Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsrådet har laget denne oversikten over de viktigste nettsidene og ressursene på fagfeltet.

Publisert: Endret:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt bidra til god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. 

DSBs blogg for hverdagssikkerhet er www.sikkerhverdag.no.

Hovedredningssentralene

Norge har to hovedredningssentraler, med hvert sitt ansvarsområde. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for alt rediungsarbeid på sjø, land og i luft. Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert ved Stavanger Lufthavn Sola, mens Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Felles nettadresse er www.hovedredningssentralen.no

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser - og er dermed en viktig støttespiller i den norske redningstjenesten. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genevekonvensjonen. 

Politiets sikkerhetstjeneste

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger som truer rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak, samt rådgivning. Les mer her.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.