Hopp til hovedinnhold

Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Her finner du informasjon om norsk eksportkontroll og hvilket ansvar som pålegges kunnskapssektoren.

Publisert: Endret:

Last ned

Notat som å gir en kort introduksjon til norsk eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet.

Det norske eksportkontrollregelverket utfordrer UH-sektoren og norske forskningsinstitusjoner på flere nivå. I Styringsdokumentet for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor er følgende kommunisert:

"(…) Dette lovverket beskriver kunnskap som en vare, som i enkelte transaksjoner kan være lisenspliktig, med formål om å sikre at norske utenrikspolitiske forpliktelser og interesser ivaretas. Utenriksdepartementet har utarbeidet egen retningslinje for kunnskapssektoren (2016). KD forventer at underliggende virksomheter etterkommer UDs retningslinje, gjennom oversikt over hvilke kunnskapsområder hos seg som reguleres av eksportkontroll-lovgivningen, og innarbeider interne rutiner som ivaretar kontroll med kunnskapsoverføring i alle aktiviteter tilknyttet de sensitive fagområdene. KD anbefaler at dette arbeidet gjøres som en del av virksomhetenes systematiske arbeid med informasjonssikkerhet."

I april 2020 utnevnte Beredskapsrådet et arbeidsutvalg som fikk i oppgave å se på hvordan kunnskapssektoren kan få til en felles tilnærming til å kartlegge og håndtere kunnskap og teknologi som omfattes av eksportkontrollregelverket. Ferdigstillingen av dette arbeidet er midlertidig stilt i bero i påvente av at Utenriksdepartementet (UD) har foretatt de varslede endringene i eksportkontrollforskriften og tilhørende retningslinjer for kunnskapssektoren (ref https://khrono.no/utenriksdepartementet-onsker-a-godkjenne-forskningssamarbeid-ved-universitetene/587736).

Beredskapsrådet har utarbeidet et notat som å gir en kort introduksjon til norsk eksportkontroll, herunder hva som vurderes som sensitiv kunnskap og hvilket ansvar som pålegges universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Innholdet er i stor grad basert på NTNU sin tilnærming til tematikken og samsvarer også med arbeidsgruppens foreløpige arbeid med veilederen. Notat er kun gjeldende frem til endring i eksportkontrollregelverket foreligger.

Beredskapsrådet anbefaler følgende lesning for de som vil lære mer:

Tilbake til hovedsiden for Beredskapsrådet