varslingssystemet ved UiS forbedret, og læringsmiljøutvalget deltok i prosessen. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret 08.03.2018 (sak US 28/18).
Læringsmiljøutvalgets (LUs) årsrapport for 2016 med plan for 2017
Universitetsstyret vedtok i desember 2015 (sak US 115/15) nytt navn og mandat for læringsmiljøutvalget, med virkning fra 01.01.2016. Den nye sammensetningen av utvalget hadde virkning fra påfølgende utvalgsår (høst 2016 / vår 2017). Læringsmiljøutvalget organiserte i 2016 sitt arbeid i tre hovedområder: Universell utforming av studie- og læringsmiljø, Læringsmiljøet og kvalitetssystemet, og Utvalgets arbeidsformer og samarbeidet mellom de sentrale utvalg. Fra 01.01.2016 gikk LU helt over til nettdokumenter i alt utvalgsarbeid. De sentrale utvalg (UU og LU) planla i 2015 å revidere sitt felles utvalgsreglement. Nytt reglement ble utarbeidet og vedtatt av de to utvalgene våren 2016. Arbeidsgruppen for revisjon av kvalitetssystemet (AGKS-II) utarbeidet våren 2016 et grunnlagsdokument som beskriver universitetets kvalitetspolitikk. Kvalitetspolitikken som grunnlagsdokument for kvalitetspolitikken ble godkjent av LU og UU (sak LU 22/16 og UU 20/16) og vedtatt av universitetsstyret i juni (sak US 60/16). Dette året ble det brukt mye ressurser på øke deltakelsen i studiebarometeret. Satsingen var vellykket, og resulterte i rekordhøy studiebarometer-deltakelse, hele 49% (sak LU 33/16). Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2015 med plan for 2016
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget organiserte i 2015 sitt arbeid i fire hovedområder: Bruk og utvikling av kvalitetssystemet, Universell utforming, Det digitale læringsmiljøet, og Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene. Utvalget inngikk i universitetsdirektørens arbeidsgruppe for å revidere kvalitetssystemet (AGKS-II), men arbeidsgruppen ble oppnevnt først i desember 2015. Både kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget var med i arbeidsgruppen for studentaktiv læring og moderne undervisningsformer (AGSM), som skulle utarbeide veikart for UiS 2015-2017 om læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen. Veikartet ble godkjent av utvalgene og presentert for universitetsstyret (i sak US 12/15). Kvalitets- og læringsmiljøutvalget inngikk (sammen med utdanningsutvalget) i arbeidsgruppen for evaluering av de sentrale utvalg ved UiS (AGUE). Med rapporten fra AGUE som grunnlag ønsket begge utvalgene endringer, og universitetsstyret vedtok (i sak US 115/15) nye mandater og sammensetninger for begge utvalgene. Samtidig skulle navnet for kvalitets- og læringsmiljøutvalget endres tilbake til bare læringsmiljøutvalget (LU). Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets arbeidsgruppe for universell utforming (AGUU) ferdigstilte universitetets omforente handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. Etter at handlingsplanen ble godkjent av kvalitets- og læringsmiljøutvalget (i sak KLU 06/15), ble den godkjent og iverksatt av universitetsstyret 12.03.2015 (sak US 14/15). Utvalget hadde stor oppmerksomhet på de nye europeiske standardene og retningslinjene for kvalitetssikring i det europeiske høyere utdanningsområdet (ESG2015), og på hvilke føringer de nye standardene la for arbeidet med kvalitet og læringsmiljø ved UiS. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2014 med plan for 2015
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget organiserte i 2014 sitt arbeid i fire hovedområder: Universell utforming (i 18 vedtakssaker), Det digitale læringsmiljø (i 14 vedtakssaker), Samarbeid, og Bruk og utvikling av kvalitetssystemet. Utvalget godkjente forslag til handlingsplan for universell utforming som var utarbeidet av arbeidsgruppen for universell utforming (sak KLU 15/14), og vedtok at utvalget skulle utarbeide en omforent handlingsplan for universell utforming og særskilt tilrettelegging, med mål om på styrevedtak våren 2015. Utvalget var engasjert i DigX-prosjektet om digital eksamen, og deltok i det tverrgående institusjonelle prosjektet om studentaktiv læring og moderne undervisningsformer (AGSM), i den pågående revisjonen av eksamens-forskriften, det pågående arbeidet med retningslinjene for studieprogram-arbeidet, og i arbeidet med digitalt førstevalg og digital arbeidsflyt i utvalgene. Utvalget la ned mye arbeid i å oppnå større svarprosent i den nasjonale studiebarometer-undersøkelsen enn i 2013, og oppnådde i 2014 en deltakelse på 31%, mot 17% året før. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ba sammen med utdanningsutvalget universitetsdirektøren om å evaluere de to utvalgene, og universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe for å gjennomføre denne evalueringen. Utvalget ønsket en enklere og mer operasjonell beskrivelse av kvalitetssystemet ved UiS, og styret vedtok (sak US 71/14 Revisjon av kvalitetssystemet) å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å revidere universitetets kvalitetssystem i tråd med de to utvalgenes vedtak (jmf sak KLU 41/14). Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2013 med plan for 2014
Utvalget fullførte i 2013 den treårige prosessen med omlegging av plan- og rapporteringsstruktur og overgang til kalenderåret som planleggings- og rapporteringsperiode. Hovedområdene for utvalgets arbeid med læringsmiljø i 2013 var Universell utforming, Det digitale læringsmiljø, og Styrket samarbeid og oppfølging av kvalitetsarbeidet. Universitetsstyret reviderte universitetets strategi i juni, med økt vekt på universell utforming, og at UiS skal ha som «siktemål å være ledende innen et universelt utformet, digitalt læringsmiljø». Alle utvalgsmøtene dette året hadde saker knyttet til endringene i universitetsstrategien, eksempelvis angående digital eksamen (der rundt 500 studenter deltok i digital eksamen i tilsammen 25 emner) og nettbaserte vurderingsformer, og etableringen av det tverrgående institusjonelle prosjektet «Studentaktiv læring og moderne undervisningsformer». Studentenes nettbaserte meldingssystem «Sei i frå!» ble satt i drift i 2013, i første omgang for et begrenset antall programmer. I september 2013 opprettet kvalitets- og læringsmiljøutvalget en særskilt «Arbeidsgruppe for Universell Utforming» (AGUU), og i oktober 2013 gjennomførte UiS sin aller første temadag om universell utforming. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget benyttet endringene i studietilsynsforskriften som ble gjort i februar 2013 til å foreslå forenklinger i kvalitetssystemets rapporteringskrav. Styret vedtok endringene i 2014, etter at også utdanningsutvalget hadde godkjent dem. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets (KLUs) årsrapport for 2012 med plan for 2013
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) fikk nytt navn og nytt mandat fra høsten 2011 (sak US 73/11), og fra 1.1.2012 fikk utvalget ny sammensetning (sak US 127/11). Utvalget skulle også gå over til å bruke kalenderåret som rapporteringsperiode, slik at denne årsrapporten omfatter arbeidet med læringsmiljø høsten 2011 samt hele 2012. Utvalget fastsatte at hovedområdene for 2012 i tråd med det nye mandatet skulle være universell utforming, det digitale læringsmiljøet, og samarbeid. Det ble utarbeidet et avvikssystem for studenter, som skulle tas i bruk fra våren 2013. Utvalget arbeidet også med å utvide studentenes tillitsvalgtapparat til også å omfatte programnivået, i tillegg til emnenivået. Utvalget utarbeidet universitetets Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2016, som ble vedtatt av styret 14.06.2012. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2010-2011 med plan for 2011-2012
Universell ferdigstilte sin veileder i universell utforming, og denne ble tatt i bruk ved UiS. UiS var vertskap for den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø 2011, som gikk av stabelen 4. og 5. april 2011, med rekordstort deltakertall. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble gjennomført for første gang høsten 2010, og resultatene ble presentert 22.02.2011. Hovedfunnene var at mange UiS-studenter slet med psykiske og psykososiale problemer, blant annet eksamensangst. På nasjonalt nivå kom Stavanger som studentby dårlig ut. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS ble dette året fullført, med befaring av de tre gjenværende instituttene (IMN, IMKS og IØRP). Universitetsstyret fastsatte i sak US 73/11 nytt navn og nytt mandat for utvalget, som fra høsten 2011 skulle hete Kvalitets- og læringsmiljøutvalget. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2009-2010 med plan for 2010-2011
Fastsettelsen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning medførte et større behov for samhandling og harmonisering mellom utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, og de to utvalgene hadde sitt første fellesseminar 10.03.2010. Det var konsekvensene av kvalifikasjonsrammeverket for UiS som var hovedtema på dette første fellesseminaret. Våren 2010 oppnevnte rektor og universitetsdirektør en bredt sammensatt arbeidsgruppe for videreutvikling av kvalitetssystemet. Læringsmiljøutvalget var del av kvalitetssystemet som skulle videreutvikles, slik at endringer i utvalgets rolle og mandat måtte påregnes. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte dette utvalgsåret med befaring av tre institutter (IMD, IHF og IKM). Utvalget ba om at UiS skulle melde sin interesse som vertsuniversitet for den nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø i 2011, og UiS vant fram med denne søknaden. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2008-2009 med plan for 2009-2010
Utvalgets arbeid med læringsmiljøet ble vurdert i lys av universitetets nye strategi for perioden 2009-2020, og mål og tiltak fra strategiområdet Utdanning og læringsmiljø ble innarbeidet i utvalgets plan. Arbeidet med universitetets læringsmiljøhåndbok ble videreført, men ikke ferdigstilt i perioden. Utvalget ferdigstilte universitetets handlingsplan for universell utforming i tråd med den nasjonale planen for universell utforming som ble ferdigstilt av Universell og UiO dette året. Utvalget ønsket større oppmerksomhet omkring det digitale læringsmiljøet, og vedtok at utvalget skulle «Bidra til å forsterke og forbedre det nettbaserte læringsmiljøet». Utvalget utarbeidet universitetets Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2009-2011, som deretter ble vedtatt av styret. Den instituttvise/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte med befaring av en enhet (ESS) og to institutter (IAS og NHS-IØL). Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2007-2008 med plan for 2008-2009
Læringsmiljøutvalget fikk i 2007 sine egne nettsider på studentsidene og ansattsidene. Sidene ble brukt til publisering av mandat, sakslister, og saksdokumenter, samt generell informasjon knyttet til arbeidet med læringsmiljø. Utvalget ønsket interaktive nettsider, men dette viste seg å være vanskelig å få til med den nettløsningen UiS brukte. Den institutt-/enhetsvise gjennomgangen av læringsmiljøet ved UiS fortsatte med befaring av en enhet (UB) og to institutter (IFU og IDE). Utvalgets råd om å etablere en læringsstøttestilling ble fulgt opp av styret, som opprettet en stilling knyttet til læringsstøttesenteret med tiltredelse høsten 2008. Utvalget vedtok å utarbeide en læringsmiljøhåndbok der også klagesystemet inngikk, og påbegynte dette arbeidet. Utvalget startet arbeidet med en institusjonell handlingsplan for universell utforming, parallelt med at Universell i samarbeid med UiO igangsatte arbeidet med en nasjonal plan for universell utforming. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2006-2007 med plan for 2007-2008
Når utvalget hadde samlet erfaringer gjennom 2005 og våren 2006, ønsket utvalget våren 2007 enkelte justeringer i sitt mandat. Læringsmiljøutvalget vedtok i sak LMU 27/07 å be styret om å fastsette et justert mandat, og styret fastsette 13.09.2007 (i sak US 84/07) nytt mandat for utvalget. Utvalget beholdt sine arbeidsområder fra forrige studieår, og arbeidet spesielt med å få etablert et læringsstøttesenter ved Universitetet i Stavanger, sant at det vedtatte systemet for behandling av klager skulle komme i drift. Utvalget deltok i mars 2007 på Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, som arrangeres av Universell hvert oddetallsår. Utvalget deltok på en nasjonal samling for LMU-medlemmer og sekretariater i regi av Høgskolen i Oslo. Arrangementet ble etter hvert til det nasjonale LMU-forum, som siden 2009 er blitt arrangert av Universell. Utvalget opprettet høsten 2006 egen epost-adresse (lmu@uis.no), til bruk for studenter og ansatte. Ordningen ble brukt blant annet i forbindelse med innlevering av selvevalueringsskjemaer. Utvalgets institutt-/enhetsvise læringsmiljøbefaringer ble gjennomført for tre institutter (IS, IPT og IKS) i løpet av utvalgsåret. Utvalget fulgte opp læringsstøttesenterprosjektet gjennom å tilrå at det ble etablert en egen stilling for læringsstøtte på institusjonsnivå. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.
Læringsmiljøutvalgets (LMUs) årsrapport for 2005-2006 med plan for 2006-2007
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2005-2006 rapporterte arbeidet med læringsåret for det første hele studieåret etter at UiS fikk status som universitet. Det framgår av rapporten at utvalget prioriterte arbeid med universell utforming og tilrettelegging, digitalisering og bruk av IKT, studentenes psykiske helse, samt studentaktiv læring. Utvalget utarbeidet og vedtok Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008. Universitetets aller første læringsmiljøpris ble tildelt våren 2006, og prisvinner var Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med prosjektet 1. klasses samhold. Læringsmiljøutvalget deltok i februar 2006 med utvalgsleder, sekretær og to studentrepresentanter på det aller første nasjonale Universellforum, som arrangeres av Universell hvert partallsår. Utvalget vedtok at det over noen år skulle gjennomføres en institutt-/enhetsvis befaringsbasert gjennomgang av universitetets læringsmiljø. Ett eller flere enheter/institutter skulle befares hvert utvalgsår inntil alle er gjennomgått. Den første befaringen ble gjennomført våren 2006, men med dårlig resultat. Den ble derfor videreført som ny befaring samme sted påfølgende høst. Klikk bildet for å se årsrapporten som ble lagt fram for styret.

Institusjonen opprettet sitt aller første læringsmiljøutvalg i 2003, med mandat og sammensetning fastsatt av høgskolestyret i styresak 81/03. De to første årsrapportene, for studieåret 2003-2004 og studieåret 2004-2005, beskrev arbeidet med læringsmiljø i de to siste studieårene ved Høgskolen i Stavanger (HiS).