Hopp til hovedinnhold

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 19.05.2021

Onsdag 19. mai 2021 kl. 11:40-14:00,
Nettmøte.

Denne møtedagen er felles møtedag for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget.

Publisert: Endret:
Det er utdanningsutvalget (UU) og læringsmiljøutvalget (LU) som til sammen utgjør UiS sine sentrale utvalg for kvalitet i utdanningene. De to utvalgene har felles møtedager der både utvalgsspesifikke saker og fellessaker behandles. Møtedagen 19.05.2021 gjennomføres som nettmøte.

Møtedagene for de to utvalgene for kalenderåret 2021 ble fastsatt av utvalgene i fellessak KU 16/20 - Møteplan for 2021 for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet.

Utvalgenes felles møtedag starter med en møtedel der kun utdanningsutvalget deltar. I denne møtedelen behandler utdanningsutvalget sine utvalgsspesifikke saker (UU-saker). Deretter følger en møtedel der begge utvalgene deltar, og der utvalgene behandler fellessaker (KU-saker). Møtedagen avsluttes med en møtedel der kun læringsmiljøutvalget deltar. I denne møtedelen behandler læringsmiljøutvalget sine utvalgsspesifikke saker (LU-saker).

Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.

Møtedeltakere 19.05.2021:

Følgende medlemmer av læringsmiljøutvalget deltok:

Else Karin Bjørheim

Marianne Brattland

Astrid Birgitte Eggen

Eira Aas Eide

Elisabeth Enoksen

Gitte Solveig Kolstrup

Philip Lundberg Jamissen, utvalgets leder

Egil Kristensen

Lawrence Dean Mulbah

Vetle Tengesdal Torstenbø

Følgende faste observatører deltok:

Elisabeth Faret

Maren Anne Kvaløy

Møtet ble ledet av Philip Lundberg Jamissen.

Møtets saker og vedtak:

Prorektor for utdanning innledet. Hovedtema var prosjektet for digitalisering av periodiske evalueringer i kvalitetssystemet. Prosjektleder Thomas Dahl fra Sopra Steria presenterte prosjektet, med status og videre planer. Et sentralt aspekt er å gjøre verktøyet og informasjonen enkel å finne fram til, enkel å forstå, og enkel å gjøre seg nytte av.

Prorektor la til at prosjektet i nåværende form er begrenset til emnerapporter, studieprogramrapporter og porteføljerapporter. Prosjektet gjør bruk av en rekke datakilder, både lokale og nasjonale. Prosjektet er utformet slik at det vil være enkelt å utvide omfang og funksjonalitet. Det kan eksempelvis videreutvikles fra periodisk til årlig studieprogramrapport, noe som i så fall vil være første gang noe slikt blir gjort her i landet.

Videre informerte prorektor om følgende:

 • Kunnskapsdepartementets langtidsplan for høyere utdanning og forskning, og den nye planen for departementets Erasmus-strategi.
 • Institusjonene skal gi innspill til evaluering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
 • Rapport fra Diku om internasjonaliseringen under korona-pandemien. Den viser en drastisk nedgang i aktivitetsnivå. Inntrykket fra UiS er likevel at nivået har blitt opprettholdt.
 • Unit sitt digitaliseringsstyre arbeider med forholdet mellom digitale fellesløsninger og lokale løsninger innenfor sektoren og blant institusjonene, og hvordan grupper av institusjoner eventuelt samarbeider om delte løsninger dem imellom. Unit og Diku går inn i et nyopprettet direktorat for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli i år. Les mer om hvordan Unit tenker at omorganiseringen kan påvirke den planlagte sektordigitaliseringen.
 • University har høyt aktivitetsnivå, som i liten grad har blitt påvirket av korona-pandemien.

Utdanningsdirektøren orienterte også kort om hvordan de to utvalgene behandler saker i fellesmøtet. Det

legges opp til at de fleste av fellessakene skal være orienteringssaker.

Vedtak i sak KU 07/21 - Informasjon fra prorektor: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Universitetet i Stavanger har mottatt kr 6 219 000 til lønn til studentassistenter inneværende studieår.

Prorektor orienterte om saken. Til høsten skal det rapporteres om bruken av midlene.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Utlysingen kom for sent til å kunne benyttes fullt ut dette semesteret, så for mange er det viktig at midlene kan benyttes også i det videre. Planen er at ubenyttede midler kan brukes gjennom hele neste studieår.
 • Midlene fordeles etter studenttall ved det enkelte fakultet.
 • Uniped er i gang med å lage et opplegg for opplæring av studentassistenter. Når kurset er blitt utviklet, vil dette bli en varig ordning. Fakultetene har autonomi angående ansettelse av studentassistenter.
Vedtak i sak KU 08/21 - Tildeling av statlige midler til studentassistenter: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Utdanningsdirektøren orienterte om saken, som gjelder forslag til ny universitets- og høyskolelov. Dette omfattet Prop.111 L som inneholdt selve lovforslaget, samt stortingsmelding 19 (styringsmeldingen) som inneholdt rammene for sektorstyring. Prorektor orienterte om konsekvenser for UiS, særlig med tanke på nye grader som medisin og rettsvitenskap.

Under behandlingen ble det pekt på at forslaget om to sensorer vil bety høyere utgifter, og prorektor trakk fram at hele finansieringsordningen for sektoren skal gjennomgås som følge av styringsmeldinga.

Vedtak i sak KU 09/21 - Orientering om lovforslag til ny universitets- og høyskolelov: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Behandlingen var unntatt offentlighet, så de som ikke var utvalgsmedlemmer ble bedt om å forlate møtet under behandlingen av denne saken.

Prorektor innledet i saken, som gjelder utdannings- og læringsmiljøprisen. Denne prisen tildeles av universitetsstyret hvert år etter tilråding fra UU og LU. Utvalgenes råd skal være i tråd med statuttene for prisen. I år hadde priskomitéen seks nominasjoner som skulle vurderes. Prorektor orienterte om innstillingen fra priskomitéen.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Utdanningsdirektøren beklaget at saksbehandlingen fra UA sin side hadde tatt lang tid, og ønsket at prorektor for utdanning kan lede priskomitéen neste år, med administrativ støtte fra utdanningsavdelingen. Dette vil i så fall forutsette at styret endrer statuttene og prosedyren for prisen.
 • Medlemmene fant det vanskelig å ta stilling til komitéens vurderinger og innstilling når saken ikke inneholdt informasjon om hvilke vurderinger man hadde gjort seg, og hvilke kriterier som ble tillagt hvilken vekt, ut over at godt arbeid med læringsmiljø ble vektlagt.
 • Ut ifra det omfattende saksmaterialet var det allikevel ikke problematisk å være enig i priskomitéens innstilling, og også at komitéen hadde funnet fram til et prosjekt med stor overføringsverdi.

Prorektor minnet om at saksdokument og vedtak er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen. Utdanningsdirektøren vil komme tilbake til utvalgene med forslag til ny prosedyre for tildeling av prisen, med tanke på framlegg for styret.

Vedtak i sak KU 10/21 - Utdannings- og læringsmiljøprisen 2021, tildeling: Vedtaket er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.

 

Prorektor orienterte om saken. Utlysingen gikk ut like etter nyttår, og det kom inn søknader som til sammen utgjorde rundt 6 millioner kroner. Tildelingen gjaldt prosjekter som kan gjennomføres fram til høsten 2022. Det diskuteres i universitetsledelsen om det neste år skal gjøres en tilsvarende eller en annen type utlysing.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Utvalgene uttrykte stor tilfredshet både med antallet søknader og at det ble søkt om så pass mye støtte.
 • Det kom inn til sammen 18 søknader, og fakultetene var bedt om å prioritere sine søknader.
 • Alle førsteprioritessøknadene ble tildelt beløpet de hadde søkt om.
Vedtak i sak KU 11/21 - Tildeling av prosjektstøtte for 2021: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Utdanningsdirektøren innledet og orienterte om stortingsmeldingen. UiS har gitt innspill i tråd med styrets behandling.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • I meldingen tar regjeringen initiativ til endring i yrkeskvalifikasjonsdirektivet for å åpne for bruk av simulering i praksis. Dette vil være meget viktig blant annet for det helsevitenskaplige fakultetet, og også for flere andre utdanninger. Men dette er bare ett av meldingens mange tiltak som skal følges opp.
 • Fakultetene og institusjonen kan velge å arbeide med de signalene som ligger i stortingsmeldingen, og universitetet vil følge opp dette.
 • Det er viktig å se denne meldingen i sammenheng med meldingen om livslang læring, og også sammenhengen mellom de to. Det ligger viktige trender i uh-sektoren i disse meldingane.
Vedtak i sak KU 12/21 - Orientering om Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Prorektor innledet i saken. Utdanningsdirektøren nedsetter en arbeidsgruppe som vil gå gjennom resultatene fra undersøkelsen og rapportere til utvalgene. Arbeidsgruppen skal gå grundig gjennom rapporten og gi forslag til tiltak.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Universitetets oppfølgingsarbeid må kobla seg opp mot det nasjonale nivået, i tillegg til lokal oppfølging, slik at ikke institusjonene gjør oppfølging hver for seg uten koordinering.
 • Studentene må delta aktivt i arbeidet med å finne fram til løsninger, og må delta i arbeidsgruppen.
 • Resultatene fra undersøkelsen er ikke realitetsbehandlet i UHR enda.
 • Prorektor og utdanningsdirektøren tar dette med i UHR utdanning, der begge deltar.
 • Universitetsbiblioteket bør være med i arbeidsgruppen som skal følge opp undersøkelsen.
 • Rapporten viser at den digitale undervisningen som dårligere. En viktig men sentral vurdering vil være om det rette tiltaket vil være å opp trappe opp eller trappe ned på digital undervisning.
 • Uniped bør være med i arbeidsgruppen, og det bør vurderes om også NettOp og eventuelt også IT bør være med.
 • Det er viktig at arbeidsgruppen kommer i gang med oppfølgingsarbeidet før sommeren.
 • Selv om arbeidsgruppen skal rapportere til LU, bør rapporten gå til begge utvalg. Begge utvalgene må behandle og få anledning til å uttale seg om dem, slik at det ikke trekkes for raske konklusjoner.
 • StOr vil i tillegg ha egne møter med Uniped om digital undervisning.
 • Det er campusformen som er vår hovedform for undervisning. Samtidig må vi oppjustere og styrke den digitale undervisningen.
Vedtak i sak KU 13/21 - Oppfølging av SHoT- undersøkelsen 2021: Utvalgene tar saken til orientering.

 

Studentombudet har hatt møte med universitetsledelsen der ombudet pekte på følgende forhold:

 • Studentombudet etterlyser at forskriften regulerer utdanningsplanen bedre.
 • Angående generelle retningslinjer for veiledning bør det foreligge grunnleggende retningslinjer for veiledning i bachelor- og masteroppgaver.
 • Klagenemda har i år hatt et økende antall saker om fusk ved eksamen i år. Det er universitetet sitt ansvar at studentene lett kan finne korrekt og lett forståelig informasjon om hva som faller innenfor (og utenfor) begrepet fusk, og hva dette medfører for den enkelte.StOr orienterte om følgende:

 • StOr har et sosialt støttefond som linjeforeninger og andre studentorganisasjoner kan søke på.
 • StOr støtter studentrepresentantene ved fakultetet i arbeidet med å lage handlingsplaner for fakultetene.
 • Som del av den nye tillitsvalgt-ordningen er det for første gang brukt urnevalg for å velge studenter til universitetsstyret. Valget falt på Ginette Våge og Fredrik Iversen.
 • Valg til arbeidsutvalget og fadderutvalget er gjennomført. Eira Aas Eide tar over som leder og Martin Solheim blir nestleder for utdanning. Nestleder for læringsmiljø er ikke valgt enda. Alva Amalie Eide skal lede fadderutvalget.
 • StOr har arbeidet med fakultetene om at sakspapirer til fakultetsmøte blir publisert i OpenGov.
 • StOr har hatt kontakt med internasjonal seksjon om et pilotprosjekt der seksjonen skal samarbeide med linjeforeningene om utveksling.
 • StOr arbeider med retningslinjer for valg av tillitsvalgte.
 • StOr arbeider med plan for oppretting av studentråd ved fakultetene for å styrke samhandling mellom studentene og fakultetene.Utdanningsdirektøren orienterte om følgende:

 • Angående Nokut sitt tilsyn av kvalitetssystemet, er UiS i innspurten av innsendingen av dokumentasjonen som etterspørres.
 • Den faste informasjonen om forsinket sensur ligger ved saksdokumentene til denne saken. Denne gangen gjelder det kontinuasjonseksamen for høsten 2020.
Vedtak i sak KU 14/21 - Andre orienteringer: Utvalgene tar saken til orientering.

 

StOr-leder ledet denne delen av møtet. Ingen kommentarer kom fram angående innkallingen til møtet eller møtereferatet fra februarmøtet. Utvalgsmedlem Eide ønsket å legge fram sak til eventuelt angående oppfølging og videre arbeid knyttet til tillitsvalgt-ordningen for studenter.

Vedtak i sak LU 04/21 - Godkjenning av innkalling og møtereferat: Innkalling til møte i læringsmiljøutvalget 19. mai 2021 godkjennes. Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 17. februar 2021 godkjennes. Oppmelding av sak til eventuelt godkjennes som ny sak LU 08/21 - Eventuelt.

 

Utdanningsdirektøren presenterte saken, som er en oppfølging av sak LU 03/21 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021. Tilretteleggingen av det nye formatet og innarbeiding av utvalgets innspill har vært omfattende, men er nå i mål.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Rapporten har fått et meget godt og oversiktlig format, som fungerer bra både på nettet og i papirformat. At det nå er tatt med lenker til de aktuelle underliggende sakene gjør det mye enklere å finne fram til relevant informasjon. Dette gjelder ikke minst for studentene.
 • I framtiden kan utvalgets planer knyttes enda tettere opp mot universitetets strategi og handlingsplan.
 • Utvalgets ønske om at læringsstøtte skal være med som eget arbeidsområde for utvalget er godt fulgt opp i planen. Da blir det viktig at arbeidsområdet også følges aktivt opp i utvalgets møter og saker.
 • Gitt den store betydning studiebarometeret og tilleggsundersøkelsen om studentenes helse og trivsel vil få i 2021, bør disse trekkes ut som egne arbeidsområder. De øvrige evalueringene, lokalt så vel som nasjonalt, kan da behandles under et arbeidsområde som får navnet "Kartlegginger og undersøkelser i sektoren".

Utvalgets innspill innarbeides i årsrapporten før den oversendes styret.

Vedtak i sak LU 05/21 - Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021: Læringsmiljøutvalget godkjenner læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021, med de justeringer som framkom under behandlingen.

 

StOr-leder presenterte tillitsvalgthåndboken, som er det konkrete resultatet av et omfattende arbeid for mange av de ansatte, men ikke minst for studentorganisasjonen og studentene. Håndboken skal være en håndbok som først og fremst skal være nyttig for studentene og de tillitsvalgte, men som også vil være nyttig for ansatte og øvrige medlemmer av universitetets styrer, råd og utvalg.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Utvalget var enstemmig imponert over prosessen og resultatene som er oppnådd, og ser håndboken som en verdig og viktig tilleggsressurs for tillitsvalgt-ordningen.
 • Både oppbygging og innhold gjør håndboken til en sentral referanse i arbeidet med utvikling og gjennomføring av studiene.
 • Håndboken er i digitalt format, og innholdet oppdateres løpende. Håndboken kan også skrives ut på papir når det dukker opp situasjoner der papirformatet er nyttig.
Vedtak i sak LU 06/21 - Tillitsvalgthåndbok: Utvalgene takker studentorganisasjonen for orienteringen og godt utført arbeid, og ber utdanningsdirektøren sørge for at tillitsvalgthåndboken legges inn i kvalitetssystemet for utdanning på en måte som gjør den lett å finne fram til.

 

Utdanningsdirektøren presenterte saken, som er en oppfølging av utvalgets behandling av sak LU 19/20 den 18.11.2020. Læringsmiljøutvalget vurderte der at læringsstøtten ved UiS burde få en tydeligere plass i arbeidet med kvalitet i utdanningene, og ba om at synliggjøringen av universitetets læringsstøtte kommer på plass innen utgangen av studieåret 2020/21. Første versjon av dette er nå på plass med nettsider på norsk og engelsk, samt i papirformatet som kreves i universitetets saksarkiv. Nettsidene gjør bruk av de nye internettsidenes muligheter til å publisere sidene før alt innholdet er ferdig spikret med to streker under, i tråd med hva læringsmiljøutvalget har etterlyst.

Følgende framkom under behandlingen av saken:

 • Nettsidene har et meget bra format som fungerer veldig godt for studentene.
 • Den første versjonen av nettsidene visualiserer både et horisontalt og et vertikalt blokkformat. Det vertikale formatet er det som fungerer best, og som bør benyttes.
 • Det er veldig bra at nettsidene også i denne første versjonen finnes på norsk og engelsk.
 • Det er veldig bra med en samlet inngang til læringsstøtten; en digital førstelinje. Vi har nå en grunnstruktur som vi kan jobbe videre med.
 • En del ting bør rimeligvis justeres. Dette gjelder blant annet teksten om universitetesbiblioteket, at IT-hjelp også må med som element i læringsstøtten, og at de engelske sidene må være konsistente på bruk av UiS (heller enn UoS) som forkortelse.

Utvalgets innspill til justeringer og forbedringer av læringsstøttesidene implementeres umiddelbart, og publiseres når de er godkjent av utdanningsdirektøren. Utdanningsdirektøren ønsker alle innspill til justeringer og forbedringer velkommen. Innspill med emne Læringsstøtte kan sendes til lu@live.uis.no eller direkte til utdanningsdirektøren. Alle innspill vurderes nøye, og innspill som godkjennes publiseres løpende.

Vedtak i sak LU 07/21 - Kvalitet i studiene: Læringsstøtten ved UiS: Utvalget er tilfreds med oppfølgingen av sak LU 19/20 gjennom utviklingen av nettsidene for læringsstøtte, og ønsker å følge dette arbeidet videre. Læringsmiljøutvalget vil gi innspill til endringer når utvalget finner dette nødvendig.

 

Eventueltsak om oppfølging av tillitsvalgt-ordningen for studenter var innmeldt av utvalgsmedlem Eide, og ble lagt fram av henne. Bakgrunn for saken var erfaringene med implementering av tillitsvalgt-ordningen i høst og hittil i vår, der studentorganisasjonen opplever at en for stor andel av arbeidet faller på studentorganisasjonen, noe den ikke er rustet for. Innenfor dagens tildelte rammer er det behov for at institusjonens ansatte påtar seg en betydelig andel av arbeidet med gjennomføring av valg og opplæring av tillitsvalgte.

Innspillet fikk entydig støtte i læringsmiljøutvalget. Utvalget vurderte at det er et meget viktig arbeid som nå er gjennomført, men at for mye av arbeidet har falt på studentorganisasjonen. Forholdene som trekkes fram har stort behov for ytterligere oppfølging, også utenfor læringsmiljøutvalgtet. Universitetsledelsen bør involveres gjennom sine fora, og også andre institusjonelle fora bør trekkes inn i dette arbeidet. Studentorganisasjonen påtok seg arbeidet med å skriftliggjøre problemstillingene, og legge dem fram for rektormøtet og i andre institusjonelle fora. Læringsmiljøutvalget holdes informert om arbeidet, og engasjerer seg ved behov.

Vedtak i sak LU 08/21 - Eventuelt: Læringsmiljøutvalget ber StOr-leder følge opp saksinnspillet ved å legge det fram på neste rektormøte.