Hopp til hovedinnhold

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-læring og simulering.

Publisert: Endret:
Fakta
Budsjett

10 millionar

Periode

2021-2024

Prosjektleiar ved UiS

Thor Ole Gulsrud

Kontaktperson ved UiS

Peter Dieckmann

Følg oss

Facebook

Hør Thor Ole Gulsrud fortelle om prosjektet SAFETY.

SAFETY er eit Erasmus+ prosjekt med 10 samarbeidspartnarar frå 7 europeiske land. Fem universitet skal jobba saman med selskap som utviklar simuleringsverktøy i arbeidet med eit nytt kurs innanfor det akuttmedisinske fagområdet.

SAFETY partnerland
SAFETY er eit nytt forskingsnettverk med ti partnarar frå sju europeiske land.

Kurset skal bestå av både praktiske og teoretiske modular. Dei teoretiske modulane skal leverast som e-læringsmodular. Dei praktiske modulane vil implementerast som klasseromsundervisning der studentane skal bruka simuleringsverktøy som ein del av undervisninga.

Som partnar i prosjektet vil UiS bli ein del av eit europeisk treningsnettverk som gjer mogleg deling av beste praksis. UiS vil få eit særskilt ansvar for å leia arbeidet med å gjennomføra ein litteraturstudie der målsetjinga er å identifisera korleis ein skal setja saman eit optimalt team for trening ved bruk av simuleringsutstyr.

UiS skal i tillegg leia arbeidet med å utvikla materiell som skal nyttast til å simulera situasjonar der pårørande til pasientar får panikk og situasjonar der ein nøkkelperson i teamet ikkje er tilstades. Slike situasjonar kan ha ein negativ påverknad på teamet som jobbar med pasienten og i verste fall redusera moglegheita for overleving i ein akutt situasjon.

Prosjektet blir leia av Università degli studi di Foggia i Italia. 

Forskarar ved UiS og SUS

51833104
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Avdelingsleder
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II
51831257
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor
51832783
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultetAvdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis II

Du er kanskje også interessert i:

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simulerin...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller forskning? Ved UiS k...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

KRONIKK: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på vir...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...