Praksisnær undervisning i lærerutdanningen

Hvert semester blir en dags undervisning i pedagogikk for 1. års studenter lagt til Lunde universitetsskole. Målet er å bidra til studentenes forståelse av sammenhengen mellom teori og praksis i lærerutdanningen og i utøvelse av lærerprofesjonen.

Publisert Sist oppdatert
Elever fra Lunde skole i faget mat og helse
Elever fra Lunde skole sammen med studenter i Mat og helse.
Foto: Christine Urdal, 2022

Studentene jobber først med emnet gjennom undervisningen på campus. Samtidig jobber lærerkollegiet på Lunde med utdrag fra studentenes pensum. Dette blir en del av skolens profesjonsfaglige utviklingsarbeid. Når studentene kommer til skolen, blir de fordelt på ulike klasserom der de først observerer en undervisningsøkt og etterpå deltar i en refleksjonssamtale med lærerne. Denne refleksjonssamtalen vil bygge på både studentenes observasjoner og den teorien som både lærere og studenter har jobbet med.

Undervisningsopplegget ble første gang gjennomført  i 2019, og siden da er det blitt videreført og utviklet med nye elementer. Høsten 2023 har lærere fra Lunde deltatt i utvikling og gjennomføring av undervisningen på campus. Foruten å synliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis i pedagogikkundervisningen på campus får lærere fra Lunde mulighet til å utvikle egen kompetanse innenfor et tema. Det har vært et ønske fra lærere ved universitetsskolen å få mer innsikt i hva studentene lærer på campus. Et av temaene for samarbeidet handlet om elevvurdering og beskrives nærmere i artikkelen Knytter teori og praksis tettere sammen gjennom universitetsskolesamarbeidet.

Et samarbeid som bidrar til større forståelse og sammenheng mellom kunnskapsfeltene i lærerutdanningen. Gjennom konkrete praksiseksempler får både studenter og faglærere mer innsikt i både pedagogisk og forkningsnær praksis.

Erfaringer fra samarbeidet har blitt delt på konferanser lokalt og nasjonalt.

Prosjektleder: Kari Vestbø, universitetslektor.