Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 10.11.2021

Onsdag 10. november 2021 kl. 12:00-15:00,
Hybridmøte,
AR T-401 (Styrerom).

Møtedagen 10.11.2021 var felles møtedag for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget.

Published Endret

Det er utdanningsutvalget (UU) og læringsmiljøutvalget (LU) som til sammen utgjør UiS sine sentrale utvalg for kvalitet i utdanningene. De to utvalgene har felles møtedager der både utvalgsspesifikke saker og fellessaker behandles. Møtedagene for utvalgsmøtene i kalenderåret 2021 ble fastsatt i sak KU 16/20 - Møteplan for 2021 for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet.

De to utvalgenes møter overlapper hverandre, slik at fellessaker behandles av begge utvalg samtidig. Møtet gjennomføres som hybridmøte, der fysisk oppmøte på styrerommet kombineres med deltakelse per nett for dem som er helt avskåret fra å være fysisk tilstede.

Utvalgenes felles møtedag starter med en møtedel der kun utdanningsutvalget deltar. I denne møtedelen behandler utdanningsutvalget sine utvalgsspesifikke saker (UU-saker). Deretter følger en møtedel der begge utvalgene deltar, og der utvalgene behandler fellessaker (KU-saker). Møtedagen avsluttes med en møtedel der kun læringsmiljøutvalget deltar. I denne møtedelen behandler læringsmiljøutvalget sine utvalgsspesifikke saker (LU-saker).

Les mer om læringsmiljøutvalget på læringsmiljøutvalgets side på uis.no. Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.

Møtedeltakere 10.11.2021:

Følgende utvalgsmedlemmer var innkalt til møtet 10.11.2021:

Sara Bianca Beitz

Marianne Brattland

Hui Cheng

Astrid Birgitte Eggen, utvalgets leder

Eira Aas Eide

Elisabeth Enoksen

Benjamin Hille Hagen

Marita Helland

Gitte Solveig Kolstrup

Egil Kristensen

Mille Marie Isaksen Lillemoen

Følgende faste observatører var innkalt til møtet:

Frode Alvheim

Sjur Martin Bjerke

Elisabeth Faret

Maren Anne Kvaløy

Møtets saker:

Prorektor informerte om aktuelle forhold med tilknytning til utdanningskvalitetsområdet. Det sentrale moment denne gangen var innstillingen fra NOKUT sin sakkyndige komité for tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger, som universitetet mottok dagen før.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

«Welcome! Student starter kit» er et internasjonalt Erasmus+ strategisk partnerskapsprosjekt, som ledes av Universitetet i Stavanger. Samarbeidspartnere er Universitet i Litauen og Island Universitet. Dette prosjektet har som formål å lage en nettbasert oppstartressurs for nye studenter, som skal gjøre studentene bedre forberedt på studenthverdagen og bidra til at flere studenter gjennomfører sine studier. Prosjektet skal bygge på erfaringene til de som best vet hvor skoen trykker. Prosjektet har derfor gjennomført fokusgruppeintervjuer med studenter for å få innspill til spørsmål i en survey, som så ble sendt ut til samtlige studenter ved de tre institusjonene som deltar i prosjektet. Ved UiS svarte mer enn 1800 studenter, og prosjektet fikk gode svar på hva studentene våre synes er utfordrende i møte med et universitet.
Rune Sørsdal og Mari Mæland presenterte prosjektet for utvalgene. De ønsket seg innspill fra utvalgene, som de kunne benytte i arbeidet sitt sammen med Screenstory og Nettop for å lage gode og informative videofilmer som kan sørge for at studentene får en enda bedre studenthverdag.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Regjeringen utarbeider fireårige strategier for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. Den forrige strategien gjaldt perioden 2017-2021, og kunnskapsdepartementet sendte utkast til strategi for perioden 2021-2025 på høring i sektoren 25.06.2021. UiS sendte sitt høringssvar til departementet 19.08.2021. Høringsutkastet samt UiS sitt høringssvar ble lagt fram for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget 22.09.2021 i sak KU 18/21-2 Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 – UiS sitt høringssvar. I saken går det fram at «Den nye strategien vil bli behandlet av utvalgene når den er fastsatt». Den nye strategien ble fastsatt i september 2021, og skulle nå behandles av utvalgene.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Studentorganisasjonen StOr sin orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, der StOr orienterer om aktiviteter og arbeid med utdanning og læringsmiljø, samt andre aktiviteter og forhold som kan være av interesse for de to utvalgene. Studentorganisasjonens orientering skjer vanligvis som en rent muntlig orientering. Sentrale trekk i orienteringen vil dermed framgå av utvalgenes referater. Dersom orienteringen omfatter dokumenter, vil de ligge ved saksframlegget som vedlegg, eller de ligger ved møtereferatet som vedlegg.I dette tilfellet var det ingen slike vedlegg.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Studentombudets orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Studentombudets orientering skjer vanligvis som en rent muntlig orientering. Sentrale trekk i orienteringen vil dermed framgå av utvalgenes referater. Dersom orienteringen omfatter dokumenter, slik som i denne saken, vil de enten ligge ved saksframlegget som vedlegg, eller ligge ved møtereferatene som vedlegg. Denne gange som vedlegg.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Utdanningsdirektørens orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Saken omfattet denne gang tre skriftlige vedlegg i tillegg til utdanningsdirektørens muntlige orienteringer på møtet, og utdanningsdirektørens orienteringer 10.11.2021 omfattet blant annet følgende:

  • Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2021. På universitetets årsfest 29.10.2011 ble studiekoordinatorene Hanne Elise Pollack og Kjersti Gjedrem tildelt Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2021 av rektor Klaus Mohn og StOr-leder Eira Aas Eide. Les hele saken på uis.no: «Studiekoordinatorar får pris for godt læringsmiljø»
  • Webinarfestivalen er en heldigital nasjonal konferanse om læring og teknologi. Webinarfestivalen arrangeres av NTNU sin Seksjon for læringsstøtte. Webinarfestivalen 2021 arrangeres 24.11.2021, går på Zoom, og er open for alle interesserte (ingen påmelding). Les mer på hjemmesiden til Webinarfestivalen 2021.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Innkalling til møtet var tilsendt utvalgets medlemmer, faste observatører og andre fast informerte per epost. Møtereferat fra utvalgsmøtet 22. september 2021 var ferdigstilt og lagt ut på læringsmiljøutvalgets side på www.uis.no og på universitetets OpenGov-plattform, samt sendt styret til orientering. Referatet og innkallingen skulle godkjennes av utvalget.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Lovkravene til individuell tilrettelegging er hjemlet i universitets- og høyskoleloven (UHL) § 4-3 og i likestillings- og diskrimineringsloven § 21. Bestemmelsene om tilrettelegging i de to lovene ble harmonisert høsten 2019. I denne saken ble læringsmiljøutvalget informeres om kravene til tilrettelegging som trådte i kraft 1. august 2021, og om hvordan lovens krav ivaretas ved UiS.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Ensomhet har i mange år vært et økende problem blant studenter i høyere utdanning, både i Norge og ellers i
Europa. Det siste året har også covid-19-pandemien bidratt til denne utviklingen. I denne saken presenterte
Alva Eide fra Studentsamskipnaden i Stavanger sosiale møteplasser som virkemiddel mot ensomhet, og viste
hvordan tilskuddsmidlene fra Kunnskapsdepartementet er blitt brukt av Studentsamskipnaden i Stavanger

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av studiestart i august er en viktig og integrert del av virksomheten ved universitetet. Både fakultetene, institutt og sentrale enheter legger ned en betydelig innsats i arbeidet med å forberede og gjennomføre et godt program i forbindelse med mottak av nye studenter og oppstart av nytt studieår. Rapporten som fulgte saken var en oppsummering fra arbeidet med forberedelse og gjennomføring av studiestart i august 2021. Rapporten synliggjorde noen områder det blir viktig å fokusere på i forbindelse med planlegging av studiestart 2022.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Under læringsmiljøutvalgets møte 22.09.2021, ble det enighet om at avdeling for bygg- og arealforvaltning skulle ha en fast orienteringssak på utvalgets møter hvor det orienteres om pågående og planlagte byggeprosjekter. Denne saken var første faste orienteringssak der representant fra avdeling for bygg- og arealforvaltning orienterte om byggesituasjonen på UiS.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Læringsmiljøutvalget skal hvert kalenderår fastsette en plan for sitt arbeid med læringsmiljø og studiekvalitet det kommende kalenderår. Utvalget behandler forslag til plan for kommende år på årets siste møte, og behandler den endelige planen på første møte i det nye kalenderåret. Denne saken ga forslag til hva som bør inngå i (eller utgå av) planen for læringsmiljøutvalget i 2022 med utgangspunkt i planen for 2021 som ble lagt fram for styret i sak US 40/21. Forslaget tok utgangspunkit i at planens hovedområder og overgripende temaer skulle beholdes uendret i planen for 2022, men at det skulle gjøres en del endringer i de konkrete planområdene:

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Utvalget skal etter styrets mandat «avgi årlig rapport til styret om sitt arbeid og institusjonens læringsmiljø, og om hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet». I fjor ble det utarbeidet et helt nytt format for læringsmiljøutvalgets årsrapport. Det nye formatet gjør det mye enklere, ikke minst for studentene, å finne fram til relevant informasjon. I denne saken vurderte utvalget hvilke justeringer av årsrapportens format og innhold som burde gjøres denne gang, og utvalgets medlemmer og faste observatører ga innspill til forhold og tema som burde tas med eller gis bredere omtale i årsrapporten, og hvilke forhold og tema som eventuelt kunne tas ut eller gis mindre plass i årsrapporten.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.