IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, ikke blir endret utilsiktet og er tilgjengelig ved behov. IKT-sikkerhet handler om å beskytte maskin- og programvare.

Published Endret

Her har Beredskapsrådet samlet noen viktige ressurser for deg:

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning fra Sikt

Mørkeblå logo med skriften Sikt.

Cybersikkerhetssenteret er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning, og er et av landets eldste responsmiljø innen cybersikkerhet. Senteret leverer en rekke sikkerhetstjenester, og er samlingspunktet for sikkerhetskompetansen i kunnskapssektoren. Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning er en tjeneste fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Her er et utvalg av nyttige ressurser fra Cybersikkerhetssenteret:

Les mer om senteret på deres nettsider

Digitaliseringsdirektoratet

Logoen til Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har ansvar for statlig og kommunal sektor og har som oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Digdir arbeider blant annet med forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Tilsyn og ombud for personvern

Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og har som oppgave å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Norsk senter for informasjonssikring

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak. 

Sikresiden.no

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Informasjonssikkerhet: