Hopp til hovedinnhold

Saker til møte i læringsmiljøutvalget (LU) 19.05.2021

Saker til læringsmiljøutvalgets møte 19.05.2021 kl. 13:00. Møtet avholdes som nettmøte. Sakslisten er foreløpig, og endres løpende fram til den endelig fastsettes 12.05.2021.

Publisert: Endret:

Møtets deltakere:

 

Else Karin Bjørheim

Marianne Brattland

Hui Cheng

Astrid Birgitte Eggen

Eira Aas Eide

Elisabeth Enoksen

Philip Lundberg Jamissen, utvalgets leder

Gitte Solveig Kolstrup

Egil Kristensen

Lawrence Dean Mulbah

Vetle Tengesdal Torstenbø

Sjur Martin Bjerke

Elisabeth Faret

Maren Anne Kvaløy

Veslemøy Hagen, utvalgets sekretær

Stig Atle Selmer-Anderssen

Møtets saker:

KU 07/21 - Informasjon fra prorektor

Prorektor informerer om aktuelle forhold med tilknytning til utdanningskvalitetsområdet. Hovedvekten ligger på forhold som ikke inngår i møtedagens øvrige saker

Utvalgene tar saken til orientering.

KU 08/21 - Utdannings- og læringsmiljøprisen 2021, tildeling

Sakens dokumenter er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.

Utvalgenes vedtak er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.

KU 09/21 - Tillitsvalgthåndbok

1: Høringsbrev – Tillitsvalgthåndbok

2: Høringsutkast - Tillitsvalgthåndbok UiS

3: Høringsinnspill – oppsummering

4: Tillitsvalgthåndbok for UiS

Saken gjelder:

Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS ble fastsatt av universitetsstyret 11.06.2020, i sak US 44/20. Punkt 2.2.2 i Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS 2020 omhandler tillitsvalgt-håndboken: «StOr og UiS må sammen utarbeide og vedlikeholde håndbok for de aktuelle tillitsvalgt-rollene. Det bør utarbeides en håndbok som omfatter tillitsvalgt-rollene emnetillitsvalgte, studietillitsvalgte og studieporteføljetillitsvalgte». I midten av januar i år sendte studentorganisasjonen sitt utkast til en slik tillitsvalgthåndbok på høring i organisasjonen (dokument 1 og 2). Etter høringsrunden er høringsresultatene bearbeidet, og tillitsvalgt-håndboken justert. I denne saken oppsummerer nestleder for utdanning i StOr høringsinnspillene som kom inn (dokument 3), før tillitsvalgt-håndboken for UiS presenteres i sin endelige form (dokument 4).

Utdanningsdirektørens vurdering:

Tillitsvalgt-ordningen inngår som en viktig del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS. Det er først og fremst gjennom tillitsvalgt-ordningen vi oppnår en systematisk studentdeltakelse i arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i våre studier. Etter revisjonen av kvalitetssystemet i fjor, tok StOr hovedansvaret for det omfattende arbeidet med å utarbeide tillitsvalgt-håndboken for UiS. Denne oppgaven har StOr gjennomført på en forbilledlig måte, og studentorganisasjonen legger i denne saken resultatet av arbeidet. Det er et resultat som både universitetet og ikke minst StOr har all grunn til å være stolte av.

Utvalgene takker studentorganisasjonen for orienteringen og godt utført arbeid, og ber utdanningsdirektøren sørge for at tillitsvalgthåndboken legges inn i kvalitetssystemet for utdanning på en måte som gjør den lett å finne fram til og bruke..

KU 10/21 - Andre orienteringer

<Intet er foreløpig innmeldt til dette orienteringspunktet>

<Intet er foreløpig innmeldt til dette orienteringspunktet>

<Intet er foreløpig innmeldt til dette orienteringspunktet>

Utvalgene tar saken til orientering.

LU 04/21 - Godkjenning av innkalling og møtereferat

Møtereferat fra utvalgsmøtet 17. februar 2021 er ferdigstilt og lagt ut på læringsmiljøutvalgets side på www.uis.no og på universitetets OpenGov-plattform, samt sendt styret til orientering. Referatet skal godkjennes av utvalget.

Opptak av saker til eventuelt

Medlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt. Utvalgsleder og sekretær fastsetter opptak av saker til eventuelt i samråd med medlemmene.

Innkalling til møte i læringsmiljøutvalget 19. mai 2021 godkjennes. Møtereferat fra læringsmiljøutvalgets møte 17. februar 2021 godkjennes.

LU 05/21 - Læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 med plan for 2021

LU 06/21 - Begeistringsprisen for 2020

Begeistringsprisen for 2020. Framlegg fra arbeidsgruppen. (Dokumentet er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen)

Saksframlegget er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.

Utvalgets vedtak er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen..

LU 07/21 - Kvalitet i studiene: Læringsstøtten ved UiS