Hopp til hovedinnhold

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 22.09.2021

Onsdag 22. september 2021 kl. 12:15-14:30,
Hybridmøte (møterom og nettmøte),
Inge Steenslands hus, Henrik Ibsens gate 59.

Datoen 22.09.2021 var felles for læringsmiljøutvalgets og utdanningsutvalgets møter.

Publisert: Endret:

De to utvalgenes møter overlapper hverandre, slik at fellessaker behandles av begge utvalg samtidig. Møtet ble gjennomført som hybridmøte, der fysisk oppmøte på møtestedet ble kombinert med deltakelse per nett. Selv om møtet formelt startet klokken 12:15, var utvalgsmedlemmene hjertelig velkommen til lunsj i Inge Stenslands hus klokken 11:30.

Det er utdanningsutvalget (UU) og læringsmiljøutvalget (LU) som til sammen utgjør UiS sine sentrale utvalg for kvalitet i utdanningene. De to utvalgene har felles møtedager der både utvalgsspesifikke saker og fellessaker behandles. Møtedagene for utvalgsmøtene i kalenderåret 2021 ble fastsatt i sak KU 16/20 - Møteplan for 2021 for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet.

Utvalgenes felles møtedag starter med en møtedel der kun utdanningsutvalget deltar. I denne møtedelen behandler utdanningsutvalget sine utvalgsspesifikke saker (UU-saker). Deretter følger en møtedel der begge utvalgene deltar, og der utvalgene behandler fellessaker (KU-saker). Møtedagen avsluttes med en møtedel der kun læringsmiljøutvalget deltar. I denne møtedelen behandler læringsmiljøutvalget sine utvalgsspesifikke saker (LU-saker).

Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.

Møtedeltakere 22.09.2021:

Følgende utvalgsmedlemmer var innkalt til møtet 22.09.2021:

Sara Bianca Beitz

Marianne Brattland

Hui Cheng

Astrid Birgitte Eggen, utvalgets leder

Eira Aas Eide

Elisabeth Enoksen

Benjamin Hille Hagen

Marita Helland

Gitte Solveig Kolstrup

Egil Kristensen

Mille Marie Isaksen Lillemoen

Følgende faste observatører var innkalt til møtet:

Frode Alvheim

Sjur Martin Bjerke

Elisabeth Faret

Maren Anne Kvaløy

Møtets saker:

Prorektor informerte om aktuelle forhold med tilknytning til utdanningskvalitetsområdet. Hovedvekten lå på forhold som ikke inngikk i møtedagens øvrige saker.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden. 

Studentorganisasjonen StOr sin orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, der StOr orienterer om aktiviteter og arbeid med utdanning og læringsmiljø, samt andre aktiviteter og forhold som kan være av interesse for de to utvalgene. Studentorganisasjonens orientering skjer vanligvis som en rent muntlig orientering. Sentrale trekk i orienteringen vil dermed framgå av utvalgenes referater. Dersom orienteringen omfatter dokumenter, vil de ligge ved saksframlegget som vedlegg, eller de ligger ved møtereferatet som vedlegg. Denne gang forelå ingen slike dokumenter.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Studentombudets orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Studentombudets orientering skjer vanligvis som en rent muntlig orientering. Sentrale trekk i orienteringen vil dermed framgå av utvalgenes referater. Dersom orienteringen omfatter dokumenter, vil de enten ligge ved saksframlegget som vedlegg, eller ligge ved møtereferatene som vedlegg. Denne gang forelå ingen slike dokumenter.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Utdanningsdirektørens orientering til utvalgene er en fast fellessak for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Saken vil normalt omfatte skriftlige vedlegg i tillegg til utdanningsdirektørens muntlige orienteringer på møtet. Utdanningsdirektørens orientering 22.09.2021 omfattet blant annet nedenstående orienteringer til utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden. Informasjonspunktene nedenfor er publisert som vedlegg til saken på OpeGov.

Læringsmiljøutvalget (LU) for studieåret 2021-2022 skal konstituere seg og velge hvem som skal lede utvalget i studieåret. Valg av leder skal følge gjeldende lover og retningslinjer. Utvalget skulle for studieåret 2020-2021 velge en ansatt til å lede utvalget. Innkallingen til utvalgsmøtet 22.09.2021 skulle godkjennes.

Møtereferat fra utvalgets forrige møte skulle godkjennes

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.

Vår tidligere studentprest Leni Mæland har sluttet hos oss (og virker nå som prest i Lofthus, Hardanger). Fra høstsemesteret av er det Sigbjørn Rydland Jårvik som er studentprest ved UiS.

Studentpresten arbeider blant annet innenfor det psykososiale studie- og læringsmiljøet, og inngår i læringsmiljøutvalgets som fast informerte. Studentpresten er også del av kriseberedskapen ved UiS.

I denne saken presenterte Sigbjørn seg og sitt arbeid. Saken var en anledning for studentpresten og læringsmiljøutvalget til å bli litt bedre kjent med hverandre og hverandres arbeid.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden. 

Begeistringsprisen ved UiS ble opprettet i 2008. Prisen deles ut til en studentorganisasjon, en linjeforening eller enkeltstudenter som har bidratt til å skape et godt, samlende og engasjert studiemiljø ved UiS. Prisen er på 20 000 kr og er finansiert av UiS og SIS. I tillegg får vinneren en statuett og navneskilt montert på Begeistringen som står utenfor Studentenes Hus. Prisen deles ut årlig. Begeistringsprisen er en æresbevisning som skal tilskynde ytterligere engasjement for studiemiljøet ved UiS.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden. Innstillingen fra priskomitén samt utvalgets behandling og vedtak var unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.

Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget skal i tråd med vedtak i de to utvalgene (jmf sak LU 50/19) avholde sine møter samme dag, med en felles sesjon der de to utvalgene begge behandler saker som er felles for begge utvalg.

Møteplanen for utvalgene skal korrespondere med universitetsstyret sin møteplan. Utvalgenes møter legges 2-3 uker før styret sine møter, slik at det er tilstrekkelig tid til behandling av saker som skal gå fra utvalgene til styret. Møtene søkes samtidig lagt til om lag én måned etter semesterstart og én måned før semesterslutt, slik at det blir om lag 2 måneder mellom de møtene i hvert semester.

Referat fra utvalgets behandling inngår i møtereferatet fra møtet, som kan lastes ned fra møtesiden på OpenGov. Saksframlegget og sakens øvrige dokumenter er også tilgjengelig på møtesiden.