Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-læring og simulering.

Published Endret
Fakta
Budsjett

10 millionar

Periode

2020-2023

Prosjektleiar ved UiS

Thor Ole Gulsrud

Kontaktperson ved UiS

Peter Dieckmann

Følg oss

Facebook

Hør Thor Ole Gulsrud fortelle om prosjektet SAFETY.

SAFETY er eit Erasmus+ prosjekt med 10 samarbeidspartnarar frå 7 europeiske land. Fem universitet skal jobba saman med selskap som utviklar simuleringsverktøy i arbeidet med eit nytt kurs innanfor det akuttmedisinske fagområdet.

SAFETY partnerland
SAFETY er eit nytt forskingsnettverk med ti partnarar frå sju europeiske land.

Kurset skal bestå av både praktiske og teoretiske modular. Dei teoretiske modulane skal leverast som e-læringsmodular. Dei praktiske modulane vil implementerast som klasseromsundervisning der studentane skal bruka simuleringsverktøy som ein del av undervisninga.

Som partnar i prosjektet vil UiS bli ein del av eit europeisk treningsnettverk som gjer mogleg deling av beste praksis. UiS vil få eit særskilt ansvar for å leia arbeidet med å gjennomføra ein litteraturstudie der målsetjinga er å identifisera korleis ein skal setja saman eit optimalt team for trening ved bruk av simuleringsutstyr.

UiS skal i tillegg leia arbeidet med å utvikla materiell som skal nyttast til å simulera situasjonar der pårørande til pasientar får panikk og situasjonar der ein nøkkelperson i teamet ikkje er tilstades. Slike situasjonar kan ha ein negativ påverknad på teamet som jobbar med pasienten og i verste fall redusera moglegheita for overleving i ein akutt situasjon.

Prosjektet blir leia av Università degli studi di Foggia i Italia. 

Forskarar ved UiS og SUS

Førsteamanuensis i helseteknologi
51833104
Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor II i pasientsikkerhet
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i paramedic
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i simulering innenfor helsefag
51832783
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis II i kardiologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Du er kanskje også interessert i:

Samarbeid for ein berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Styrker utdanningskapasiteten i Afrika

NORHED-II prosjektet i Malawi og Tanzania finansierer fire doktorgrader. De fire kandidatene fikk god tid til å presente...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...