Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget. Mandatet som gjelder nå, ble fastsatt 11. desember 2020.

Published Endret

Læringsmiljøutvalget er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalget retter søkelyset mot kvaliteten i omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Utvalget se til at bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høgskoler § 4-3 gjennomføres og etterleves. Utvalget skal bidra aktivt til at læringsmiljøet ved UiS blir stadig bedre, og til at læringsmiljøet for hvert enkelt studietilbud oppfyller minstekravene.
Læringsmiljøutvalget koordinerer sitt arbeid med utdanningsutvalget.

I. Utvalgets mandat

Læringsmiljøutvalget skal:

 1. Gi råd til styret i saker som angår læringsmiljøet og utviklingen av det.
 2. Være orientert om den praktiske så vel som den strategiske og politiske utvikling av læringsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt, og på grunnlag av dette kunne gi råd om universitetets oppfølging av utviklingen.
 3. Ta initiativ til, og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet.
 4. Avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet. Rapporten inngår i universitetets rapportering av kvalitetsarbeidet, og skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet.
 5. Fastsette retningslinjer for institusjonens læringsmiljø i tråd med gjeldende lover, forskrifter, gjeldende kvalitetssystem for utdanning og universitetets strategi.
 6. Fremme forslag om endringer og tiltak når læringsmiljøet ikke holder tilfredsstillende kvalitet.
 7. Bidra til at læringsmiljøet er universelt utformet.
 8. Behandle årsrapport om meldingssystemet «Si i fra».

Styret kan tillegge utvalget andre oppgaver enn disse.

II. Sammensetning

Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til læringsmiljøutvalget. Utvalget har følgende sammensetning:

 • Prorektor for utdanning
 • 1 prodekan for utdanning
 • En av institusjonens direktører fra ABA, IT eller bibliotek er fast representant i en rulleringsordning. De årene de ikke er faste representanter er de observatører med talerett.
 • 1 fakultetsdirektør
 • 5 studentrepresentanter utpekt av StOr
 • 1 representant for stipendiatene utpekt av UiS DC
 • 1 ekstern representant

SiS-leder og studentombudet er faste observatører i utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Rektor oppnevner fem studenter etter anbefaling fra Studentorganisasjonen (StOr). Studentrepresentanter oppnevnes for ett år. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

Prodekan for utdanning og fakultetsdirektør oppnevnes begge for to studieår. Begge disse medlemmer oppnevnes rullerende mellom universitetets fakulteter og med ett års overlapp de to medlemmene imellom.

Eksternt medlem oppnevnes for to år av gangen. Utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes.

Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger, etter samråd med utvalgets leder, for utredning av saker til utvalget