Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) Rogaland arrangerte førre veke ein fagdag om simulering i HelseCampus Stavanger. Arrangementskomiteen er positive til meir samarbeid framover.

Publisert Sist oppdatert

Simulering i samband med helsefaglege utdanningar refererer til bruk av ulike pedagogiske metodar som etterliknar verkelege kliniske situasjonar eller prosedyrar, slik at studentar og helsepersonell kan øva på ferdigheiter, ta avgjerder og motta tilbakemeldingar i eit kontrollert og trygt miljø, utan fare for pasienttryggleiken.

Thor Ole Gulsrud er prodekan for forsking og innovasjon ved Det helsevitskaplege fakultet (HV) ved UiS, og rosar samarbeidet med SAFER og USHT Rogaland både i samband med planlegging og gjennomføring av fagdagen. Han framhevar at det var ein ambisjon å setja saman eit program som favna både utdanning, forsking og klinisk praksis innanfor simulering, noko han òg meiner dei lukkast godt med. Alle involverte bidrog ifølgje prodekanen med å finna interessante og relevante tema.

Publikum på arrangement
Det var godt framøte under fagdagen om simulering på HelseCampus Stavanger. Her heldt Thor Ole Gulsrud føredrag om Safety-prosjektet, der han er prosjektleiar. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Helsepersonellkommisjonen si rapport «Tid for handling» viser behovet for innovative løysingar i helsetenestene våre for å sikra ei berekraftig framtid. Eitt av tiltaka som blir føreslått, er ei større vektlegging av simulering i utdanningsprosessen. Ifølgje Gulsrud er vidareutvikling av simulering som læringsmetode i seg sjølv innovativt.

– Rapporten peikar faktisk på eit aukande gap mellom behov og ressursar framover. Då er det viktig at helsearbeidarar står i jobbane sine lengst mogleg. Bruk av simulering kan redusera det såkalla praksissjokket, og vi veit at systematisk bruk av simulering fører til redusert turnover i helsesektoren, seier prodekanen.

Ser klåre fordelar med simulering i utdanning

Det å kunna trene på krevjande scenarier i trygge omgjevnader gir ifølgje han auka meistringskjensle, noko som igjen kan gi auka trivsel, betre arbeidsmiljø og auka arbeidsglede. Tverrprofesjonell simulering fører til betre forståing for andre profesjonar og betre teamarbeid, som igjen kan føra til betre pasientsikkerheit. Gulsrud peikar vidare på at simulering er eit strategisk satsingsområde ved HV, og at fakultetet både er involvert i og leier fleire forskingsprosjekt med fokus på simulering.

Les også: Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Mann som holder foredrag.
Thor Ole Gulsrud er prodekan for forsking og innovasjon ved Det helsevitskaplege fakultet (HV) ved UiS, og ser klåre fordelar med simulering i utdanning. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Mellom anna har vi eit prosjekt ved bachelor i paramedisin der studentar trenast i å fasilitere kvarandre i simuleringstreninga. Prosjektet har overføringsverdi til andre studieprogram, som til dømes bachelor i sjukepleie. Ved å bruka studentar som fasilitatorar tek ein ned ressursbruken i samband med simulering, noko som er særleg viktig i studieprogram med eit høgt tal studentar, understrekar Gulsrud.

Framover meiner han at HV må syta for at den utdanninga dei tilbyr studentane sine i størst mogleg grad svarar på behova i helsesektoren. Då er det viktig med eit tett, godt og forpliktande samarbeid mellom universitetet og klinisk praksis.

– Det kan vera at akademia i større grad enn no må vera i stand til å svara på eit utfordringsbilete i stadig endring. Vi må leggja betre til rette for livslang læring ved å utvikla emne og kurs som på relativt kort tid svarar på innmelde behov frå klinisk praksis, seier prodekanen.

Dette er i tråd med filosofien til ECIU University, der det skal tilbodast såkalla mikrokurs tilpassa faktiske samfunnsutfordringar. Han meiner vidare at næringslivet kan bidra i utviklinga av nyttige og brukarvennlege verktøy, slik som e-læringsverktøy og applikasjonar.

HelseCampus Stavanger er ein ypperleg møtestad for næringsliv, akademia og helsesektoren. Her kan behova presenterast, og næringslivet kan bidra med løysingar i tett samarbeid med brukarane, fastslår Gulsrud.

Nøgd med samarbeidet

Hilde Hetland var SAFER sin representant i arrangementskomiteen. Ho er i tillegg til å arbeide ved SAFER òg tilsett i RegSim, som er ein regional koordinerande eining for simulering og ferdigheitstrening i Helse Vest, der ansvaret er delegert til Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Smilende kvinne
Hilde Hetland var SAFER sin representant i arrangementskomiteen. Foto: SAFER

– Eg meiner samarbeidet mellom SAFER, USHT og UiS gjekk svært bra i denne samanhengen. Det var nyttig at UiS var hovudarrangør og dermed hadde hovudansvaret for agendaen, seier Hetland.

I det praktiske hadde ho ansvar for å ordne foredragshaldarar frå SUS, medan Heidi Synnøve Isberg (USHT) koordinerte tilsvarande frå kommunen og Thor Ole Gulsrud (UiS) utførte tilsvarande innan utdanning og forsking. Med grunnlag i dette kjende Hetland at det var eit gjennomgåande tema under fagdagen, og har etterpå fått positive attendemeldingar om innhaldet og at alle samarbeidspartnerne vart presenterte på ein balansert og likeverdig måte.

– Eg tenkjer at dette kan vi gjerne gjere att, understrekar Hetland.

Nye utfordringar krev nyskapande løysingar

Har SAFER nokon spesifikke planar for å handsame nokre av dei føreslåtte tiltaka?

– SAFER driv mykje med innovasjon og utviklar nye kurs/arbeidsmåtar for å møte ulike behov for kunnskap og kompetanse i helsesektoren. Vi legg til rette for utdanningsløp, men har truleg størst fokus på livslang læring hos helsepersonell som arbeider på sjukehus, i kommunar og offshore. Jobbglidning er eit område SAFER kan hjelpe med utvikling av nye kurskonsept for òg å møte nye behov for opplæring, svarar Hetland.

Simulering er etter hennar meining eit omgrep for ulike pedagogiske metodar der aktiv læring med påfølgande refleksjon og diskusjon gir læring, vekst og auka kvalitet i helsevesenet. Dei har òg en del samarbeid med Laerdal Medical om nye nyskapande løysingar med fokus på digitalisering, klinisk data-driven trening og peer to peer-læring der studentar blir meir engasjerte i eiga læring.

– Gjennom SAFER-stiftinga har vi eit stort nettverk, og har difor høve til å halde oss oppdatert på både nyaste forsking og nye nyskapande løysingar, seier Hetland.

For at næringslivet, akademia og helsetenestene på best mogleg vis kan samarbeide for å sikre at simulering vert ein verdifull del av utdanningsprosessen meiner ho det er viktig at alle partar lyttar til kvarandre. SAFER ønskjer auka samarbeid med både UIS og næringslivsaktørar, der dei saman kan utvikle nye konsept og metodar for å møte framtidige helseutfordringar.

Kva kompetanseområde har helsetenestene behov for at studentane kan? Kan simulering brukast for å nå desse kompetansane? Er det noko næringslivet kan vere med på å utvikle slik at simulering lettare kan utførast? Dette er etter Hetland si meining sentrale spørsmål å stille seg gjennom prosessen. Ho er òg oppteken av å inkludere studentar på felles møteplassar der moglege idear blir diskuterte.

Imponert over både planlegginga og gjennomføringa

Heidi Synnøve Isberg er fagrådgjevar og prosjektleiar hos USHT Rogaland, og var òg deira representant i arrangementskomiteen. Ho synest det er svært gjevande at kommunane vart representerte gjennom USHT under fagdagen om simulering, og sette pris på å vere med på planlegginga og gjennomføringa.

– Både samarbeidet, arbeidsfordelinga og den administrative støtta fungerte godt. Vi gjer utruleg mykje spanande arbeid både hos UiS, SAFER, SUS og i kommunane. Eg har vore på mange tilsvarande arrangement med simulering som tema, men på denne vart det verkeleg løfta spesifikt fram kva vi gjer i vår eiga region. Ekstremt kjekt å få oversikt her og verkeleg få sjå heile breidda, seier Isberg.

Smilende kvinne med foldede hender
Heidi Synnøve Isberg var USHT Rogaland sin representant i arrangementskomiteen. Foto: USHT Rogaland

Prosjektleiaren trur særleg simulering er ein viktig faktor innan livslang læring for å kunne tileigne oss kunnskap raskt sett i ljos av utfordringane som skisserast i Helsepersonellkommisjonen si rapport «Tid for handling». Det skjer snøgge endringar i strukturar, oppgaveendringar og kompetanse. Ho ser dermed på det å bruke simulering her for å tileigne oss kunnskap raskt som føremålstenleg.

USHT Rogaland har to pågåande prosjekt som spesifikt rettar seg mot dei føreslåtte tiltaka i «Tid for handling». Begge har til felles at dei er interkommunale. Det første omfattar kommunane Egersund, Sokndal og Hå, og handlar om struktur for korleis arbeide med opplæring innanfor klinisk observasjonskompetanse, der simulering blir brukt som metode for opplæringa. Det blir gjennomført ute hos tilsette i helsesektoren, som altså allereie er i arbeid. Dei har òg eit tilsvarande prosjekt for kommunane Stavanger, Sola og Sandnes. Overordna sett er målet med dei interkommunale prosjekta å utarbeide ein struktur for å betre kompetansen hos dei tilsette, samt korleis dei kan setje simuleringa inn i system og gjerast berekraftig.

Ynskjer meir simulering for studentar under praksis

Isberg er òg oppteken av samarbeid mellom næringslivet, akademia og helsetenestene for å sikre at simulering vert ein verdifull del av utdanningsprosessen. Ho ynskjer at dei tilsette i kommunehelsetenesta får samhandle med studentar medan sistnemnte er der i praksis for å trene på kommunikasjon og samhandling som dei møter ute i helsetenesta.

Les også: Trente på kommunikasjon i HelseCampus

– For å få inn meir simulering i sjukepleiarutdanninga ynskjer eg at vi frir til praksisfeltet for å få inn meir simulering her, noko eg ser på som ein vinn-vinn-situasjon for både kommunehelsetenesta og akademia, understrekar Isberg.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt frå Det helsevitskaplege fakultet

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...