Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019.

Published Endret
Professor Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger.
Følg Mohnitor i sosiale medium

Rektor Klaus Mohn. Foto: Tommy Ellingsen

Biografi

Rektor Klaus Mohn er professor i økonomi og kom til rektorstillinga ved Universitetet i Stavanger frå Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS).

Klaus Mohn har høgare avdelings studium (HAS) i samfunnsøkonomi frå Norges handelshøgskole (NHH, 1991) og ein doktorgrad i industriell økonomi frå Universitetet i Stavanger (UiS, 2008). Då han vart tilsett som professor ved HHUiS i 2013, kom han frå stillinga som sjeføkonom i Statoil (no Equinor). I Statoil har han også hatt stillingar innanfor finans, strategi og kommunikasjon. Bakgrunnen til Klaus Mohn inkluderer også forsking i Statistisk sentralbyrå (SSB) og makroøkonomisk analyse i DNB Markets.

Mohn sine forskingsområde og -interesser ligg hovudsakeleg i samspelet mellom økonomi, energi og forvalting av naturressursar. Spesielt er han oppteken av spenninga mellom energi, petroleum og klimaendringar, inkludert økonomiske svingingar og politiske implikasjonar i ressursrike økonomiar som Noreg.

Rektor Klaus Mohn er attvald til styret til Universitets- og høgskolerådet (UHR) for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023.

Nedlastbare pressebilete

Kontaktinformasjon:

E-post: klaus.mohn@uis.no
Telefon: (+47) 915 34 814

Innlegg frå rektor

Behov for omstilling ved UiS     

Ope brev til tilsette om trongare tider ved UiS.

Sikkerheit og forskingsetikk

Målet om internasjonal sikkerheit står i kontrast til eit fundamentalt mål om internasjonalt akademisk samarbeid.

Rektors tale på årsfesten 2022

Les rektor Klaus Mohns tale på universitetets seremoni for doktorkreering 28. oktober 2022.

Speech at concert in support of Ukraine

A university’s nature is to stand up for democratic values and human rights.

Eit opent universitet

Oppsider og utfordringar i ytringsrommet.

Let’s talk internationalisation!

What is internationalisation all about? What are the implied opportunities and challenges, and what does it all mean for...

Læring for livet – og for arbeidslivet

Arbeidslivsrelevans er høgaktuelt, og nyt stor merksemd frå alle hald. Frå studentar, frå tilsette, frå oss i leiinga, o...

Eitt universitet: Universitetet i Stavanger!

UiS skal romme mykje når det gjeld variasjon og mangfald, ikkje minst når det gjeld meiningar og perspektiv. Me har sett...

Rektors tale på årsfesten 2021

Kjære alle saman, velkomen og gratulerer med dagen.

Æresdoktor for energi og omstilling

Ved årsfesten for Universitetet i Stavanger fredag 29. oktober 2021 blei eit nytt æresdoktorat tildelt Fatih Birol, som...

Klaus Mohn sitt innlegg under Klimarealistene si tidsskrift-lansering

UiS-rektor Klaus Mohn gjekk i rette med Klimarealistene i innlegget han heldt under lanseringa av Klimarealistene sitt n...

Ny start for studentane

Etter eit tøft år for studentane ligg mykje no til rette for ein løfterik semesterstart.

Tress i ess: HMS

Sjølv om HMS-innsatsen ikkje alltid er så synleg, så er det lite som er meir meiningsfullt.

Klare krav til berekraft

Berekraft er ikkje lenger noko ein kan smykke seg med nett som ein vil.

Er Noreg rigga for omstilling?

Politikarane er unnfallande, og forklaringa er ikkje så komplisert. Dei aller fleste veljarane i Noreg er nemleg framlei...

Når draumane for framtida står på spel, gjer ein best i å halde seg vaken

I Noreg har vi eit visjonært vakuum, der nær sagt kven som helst kan boltre seg.

Novemberhelsing frå rektor Klaus Mohn

– Eg vil de skal vite at eg er stolt av dykk. Innsatsen de har lagt ned er ein viktig grunn til at Universitetet i Stava...

Tale til Lederforum 23. november 2020

Det har i sanning vore eit spesielt år, for studentane, for tilsette.

Innlegg frå rektor: Grøn omstilling

Vegringa mot omstilling ser ein i stort og smått – i både næringslivet og politikken.

Rør ikkje oljeskatten

Justering av skatteregimet er ein sløv reiskap mot oljeutfordringar og omstillingsbehov.

Korona korrigert

Krisa i dag kan ende opp med å endre tankesett, verdisett og levesett – for alltid.

Vårhelsing frå rektor Klaus Mohn

- Det er eit lyspunkt at UiS no blir opna for opp mot 300 studentar som har heilt spesielle behov for tilgang til campus...

Påskehelsing

– Ei sak står fast. Etter dette kjem det betre tider.

Ta ein for laget!

I møtet med smitterisikoen er det duka for dugnad.

Overstyrte universitet

Systemet for styring av norske universitet er kostbart, utydeleg og lite føreseieleg.

Ut i kulturen

Eit meir ope universitet bør bli ein integrert del av kulturlivet i Stavanger-regionen.

Reis med måte

Meir medvit rundt reiseverksemda kan spare oss for CO2-utslepp, tid og pengar .

Unn deg gleda ved formidling!

Formidling er mindre krevjande – og meir gjevande – enn du trur.

Tøft i toppen

Søking etter eksterne midlar skapar forbetring og utvikling, sjølv når ein ikkje når fram.

Nye tider for UiS

Med den oljefyrte veksten bak oss treng me nye bein å stå på.

Kunnskap og klimaendring

Viktigare enn korleis me løyser oppgåvene våre er kva me faktisk gjer.

Innlegg frå rektor: OBS! Omdømmerisiko

Inntrykket ein etterlet handlar ikkje berre om fakta og forskingsresultat, men og om form og framferd.

Det er ikkje pengar som manglar

Forslaga til klimapolitikk blir stadig meir fantasifulle. Mellom anna forslag om ein eigen grøn investeringsbank. Det er...

Innlegg frå rektor: Betre og billegare helsetenester

Eg tok ein pause frå KÅKÅnomics-festivalen i går ettermiddag, og drog til Solstrand for å delta ved Helse Vest sin forsk...

I media

Klaus Mohn i media

Rektor Klaus Mohn har ei tydeleg stemme i det offentlege ordskiftet. Han er gjestekommentator i Stavanger Aftenblad og skriv og jamleg i andre medium.

Klaus Mohn, rektor UiS. Foto: Tommy Ellingsen

Mazzucatos idear kan bremse grøn omstilling, gjestekommentar, Morgenbladet, 25. januar 2023

Potensialet er stort om ein lykkast i å omsette ny kunnskap til betre tenester – til beste for helsesektoren, pasienten og samfunnet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 18. desember 2022

Omsynet til nasjonal sikkerheit utfordrar akademiske prinsipp, gjestekommentar, Morgenbladet, 16. desember 2022

Systemet av helserelaterte profesjonsutdanningar er modent for revisjon, gjestekommentar, Morgenbladet, 13. desember 2022

Trongare kår for kunnskapen, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 13. november 2022

Wisting i hardt vêr, gjestekommentar, Morgenbladet, 7. november 2022

Ny kurs for helseforskinga? Kronikk, Dagens Medisin, 6. november 2022

Utfordringane i helsesektoren vil tårne seg opp i åra som kjem, debattinnlegg, Khrono, 15. oktober 2022

Tid for å hausta inn av overskotet i Equinor, gjestekommentar, Morgenbladet, 4. oktober 2022

Myten om ei fattig norsk fortid før vi fann olje og gass, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. oktober 2022

Kontantstøtte meir treffsikkert som fordelingspolitikk enn støttepakkar, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 20. august 2022

Regjeringa sit vegkart for grønt industri­løft er eit skalke­skjul for svak klima­politikk, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. juli 2022

I slaget om san­ninga blir språket stadig meir viktig, sær­leg når store verdiar står på spel, kronikk, Stavanger Aftenblad, 28. mai 2022

«Lykkeland» sesong 8 kan bli eit sørgelig kapittel, kommentar, Aftenposten, 10. april 2022

Det skal mot til å mæle, Ukens essay, Morgenbladet, 25. mars 2022

Læring for livet og arbeidslivet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 25. mars 2022

Krigen og klimaet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 5. mars 2022

Oljefyrt omstilling?, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 24. januar 2022

Ei avgift for natur­inngrep vil gje innsikt i faktisk kostnad ved tap av natur, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 12. desember 2021

Festival for fritenking, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 28. oktober 2021

Klimaforskinga fortener betre, kronikk, Dagbladet, 18. oktober 2021

Konspirasjon mot klimaforskinga, kronikk, Dag og Tid, 15. oktober 2021 (pdf)

Konspirasjon mot klimaforskinga, kronikk, Vårt Land, 14. oktober 2021

Sand og sanninga, klimabobla brast på valdagen, gjestekommentar. Stavanger Aftenblad, 17. september 2021

Vi vil utdanne psykologer i Stavanger, kronikk, Stavanger Aftenblad, 16. august 2021

Men kva meiner Forskningsrådet om forskinga? debattinnlegg, Aftenposten, 15. august 2021

Ny start for studentane, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 8. august 2021

Oljen og pengane, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 28. juni 2021

Den siste olje, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 31. mai 2021

Husebekk teiknar skremmebilete, debattinnlegg, Khrono, 28. april 2021

Gjer døra høg..., debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 28. mars 2021

Krever forutsigbarhet for Students at Risk, debattinnlegg (med Eira Aas Eide og Simen Hagen Ekeberg), Khrono, 13. mars 2021

Forskingsfinansering til forarging, debattinnlegg, Khrono, 9. mars 2021

Medisinutdanning: Plass til ei til, debattinnlegg, Khrono, 1. mars 2021

Plass til fleire i medisinutdanninga, debattinnlegg, Dagens Medisin, 1. mars 2021

Staten er siste gjest til festen, kronikk, Dagens Næringsliv, 25. februar 2021

Medisinutdanning til UiS må vere ei nasjonal satsing, debattinnlegg, Khrono, 24. februar 2021

Pengane eller livet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 21. februar 2021

Pass på pengane, kronikk, Dagens Næringsliv, 11. februar 2021

Rigga for omstilling? debattinnlegg, Dagsavisen, 9. februar 2021

Er Noreg rigga for omstilling?, kommentar i Energi og klima, 19. januar 2021

Eit hav av høve, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 10. januar 2021

Draumspelet, kronikk, Khrono, 2. desember 2020

Det er den draumen…, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 29. november 2020.

Olje for utvikling – eller avvikling, innlegg i Dagens Næringsliv, 29. oktober 2020

Opplyst og høveleg meiningsbryting, debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 27. oktober 2020

Oljefyrt utvikling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 19. oktober 2020

Den beste medisinen i Stavanger, debattinnlegg, Khrono, 9. oktober 2020

Legeutdanning ved UiS best for heile landet, debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2020

Riv elfenbeinstårnet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. september 2020.

Krafttak for kultur, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 27. juli 2020

Grøn omstilling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 14. juni 2020

Rør ikkje oljeskatten, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. mai 2020

Korona korrigert, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 23. mars 2020

UiS ut i kulturen!, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 10. februar 2020. 

Verdiar i vinden, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. januar 2020.

Ny medisin, debattinnlegg, Dagens medisin, 8. desember 2019

Universitetet i Stavanger bør få høve til å utdanna legar, "Dagens korte" i Aftenposten 4. desember 2019

Viktigare enn korleis me løyser oppgåvene våre er kva me faktisk gjer, debattinnlegg, Khrono, 26. november 2019

Digital dissonans i skule og utdanning, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 14. november 2019

Treng eit breiare perspektiv på helseforskinga, debattinnlegg, Khrono, 7. november 2019

Effektiv klimapolitikk hjelper lite om han ikkje er til å leve med, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 26. oktober 2019

Portrettintervju i Teknisk Ukeblad, 12. oktober 2019

Medisin for Vestlandet, kronikk skriven saman med adm.dir. i Helse Vest Herlof Nilssen og UiB-rektor Dag Rune Olsen, publisert i Stavanger Aftenblad 10. oktober 2019

Størrelse er ikkje alt: Medisinutdanning i Stavanger, debattinnlegg, Khrono, 9. oktober 2019

Se Khrono-intervju med Klaus Mohn i forbindelse med statsbudsjettet (video nederst i artikkelen) Khrono, 7. oktober 2019

Takhøgd og tillit er nøkkelen for at UiS skal lykkast, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 25. august 2019

Portrettintervju i Khrono, publisert 1. august 2019

Akkurat som dopapir-dugnaden er demokratiet eit spørsmål om deling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 9. juli 2019 

Intervju i NRK Verdibørsen, 19. juni 2019

Klaus Mohns tale ved rektorseremonien 19. juni, publisert i Stavanger Aftenblad

Staten sin kapital – blind for omstilling og døv for klimaendring?, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. juni 2019

Utdanning til undring, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 23. april 2019.
Klimaskygge, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 11. mars 2019.
Tid for å ta seg saman, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 26. januar 2019.

Publikasjonar

Internasjonale publikasjonar

Mohn, K. 2019. Supply-side policies in Norway (pdf). Comment. Annual Nordic Economic Policy Review, 240-245.

Mohn, K. 2019. Arctic oil and public finance: Norway’s Lofoten region and beyondThe Energy Journal 40 (3), 199-226.

Mohn, K. 2019. The gravity of status quo: a review of IEA’s World Energy OutlookEconomics of Energy and Environmental Policy 8 (2) (in press).

Misund, B., Mohn, K. and M. Sikveland. 2017. Exploration risk in oil and gas shareholder returnsJournal of Energy Markets 10 (4), 1-22.

Mohn, K. 2016. Resource revenue management and wealth neutrality in NorwayEnergy Policy 96, 446-457.

Hunnes, A., Kvaløy, O. og K. Mohn. 2012. An empirical study of performance appraisal and career opportunities. International Journal of Business and Management 7 (1), 22-35.

Mohn, K. and B. Misund. 2011. Shifting sentiments in oil and gas investments: an application to the oil industry. Applied Financial Economics 21 (7), 469-479.

Mohn, K. and P. Osmundsen. 2011. Asymmetry and uncertainty in capital formation: an application to oil investment. Applied Economics 43 (28), 4387-4401.

Aune, F. R, Mohn, K., Osmundsen, P. and K. E. Rosendahl. 2010. Financial market pressure, tacit collusion and oil price formation. Energy Economics 32 (2), 389-398.

Mohn, K. 2009. Elastic Oil: A primer on the economics of exploration and production. In Bjørndal E. and Bjørndal, M. Energy, Natural Resource and Environmental Economics. London: Springer.

Mohn, K. and B. Misund 2009. Investment and uncertainty in the international oil and gas industry. Energy Economics 31 (2), 240-248.

Mohn, K. 2009. Autism in economics: a second opinion. Forum for Social Economics 39 (2), 191-208.

Mohn, K. 2008. Efforts and Efficiency in Oil Exploration: A Vector Error-Correction Approach. The Energy Journal 30 (4), 53-78.

Mohn, K. and P. Osmundsen. 2008. Exploration economics in a regulated petroleum Province. Energy Economics 30 (2), 303-320.

Osmundsen, P., Mohn, K., Misund, B., and F. Asche. 2007. Is oil supply choked by financial markets? Energy Policy 35, 467-474.

Osmundsen, P., Asche, F. Misund. B., K. Mohn. 2006. Valuation of international oil companies. Energy Journal 27 (3): 49-64.

Osmundsen, P., Mohn K., Emhjellen. M., and F. Helgeland. 2005. "Size and profitability in the international oil and gas industry"  in Jerome Davis (ed.) The Changing World of Oil. An Analysis of Corporate Change and Adaptation, London: Ashgate Publishing.

Mohn, Klaus. 2008. Investment behaviour in the international oil and gas industry: Essays in empirical petroleum economics (pdf). PhD thesis. University of Stavanger.

Presentasjonar

Presentasjonar og innlegg på seminar og konferansar

Meir koordinering, meir kraft. Kommentar til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland. Presentasjon for Rogaland fylkeskommune, Stavanger, 12. januar 2023

Trongare tider for UiS - No er det oss det kjem an på. Presentasjon på allmøte for tilsette, 29. november 2022

Olje, omstilling og klimapolitikk. Utsikter og utfordringar. Presentasjon for TEKNA, Stavanger, 9. november 2022

Wisting i hardt vêr. Litt tankar rundt olje, omstilling og klimapolitikk. Presentasjon for Naturvernforbundet, Stavanger, 3. november 2022

Oljen, kapitalen og klimaet i ei verd av uro og uvisse. Presentasjon for SR-Bank, Stavanger, 7. april 2022

Oljen og klimaet i ei verd av uro og uvisse. Innlegg på «Villere, varmere, våtere», klimafestival ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen, 11. mars 2022

Frå olje til omstilling. Utfordringar og dilemma for ein ressursrik region. Innlegg på Fjernvarmedagane 2021, Oslo, 16. november 2021

Klimarisiko. Globale og regionale utfordringar. Innlegg på Toppleiarmøte for Klimapartnere Rogaland, 11. november 2021

Ei ny tid “utan olje”. Kor går me i ei ny, grøn tid? (pdf). Innlegg på MOR-konferansen på Sand 9. september 2021

Omstilling og naturverdiar - utfordringar og avvegningar (pdf)
Innlegg under Rosendalveko 10. august 2021

Ny kurs ut av krisa – strategi for Universitetet i Stavanger mot 2030 (pdf)
Allmøte ved UiS, 16.juni 2020

Frå oljefokus til omstilling – strategisk respons frå Universitetet i Stavanger (pdf)
Høyringskonferanse om utviklingsplan for Rogaland, Stavanger, 5. juni 2020

Ny kurs ut av krisa – strategi og utsikter for Universitetet i Stavanger (pdf)
Presentasjon for kommunalutvalget, Stavanger kommune, 2. juni 2020

Akademias rolle i det grøne skiftet (pdf)
Presentasjon på webinar i regi av Miljøpartiet De Grønne, 5. mai 2020 

Verdiar i vinden: Vindkraft – Lønsamt for kven? (pdf)
Presentasjon for LO Rogaland, Sola, 3. mars 2020

Ny strategi for UiS – Bakgrunn, kontekst og prosess (pdf)
Allmøte ved UiS, 28. januar 2020

Universitetet i Stavanger – Utsikter og utfordringar (pdf)
Presentasjon for Folkeakademiet i Time, Bryne, 15. januar 2020

Klimarisiko, vurderingar og verdiar – Om arbeid og utfall i Klimarisikoutvalet (pdf)
Presentasjon for SR-bank, Stavanger, 9. januar 2020

Klimarisiko og norsk økonomi - Ei oppsummering av Klimarisikoutvalet sitt arbeid (pdf)
Presentasjon for Klimastiftelsen, Stavanger, 6. desember 2019

Framtida for UiS - Eit fellesprosjekt (pdf)
Presentasjon for Forskerforbundet, Stavanger, 5. desember 2019

Frå oljefokus til omstilling - Utsikter og utfordringar for UiS (pdf)
Presentasjon for Kunnskapsdepartementet, Stavanger, 3. desember 2019

Klimarisiko - Implikasjonar for olje- og gassnæringa (pdf)
Noregs Bank, Oslo, 27. november 2019

Regionbygging gjennom helse og medisin (pdf)
Verdiskapingsforum ved UiS, 15. november 2019

Studenten i sentrum - UiS sin modell for medisinutdanning (pdf)
Grunnutdanningskonferansen 2019, Gardermoen 9. november 2019

Byen som fellesgode – Eit samfunnsøkonomisk perspektiv (pdf)
"Kulturarv og byutvikling" – Riksantikvarens nasjonale konferanse, Trondheim 8. oktober 2019

What will it take to accelerate the green transition in research? (pdf)
Nordic Edge Conference, Stavanger 25. september 2019

Climate risk and the Norwegian economy – Better climate risk management (pdf)
"Risky Days" – Sparebank1-gruppa, Stavanger, 2. september 2019

Climate change and economic risk
UNEP/OFD Workshop, Geneve, 28. august 2019.

Økonomi og arbeidsmarknad – Utfordringar og utsikter for Stavanger-regionen (pdf)
Presentasjon for NAV, Stavanger, 16. august 2019

Forsking på norsk

Mohn, Klaus (2019). Olje for utvikling – eller avvikling? Samfunnsøkonomen 6/2019, 28-36.

Mohn, Klaus (2018). Klimarisiko: Respons og tilpassing i oljeselskapa. Vedlegg til NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi.

Mohn, Klaus (2018). Klimarisiko i oljeselskapa. Samfunnsøkonomen 6/2018, s. 22-33.

Kvaløy, Ola og Klaus Mohn (2018). Produktivitet og insentiver i offentlig sektor.  BETA Tidsskrift for bedriftsøkonomi 32 (2), s. 148-164.

Bøhm, Marit F. og Mohn, Klaus (2017). Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer.
Samfunnsøkonomen 6/2017, s. 26-38

Mohn, K. 2017. LoVe hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja Samfunnsøkonomen 3/2017, s. 34-35

Mohn, K. (2016). IEA sine energiutsikter: Bibel eller blendverk? Samfunnsøkonomen 2/2016, s. 44-60.

Mohn, K. 2015. Ressursrikdom og rikardiansk ekvivalens (Resource wealth and Ricardian equivalence). Samfunnsøkonomen 1/2015.

Mohn, K. 2014. Kva skjer med oljeinvesteringane? (What’s going on with oil and gas investments?) Samfunnsøkonomen 2/2014, 10-14

Mohn, K. og E. Wærness. 2011. Oljen i økonomien. Norsk oljemuseums årbok 2010, 13-36.

Mohn, K. 2008. Takk for innsatsen! En case-studie av prestasjoner, belønning og anerkjennelse (Performance appraisal: a case study). Søkelys på arbeidslivet 3/08, 203-213.

Mohn, K. 2008. Leting etter olje og naturgass: Tallenes tale. (Oil and gas exploration: a confession from Norwegian time series data). BETA 1/2008.

Mohn, K. 2008. Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi (Oil price, petroleum activity and the Norwegian economy). Samfunnsøkonomen 1/2008, 29-39.

Mohn, K. 2007. Hva er det med oljeinvesteringene? (What is it about oil investment?). MAGMA 6/2007, 83-95.

Mohn, K. 2007. Stoltheit og Fordom: Økonomane sitt samfunn – og samfunnet sin økonomi (Pride and prejudice – on the social awareness of economics). Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2007, 439-452.

Mohn, K. 2006. Statoil, staten og samfunnet (Statoil, the state and the society). Økonomisk forum 7/06, oktober.

Mohn, K. og P. Osmundsen. 2006. Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk sokkel (Exploration and resource accumulation on the NCS). Økonomisk forum 7/06, 27-35.

Mohn, Klaus. 2006. Hva er det med økonomene? (What is it about economists? Reflections on the development of economics as a science), Nytt norsk tidsskrift 3/2006, 268-276.

Osmundsen, P., Asche, F., og K. Mohn. 2004. Ny kunnskap om verdsetting av oljeselskaper (New insights on valuation of oil companies), Revisjon & regnskap 5, 27-32.

Osmundsen, P., Mohn, K og M. Emhjellen. 2002. Fusjoner og oppkjøp i olje- og gassindustrien – hva størrelse betyr for lønnsomhet (M&A activity in the oil and gas industry, on size and profitability”). MAGMA 5/6 2002, 43-56.

Osmundsen, P., Mohn, K., Espedal, H. og K. Løvås. 2002. Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper. (Valuation of international oil and gas companies). Revisjon og regnskap 5/2002, 28-36.

Mohn, K. 1997. Amerikanske, tyske og norske obligasjonsrenter: Henger de sammen? (US, German and Norwegian bond yields: are they connected?), Sosialøkonomen 1, 20-30.

Mohn, K. 1996. ECU-indeks, renter, dollarkurs og oljepris – hva er sammenhengen? (Exchange rate, interest rates and oil price: how are they connected?), DnB Markets' Quarterly, November, 21-29.

Mohn, K. og T. C. Tollefsen. 1996. Den norske avkastningskurven – En analyse av helning og krumning fra 1993 til 1996 (The Norwegian yield curve – slope and curvature 1993 - 1996) in Norwegian, DnB Markets' Quarterly, March, pp 25-30.

Mohn, K. 1995. En økonometrisk modell for kortsiktige bevegelser i det norske obligasjonsmarkedet (Modelling short-term fluctuations in the Norwegian bond market), in Norwegian, DnB Markets' Quarterly, November, 27-32.

Mohn, K. Stambøl, L. S. og K. Ø. Sørensen. 1994b. Regionale arbeidsmarkeder mot år 2000 (Regional labour market developments towards 2000), in Norwegian. Economic Survey 4/94, 12-19. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. Stambøl, L. S. og K. Ø. Sørensen. 1994a. REGARD – et regionalt modellsystem for arbeidsmarked og demografi (REGARD – a regional model for labour markets and demographic developments), in Norwegian, SØS 88, Statistics Norway, Oslo.

Mohn, Klaus. 1994. Den regionale sysselsetting i 1990-årene (Forecasting regional employment trends in the 1990s). Plan & arbeid 5-6/94, 58-61.

Johansen, S., Mohn , K., Mønnesland, J. og K. Ø. Sørensen. 1993. Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram (A regional breakdown of the Government's Long-Term Program). Institute for Regional Research/Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K., Stambøl, L. S. and K. Ø. Sørensen. 1993a. REGARDs formelle struktur. (REGARD - the complete set of equations). Working Paper Series 93/3, Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. 1993. Industrisysselsetting og produksjonsteknologi i norske regioner (The regional dimension of employment and production technology in Norway). Reports 93/22. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. 1992b. Industrien i REGARD: Regionale aspekter ved produktivitet og sysselsetting (Manufacturing industries in REGARD: Regional aspects of employment and productivity), Economic Survey 8/92. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, Klaus. 1992a. Finanssektor og økonomisk utvikling (Financial Sector and Development Economics), Report 28/92, SNF, Bergen.